שבת דף קב. א

הזורק חפץ בשגגה ושוב נזכר, ונח החפץ מכחו [1], מה הדין באופנים דלהלן?

בכה"ג שיצא מידו בלכתא ומתנא [2]
לרב כהנא ולרבא בהו"א חייב [3] פטור
לרבא במסקנא פטור [4] פטור
לרב אשי דמיירי שחזר ושכח חייב [5] פטור [6]

הזורק חפץ ברה"ר ובב' אמות הראשונות היה שוגג, ובב' אמות השניות היה מזיד,
ושוב שכח ושגג בב' אמות האחרונות, מה הדין ומדוע?

אליבא דר"ג - דאין ידיעה לחצי שיעור אליבא דרבנן - דיש ידיעה לחצי שיעור
לרבה פטור - כיון שגמר את השיעור במזיד [7] פטור - מפני ידיעתו לא הוי שוגג
לרבא חייב - דאין ידיעתו חשובה כלום חייב - דאין ידיעתו מועילה דלא יכול להחזיר

שבת דף קב: א

הבונה באופנים דלהלן האם חייב משום בונה?

המצדד את האבן הנותן את הטיט הניחה בלבד
בשורה התחתונה חייב חייב פטור
בשורה האמצעית פטור חייב פטור
בשורה העליונה חייב חייב חייב
-------------------------------------------------

[1] אכן אם לא נח מכחו אלא שקלטה אחר או קלטה כלב, בכל ענין פטור דהרי לא עשה הנחה.

[2] פי', חתיכת עץ הקשורה לחבל והחבל עדיין בידו, שיכול היה להחזירו מעת שנזכר כל עוד שלא נח בארץ.

[3] כן דייקה הגמ' בהו"א מלשון המשנה שאמרה "הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו - קלטה אחר קלטה כלב או שנשרפה פטור", ומשמע שדוקא משום שקלטה אחר או כלב או נשרפה אז פטור, אולם אם נח חייב. ועל זה קשה מהסיפא, שאמרה "כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתהא תחלתן וסופן שגגה", דמשמע שכל שנזכר אפי' שנח מכחו ג"כ פטור. ותירץ רב כהנא, שהסיפא מיירי בלכתא ומתנא, אבל בשאר דברים שאינו יכול להחזירן משיצאו מידו, חייב, ולא מועיל מה שנזכר. ודחתה הגמ' תירוץ זה ותירצה עוד תירוצים ודחתה, עד שהסיקה שאה"נ שגם בדין זה פטור.

[4] ותירץ רבא למסקנא, שהרישא תרתי קתני, דין אחד שאם נזכר פטור (ואפי' נח). ודין שני שאם לא נח לבסוף אפי' שנזכר ג"כ פטור.

[5] פי', לעולם הרישא באה לומר רק דין אחד ומיירי באופן שחזר ושכח אחר שנזכר ולכך דוקא אם לא נח פטור, הא אם נח חייב.

[6] והטעם, דכיון שנזכר באמצע המלאכה ובידו להחזיר, לא נקרא שוגג מתחילתו ועד סופו ופטור (בין לרבה ובין לרבא דלהלן, דהכא מיירי דומיא דמעביר, ומחלוקתם היא דוקא בזורק שאין בידו להחזיר).

[7] משא"כ בכותב ב' אותיות שנודע לו אחר אות אחת וכשכתב את האות השניה שוב שכח, שעשה את גמר המלאכה בשוגג - אז חייב חטאת (משום דאין ידיעה לחצי שיעור). אבל כאן את גמר המלאכה עשה במזיד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף