שבת דף עט. א

מה טעם מחלוקת ת"ק ור' יהודה במוציא שטר חוב משפרעו?

אליבא דת"ק - דפטור אליבא דר' יהודה - דחייב
לרבא [1] כותבין שובר [2] אין כותבין שובר [3]
לרב אשי אין רגיל להשהות להראות למלוים אחרים דצריך לו הלוה להראות למלוים אחרים

מהו שיעור הוצאת שבת בעור הנקרא מצה, שלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ?

כמה שיעורו?
בעור דמתניתין - שראוי לעיבוד כדי לעשות קמיע
בעור דברייתא - בבישולא (-לח שאינו ראוי לעיבוד) כדי לצור משקולת קטנה [4]
בעור דמתניתין דכלים - בקורטבילא (-קשה שראוי לישיבה) בחמשה טפחים

שבת דף עט: א

היכן כותבים על עורות דלהלן?

במקום שער במקום בשר
גויל - עור שלם שהשירו לו השער לא כותבים כותבים
קלף - כשחותכים העור בעוביו לשנים החלק החיצוני לא כותבים כותבים
דוכסוסטוס - כשחותכים העור בעוביו לשנים החלק הפנימי כותבים לא כותבים

האם ספר תורה תפלין ומזוזות על עורות דלהלן כשרים?

גויל קלף דוכסוסטוס
ס"ת כשרים לכתחילה כשרים לתני דבי מנשה - כשרים
תפילין פסולים כשרים להו"א דרב, ולרב אחי: כשרים
למסקנא: פסולים
מזוזות כשרים לת"ק דברייתא: פסולים
לרשב"א בשם ר"מ ולרב: כשרים
כשרים לכתחילה
-------------------------------------------------

[1] כאן ביארנו לפי הגירסא שהסכים עמה רש"י, וכן כתבו גם התוס' (בד"ה ת"ק). וע' ברש"י שהביא בתחילת דבריו גירסא הפוכה.

[2] וכיון שכן אין צורך למלוה בשטר להחזירו ללוה, דכיון שיש לו שובר. וכן לא צריך המלוה להחזיר ללוה בשביל שיוכל הלוה להשתמש בו לצור ע"פ צלוחיתו, דאין דרך הלוה להשתמש בשטר לזה, כי מפחד שמא יאבד לו ויפול ביד המלוה.

[3] וכיון שכן, צריך לשמור המלוה את השטר להחזירו ללוה, דאם לא יחזיר אותו ללוה, יתבע הלוה מן המלוה חזרה את הפרעון עד שיחזיר לו את השטר, דכיון שאין כותבין שובר, חייב המלוה להעמיד את השטר ללוה.

[4] ואמר אביי ששיעורא ריבעא דריבעא דפומבדיתא, וזה שיעור גדול יותר מהשיעור של המשנה לעשות קמיע, דקמיע בציר ממשקולת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף