1)

DO THE 10 SHEVATIM HAVE A SHARE IN THE WORLD TO COME? (Yerushalmi Halachah 5 Daf 53b)

משנה עשרת השבטים אינן עתידין לחזור שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה מה היום הולך ואינו חוזר אף הן הולכין ואינן חוזרין דברי ר' עקיבה

(a)

(Mishnah - R. Akiva): The 10 Shevatim (exiled by Sancheriv) will not return (to Eretz Yisrael in Yemos Mashi'ach; alternatively, to have a share in the world to come) - "va'Yashlichem El Eretz Acheres ka'Yom ha'Zeh." Just like a day passes and never returns, also they go and do not return;

רבי אליעזר אומר מה היום מאפיל ומאיר אף הן כשהיא אפילה להן עתידה ליאור להן:

(b)

R. Eliezer says, just like a day gets dark, and then light again, also the 10 Shevatim, it became dark for them, and in the future it will be light for them.

גמרא עשרת השבטים אין להן חלק לעולם הבא ואינן רואין לעתיד לבוא מה טעמא וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה מה היום הולך ואינו חוזר אף הן הולכין ואינן חוזרין דברי ר' עקיבה

(c)

(Gemara - Beraisa - R. Akiva): The 10 Shevatim have no share in the world to come, and they do not see [judgment] in the world to come. What is the reason? "Va'Yashlichem El Eretz Acheres ka'Yom ha'Zeh" - just like a day passes and never returns, also they go and do not return;

ר"ש בן יהודה איש כפר אכוס אמר משום רבי שמעון אם היו מעשיהן כיום הזה אינן חוזרין ואם לאו חוזרין הן.

(d)

R. Shimon ben Yehudah Ish Kefar Achus says in the name of R. Shimon, if their deeds were like this day (they do not repent), they do not return. If not, they return.

2)

DID ANTONINUS CONVERT?

ר' חזקיה ר' אבהו בשם ר' לעזר אם באים הן גירי צדק לעתיד לבא אנטולינוס בא בראש כולם.

(a)

(R. Chizkiyah citing R. Avahu citing R. Lazar): When (ALEI TAMAR, Megilah 3:2) converts come to the world to come, in the future Antoninus will be at the head of all of them.

[צ"ל אית מילין דאמרין דאתגייר אנטונינוס אית מילין אמרין דלא איתגייר אנטונינוס - פני משה]

(b)

Observation: There are matters that imply that Antoninus converted, and there are matters that imply that Antoninus did not convert!

(מה את שמע מינה - פני משה מוחקו) שראו אותו יוצא במנעל פחות בי"ה

1.

People saw him go out with a shoe open on the bottom on Yom Kipur. (Had he converted, he would not do so!)

[צ"ל מה - פני משה] את שמע מינה שכן אפילו יריאי שמים יוצאין בכך

2.

Rebuttal: You cannot learn from there. Even people who fear Shamayim go out with such a shoe [it is not forbidden]!

(אית מילין אמרין דלא איתגייר אנטולינוס ואית מילין אמרין שנתגייר אנטולינוס - פני משה מוחקו מכאן וגורסו לעיל] אנטולינוס אתא גבי ר' א"ל (חמי מיכלתי לעלמא דאתי) [צ"ל מיכלתני מן לויתן לעלמא דאתי א"ל אין - כן נראה ע"פ מגילה א:י ופני משה]

3.

Antoninus (to Rebbi): Will you feed me [from Livyasan] in the world to come? Rebbi said "yes";

א"ל מן אימר פיסחא לא אייכלתני ומן לויתן את מייכל לי

4.

Antoninus: You said [previously] that you will not feed me from Pesach. How will you feed me from Livyasan (which has more Kedushah)?!

א"ל ומה נעביד לך ובאימר פיסחא כתיב וכל ערל לא יאכל בו. הדא אמרה דלא איתגייר

5.

Rebbi said 'What can I do for you? Regarding Pesach it is written "Kol Arel Lo Yochal Bo"!' (This shows that he did not convert!)

כיון דשמע כן אזל וגייר גרמיה אתא גבי רבי א"ל חמי גזירתי

(c)

[This is no proof. The other opinion holds that] once he heard this, he went and circumcised, and said "Rebbi, see my circumcision (if I did so properly)!"

א"ל בדידי לא איסתכלית מן יומוי ובדידך אנא מסתכלא הדא אמרה דאיתגייר אנטונינוס.

1.

Rebbi said "I never looked at my own. Will I look at yours?!" This shows that he converted!

ולמה נקרא שמו רבינו הקדוש שלא הביט במילתו מימיו

i.

Why is he called Rabbeinu ha'Kadosh? It is because he never looked at his Milah.

ולמה נקרא נחום איש קודש הקדשים שלא הביט בצורת מטבע מימיו

ii.

And why is Nachum called Ish Kodesh ha'Kodoshim? It is because he never looked at the form of a coin.

אנטולינוס אתא גבי רבי א"ל צלי עלי אמר ליה ישיזבינך מן הדא צינתא דכתיב לפני קרתו מי יעמוד.

(d)

Antoninus came in front of Rebbi. He said "pray for me." Rebbi said '[Hash-m] should save you from the cold, for it says "Lifnei Karaso Mi Ya'amod"!'

א"ל רבי לית הדא צלו יתיר. כסיתך תכסה והא תינתה אזלה.

1.

Antoninus: That Tefilah is not needed! One puts on another garment, and the cold departs!

א"ל ישזבינך מן הדין שורבא דנפק בעלמא

2.

Rebbi: Hash-m should save you from this heat that came out in the world.

א"ל הא צלו כדון תשתמע צלותך דכתיב ואין נסתר מחמתו.

3.

Antoninus: That is a needed Tefilah. May you Tefilah be heard, for it says "v'Ein Nistar me'Chamaso"!

ר' יוחנן אמר עדתו של יוחנן בן קרח אין להם חלק לעולם הבא מה טעמא בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם.

(e)

(R. Yochanan): The congregation of Yochanan ben Korach (who went to Mitzrayim with him, against Yirmeyah's protest). What is the reason? "Ba'Shem Bagdu Ki Banim Zarim Yaladu. Atah Yochlem Chodesh Es Chelkeihem" (Chelkeihem is plural - they are punished in this world and the next).

רבי לעזר ורבי יהודה חד אמר לא גלו עד שנעשו ערילים וחרנה אמר לא גלו עד שנעשו ממזרים

(f)

One of R. Lazar and R. Yehudah said that they were not exiled until they became Arelim. The other said that they were not exiled until they became Mamzerim;

מאן דאמר ערלים למילה ולמצות ומאן דאמר ממזירים מאבותיהן.

1.

The one who said Arelim, [they themselves neglected] Milah and Mitzvos. The one who said Mamzerim, this was due to their fathers;

א"ר יוחנן לא גלו ישראל עד שנעשו עשרים וארבע כיתות של מינים

(g)

(R. Yochanan): Yisrael were not exiled until they became 24 categories of heretics.

מה טעמא בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל אל גוים המורדים אשר מרדו בי. אל גוי המורד אין כתיב כאן אלא אל גוים המורדים אשר מרדו בי. המה ואבותיהם פשעו בי עד היום הזה.

(h)

What is the source? "Ben Adam Shole'ach Ani Oscha El Bnei Yisrael El Goyim ha'Mordim Asher Mardu Bi." It does not say El Goy ha'Mored, rather, El Goyim ha'Mordim Asher Mardu Bi Hemah v'Avoseihem Ad ha'Yom ha'Zeh." (Goy refers to 12 Shevatim. "They and their fathers" teaches two for each Shevet.)

ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר' שמואל בר נחמן לשלש גליות גלו ישראל אחד לפנים מנהר סנבטיון ואחד לדפני של אנטוכיא ואחד שירד עליהם הענן וכיסה אותם.

(i)

(R. Berachyah and R. Chelbo citing R. Shmuel bar Nachman): Yisrael were exiled to three places - one was within the Sanbatyon river, one was to the side of Antuchya, and one that the cloud descended on them and covered them (they went to the other side of the dark mountains).

כשם שגלו לשלש גליות כך גלו שבט (ראובן וגד וחצי שבט מנשה) [צ"ל יהודה ובנימין - קרבן העדה] לשלש גליות מה טעמא בדרך אחותך הלכת ונתתי כוסה בידך.

1.

Just like they were exiled three exiles, so Shevet Yehudah and Binyamin had three exiles. What is the source? "B'Derech Achosech Halacht v'Nasati Kosah b'Yadech." (We explained the Sugya like KORBAN HA'EDAH.)

וכשהן חוזרין הן חוזרין משלש גליות מה טעמא לאמר לאסורים צאו אילו שגלו לפנים מנהר סנבטיון. לאשר בחשך הגלו אילו שירד עליהן הענן וכיסה אותם. ועל דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם אילו שגלו לדפנא של אנטוכיא:

2.

When they return, they return from three exiles. What is the source? "Leimor la'Asurim Tze'u" - those who were exiled within the Sanbatyon river; "l'Ashur ba'Choshech Higalu" - these that the cloud descended on them and covered them; "v'Al Derachim Yir'u uv'Chol Sefayim Mar'isam" are those exiled to the side of Antuchya.

3)

CONDITIONS TO BECOME AN IR HA'NIDACHAS (Yerushalmi Halachah 6 Daf 54a)

[דף נד עמוד א] משנה אנשי עיר הנדחת יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמר הא אינן נהרגין עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט עד שיודח רובה עד שידיחוה אנשים

(a)

(Mishnah): Residents of an Ir ha'Nidachas [have no share in the world to come - "Yatzu Anashim Bnei Veliya'al (Bli Ol, they will not rise at Techiyas ha'Mesim) mi'Kirbecha va'Yadichu Es Yoshvei Iram Leimor" - they are killed [through the sword] only if the enticers were from their city and their Shevet, and the majority of the city was enticed, and the enticers were men;

הדיחוה נשים וקטנים או שהודח מיעוטה או שהיו מדיחיה מחוצה לה הרי אילו כיחידים צריכין שני עדים והתרייה לכל אחד ואחד

1.

If women or children enticed it, or if the minority of the city was enticed, or if the enticers came from outside [the city], they are [stoned] like individuals [who served idolatry. Two] witnesses and warning are required for every [transgressor].

זה חומר ביחידים מבמרובים שהיחידים בסקילה לפיכך ממונן פלט והמרובין בסייף לפיכך ממונן אבד:

2.

This is a stringency of individuals over a Rabim - individuals are stoned, therefore (the Torah is lenient about their money), their money is saved (goes to their heirs). A Rabim is beheaded, therefore their money is lost (burned).

גמרא עיר לא כפר עיר לא כרך. (והוא שתהא מחמשה עד עשרה) [צ"ל יותר ממאה כרך הוא, עשרה כפר הוא - ראב"ד הלכות מגילה א:ח] דברי ר"מ

(b)

(Gemara): [It must be] an Ir (average size city), and not a village. Ir, and not a Kerach (great city). More than 100 [people] is a Kerach. Ten is a village. R. Meir says so;

ר' יהודה אומר ממאה ועד רובו של שבט.

(c)

1. R. Yehudah says, [a city] is from 100 until the majority of the Shevet. (Less than 100 is a village, and the majority of the Shevet is a Kerach.)

שנים שהדיחו את שנים אותם שנים שהדיחו את שנים מהו ליתן עליהם תורת המדיחין תורת הנידחין.

(d)

Question: If two enticed two (and others enticed the rest of the city), do they have the law of enticers (they are stoned), or enticees (who receive Hereg)?

היו שם גרים ותושבים מהו שישלימו לרוב

(e)

Question: If there were converts and native Yisraelim, do they complete the majority [that was enticed]?

היו שם ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים. עוף שהוא טס למעלה מעשרה מהו.

(f)

Question: If there were habitats of Chayos, birds or fish [dug out in the ground], or a bird flying 10 Tefachim above [the ground], what is the law (is it considered property of the city)?

ר"ש אומר חמורה שריפה מסקילה ורבנין אמרין חמורה סקילה משריפה ר"ש אומר חמור חנק מהרג ורבנין אמרין חמור הרג מחנק:

(g)

R. Shimon says, Sereifah is more stringent than Skilah. Rabanan say, Skilah is more stringent than Sereifah. R. Shimon says, Chenek is more stringent than Hereg. Rabanan say, Hereg is more stringent than Chenek.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF