1)

THE EVIL OF MENASHEH (Yerushalmi Halachah 2 Daf 51b)

כתיב ויהי דבר ה' אל ישעיה (הנביא לאמר לך) [צ"ל לאמר הלוך] ואמרת אל חזקיה (נגיד עמי) כה אמר ה' אלהי דוד אביך שמעתי את תפילתך ראיתי את דמעתך הנני (מוסיף) [צ"ל יוסף] על ימיך חמש עשרה שנה

(a)

It says "va'Yhi Devar Hash-m El Yeshayahu Leimor; Haloch v'Amarta El Chizkiyah Ko Amar Hash-m Elokei David Avicha Shamati Es Tefilasecha Ra'isi Es Dim'asecha Hineni Yosif Al Yamecha Chamesh Esre Shanah";

א"ל כדון אמרית ליה הכין. וכדון אנא מימר ליה הכין. א"ל גברא רבה הוא ולית הוא מהימנתי

1.

Yeshayahu (to Hash-m): I said to him so (you will die). Will I say to him so (oppositely)? He will not believe me!

אמר ליה עינוון סגין הוא והוא מהימן לך ולא עוד אלא עדיין לא יצאת הברה בעיר ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכונה העיר כתיב.

2.

Hash-m: He is very humble. He will believe you. Further, your prophecy did not yet go through the city - "va'Yhi Yeshayahu Lo Yatza Chatzer ha'Tichonah" - it is written "ha'Ir" (but we read it Chatzer).

כד דקם מנשה הוה פרי חורי ישעיה בעי מיקטליניה והוא ערק מן קדמוי ערק לארזא ובלעיה ארזא חסר ציציתה דגולתיה אתון ואמרין קדמוי אמר לון אזלון ונסרון ארזא ונסרו לארזא ואיתחמי דמא נגד.

(b)

When Menasheh became king, he pursued after Yeshayahu to kill him. He fled from him. He fled to a cedar tree, and the cedar swallowed him, except for the Tzitzis of his cloak. [People saw this, and] they went and told [Menasheh]. He told them to go saw the tree. They sawed it, and saw blood come out.

ולא אבה ה' לסלוח מיכן שאין לו חלק לעתיד לבוא.

(c)

"V'Lo Avah Hash-m Lislo'ach" teaches that he has no share in the world to come.

והא כתיב (מלבד) [נראה שצ"ל בגלל] חטאות מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה

(d)

Question: It is written [that devastation is coming] "Biglal Chata'os Menasheh ben Yechizkiyahu Melech Yehudah"! (Yirmeyah 15:4. How can R. Yehudah say in our Mishnah that he has a share in the world to come?)

נימר עד דלא יחזור ביה.

(e)

Answer: We can say that this was before he repented.

על כל (הכעסה) [צ"ל הכעסים] אשר הכעיסו מנשה

(f)

Question: It says "Al Kol ha'Ke'asim Asher Hich'iso Menasheh"!

נימר עד שלא עשה תשובה.

(g)

Answer: We can say that this was before he repented.

והא כתיב כי הוא אמון הרבה אשמה.

(h)

Question: It says "[v'Lo Nichna mi'Lifnei Hash-m k'Hikana Menasheh Aviv] Ki Hu Amon Hirbah Ashmah"! (This implies that even after Menasheh repented, he sinned, just Amon sinned more!)

לא הוסיף אלא חידש.

(i)

Answer: It is not that [Menasheh sinned even after he repented, and Amon] sinned more. Rather, [Amon] was Mechadesh [new Aveiros, e.g. he had Bi'ah with his mother].

והכתיב וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלים פה לפה

(j)

Question: It says "v'Gam Dam Naki Shafach Menasheh Harbe Me'od Ad Asher Milei Es Yerushalayim Peh la'Peh";

וכי איפשר לבשר ודם למלאות את ירושלים דם נקי פה לפה. אלא שהרג את ישעיהו שהיה שקול כמשה דכתיב ביה פה אל פה אדבר בו.

1.

Is it possible for a person to fill Yerushalayim with innocent blood from gate to gate (the entire city)?! Rather, he killed Yeshayahu, who was equal to Moshe, about whom it says "Peh El Peh Adaber Bo." (This is left difficult for R. Yehudah. Surely Teshuvah did not help for this!)

כתיב וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו ויבא עליהם את שרי הצבא אשר למלך וילכדו את מנשה בחחים. מהו בחחים בכירו מניקייא.

(k)

It says "va'Ydaber Hash-m El Menasheh v'El Amo v'Lo Hikshivu; Va'Yavei Hash-m Aleihem Es Sarei ha'Tzava Asher la'Melech va'Yilkedu Es Menasheh ba'Chochim." What is ba'Chochim? It is between nurturing cedar trees (Midah k'Neged Midah, like he killed Menasheh in a cedar tree).

א"ר לוי מולא של נחושת עשו לו ונתנו אותה בתוכה והיו מסיקין תחתיו שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע"ז בעולם שלא הזכירה

(l)

(R. Levi): They made a [big] copper kettle with many holes, and put him in it, and they were lighting a fire under him. Once he saw that his predicament is serious, he did not abandon any idolatry in the world that he did not mention (ask it to save him);

כיון שלא הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם

1.

Once he saw that they did not help him at all, he said, I remember that father taught me this verse in the Beis ha'Keneses - ba'Tzar Lecha u'Mtza'ucha Kol ha'Devarim ha'Eleh b'Acharis ha'Yamim v'Shavta Ad Hash-m Elokecha v'Shamata b'Kolo; Ki Kel Rachum Hash-m Elokecha Lo Yarpecha v'Lo Yashchisecha v'Lo Yishkach Es Bris Avosecha Asher Nishba Lahem";

הרי אני קורא אותו אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין.

2.

I will call to [Hash-m, to save me]. If he answers me, this is fine. If not, all faces are the same (He is no greater than the idolatries).

והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב"ה והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב"ה רבונו של עולם אדם שעבד ע"ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה

3.

Angels were sealing the windows so Menasheh's Tefilah would not ascend in front of Hash-m, and angels were saying in front of Hash-m "Master of the world! A man who served idolatry and set up an idol in the Heichal, will You accept him in Teshuvah?!

אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה.

4.

Hash-m: If I do not accept him in Teshuvah, I lock the door in front of all penitents!

מה עשה לו הקב"ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד שלו ושמע תחינתו הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו.

5.

What did Hash-m do? He dug a tunnel for him under His Kisei ha'Kavod (found a merit for him), and heard his prayer - 'va'Yispalel Elav v'Ye'aser Lo va'Yishma Techinaso va'Yshivehu."

א"ר לעזר בי רבי שמעון בערבייא צווחין לחתרתה עתרתה.

(m)

(R. Lazar bei R. Shimon): In Arabia, they call a tunnel Atarta. ("V'Ye'aser" alludes to making a tunnel for him.)

וישיבהו ירושלם למלכותו. במה השיבו

(n)

"Va'Yshivehu Yerushalayim l'Malchuso" - how did He return him?

שמואל בר בונא בשם רבי אחא ברוח השיבו כמה דתימר משיב הרוח

(o)

Answer (Shmuel bar Buna citing R. Acha) He returned him through a wind, like it says "Meshiv ha'Ru'ach."

וידע מנשה כי ה' הוא האלהים באותה שעה אמר מנשה אית דין ואית דיין.

(p)

"Va'Yeda Menasheh Ki Hash-m Hu ha'Elokim" - at that time Menasheh said "there is a Din, and there is a Judge."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF