1)

TRAPPING A MESIS (Yerushalmi Halachah 12 Daf 40a)

משנה המסית זה ההדיוט (עמוד ב) והמסית את ההדיוט אמר יש יראה במקום פלוני כך אוכלת כך שותה כך מטיבה כך מריעה

(a)

(Mishnah): Mesis (who is stoned) is a commoner, and Mesis is one who entices a commoner (to serve idolatry). E.g., he says 'there is an idol in the place Ploni. It eats and drinks such and such, it rewards and punishes such and such.'

כל חייבי מיתות שבתו' אין מכמינין עליהן חוץ מזו

(b)

For all capital transgressions in the Torah we do not hide witnesses in order to trap the transgressors, except for this;

אמר לשנים והן עדיו מביאין אותו לב"ד וסוקלין אותו

1.

If Reuven (tries to) entice two men, they are his witnesses. They bring him to Beis Din and they stone him;

אמר לאחד והוא אומר לו יש לי חבירים רוצין בכך

2.

If he entices just Shimon, Shimon should say 'I have friends who would be interested. (Tell them also!)'

אם היה ערום ואינו מדבר בפניהן מכמינין לאחורי הגדר והוא אומר לו אמור מה שאמרת לי בייחוד

i.

If Reuven was shrewd (understands Shimon's intent) and does not speak in front of them, Shimon hides witnesses in back of a fence and says 'say what you told me [before], clearly.'

והוא אומר והלה אומר לו היאך נניח את אלהינו שבשמים ונלך ונעבוד עצים ואבנים אם חזר בו מוטב

ii.

[If] Reuven repeats it, Shimon says 'how can we abandon our G-d in Heaven and serve wood and stones?!' If Reuven retracts, it is fine (he is exempt).

אם אמר כך היא חובותינו וכך היא יפה לנו העומדים מאחורי הגדר מביאין אותו לב"ד וסוקלין אותו

iii.

If Reuven says 'it is our duty. It is good for us', those standing in back of the fence bring him to Beis Din, and they stone him.

האומר אעבוד אלך ואעבוד נלך ונעבוד אזבח אלך ואזבח נלך ונזבח אקטר אלך ואקטר נלך ונקטר אנסך אלך ואנסך נלך וננסך אשתחוה אלך ואשתחוה נלך ונשתחוה

(c)

One who says [any of the following is a Mesis, and he is stoned] - 'I will serve (idolatry)', 'I will go and serve', 'let us go and serve', 'I will slaughter', 'I will go and slaughter', 'let us go and slaughter', 'I will be Maktir, 'I will go and be Maktir, 'let us go and be Maktir, 'I will be Menasech', 'I will go and be Menasech', 'let us go and be Menasech, 'I will bow', 'I will go and bow', 'let us go and bow';

המדיח זה האומר נלך ונעבוד ע"ז:

1.

Medi'ach is one who says 'let us go and serve idolatry.' (This will be explained.)

גמרא הא חכם לא.

(d)

(Gemara) Question: (Why does it say that Mesis is a commoner?) If he is a Chacham, he is not [a Mesis]?!

מכיון שהוא מסית אין זה חכם מכיון שהוא ניסית אין זה חכם.

(e)

Answer: Since he entices, he is not a Chacham. Since he is enticed, he is not a Chacham.

כיצד עושין לו להערים עליו מכמינין עליו שני עדים בבית הפנימי ומושיבין אותו בבית החיצון ומדליקין את הנר על גביו כדי שיהיו רואין אותו ושומעין את קולו

(f)

How do we scheme against him? We hide two witnesses for him in the inner room, and we arrange that he go in the outer room. We light a lamp over him, so that they will see him and hear his voice.

כך עשו לבן סוטרא בלוד והכמינו עליו שני תלמידי חכמים והביאוהו לב"ד וסקלוהו

1.

So they did to Ben Sutra in Lud. They hid for him two Chachamim and brought him to Beis Din and stoned him.

וכא את אמר הכן.

(g)

Question: (A Mishnah teaches that if someone heard a voice said that he is about to die, this suffices to permit his wife to remarry.) Do you say so here [that witnesses must also see him]?!

שנייא היא דאמר אני.

(h)

Answer: There is different, for he said "I [Ploni am about to die." Therefore, the witnesses need not see him.]

ואמר אוף הכא אני

(i)

Question: Also here, [the Nises should prompt the Mesis to] say "I [Ploni will go serve idolatry", and then the witnesses need not see him]!

שלא יערים.

(j)

Answer: [We do not,] lest he [sense what is happening, and] be shrewd [and be silent].

ויערים

(k)

Question: Let him be shrewd [and not entice any more]!

שלא ילך ויסית עצמו ויסית אחרים עמו.

(l)

Answer: [We are concerned] lest he go [elsewhere] and entice himself and entice others with him]!

מסית אומר בלשון (גבוה והמדיח אומר בלשון נמוך מסית שאמר בלשון נמוך נעשה מדיח ומדיח שאמר בלשון גבוה) [צ"ל נמוך והמדיח אומר בלשון גבוה מסית שאמר בלשון גבוה נעשה מדיח ומדיח שאמר בלשון נמוך - שאלת דוד] נעשה מסית.

(m)

A Mesis says covertly (to an individual). Medi'ach says openly (to a Rabim). If a Mesis said openly, he becomes a Medi'ach. If a Medi'ach said covertly, he becomes a Mesis.

1.

Note: What is the difference between a Medi'ach and a Mesis? R. Shimon says that a Medi'ach is choked, and not stoned. according to Chachamim, we can say that a Medi'ach must be warned, unlike a Mesis. (This is based on Sanhedrin 67a. It is the text of SHE'ELAS DAVID 2, Chidushim p.74b, but partially unlike his Perush.)

מסית אומר בלשון (הקודש ומדיח אומר בלשון הדיוט מסית שאמר בלשון הדיוט נעשה מדיח ומדיח שאמר בלשון) [צ"ל הדיוט ומדיח אומר בלשון הד הקודש יוט מסית שאמר בלשון הקודש נעשה מדיח ומדיח שאמר בלשון הדיוט - שאלת דוד] נעשה מסית:

(n)

A Mesis says in Leshon Hedyot (he does not prophecize in the name of idolatry), and Medi'ach says in Leshon ha'Kodesh (prophecy). If a Mesis said in Leshon ha'Kodesh he becomes a Medi'ach. If a Medi'ach said in Leshon Hedyot, he becomes a Mesis.

2)

LIABILITY FOR KISHUF (Yerushalmi Halachah 13 Daf 40b)

משנה המכשף העושה מעשה ולא האוחז את העינים

(a)

(Mishnah): A Mechashef [is Chayav Misah] if he does an act [of Kishuf], but not if he merely does slight-of-hand.

רבי עקיבה אומר משום רבי יהושע שנים לוקטים קישואין אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב העושה מעשה חייב והאוחז את העינים פטור:

(b)

R. Akiva says in R. Yehoshua's name, [it is possible that] two people gather gourds, and one is exempt, and one is liable. The one who does an act is liable. The one who does an illusion is exempt.

גמרא מכשפה לא תחיה אחד האיש ואחד האשה אלא שלימדתך התורה דרך ארץ מפני שרוב הנשים כשפניות.

(c)

(Gemara): "Mechashefah Lo Sechayeh" refers to both a man and a woman, but the Torah taught the usual case, for most witches are women (KORBAN HA'EDAH).

אמר רבי לעזר מכשף בסקילה

(d)

(R. Lazar): A witch is stoned.

מה טעמא דר' לעזר

(e)

Question: What is R. Lazar's reason?

נאמר כאן מכשפה לא תחיה ונאמר להלן אם בהמה אם איש לא יחיה מה לא יחיה שנאמר להלן בסקילה אף כאן בסקילה.

(f)

Answer: It says here "Mechashefah Lo Sechayeh", and it says there [about ascending Har Sinai] "Im Behemah Im Ish Lo Yichyeh" - just like there it is Skilah, also here.

מה טעמין דרבנין

(g)

Question: What is Rabanan's reason? (In a Beraisa, they say that he gets Hereg.)

נאמר כאן מכשפה לא תחיה ונאמר להלן לא תחיה כל נשמה מה לא תחיה שנאמר להלן מיתה בחרב אף לא תחיה שנאמר כאן מיתה בחרב.

(h)

Answer: It says here "Mechashefah Lo Sechayeh", and it says there [about fighting the Kena'anim in Eretz Yisrael] "Lo Sechayeh Kol Neshamah" - just like there we kill with the sword, also here Lo Sechayeh is death through a sword.

אמר ר' עקיבה מן הדבר הזה אני מכריעו מוטב שילמד לא תחיה מלא תחיה ואל יוכיח לא יחיה.

(i)

R. Akiva: I decide the issue from here. It is better to learn Lo Sechayeh from Lo Sechayeh, and not from Lo Yichyeh.

מה טעמא דר' יהודה

(j)

Question: What is R. Yehudah's reason? (It was known that he expounds differently.)

נאמר כאן מכשפה לא תחיה ונאמר להלן כל שוכב עם בהמה מות יומת מה מיתת הבהמה בסקילה אף כאן בסקילה.

(k)

Answer: It says here "Mechashefah Lo Sechayeh", and it says there "Kol Shochev Im Behemah Mos Yumas" - just like the animal is killed through Skilah, also here it is through Skilah.

דלמא ר' לעזר ור' יהושע ור' עקיבה עלין למיסחי בהדין דימוסין דטיבריא חמתון חד מיניי אמר מה דמר ותפשיתון כיפה.

(l)

A case occurred in which R. Lazar, R. Yehoshua and R. Akiva entered to bathe in the bathhouse of Tiverya. A Min (heretic; he was also a witch) saw them, said what he said (i.e. an incantation), and they were seized (could not move);

אמר ר' ליעזר לר' יהושע מה יהושע בן חנינה חמי מה דאת עבד.

1.

R. Li'ezer: Yehoshua ben Chananyah, see what you will do!

מי נפיק אהן מינייא אמר רבי יהושע מה דמר ותפש יתיה תרעה והוה כל מאן דעליל הוה יהיב ליה חד מרתוקה וכל מאן דנפיק הוה יהיב ליה בנתיקה

2.

When the Min was leaving, R. Yehoshua said what he said, and the gate seized the Min. Everyone who entered punched him, and everyone who left punched him.

אמר לון שרון מה דעבדתון [דף מא עמוד א] אמרין ליה שרי ואנן שריי שרון אילין ואילין.

3.

He told them to undo what they did. They told him "free us, and we will free you!" They freed each other.

מן דנפקון אמר רבי יהושע לההוא מינייא הא מה דאת חכם. אמר ניחות לימא

(m)

When they left, R. Yehoshua said to the Min "[you received what is proper, i.e. many punches] for your Chachmah!" He said "let us descend to the sea [and I will show you what I can do]!"

מן דנחתין לימא אמר ההוא מינייא מה דאמר ואיתבזע ימא. אמר לון ולא כן עבד משה רבכון בימא

1.

After they descended to the sea, he said what he said, and the sea split. He said "didn't Moshe your Rebbi do so to the sea? (I am a Chacham like him!)"

אמרין ליה לית את מודה לן דהליך משה רבן בגויה אמר לון אין אמרין ליה והלוך בגויה הלך בגויה גזר רבי יהושע על שרה דימא ובלעיה.

2.

They said to him "do you admit to us that Moshe our Rebbi went inside it?" He said yes. They told him "go inside it!" He went inside, and R. Yehoshua decreed on the minister of the sea, and it swallowed him.

דילמא רבי ליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל סלקון לרומי עלון לחד אתר ואשכחין מיינוקיא עבדין גבשושין ואמרין הכין בני ארעא דישראל עבדין ואמרי ההן תרומה וההן מעשר.

(n)

A case occurred in which R. Li'ezer, R. Yehoshua and R. Gamliel were going to Romi. They came to a place and found children making mounds of earth, and saying "these people of Eretz Yisrael do so, and say 'this is Terumah and this is Ma'aser'."

אמרין מסתברא דאית הכא יהודאין עלון לחד אתר ואקבלון בחד. כד יתבון למיכל והוה כל תבשיל דהוה עליל קומיהון אי לא הוון מעלין ליה בחד קיטון לא הוה מייתו ליה קומיהון וחשין דילמא דאינון אכלין זבחי מתים.

1.

[The Rabanan] said that presumably, Yisraelim live here. They went there, and were hosted in a house. When they sat to eat, every dish brought in front of them, they would not bring it unless they first brought it to a small room. They were concerned lest they are eating food offered to idolatry.

אמרין ליה מה עיסקך דכל תבשיל דאת מייתי קומנין אין לית את מעיל להן קיטונה לית את מייתי לון קומינן

2.

The Rabanan: Why is it that every dish that you bring in front of us, if you do not bring in to the room, you do not bring in front of us?

אמר לון חד אבא גבר סב אית לי וגזר על נפשיה דלא נפק מן הדא קיטונא כלום עד דייחמי לחכמי ישראל.

3.

The host: I have an old father. He decreed on himself not to leave the room until he will see Chachmei Yisrael.

אמרין ליה עול ואמור ליה פוק הכא לגביהון דאינון הכא ונפק לגבון אמרין ליה מה עיסקך אמר לון צלון על ברי דלא מוליד.

4.

The Rabanan: Go tell him to come here and see [the Chachamim], for they are here! He went out to them. They said to him why do you do so? He said to them "pray for my son, for he cannot father children."

א"ר ליעזר לר' יהושע מה יהושע בן חנניה חמי מה דאת עביד.

5.

R. Li'ezer: Yehoshua ben Chananyah, see what you will do!

אמר לון אייתון לי זרע דכיתון ואייתון ליה זרע דכיתון איתחמי ליה זרע ליה על גבי טבלה איתחמי מרבץ ליה איתחמי דסלק איתחמי מיתלש בה. עד דאסק חדא איתא בקלעיתא דשערה

6.

R. Yehoshua told them to bring flax seeds. They brought to him flax seeds. He appeared to seed them on a table. It appeared as if he watered them, and they grew, and he was detaching, until he was pulling a woman by her braided hair.

אמר לה שרוי מה דעבדתין אמרה ליה לי נא שרייה. אמר לה דלא כן אנא מפרסם ליך אמרה לי לי נא יכלה דאינון מסלקין בימא

7.

He told her "undo what you did [through witchcraft to prevent him from having children]!" She said that she will not. He told her "if not, I will publicize you!" She said "I cannot undo it, for [the knot of witchcraft with which I restrained him] is in the sea!"

וגזר רבי יהושע על שריא דימא ופלטון. וצלון עלוי וזכה למיקמה לרבי יודה בן בתירה. אמרו אילו לא עלינו לכאן אלא להעמיד הצדיק הזה דיינו.

8.

R. Yehoshua decreed on the minister of the sea and it spat it out. [The Rabanan] prayed for the man, and he merited to father R. Yehudah ben Beseira. They said, had we come to here only to generate this Tzadik, it would suffice!

אמר רבי יהושע בן חנניה יכיל אנא נסיב קריין ואבטיחין ועביד לון איילין טבין והדינון עבידין איילין וטבין.

(o)

R. Yehoshua ben Chananyah: I can take gourds and watermelons, and make them into rams and deer [through witchcraft], and they will father rams and deer.

אמר רבי ינאי מהלך הוינא בהדא איסרטא דציפורי וחזית חד מיניי נסיב צריר וזרק ליה לרומא והוה נחת ומתעביד עגל.

(p)

R. Yanai: I was going in the market of Tzipori, and I saw a Min take a pebble and throw it up, and it landed and became a calf.

ולא כן אמר רבי לעזר בשם רבי יוסי בר זימרא אם מתכנסין הן כל באי העולם אינן יכולין לבראות יתוש אחד ולזרוק בו נשמה. נימר לא נסבה הוא מינייא חד צרור וזרקיה לרומא ונחת ואיתעביד חד עגל

(q)

Question: Didn't R. Lazar say in the name of R. Yosi bar Zimra that if everyone in the world would gather, they cannot create [even] a mosquito and inject a Neshamah into it? Will we say that the Min did not take a pebble and throw it up, and it landed and became a calf?

אלא לסריה קרא וגנב ליה עגל מן בקורתא ואייתי ליה.

(r)

Answer: Rather, he called to his lowly [accomplice], and he stole a calf from a herd and brought it.

א"ר חיננא בי רבי חנניה מטייל הוינא באילין גופתא דציפורין וחמית חד מיניי נסב חדא גולגלא וזרקה לרומא והוא נחתא ומתעבדא עגל. אתית ואמרת לאבא אמר לי אין אכלת מינה מעשה הוא ואי לא אחיזת עינים הוא.

(s)

R. Chinena bei R. Chanina: I was going on the banks of the sea of Tzipori, and I saw a Min take a skull pebble and throw it up, and it landed and became a calf. I went and told my father. He told me "if you ate from it, he did a real act [of witchcraft]. If not, it was an illusion."

א"ר יהושע בן חנניה שלש מאות פרשיות היה רבי ליעזר דורש בפרשת מכשפה ומכולם לא שמעתי אלא שני דברים. שנים לוקטין קישואין אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב העושה מעשה חייב והאוחז את העינים פטור.

(t)

R. Yehoshua: R. Li'ezer used to expound 300 Parshiyos in the Parshah of a witch - from all of them, I heard only two matters. Two people can gather gourds, and one is exempt, and one is liable. The one who does an act is liable. The one who does an illusion is exempt;

א"ר דרוסא תשע מאות פרשיות היו שלש מאות לחיוב שלש מאות לפטור ושלש מאות לחיוב שהוא פטור:

(u)

R. Drusa: There were 900 Parshiyos; 300 were Chayav [Misah], 300 were exempt [and permitted], and 300 were forbidden, but he is exempt.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF