SANHEDRIN 87 (Hoshana Raba) - Dedicated by Gedalliah Jawitz in honor of the Yahrzeit of Yehuda ben Simcha Volf Jawitz.

1)

TOSFOS DH BE'MUFLA SHE'BE'BEIS-DIN

תוספות ד"ה במופלא שבב"ד

'מומחה', למעוטי תלמיד.

(a)

Clarification (Part 1): An expert, to preclude a Talmid

ואין זה כשאר מופלא דבכל דוכתין, כדפרישית שלהי פרק קמא (דף טז:).

(b)

Clarification (Part 2): This is not like 'Mufla' everywhere else, as Tosfos explained in the first Perek (DH 'Echad').

2)

TOSFOS DH SHE'BEIS-HAMIKDASH AVOHAH

תוספות ד"ה שבית המקדש גבוה

לאו מכל א"י, דאיכא עין עיטם דמידלי מיניה, כדאמר באיזהו מקומן (זבחים דף נד:) 'סבור למבנייה בעין עיטם, דמידלי'.

(a)

Explanation #1: Not higher than the whole of Eretz Yisrael, seeing as Ein Itam was higher than it, as the Gemara explains in Perek Eizehu Mekoman - 'He intended to build it (the Beis-ha'Mikdash) in Ein Itam, which was higher ... '.

אי נמי, כותלי בהמ"ק גבוה מעין עיטם, שגובהן ק' אמה.

(b)

Explanation #2: Alternatively, the walls of the Beis-ha'Mikdash, which were a hundred Amos tall, extended higher than Ein Itam.

3)

TOSFOS DH MELAMED SHE'HA'MAKOM GOREM

תוספות ד"ה מלמד שהמקום גורם

לאפוקי מצאן בבית פאגי והמרה עליהם, כדאמרינן לעיל בפרק קמא (שם יד:).

(a)

Clarification: To preclude from where he found them in 'Beis Pagi' and defied them, as we learned above in the first Perek.

4)

TOSFOS DH DE'I LE'HAI GISA KA SHARI CHAMETZ BA'PESACH

תוספות ד"ה דאי להאי גיסא קא שרי חמץ בפסח

תימה, הא מ"ד 'עד הפורים' מודה דאם עברוה אחר הפורים, מעוברת ... דדוקא בניסן הוא דאמר בפרק קמא (דף יב: ושם) 'זה ניסן, ואין אחר ניסן'; אבל מאן דאמר 'עד הפורים', מדרבנן בעלמא הוא דאסור?

(a)

Question: But the opinion that holds 'until Purim' concedes that even if they declared a leap-year after Purim, their declaration is valid; since it is only with regard to Nisan that we say in the first Perek 'This is Nisan, and no other month is called Nisan'; whereas the opinion that holds 'until Purim', it is only mi'de'Rabbanan that it is forbidden (to declare a leap-year after that).

כדמפרש בפרק קמא דר"ה (דף ז. ושם) 'מ"ט דמ"ד 'עד הפורים'? כיון דאמר מר 'שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח ל' יום, אתי לזלזולי בחמץ'. וכיון דאם עברוה, כ"ע מודו דמעוברת, לא קא שרי חמץ בפסח.

(b)

Source: As the Gemara explains in the first Perek of Rosh Hashanan 'What is the reason behind the ruling of those who hold 'Until Purim' '? Because since Mar said that one starts asking She'eilos about Hilchos Pesach thirty days before Pesach, one will come to treat Chametz lightly.

5)

TOSFOS DH VE'REBBI SHIMON BEN LASKISH OMER ASIRI KA'ACHAD-ASAR

תוספות ד"ה ורשב"ל אומר עשירי כאחד-עשר

וא"ת, ולרשב"ל, אי אמר זקן ממרא כרבי יוחנן, אמאי מיחייב, הרי מחמיר הוא, ואין כאן דבר שזדונו כרת?

(a)

Question: According to Resh Lakish, even if the Zaken Mamrei rules like Rebbi Yochanan, why should he be Chayav, seeing as he is Machmir, and this is not not a case of Chiyuv Kareis?

וי"ל, דמשכחת לה אי נגעה בככר של תרומה וקידש בו את האשה, דאי טמא הוא, אין בו שוה פרוטה דלא חזי אלא להסקה ואינה מקודשת; ואי טהור הוא, יש בו שוה פרוטה דחזי לאכילה, ומקודשת.

(b)

Answer: Kareis is applicable there where she touches a loaf of Terumah bread with which a man then betroths a woman. If the loaf is Tamei (like Rebbi Yochanan), then it is worth less than a Perutah, since it is only fit to be burned, and the Kidushin is not valid. Whereas if it is Tahor (like Resh Lakish), then it is worth a Perutah and the Kidushin is valid.

87b----------------------------------------87b

6)

TOSFOS DH DIN BITO ME'ANUSASO

תוספות ד"ה דין בתו מאנוסתו

בכולהו משכח פלוגתא בר מהאי; ורוצה לומר דאין זקן ממרא מודה בגזירה שוה זו.

(a)

Clarification: In all the other cases except for this one, we can find a Machlokes. This means that the Zaken Mamrei does not agree with this Gezeirah-Shavah ("Heihah" "Heinah", "Zimah" "Zimah").

7)

TOSFOS DH AKAVYA BEN MAHALAL'EL METAMEI

תוספות ד"ה עקביא בן מהללאל מטמא

ואף על גב דעקביא מחמיר?

(a)

Implied Question: Even though Akavya is basically stringent?

זמנין דהויא קולא, כגון שרואה דם אדום ומשלימתו לדם ירוק.

(b)

Answer: Nevertheless, sometimes it is a leniency, for example, there where she sees red blood and she uses it to complement the Shi'ur of yellow blood (See Nidah 33a).

8)

TOSFOS DH KE'LEILEI SHABBOS VE'YOMO

תוספות ד"ה כלילי שבת ויומו

לאפוקי יום תחלה ואח"כ לילה, אלא א"כ שפתה לילה שלם ואחר כך יום שלם כלילי שבת ויום, שהיום הולך אחר הלילה.

(a)

Clarification: To preclude a twenty-four hour period where the day preceded the night; It must be one where a full day precedes a full night, like Shabbos where the day follows the night.

9)

TOSFOS DH BI'PELUGTA DE'REBBI YEHOSHUA VE'RABBANAN

תוספות ד"ה בפלוגתא דרבי יהושע ורבנן

פי' בקונטרס, לרבנן אם נכנס למקדש חייב, ולרבי יהושע פטור.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that according to the Rabbanan, one is Chayav if one entered the Mikdash; whereas according to Rebbi Yehoshua, he is Patur.

ולא יתכן, דא'כי האי גוונא לא מחייב זקן ממרא, כיון שהוא בעולה ויורד - דהא ילפינן לעיל "דבר" "דבר", מ"ונעלם דבר" - דתנן בפ' [הור'] כהן משוח (הוריות דף ט.) 'מביאין עולה ויורד על טומאת מקדש וקדשיו'.

(b)

Question: This is not correct however, since if that was so, a Zaken Mamrei would not be Chayav, seeing as for entering the Mikdash one is Chayav a Korban Oleh ve'Yoreid (and not Kareis); as we learned earlier from a Gezeirah-Shavah "Davar" "Davar" from "ve'Ne'elam Davar", and as we learned in Perek Kohen Mashu'ach 'One brings a Korban Oleh ve'Yored for Tum'as Mikdash ve'Kodashav'?

ויש לפרש כדפרישית לעיל 'בככר של תרומה'.

(c)

Explanation #2: Tosfos therefore explain it in the same way as they did above on Amud Alef (DH 've'Rebbi Shimon ben Lakish').

10)

TOSFOS DH REBBI YEHOSHUA OMER KIHEH

תוספות ד"ה רבי יהושע אומר כיהה

(SUMMARY: Tosfos discuss as to whether this is the correct text or whether it ought to be 'Rebbi Yehoshua Kihah' (with a 'Kuf' and without the word 'Omer'.)

פירש בקונטרס, כאילו כיהה הנגע, דהוא מסימני טהרה, כשמשתנה בו לובן שלו לאחר הסגר.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it is as if the plague became dimmer, which is in itself, a sign of Taharah, should its whiteness change after it has been locked up.

וקשה, היכי פריך בשילהי נזיר (דף סה:) 'ודילמא כיהה וטמא? הא לפירושו כל כיהה טהור?

(b)

Question #1: But how can the Gemara then ask in Nazir that perhaps it became dimmer and is now Tamei?

ועוד אי כיהה וטמא, היינו ת"ק?

(c)

Question #2: And besides; if it became dimmer and is Tamei, that is the opinion of the Tana Kama?

ונראה כגירסת ר"ח 'קהה' בקו"ף, ול"ג אומר - כלומר ר' יהושע הקשה ודקדק בדבר כמו 'הקהה את שיניו'; וכן 'מקהו אקהייתא בשוקא' (יבמות דף קי:) מאספים אסופות של בני אדם - כלומר עמדו למניין.

(d)

Explanation #2 (Part 1): The correct text therefore seems to be that of Rabeinu Chananel 'Kihah' (with a 'Kuf'), without the word 'Omer', meaning that Rebbi Yehoshua asked and went into the matter; like we read in the Hagadah 'Hakheh es Shinav', and similarly, 'Makhu Akyasa be'Shuka' (in Yevamos), meaning that he gathered groups of people to be counted).

ולא ידע הש"ס אם להביא ראיה לת"ק או לסתור, ולהכי בעי 'מאי קיהה?' וקאמר 'קיהה וטיהר'.

(e)

Explanation #2 (Part 2): And the Gemara was uncertain as to whether to support the Tana Kama from here or whether to disprove him; That is why the Gemara now asks 'Mai Kihah?'. And the Gemara answers 'Kihah ve'Tihar' (a proof against him).

ומיהו בירושלמי דריש שבועות משמע דיש כיהה טמא - דאמר התם 'והתורה אמרה "והנה כהה הנגע", 'הכהה טמא, וכהה מן הכהה טהור'.

(f)

Refutation of Question #1: The Yerushalmi at the beginning of Shevu'os, however implies that there is such a thing as 'Kiheh ve'Tahor', when it says 'And the Torah said "And behold the plague Kiheh" - If it became dimmer, it is Tamei; But if it became much dimmer, it is Tahor'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF