סנהדרין דף ק"ה ע"א

האם יש לעכו"ם חלק בעולם הבא?

לסתם עכו"ם שלא חטאו לפושעים שבהם
לר' אליעזר אין חלק [1] אין חלק
לר' יהושע יש חלק אין חלק

סנהדרין דף ק"ה ע"ב

האם הברכות דלהלן נאמרו כפשוטו או רק מעין קאמר?

ייטב ה' את שם שלמה משמך וכו' תבורך מנשים יעל וכו' מנשים באהל וכו'
לרב בר מרי מעין קאמר מעין קאמר
לר' יוסי בר חוני כפשוטו [2] מעין קאמר

-------------------------------------------------

[1] וכך הגירסא בש"סים שאינם מצונזרים, ר' אליעזר אומר וכו' כל גויים שכחי אלקים אלו אומות העולם, [ולא כפי הגירסא שלפנינו אלו פושעי עובדי כוכבים].

[2] ומכאן שאין אדם מתקנא בבנו.

עוד חומר לימוד על הדף