סנהדרין דף פ"א ע"א

עבר עבירה קלה ונגמר דינו עליה, ואח"כ עבר עבירה חמורה יותר באופנים דלהלן,

במה נדון? [תד"ה ונגמר].

עבר לעבירה השניה בפני עדים עבר לעבירה השניה בפני ב"ד
לתי' א' בתוס' נדון בקלה [1] נדון בחמורה
לתי' ב' בתוס' נדון בחמורה [2] נדון בחמורה

עבר עבירה שנתחייב בה שתי מיתות, מה דינו?

חמותו ונעשית אשת איש אשת איש ונעשית חמותו (תוס') חמותו ונעשית אשת אביו
לנא קמא נדון בחמורה - שריפה נדון בחמורה - שריפה נדון בחמורה - סקילה
לר' יוסי בזיקה ראשונה - שריפה בזיקה ראשונה - חנק נדון בחמורה - סקילה [3]

סנהדרין דף פ"א ע"ב

מי שלקה ושנה מתי מכניסים אותו לכיפה?

למ"ד מלקיות מחזקות למ"ד עבירות מחזקות
לרבי - בתרי הוי חזקה אחר עבירה שלישית אחר עבירה שניה [4]
לרשב"ג - בתלת הוי חזקה אחר עבירה רביעית [5] אחר עבירה שלישית

-------------------------------------------------

[1] והטעם, דהעדות הזו א"א לדונה בב"ד, משום שהיא עדות שאי אתה יכול להזימה, דגם אם יזימו את העדים - יהיו פטורים, משום שגברא קטילא באו להרוג.

[2] והטעם, דכיון שעדיין יתכן שתבטל העדות הראשונה ע"י שיזימו לראשונים או יוכחשו, ויתברר שאינו גברא קטילא ושפיר מקרי עדות שאתה יכול להזימה.

[3] כתבו בד"ה נדון, דכיון שאשת אב הוא איסור מוסיף לעוד בנים של אביו, א"כ חל איסור אשת אב על איסור חמותו, וא"כ למ"ד סקילה חמורה (רבנן) נדון באשת אב. דאף שס"ל לר' יוסי בעלמא שאין איסור חל על איסור ונדון בזיקה הראשונה שבאה עליו, מ"מ באיסור מוסיף מודה ר' יוסי שכן חל איסור על איסור.

[4] ולמעשה אין מ"ד שס"ל הכי, וע"כ שרבי שס"ל שבתרי הוי חזקה ס"ל שמלקויות מחזקות. ועי' בסוף עמ' א' בתד"ה אפילו בסופו.

[5] ולפי"ז אבא שאול שבברייתא, על כרחך ס"ל כרשב"ג וכמ"ד מלקיות מחזיקות ולכך אין מכניסים אותו לכיפה רק אחר עבירה רביעית. אולם בשיטת רבנן דאבא שאול ומשנתנו דס"ל שמי שלקה ושנה מכניסים אותו לכיפה כבר בעבירה שלישית, מבואר שהם יכולים לסבור או כרשב"ג או כרבי, כרשב"ג וכמ"ד עבירות מחזיקות, או כרבי וכמ"ד מלקיות מחזיקות.

עוד חומר לימוד על הדף