סנהדרין דף י"א ע"א

כשאומרים חודש, לכמה ימים מתכוונים? [תד"ה רשב"ג].

בלשון תורה בלשון חכמים
לתי' א' בתוס' שלושים עשרים ותישע
לתי' ב' בתוס' שלושים שלושים מלבד אם יש הוכחה לכ"ט

סנהדרין דף י"א ע"ב

מה דין מקומות דלהלן לענין לעבר בהם את השנה?

יהודה גליל
לתנא קמא לכתחילה בדיעבד
לחנניא איש אונו מעברים אין מעברים

האם מחשבים או מעברים את השנים בחוץ לארץ? [תד"ה אין].

כשהניח החכם כמותו בארץ כשלא הניח החכם כמותו בארץ
לעשות חשוב בחו"ל מחשבים מחשבים
לעשות עבור בחו"ל אין מעברים מעברים

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף