סנהדרין דף ז' ע"א

על איזה עוון מקבל אדם את דינו עליו בתחילה? [תד"ה אלא].

באדם שעוסק בתורה אבל לא קובע עיתים לתורה באדם שלא לומד תורה כלל
לתי' א' בתוס' על משא ומתן על דברי תורה
לתי' ב' בתוס' על דברי תורה על דברי תורה

סנהדרין דף ז' ע"ב

"מלך במפשט יעמיד ארץ - ואיש תרומות יהרסנה", כיצד דרשו חז"ל פסוק זה על הדיינים? [תד"ה שאינו].

אם דומה למלך וכו' אם דומה לכהן וכו'
לרש"י ולפי' א' בתוס' שבקי בדינים בעצמו שצריך לחזר ולשאול על הדינים
לפי הסוגיא בכתובות [1] שעשיר ואינו צריך לממון אחרים שמחזר אחר ממון מאחרים

-------------------------------------------------

[1] ועי' בתוס' בכתובות דף ק"ה ע"ב ד"ה מאי, בדברי ר"ת, שפירש שאין מחלוקת בין הפירושים, אלא שמזה הפסוק יש לשמוע את שניהם.

עוד חומר לימוד על הדף