1)

TOSFOS DH B'ROSH HA'SHANAH BATLAH AVODA ME'AVOSENU

תוס' ד"ה בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים

(Summary: Tosfos reconciles Rebbi Yehoshua's opinion with this statement.)

רבי יהושע מודה בהא, ברוב ספרים.

(a)

Clarification: According to most texts, Rebbi Yehoshua agrees with this statement.)

ואע"פ שהתחילו המכות מניסן, דמשפט המצרים י"ב חדש, כדתנן בעדיות (פ"ב משנה י)

(b)

Implied Question: Even though, based on the fact that the punishment of the Egyptians lasted twelve months, as we learned in the Mishnah in Iduyos (Perek 2, Mishnah 10), the plagues began in Nisan?

מ"מ לא פסקה עבודה עד תשרי.

(c)

Answer: Nevertheless, the servitude only stopped in Tishri.

2)

TOSFOS DH LI'MEKOMAN L'DA'TAN L'TZIVUONAM

תוס' ד"ה לקומתן לדעתם לצביונם

(Summary: Tosfos explains the word 'Tzivyonam' and its source.)

'צביונם' לשון יופי ...

(a)

Clarification: 'Tzivyonam' is an expression of beauty ...

כמו "לעטרת צבי" (ישעיה כח).

1.

Precedent: Like "Ateres Tz'vi (in Yeshayah 28).

דדרך בהמה חיה ועוף כשגדלים [גדלים] בנוי בכח בדעת ובקומה.

(b)

Explanation: Because normally, as animals, beasts and birds grow (physically), they also grow in beauty, in strength, in knowledge and in stature.

וכל זה היה במעשה בראשית בתחלת יצירתם.

1.

Explanation (cont.): But all of these occurred immediately when they were created.

וכולהו נפקי מדכתיב "צבאם".

(c)

Source: And we learn them all from the word "Tzeva'am".

3)

TOSFOS DH SHE'NOLDU BO ZIVSANEI OLAM

תוס' ד"ה שנולדו בו זיותני עולם

(Summary: Tosfos reconciles this with the fact that month of Iyar is called 'Ziv'.)

דאע"ג דאייר קרי ליה 'זיו'?

(a)

Implied Question: Even though the month of Iyar is called "Iyar".

ל"ק מידי, כדפי' בריש פירקין (דף ב: ד"ה בחדש זיו).

(b)

Answer: This is not a problem, as Tosfos explained at the beginning of the Masechta (Daf 2: DH "be'Chodesh Ziv.)

4)

TOSFOS DH ES MISPAR YAMECHA AMALEI

תוס' ד"ה את מספר ימיך אמלא

(Summary: Tosfos, citing the Gemara in Yevamos, explains the statement.)

בסוף החולץ (יבמות דף נ. ושם) אמר 'אלו שני דורות'.

(a)

Clarification: At the end of 'ha'Choletz' (Daf 50.) the Gemara explains that 'These are the years that a person is allotted when he is born'.

5)

TOSFOS DH ELA D'KA'I B'CHAG V'KA'AMAR LAH B'NISAN

תוס' ד"ה אלא דקאי בחג וקאמר לה בניסן

(Summary: Tosfos discusses the date of Avraham's B'ris Milah, and various issues connected with our Sugya, and the opinion of those who disagree with it.)

סוגיא דשמעתא מוכח דבתשרי נמול אברהם אבינו ...

(a)

Explanation #1: It is evident from various sources that Avraham Avinu's B'ris Milah took place in Tishri ...

דבפרק השוכר את הפועלים (ב"מ דף פו:) אמר 'בשלישי של מילה באו אצלו מלאכים, ואז נאמר לו "למועד אשוב אליך כעת חיה ... " '.

1.

Source #1: Because in Perek ha"Socher es ha'Po'alim (Bava Metzi'a, Daf 86:) the Gemara relates how, on the third day after his Milah the angels came to him, and that was when he was told that, on the following Yom-Tov ... he would father a child,

ובפרקי דרבי אליעזר נמי אמרינן ד'ביוה"כ נמול אברהם אבינו'.

2.

Source #2: And in Pirkei de'Rebbi Eliezer too, it says that 'Avraham Avinu was circumcised on Yom ha'Kipurim'.

והשתא הא דאמר 'בחג' לאו דוקא, דשני ימים לפני החג הוה, כיון דנמול ביוה"כ.

(b)

Clarification: Consequently, when the Gemara here says 'on Succos', it is La'v Davka, because, seeing as he was circumcised on Yom ha'Kipurim, it actually took place two days before Succos.

ואע"ג דמשמע הכא למועד ראשון ...

(c)

Implied Question: So even though it implies here that the baby was born) on the first Yom-Tov ...

הכי קאמר - למועד ראשון אחר החג זה דקיימי ביה, דכאילו קיימי בחג דמי, כיון דלא הוה בו כי אם שני ימים לפניו.

(d)

Answer: What it really means is the first Yom-Tov after the Yom-Tov that was about to occur, and the Gemara considers as if this incident actually took place on it, since it was only two days before it.

ולמאי דמסקינן ד'יולדת לשבעה יולדת למקוטעין', לא הוה צריך לשנויי 'שנה מעוברת היתה' ...

(e)

Question: And according to the Gemara's conclusion, that a woman who gives birth in seven months, can actually give birth during the seventh month, it would no longer be necessary to answer that it took place in a leap-year ...

דכי מדלית נמי ימי טומאה, טבלה נמי בליל חמישי לחג, ואפשר דילדה ביום אחרון של פסח?

1.

Reason: Because even one were to discount the days of Tum'ah, and she (Sarah) would have Toveled on the fifth day of Succos, it would be possible for her to have given birth on the last day of Pesach?

אלא משום דאמרינן בסדר עולם ובמכילתא בפרשת "ויסעו בני ישראל מרעמסס" (אמרי') דבט"ו בניסן נולד יצחק.

(f)

Answer: And the reason that it retains the answer is due to the Seider Olam (Perek 5) and the Mechilta (in Parshas Bo, in the Parshah of "Vayis'u B'nei Yisrael me'Ra'mses") which state that Yitzchak was born on the fifteenth of Nisan.

[ומיהו פליגי א'דהכא, דקאמר נמי 'בט"ו בניסן דבר הקב"ה עם אברהם, בט"ו בניסן באו מלאכים לבשרו].

(g)

Explanation #2: They (Targum Yonasan) argue with our Gemara however, when they say that 'On the fifteenth of Nisan Hakadosh-Baruch-Hu spoke with Avraham, and on the fifteenth of Nisan the angels came to visit him.

ורבי מאיר שליח צבור יסד במעריב של פסח "ומצות אפה ויאכלו" - 'בלילי חג פסח'.

1.

Support #1: And Rebbi Meir the Shali'ach Tzibur inserted in the Ma'aravos of Pesach "And he baked Matzos and they ate" - 'on the night of Pesach'.

ואמרי' בבראשית רבה "לושי ועשי עוגות" - 'הדא אמרת שפסח היה'.

2.

Support #2: And it also says in Bereishis Rabah (Perek 48) "Knead dough and bake cakes" - 'This means that it was Pesach'.

וכל הני לא ס"ל ד"למועד אשוב אליך כעת חיה" א'מועד ראשון קאי, אלא כלומר למועד כזה שהוא פסח.

(h)

Explanation #2 (cont.): All these opinions do not hold that "la'Mo'ed" (in the Pasuk la'Mo'ed Ashuv eilecha ka'Eis Chayah ... ") refers the first Yom-Yov, but to the same Yom-Tov next year.

וכן תרגם אונקלוס "כעת חיה" - 'כעידן דאתון קיימין'

1.

Support: And that is how Unklus translates it "ka'Eis Chayah" - 'ke'Idan de'Atun Kayamin'.

והשתא הא דכתיב בפרשת מילה "אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת" (בראשית יז), ואמרינן [במדרש תנחומא] 'מלמד שסרט לו סריטה בכותל דלשנה האחרת תלד' ...

(i)

Explanation #2 (cont.): And now, the Pasuk in the Parshah of Milah " ...asher Teiled l'cha Sarah la'Mo'ed ha'Zeh ba'Shanah ha'Acheres" (Bereishis 17), about which the Medrash Tanchuma writes 'This teaches us that he made a scratch on the wall (a sign that) - she would give birth a year later'

על כרחך דבט"ו בניסן נאמר, ובו ביום נמול, ובו ביום באו מלאכים בבשורה זו.

1.

Explanation #2 (concl.): Must be speaking about the fifteenth of Nisan, on which day he was circumcised, and on which day the angels came with the news under discussion.

תימה, דכל הני דאמרי בתשרי הוה, היכי מקיים ההוא קרא ד"למועד הזה בשנה האחרת"?

(j)

Question #1: How will all those who hold that it took place on Tishri explain the Pasuk "la'Mo'ed ha'Zeh ba'Shanah ha'Acheres"?

ואיך יתכן לומר שנצטוה בפסח ולא נמול עד תשרי, והלא 'זריזין מקדימין למצות'?

(k)

Question #2: And how is it possible that Avraham was commanded on Pesach and did perform the Milah until Tishri, bearing in mind the principle 'Zerizin Makdimin le'Mitzvos'?

ועוד, הכתיב "בעצם היום הזה" (שם), 'בו ביום שצוהו מל'?

(l)

Question #3: Moreover, the Pasuk writes there "be'Etzem ha'Yom ha'Zeh - 'On the day that he was commanded, he performed the Milah'?

ואומר ר"ת דהני דאמרי 'בתשרי', סבירא להו כרבי יהושע, דאמר 'בניסן נברא העולם'.

(m)

Answer: Rabeinu Tam explains that those who say 'in Tishri', holds like Rebbi Yehoshua, according to whom the world was created in Tishri.

ולהכי קרי לפסח שנה אחרת. "למועד הזה" היינו למועד שאחר זה, דביום הכפורים אמר לו וקרוב לסוכות, כלומר למועד הזה ראשון של שנה אחרת.

1.

Answer (cont.): Consequently, it calls Pesach 'the next year'. "la'Mo'ed ha'Zeh" means the Yom-Tov after this one, seeing as it was said to him on Yom ha'Kipurim, close to Succos, and it referred to the next Yom-Tov of the following year (Note: it is unclear as to how Tosfos answers the second and third questions)

11b----------------------------------------11b

6)

TOSFOS DH LAYLAH HA'MESHUMAR U'BA MIN HA'MAZIKIN

תוס' ד"ה לילה המשומר ובא מן המזיקין

(Summary: Tosfos explains that Rebbi Yehoshua learns from there this D'rashah too.)

ורבי יהושע תרתי שמעת מינה ...

(a)

Clarification: And Rebbi Yehoshua learns two things from there ...

דכולהו מודו ד'משומר מן המזיקין', כדמוכח בערבי פסחים (פסחים דף קט:) דתקון ד' כוסות ולא חייש א'זוגות.

(b)

Reason: Since everyone agrees that 'This night is guarded against Mazikin', as is evident from the Gemara in Pesachim (Arvei Pesachim, Daf 109:), where they instituted four cups and were not concerned about 'pairs'.

7)

TOSFOS DH YOM SHE'MAZAL KIMAH SHOKE'A BA'YOM

תוס' ד"ה יום שמזל כימה שוקע ביום

(Summary: Tosfos discusses the correct text in the Beraisa.)

גרסינן במילתיה דרבי אליעזר גבי י"ז במרחשון - 'ושינה הקב"ה עליהן מעשה בראשית והעלה כימה ביום'

(a)

Text #1: The text in Rebbi Eliezer, in connection with the seventeenth of Marcheshvan reads 'And ha'Kadosh-Baruch-Hu changed the work of the creation on them, and brought up Kimah in the day'.

ובמילתיה דרבי יהושע גבי י"ז באייר גרסי' 'יום שמזל כימה עולה'.

1.

Text #1 (cont.): And in Rebbi Yehoshua in connection with the seventeenth of Iyar, the text reads 'The day that Mazal Kimah rises'.

ובקונטרס גריס איפכא.

(b)

Text #2: Rashi reverses the texts.

ואין הסדר כן ...

(c)

Refutation: This is not the correct order however

דבניסן 'טלה' עולה בתחלת היום ושוהה שתי שעות עם חלק אחד משלשים בשעה; אחריו שור שתי שעות, שכן דרך כל מזל שוהה שתי שעות, כדמשמע בפרק המקבל (ב"מ דף קו: ושם) ...

1.

Reason: Since 'T'leh' rises at the beginning of the day, and remains for two hours plus a thirtieth of an hour; this is followed by 'Shor' for two hours, because it is the way of the Mazal to remain (in the sky) for two hours, as is implied in Perek ha'Mekabeil (Bava Metzi'a, Daf 106: & 107.)

דקא אמרינן 'עד אימת עד דאתו אריסי מדברא', וקיימא כימה להדי רישייהו.

(d)

Explanation: Where the Gemara says 'Until when? Until the sharecroppers come in from the fields, and Kimah is above their heads'.

ויש שש מזלות אחרות כנגדן - מע"ק גד"ד, די"ב מזלות יש שקבועין בגלגל, ששה למטה ששה למעלה.

1.

Explanation (cont.): And there are another six Mazalos opposite them - 'Moznayim, Akrav, Keshes, G'di, D'li, Dagim', which are fixed in the Galgal (the celestial sphere), six below and six above.

והגלגל סובב, וכשמתחיל האחד לעלות מתחיל שכנגדו לשקוע.

2.

Explanation (cont.): The Galgal revolves, and when one Mazal begins to ascend, its opposite number begins to set.

וכל חדש ניסן טלה עולה לאור הבקר או מראשו או מזנבו, ומאזנים שוקע כנגדו.

3.

Explanation (cont.): During the entire month of Nisan 'T'leh' rises in the early morning, either from its head or from its tail, and 'Moznayim' sets correspondingly.

ושור שאחר טלה משמש באייר, וכל ימי אייר עולה בתחלת היום, ועקרב שוקע כנגדו. וכן הולך סדר כולם, דכל אחד משמש חדש

4.

Explanation (cont.): 'Shor', which serves after 'T'leh' in the month of Iyar, and throughout the month of Iyar it rises at the beginning of the day, and 'Akrav' sets correspondingly, and so it is with all of them, in that each one serves for a month.

ואמר בפרק הרואה (ברכות דף נח:) ד'כימה זנב טלה', וכיון דשור מתחיל לעלות באייר בתחלת היום, מכלל דכבר טלה עולה כולו עד כימה הבא בזנבו.

(e)

Extended Explanation: The Gemara says in Perek ha'Ro'eh (B'rachos, Daf 58:) that 'Kimah' is the tail of 'T'leh'. Consequently, since 'Shor' begins to rise in Iyar at the beginning of the day, it means that 'T'leh', has already gone up as far as 'Kimah', which comes as its tail,.

ובמרחשון עקרב עולה מתחלת היום, מתחיל שור שכנגדו לשקוע, ונמצא שכבר שקוע טלה כולו עם הבא בזנבו.

1.

Extended Explanation (cont.): And in Marcheshvan 'Akrav' comes up at the beginning of the day and 'Shor' which corresponds to it has already begun to set. This means that the whole of 'T'leh', including its tail has already set.

ולפי זה הסדר 'קיימא כימה א'רישייהו' דפרק המקבל (ב"מ דף קו:) היינו שבט, ולא כמו שפי' שם בקונטרס דהיינו אדר.

(f)

Conclusion: According to this Cheshbon, 'Kimah is above their heads' (mentioned in Perek ha'Mekabel, cited earlier) refers to Sh'vat, and not as Rashi explains there, to Adar.

וגבי מרחשון גרסינן 'מעינות מתמעטין', וגבי אייר 'מתגברין' ...

(g)

Conclusion: And in connection with Marcheshvan, the text reads 'the fountains decreases', and in connection with Iyar, 'they increase'.

דאע"פ שרביעה ראשונה יורדת במרחשון ...

(h)

Implied Question: Even though the first rain takes place in Marcheshvan ...

מ"מ הכי אורחייהו ...

(i)

Answer: Nevertheless, this is their way ...

כדכתיב (יהושע ג) "והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר".

1.

Proof: As the Pasuk says in Yehoshua (3) "And the Yarden was filled on all its banks all the days of the harvest".

ואמר בפרק במה אשה (שבת דף סה. ושם) ובפרק בתרא דנדה (דף סז. ושם) 'אבוה דשמואל עביד לבנתיה מקוואות ביומי דניסן ומפצי ביומי דתשרי.

(j)

Conclusion: And the Gemara says in Perek Bameh Ishah (Shabbos, Daf 65. & 65:), and in the last Perek of Nidah (Daf 67. & 67:) that Shmuel made Mikva'os for his daughters in Nisan and mats in Tishri.

[וגרסי' בסמוך 'בשלמא לר"א היינו דשינה', אלא לר' יהושע מאי שינה? וכו'.]'.

(k)

Conclusion (cont.): And the text shortly, reads 'According to Rebbi Eliezer, we can understand why it says that 'He changed'.. But, according to Rebbi Yeshoshua, what did He change? ... '.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF