ראש השנה דף טז. א

מתי נידונים התבואה, פירות האילן, האדם והמים?

מתי נידונים מתי נחתם גזר הדין
לתנא דמתניתין
- ר' ישמעאל
בפסח - תבואה, בעצרת פירות האילן,
בר"ה - האדם, בסוכות - המים
אדם נחתם ביוה"כ
לר' מאיר הכל נידונים בר"ה הכל נחתמים ביוה"כ
לר' יהודה הכל נידונים בר"ה בפסח - תבואה, בעצרת - פירות האילן,
ביוה"כ - האדם, בסוכות - המים
לר' יוסי אדם נידון בכל יום -----
לר' נתן אדם נידון בכל שעה -----

ראש השנה דף טז: א

מתי שייך איסור בל תוסיף? [תוד"ה ותוקעים].

כשמוסיף בחלק מהמצוה [1] כשעושה את המצוה פעמיים [2]
כשהוא עדיין זמן המצוה שייך בל תוסיף לא שייך בל תוסיף
כשעבר כבר זמן המצוה לא שייך בל תוסיף לא שייך בל תוסיף
-------------------------------------------------

[1] כגון שנוטל חמשה מינים במקום ארבעה, או נותן ה' פרישות בתפילין במקום ארבעה.

[2] כגון שנוטל לולב וחוזר ונוטל אותו, או שתוקע בשופר וחוזר ותוקע, או שמניח תפילין וחוזר ומניח.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף