1)

TOSFOS DH REVI'I BA'KODESH BA'I MINAYHU

תוס' ד"ה רביעי בקודש בעא מינייהו

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's explanation as to how the Pasuk reaches a Revi'i, and a Chamishi, according to Shmuel.)

פ"ה, ד"נגע בכנפו" היינו שרץ, "אל הלחם, והלחם אל הנזיד ... " '?

(a)

Explanation #1: Rashi explains that "Naga bi'Chenafo" refers to a Sheretz, "el ha'Lechem ve'ha'Lechem el ha'Nazid ... "?

וקשה לר"ת, דמאי שנא ד"ואל כל מאכל" יהיה פירוש 'או אל כל מאכל' יותר מכולם?

(b)

Question #1: Rabeinu asks why "ve'el Kol Ma'achal" should mean "or any food, any more than all the others?

ועוד, למה דחק שמואל לתרץ 'במה שנגע בכנפו', לימא "אל כל מאכל" דוקא?

(c)

Question #2: Furthermore, why does Shmuel push to explain 'that what touched the corner of his garment'? Why does he not rather learn that "el Kol Ma'achal" is specific?

ועוד, למה קורא הכתוב לשרץ "כנף"?

(d)

Question #3: Moreover, why does the Pasuk refer to a Sheretz as "Kanaf"?

ועוד, דמפרש רבינא התם רביעי בקדש, הכא שלישי - שהלחם נעשה אב הטומאה כשנוגע במת ...

(e)

Question #4: And furthermore, Ravina explains there that it is Revi'i ba'Kodesh, and here that it is a Shelishi, since the bread became an Av ha'Tum'ah when it touched a corpse ...

והא קיימא לן בהמפלת (נדה כח:) ד'כל דבר שאין לו טהרה במקוה, אינו נעשה אב הטומאה'?

1.

Question #4 (cont.): For do we not rule in ha'Mapeles (Nidah 28:) that 'Whatever is not subject to Tevilah in a Mikvah cannot become an Av ha'Tum'ah (and that includes food)?

מיהו יש לומר ד'אין נעשה אב הטומאה' היינו דווקא לטמא אדם וכלים, אבל לאוכלין ומשקין נעשה אב הטומאה.

(f)

Answer: This question one can answer however by restricting the principle of 'It cannot become an Av Ha'Tum'ah to its inability to be Metamei Adam ve'Keilim, but regarding being Metamei food and drink, it can.

ומפר"ת, דהשרץ נגע בכנף ונעשה ראשון, והכנף אל הלחם או אל הנזיד, וחד מהנך אל היין או אל השמן - הרי שלשה; "ואל כל מאכל", הרי ארבעה.

(g)

Explanation #2: Rabeinu Tam therefore explains that the Sheretz touched the corner of the garment, which became a Rishon the corner then touched the bread or the cooked dish, one of which touched the wine or the oil, that makes three, and "ve'el Kol Ma'achal" makes four.

ונקט סדר כנף, מאכל, משקה, מאכל, דלא בעי למינקט שיעשה כיוצא בו.

1.

Explanation #2 (cont.): And the Pasuk presents them in this order to avoid any of the items being Metamei something like itself (e.g. food being Metamei food).

ולשמואל דייק מדכתיב "בכנפו", הרי חמש.

2.

Explanation #2 (cont.): And Shmuel extrapolated from the word "bi'Chenafo" that there is a Chamishi.

והשתא אתי שפיר לרבינא דאמר הכא שלישי - שהכנף הנוגע במת נעשה אב הטומאה כדין כל הכלים.

(h)

Conclusion: Now it is clear why Ravina here mentions a Shelishi - since when the corner touched the Meis it became an Av ha'Tum'ah, like all Keilim do.

17b----------------------------------------17b

2)

TOSFOS DH AVAL DAM LO

תוס' ד"ה אבל דם לא

(SUMMARY: Tosfos explains how blood can be more Tamei than water, when generally it is precluded from Tum'ah.)

וא"ת, אדרבה, בדם יש לטהר טפי, אפי' בכלים, דדם קדשים לא איתקש למים ...

(a)

Question: On the contrary, there is more reason to render blood Tahor, even by Keilim, since the blood of Kodshim is not compared to water ...

כדאמרי' לעיל שאינו נשפך כמים אין מכשיר?

(b)

Source: As we learned earlier - since it is not spilled like water, it is not Machshir.

וי"ל, דהכי פי' - אבל דם היכא דמטמא כגון דם חולין או בעלי מומין או זבח שנפסל לו.

(c)

Answer: The Gemara is referring to blood which is Metamei, such as the blood of Chulin, of Kodshim animals that are blemished of a Korban that became Pasul.

3)

TOSFOS DH ELA D'HAVI REVI'IS D'CHAZI L'HATBIL B'HU MACHTIN VE'TZINOROS

תוס' ד"ה אלא דהוי רביעית דחזי להטביל בהו מחטין וצינורות

(SUMMARY: Tosfos proves that a Mikvah that comprises Mayim She'uvim exclusively is only Pasul mi'de'Rabbanan and elaborates on the Isur de'Rabbanan.)

מכאן, אומר ר"י, שיש לדקדק דמקוה שכולו שאוב אינו פסול אלא מדרבנן...

(a)

Halachah: From here, says the Ri, we can extrapolate that a Mikvah that comprises drawn water exclusively is only Pasul mi'de'Rabbanan.

דמשקין בית מטבחיא שהן דכן ע"כ הן שאובין, מדמפליג בין דם למים ולא מפליג בין שאובין למחוברין...

(b)

Proof #1: This is because the Mashkin bei Mitbachaya which is Tahor, can only be speaking about Mayim She'uvin, seeing as the Gemara draws a distinction between blood and water, and not between drawn water and water that is attached,

ואמר דחזי להטביל בהו מחטין וצינורות

1.

Proof #1 (cont.): And it then goes on to say it is fit to Tovel needles and forks.

ועוד תניא בתוספתא דמסכת מקוואות (פ"ב) 'מקוה שהניחו ריקן ומצאו מלא, כשר', והיינו משום דספיקא דרבנן לקולא.

(c)

Proof #2: And we also learned in a Tosefta in Maseches Mikva'os (perek 2) that 'A Mikvah that one left empty and subsequently found full is Kasher' - because of the principle 'S'feika de'Rabbanan, le'Kula'.

ו'ריקן' נמי משמע שלא היה בו כלום, מדלא קאמר 'שהניחו חסר'.

(d)

Proof #2 (cont.): And 'empty' a lso implies that there was nothing in it, since it did not say that he left it lacking.

והא דתניא בת"כ "אך מעין ובור" - 'יכול אפילו מלא בכתף, תלמוד לומר "מעין", מה מעין בידי שמים, אף מקוה בידי שמים'.

(e)

Implied Question: And although the Beraisa in Toras Kohanim commenting on the Pasuk "Ach Ma'ayan u'Bor", states 'I would have thought that a Mikvah is Kasher even if one filled it by carrying the water on one's shoulders. Therefore the Torah writes "Ma'ayan" (a fountain) - and just as a fountain is formed by a Divine source, so too must a Mikvah'.

צ"ל דאסמכתא בעלמא הוא.

(f)

Answer: One is forced to say that that (D'rashah) is an Asmachta.

ואם תאמר, כיון דכולו שאוב כשר מדאורייתא, אמאי גזרו רבנן בשאיבה כלל?

(g)

Question: Seeing as a Mikvah that is completely Sha'uv is Kasher min ha'Torah, why did the Rabbanan see fit to decree on Mayim She'uvin at all?

ויש לומר, דגזרו שאיבה אטו דילמא אתי לאטבולי במנא, דבתוך הכלי ודאי אסור לטבול מדאורייתא.

(h)

Answer: The decree of Mayim she'uvin is based on the fear that one may otherwise come to Tovel inside a vessel, which is definitely Asur mi'd'Oraysa.

ואור"י, דכי נמי בטלו רביעית דמקוה, מכל מקום כל שהוא דמעין לא בטלוץ

(i)

Clarification: The Ri says that even though they negated the Din of a Revi'is of a Mikvah, they did not negate the Kol Sh'hu of a Ma'ayan.

מדתנן בת"כ ד'מעין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים סאה'.

(j)

Proof: And we know this from the Toras Kohanim which states that 'A Ma'ayan renders Tahor even with only a Kol sh'hu, a Mikvah requires forty Sa'ah'.

והא דמקוה במ' סאה היינו לבתר דביטלו רביעית, ואפילו הכי קתני דמעין מטהר בכל שהוא.

(k)

Proof (cont.): Now the fact that a Mikvah requires forty Sa'ah speaks after they negated the Din of a Revi'is, yet it concludes that a Ma'ayan renders Tahor with a Kol Sh'hu.

הקשה ר"י בשם הרב רבינו שלמה, דאמר בפרק חומר בקודש (חגיגה כב.) גבי מקוה שחלקו בסל - 'תדע דבעי' כשפופרת הנוד, דהא ארעא חלחולי מחלחלא, ובעינן ארבעים סאה במקום אחד'.

(l)

Question: The Ri in the name of R. Sh'lomoh asks from the Gemara in Perek Chomer ba'Kodesh (Chagigah, 22.) in connection with a Mikvah which they divided with a basket - 'I will prove that one needs a hole that is equivalent to the tube (mouthpiece) of a flask, since the ground is full of tiny holes, and we need forty Sa'ah in one location.'

'וארעא חלחולי מחלחלא' לא שייך אלא במעין, ובעינן ארבעים סאה במקום אחד? ...

1.

Question (cont.): And 'the ground is full of tiny holes' is only applicable by a fountain, yet the Gemara requires forty Sa'ah in one location? ...

והתם מיירי בדבר שכל גופו עולה בפחות, דאם לא כן מה ראיה צריך.

2.

Question (concl): And there it can only be speaking about an article which can be Toveled in less than forty Sa'ah in one go, otherwise no proof would be necessary.

4)

TOSFOS DH HACHI GARSINAN NITMA TOCHO NITMA GABO NITMA GABO LO NITMA TOCHO

תוס' ד"ה ה"ג נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו לא נטמא תוכו

(SUMMARY: Tosfos discusses as to why the Tana sees fit to specify cushions, covers, sacks and leather commercial-bags.)

וכן גרס רש"י.

(a)

Text: This is also Rashi's text.

ואף על גב דכל כלי שטף נמי דינו כן.

(b)

Implied Question: Even though the same Din applies to all K'lei Shetef (Keilim other than those made of earthenware) ...

מכל מקום נקט כרים וכסתות ושקין ומרצופין משום דרבי מאיר פליג בהני דווקא ...

(c)

Answer: It nevertheless mentions specifically cushions, covers, sacks and leather commercial-bags, because Rebbi Meir argues specifically with regard to them ...

דקתני סיפא 'רבי מאיר אומר, כל שיש לו תובראות, יש לו אחורים ותוך, ושאין לו תובראות ... '.

1.

Source: As we learned in the Seifa 'Rebbi Meir says that whatever has 'Tuvra'os, also has a Din of 'Achorayim and Toch, and whatever does not ... '.

'תובראות' פירושו תפירות, שפה לפיהן סביב כעין מכנסים, דאז אין מהפכין אותן להשתמש בצד אחר ...

(d)

Definition: 'Tuvra'os' are stitches, a rim round the opening (like a pair of trousers), since then it cannot be turned inside out to wear on the other side ...

ויש לו דין אחורים ותוך לענין שאם נטמא גבו, לא נטמא תוכו, כמו שאר כלי שטף.

1.

Definition (cont.): And it has a Din of Achorayim and Toch in that if the back becomes Tamei, the inside does not, like other K'lei Shetef.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF