פסחים דף קיח. א

"רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר". מה היא ברכת השיר, ובמה הוא חותם?
[תוד"ה רבי].

מה היא ברכת השיר? במה הוא חותם?
לרב יהודה "יהללוך" בא"י מלך מהולל בתשבחות
לר' יוחנן

"יהללוך" ו"נשמת כל חי" [1]

לרשב"ם: חותם בשניהם [2]
לרבינו חיים כהן: חותם רק בנשמת

פסחים דף קיח: א

מה הן הפירושים שנאמרו בפסוק (תהלים סח:לא) "גְּעַר חַיַּת קָנֶה עֲדַת אַבִּירִים"?

גְּעַר חַיַּת קָנֶה
לר' ישמעאל
בר' יוסי
אמר הקב"ה לגבריאל געור במלכות רומי,
ושלא לקבל מתנתה למשיח
וקנה לך עדה - שהיא ישראל
לדבר אחר געור במלכות רומי המשולה לחיה שדרה בין הקנים ביער [3]
לר' חייא בר אבא
בשם ר' יוחנן
געור במלכות רומי המשולה לחיה שכל מעשיה נכתבים בקנה אחד,
דכולם שוים להרע לישראל [4]

-------------------------------------------------

[1] אף שר' יוחנן הזכיר רק "נשמת", פירשו רשב"ם והתוס' (בד"ה רבי) שכוונתו לרבות אף את "נשמת".

[2] כלומר, אחר שאומר את ההלל חותם ב"יהללוך" - "בא"י מלך מהולל בתשבחות". ואחר שאומר "נשמת" חותם "בא"י אל מלך גדול בתשבחות" וכו'.

[3] דרומי משולה לחזיר הדר בין הקנים ביער. "קנה" הוא מלשון קנים הצומחים ביער.

[4] כלומר, כשיועצים ביניהם על ישראל, אין ביניהם שתי דעות המצריכים שני קני קולמוסים לכותבם, אלא כולם מסכימים לדעתה אחת להרע, ומספיק קנה קולמוס אחד לכתוב את דעתם.

עוד חומר לימוד על הדף