פסחים דף עה. א

דברים דלהלן האם מועיל לעשותם דוקא באש או בדבר אחר?

באש בגחלת עץ בגחלת מתכת סיד רותח גפסיס וכו'
צליית הפסח מהני מהני לא מהני לא מהני
מכות אש [1] מהני מהני מהני מהני
שריפת בת כהן לא מהני [2] לא מהני מהני לא מהני
פרים הנשרפים מהני מהני לא מהני לא מהני

פסחים עה: א

איזה סוג אש או גחלים לוקח ממזבח החיצון ביוה"כ ומכניס לקדש הקדשים להקטיר הקטורת?

האם יעשה כן? מנין?
להכניס שלהבת [3] לא יעשה דאפי' לפני מלך בשר ודם לא עושים כן שמעלה הרבה עשן
להביא מחצה אש ומחצה גחלת לא יעשה
להכניס גחלים לוחשות כך יעשה דכתיב "גחלי אש" [4]
להכניס גחלים עוממות לא יעשה כתיב "אש"
-------------------------------------------------

[1] יש שני סוגי צרעת, יש צרעת שעולה בעור רגיל, ויש צרעת שעולה במקום שהיתה בו כויה והיא נקראת "מכות אש" ודיניה שונים מצרעת רגילה. ונתבאר בסוגיא שיש רבוי לכל הסוגים שנעשית מהם הכוויה שיש להם דין "מכות אש", ולא נקראים שחין. [והגם שדין שחין ודין מכות אש הוא אותו דבר, מ"מ יש נפ"מ לענין שאין מצטרף חצי גריס מכות אש עם חצי גריס שחין].

[2] ומשום דילפינן בגז"ש "שריפה" "שריפה" מבני אהרן, מה שם היתה שריפה פנימית והגוף היה קיים, כך בשריפת בת כהן, ולכן לא שורפים אותה באש ממש. ולשרוף אותה בחמי האור לא עושים, משום שצריך לברור לה מיתה יפה שתמות מהר ולא תצטער.

[3] באופן שמושח כלי בשמן ומדליק בו אש שאז האש דולקת על הכלי.

[4] לשון הפסוק (ויקרא טז:יב) "ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח" וגו'.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף