PESACHIM 72 (25 Elul) - Dedicated in memory of Yechiel Avraham Avigdor ben Eliyahu Glaser z'l, by his brother Yisrael and family. May Avigdor's children merit to grow in Torah and Yiras Shamayim, and become sources of pride and Nachas to their father in Gan Eden.

פסחים דף עב. א

הפסח ששחטו שלא לשמו בע"פ שחל להיות בשבת, האם חייב חטאת? [תוד"ה שמעת].

בטעה -
סבר שהוא זבח אחר
בעוקר -
יודע שהוא זבח אחר
למ"ד עקירה בטעות הויא עקירה חייב חטאת [1] חייב חטאת
למ"ד עקירה בטעות לא היא עקירה פטור מחטאת [2] חייב חטאת

מי שהיה לו למול שני תינוקת אחד שזמנו שבת ואחד שזמנו כדלהלן, מה הדין?

אחד למול בראשון ואחד בשבת
ומל של ראשון בשבת
אחד למול בע"ש ואחד בשבת
ומל של ע"ש בשבת
לתנא
קמא
לר' אליעזר חייב חייב
לר' יהושע חייב כשהקדים למול את של שבת: חייב
כשהקדים למול את של ע"ש: פטור [3]
לר'
מאיר
לר' אליעזר חייב חייב
לר' יהושע פטור [4] כשהקדים למול של שבת בע"ש: חייב [5]
כששניהם לפניו בשבת: פטור

פסחים דף עב: א

השוחט זבחים דלהלן בע"פ שחל בשבת לשם פסח, מה דינו?

ראוים לפסח אין ראוים - עגלים חולין בעלי מומים
לר' שמעון לר"א פטור, לר"י חייב חייב חייב חייב
לר' מאיר פטור פטור פטור חייב

פסחים דף עב: א

הטועה בדברים דלהלן, האם חייב חטאת?

החליף שפוד נותר בשל צלי בעל את אשתו ונמצאת נדה [6] בעל את יבמתו ונמצאת נדה
בשם ריש לקיש חייב ----- -----
לר' יוחנן אית דאמרי: חייב [7]
אית דאמרי: פטור [8]
חייב פטור
-------------------------------------------------

[1] דכיון דס"ל להאי מ"ד שאפי' שטעה, מ"מ אהנו מעשיו ונעקר הזבח מלהיות פסח, והרי הוא שוחט שאר זבחים שלא דוחים שבת - בשבת, ולכן חייב חטאת.

[2] דכיון שלא אהנו מעשיו, הרי נשאר לשם פסח כשר, ולא חילל את השבת.

[3] כך העמיד ר' אמי, כדי ליישב את הסתירה, שבמשנתנו אמר ר' יהושע גבי קרבנות ציבור שאם שחט שאר הזבחים לשמן - חייב ומשום שיש לקרבנות ציבור קצבה, וקשה דגם גבי תינוקות יש להם קצבה, ולמה פטר בהם. ותירץ ר' אמי, דבתינוקות הוא טרוד בדבר מצוה, דכיון ששניהם לפניו למול ויודע שאחד מהם צריך למול בשבת, הרי כשהקדים למול את של ע"ש היה טרוד בדבר מצוה ופטור. אבל להיפך, אם הקדים למול של שבת, שבשעה שמל של ע"ש לא היה טרוד במצוה חייב. וה"ה גבי קרבנות ציבור מיירי שכבר הקריבו היום - וחייב דאינו טרוד בדבר מצוה.

[4] והגם שלא קיים מצוה בזה שמל של ראשון בשבת, מ"מ היה טרוד בטירדא דמצוה כיון ששני תינוקות לפניו ואחד מהן זמנו למול בשבת [אולם גבי קרבנות ציבור מודה ר' יהושע שחייב, כיון שכבר הקריבו את התמידין והמוספין של היום, והרי שלא טרוד במצוה].

[5] והגם שלדעתו היה טרוד במצוה - שהרי חשב שזה התינוק שנשאר הוא של שבת, וגם קיים מצוה של מילה (בתשיעי), מ"מ חייב דלא ניתנה שבת להדחות אצלו. אמנם גבי קרבנות ציבור סובר ר"מ שפטור כיון שנתנה שבת להדחות אצלם.

[6] העמידה הגמ' למסקנא דמיירי שהיה בשעה הסמוכה לוסתה, שמוזהרין ישראל לפרוש מנשותיהן בשעה זו, וגבי אשתו נדה יש לו לשואלה אם הוא זמן הסמוך לוסתה כיון שאינו מתבייש ממנה, משא"כ מיבמתו שהוא מתבייש לשואלה.

[7] וס"ל דכ"ש הוא, דאם חייב גבי ביאת אשתו שמקיים מצוה לשמחה, כ"ש גבי שפוד שאכל לבסוף נותר שלא קיים שום מצוה.

[8] דדוקא גבי אשתו יש לו לשואלה אם הוא שעת וסתה ואם לא שאל חייב חטאת, אולם גבי נותר אין לו את מי לשאול, וכיון שהיה סבור שהוא בשר צלי דקדשים וחשב לקיים מצוה והוא טורד בזה יש לפוטרו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף