1)

TOSFOS DH ha'Ro'eh Yom Achad Asar v'Tavlah l'Erev v'Chulei (cont.)

תוספות ד"ה הרואה יום אחד עשר וטבלה לערב כו' (המשך)

ומפ' ר''ת דהכי פריך זבה ביממא היכי משכחת לה מדכתיב כל ימי זוב טומאתה

(a)

Explanation #2 (R. Tam): The Gemara [in Nazir and Pesachim] asks [according to R. Yosi], how can a woman become a Zavah during the day, for it says "Kol Yemei Zov Tum'asah"?

אמרי' לקמן אימר ביממא תהוי זבה משמע דבראיית ימים היא נעשית זבה

1.

We say below (73a) "I should say that a woman becomes a Zavah only if she sees during the day." I.e. through seeing during the day she becomes a Zavah.

מיהא תימה מאי קא משני ברואה בשני בין השמשות מ''מ ליכא אלא ב' ראיות ביום

(b)

Question: What was the answer "she saw two days Bein ha'Shemashos? Still, she had only two sightings during the day!

וצ''ל דלא חש להזכיר השלישית כיון שהזכיר השניה ממילא ידעי' השלישית

(c)

Answer: We must say that the Gemara was not concerned to mention the third day. Since it mentioned the second, automatically we know the third.

וכן צ''ל לפירש''י דבסוף פרק ב' דנזיר (דף טז.) דאיכא נמי הך סוגיא דכיצד צולין (פסחים דף פא.) ומשני דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה דלא הוי שהות דסליק ליה למנינא

(d)

Observation: We must say so according to Rashi, for also in Nazir (16a) is this Sugya of Pesachim, and it answers that she saw three days close to Shki'ah, and there was not time that should be considered counting;

ותלתא יומי לאו דוקא דבתרתי (הגהת מהר"ב רנשבורג ומהרש"א) סגי כשראתה בשני עד הלילה

1.

"Three" is not precise, for two suffice when she saw the second day until the night.

ור''י מפרש זבה גמורה לר' יוסי היכי משכחת לה כיון דאית ליה לרבי יוסי מקצת היום ככולו בתחילת היום

(e)

Explanation #3 (Ri): The Gemara [in Nazir and Pesachim] asks according to R. Yosi, how can a woman become a full Zavah, since R. Yosi holds that Miktzas ha'Yom k'Kulo (part of a day is like the entire day) at the beginning of the day?

דקאמר זב הרואה בשביעי שלו אינו סותר התחלת היום וישלים ז' ה''ה נמי דסוף היום ככולו

1.

He said that a Zav who sees on day seven does not cancel the beginning of the day, and [the beginning of the day before he saw counts like a full day, and it] completes seven days. Likewise, the end of the day is like the entire day;

ואפי' ראתה בלילה מה בכך מ''מ מקצת היום ככולו וסוף היום להוי שימור

2.

Even if she saw at night, it has no effect [to make her a Zavah]. Still, Miktzas ha'Yom k'Kulo, and the end of the day is Shimur [so it is as if she did not see on consecutive days]!

וכן משמע בנזיר (דף טז.) דקאמר ולרבי יוסי כו' כיון דחזאי פלגא דיומא אידך פלגא סליק לה שימור

(f)

Support: It connotes like this in Nazir (16a). It says, according to R. Yosi... since she saw in the middle of the day, the other half of the day counts for Shimur;

משמע שסוף היום מחצות ואילך הוי שימור דאידך פלגא

1.

Inference: The end of the day from midday and onwards counts like Shimur for the other (first) half.

ומשני דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעת חמה דלא הוי שהות פי' סוף היום סליק לה למנינא דראייתה

2.

It answers that she saw three days close to Shki'ah, and there was not time, i.e. at the end of the day [without seeing, to be considered Shimur, therefore] the day counts towards [consecutive] days of seeing.

וא''ת ולרבי יוסי נימא וכי ככותאי אמרה לשמעתיה דאית ליה מקצת היום ככולו

(g)

Question: According to R. Yosi, we should ask "did he teach like the Kusim?!", for he holds Miktzas ha'Yom k'Kulo!

ושמעתיה דרב אוקמינן לעיל (דף סט.) דלא ככותאי ובנזיר אוקמינן רב כרבי יוסי

1.

Above (69a), we established Rav's teaching [unlike the simple meaning of his words, in order that it will be] unlike the Kusim, and in Nazir, we establish Rav like R. Yosi!

וי''ל דכי אית ליה מקצת היום ככולו היינו בשביעי לזבה שהוא יום אחרון של חשבונה וכן בשומרת יום כנגד יום מקצת יום ספירה עולה ואינה סותרת שאין לה למנות יותר והוא סוף חשבונה

(h)

Answer: [R. Yosi] holds that Miktzas ha'Yom k'Kulo on the seventh day of a Zavah, which is the last day of her count, and similarly regarding Shomeres Yom k'Neged Yom. Part of the day of counting counts, and does not cancel, i.e. she need not count more, and it is the end of her count;

אבל בתחילת הספירה לא אמרינן שסוף היום שהיא פוסקת בו שיהא ככולו

1.

However, at the beginning of the count we do not say that the end of the day on which she ceased seeing, is like the entire day.

מיהו קשה דאמרי' בפ''ק דר''ה (דף י.) אמר רבא ק''ו ומה נדה שאין תחילת היום עולה לה בסופה סוף היום עולה לה בתחילתה

(i)

Question: In Rosh Hashanah (10a), Rava said a Kal v'Chomer. A Nidah, the beginning of the day does not count for her at the end of her count (she may not immerse during the seventh day), but the end of the day counts for her at the beginning (the day she became Nidah is considered the first day of Nidah, even if she saw in the middle or at the end of the day)...

שנה שתחילת היום עולה לה בסופה אינו דין שסוף היום עולה לה בתחילתה

1.

A year [of an animal, regarding Korbanos], that the first day counts for it at the end (if a bull must be three years old, it suffices to be two years and a day. The day is considered like a year), all the more so the last day should count for it at the beginning! (If it was born on the last day of the year, that day should count like a year.)

ומאי קושיא זבה תוכיח לרבי יוסי שתחילת היום עולה לה בסופה ואין סוף היום עולה לה בתחילתה

2.

What was [Rava's] question? A Zavah disproves this, according to R. Yosi. The beginning of the day counts for her at the end of her count, but the end of the day does not count for her at the beginning (the day she ceased seeing cannot count towards her seven clean days)!

ואור''י דאליבא דרבנן קאמר רבא ולא אליבא דר' יוסי

(j)

Answer #1 (Ri): Rava said according to Rabanan, and not according to R. Yosi.

ועוד נ''ל דאפילו לרבי יוסי אין שייך לומר יוכיח מזבה לנדה דגבי נדה דין הוא שיהיה יום ראשון מן החשבון כי למה לא יהיה ככל הטומאות שאין צריכין נקיים

(k)

Answer #2: Even according to R. Yosi, Zavah does not refute [what we learn from] Nidah. Regarding Nidah, it is proper that the first day count. Why shouldn't it be like all Tum'os, which do not require clean days?

אבל זבה דצריכה נקיים נהי דבסוף החשבון יעלה שמיד שנכנס השביעי נכנס בטהרה מ''מ יום שפוסקת בו שאינו טהור אינו דין שיעלה לה לחשבון הנקיים

1.

However, Zavah requires clean days. Granted, at the end of the count, it counts [for a day] immediately once the seventh day enters in Taharah. In any case, the day she ceases seeing, which is not Tahor, it is not proper that it count towards the number of clean days.

2)

TOSFOS DH Af Atem Hishvu Midoseichem

תוספות ד"ה אף אתם השוו מדותיכם

(SUMMARY: Tosfos explains why Beis Shamai thought that this is difficult only for Beis Hillel.)

וא''ת ומאי ס''ד דב''ש הא ודאי לדידהו נמי איכא לאקשויי הכי

(a)

Question: What did Beis Shamai think? Surely we can ask this also against them!

וי''ל דקסברי ב''ש דיום י''א שהוא מדאורייתא אי מחמירינן ביה לטמא משכב ומושב אתי למימר ביה חיוב קרבן

(b)

Answer: Beis Shamai held that day 11, which is mid'Oraisa, if we are stringent to be Metamei Mishkav u'Moshav (for one who immersed the following night), people will come to say that there is a Chiyuv Korban;

1.

Note: Beis Shamai hold that there is a Chiyuv Korban! Tosfos explains their challenge to Beis Hillel. If you are Metamei, since your followers know that some (i.e. Beis Shamai) hold that day 11 requires Shimur mid'Oraisa, they may come to think that there is a Chiyuv Korban, and bring Chulin b'Azarah. You hold that there is no Korban!

אבל ביום שלאחריו שהכל יודעין שהוא מדרבנן לא אתי לחיובי קרבן אי מחמירין ביה לטמויי משכב ומושב

2.

However, [if she immersed] the next day, all know that it is mid'Rabanan. They will not come to obligate a Korban [even] if we are stringent to be Metamei Mishkav u'Moshav.

3)

TOSFOS DH Amar Rav Kahana Ra'asah She'ani

תוספות ד"ה אמר רב כהנא ראתה שאני

(SUMMARY: Tosfos points out that this is a challenge to Rav Huna.)

ואדרבה מנליה לרב הונא בתוך י''א יום בלא ראתה

(a)

Question: Just the contrary! What is Rav Huna's source [that Beis Shamai are Metamei] within 11 days if she [immersed on the next day, and] did not see? (It is unreasonable to decree that after the days of Zivah is more stringent than during the days of Zivah!)

והיינו דקאמר רב כהנא הכי קא קשיא ליה פי' אדרב הונא ועוד תניא דלא כרב הונא:

(b)

Answer: This is what [Abaye] said "this was Rav Kahana's question", i.e. against Rav Huna. [Abaye added that] also, a Beraisa is unlike Rav Huna.

72b----------------------------------------72b

4)

TOSFOS DH Ela Eima k'Bo'el Shomeres Yom k'Neged Yom

תוספות ד"ה אלא אימא כבועל שומרת יום כנגד יום

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether or not Rav Yosef is rejected.)

וקשה דא''כ מסקינן דשומרת יום כנגד יום בשני שלה אין בועלה מטמא משכב ומושב

(a)

Question: If so, we conclude that a Shomeres Yom k'Neged Yom on her second day, one who has Bi'ah with her is not Metamei Mishkav u'Moshav;

והא תניא טבלה ביום שלאחריו ושמשה את ביתה ואח''כ ראתה מטמאין משכב ומושב ומטמאין משמע לשון רבים דקאי אתרווייהו היא ובועלה

1.

A Beraisa says that if she immersed the next day, had Bi'ah and afterwards saw, they are Metamei Mishkav u'Moshav. The plural "they are Metamei" connotes that it refers to both she and the one who had Bi'ah with her!

i.

Note: Sometimes the plural is used, and it refers to only one matter discussed, whenever it occurs (e.g. Kidushin 51b). However, if here it meant that whenever this occurs, she is Metamei, it should have used the feminine "Metam'os".

וליכא למימר ראתה שאני

2.

Suggestion: When she saw is different.

דהא מתרצא מילתא דרב יוסף ואידחי רב כהנא

3.

Rejection: We resolve Rav Yosef, and reject Rav Kahana!

וי''ל דהך מסקנא דהכא ליישובי מילתא דרב הונא אתא דלא תקשי ליה מברייתא ומיהו מילתא דרב יוסף אדחי

(b)

Answer #1: This conclusion here is to resolve Rav Huna's teaching, so the Beraisa will not be difficult for him. However, Rav Yosef's words are rejected.

וניחא נמי טפי לרב הונא דלא תקשי מאי קמ''ל דודאי ראתה שאני כדמתרץ אביי מילתיה דרב כהנא

(c)

Support: This is better for Rav Huna [to say that Rav Yosef is rejected], so we will not ask what is his Chidush. Surely it is different when she saw, like Abaye explained Rav Kahana's objection;

וסבר רב הונא דלענין בועלה דלא שכיח אית לן למימר ראתה שאני אבל איהי דשכיחי בה דמים אפי' לא ראתה גזרינן אטו ראתה

1.

Rav Huna holds that regarding the Bo'el, which is not common, we should say that when she saw is different, but she frequently sees blood, so even if she did not see, we decree due to when she saw.

כי היכי דגזרינן ראתה ביום י''ב אטו ראתה תוך י''א ואע''ג דראיית י''ב אינה סותרת

2.

This is like we decree when she saw on day 12 due to seeing within 11 days, even though seeing on the 12th does not cancel [her Shimur. It does not make her a Zavah].

ועוד אור''י דאפילו קיימא מילתא דרב יוסף ניחא דלא קשה ממתני'

(d)

Answer #2 (Ri): Even if Rav Yosef's words are accepted, it is fine. Our Mishnah is not difficult;

דודאי ביום שלאחריו דהיינו ביום י''ב דשכיח בועל גבה דליכא איסור דאורייתא מטמא בועל משכב ומושב אע''ג דלא ראתה

1.

Surely, on the next day, i.e. the 12th, it is common for one to have Bi'ah with her, since there is no Isur Torah. The Bo'el is Metamei Mishkav u'Moshav, even though she did not see;

אבל תוך י''א יום בשני שלה אע''ג דגבי דידה לא מפלגינן בין ראתה ללא ראתה מ''מ בועל אינו מטמא משכב ומושב אלא בראתה

2.

However, during the 11 days, on her second say (the day after she saw), even though regarding her we do not distinguish based on whether or not she saw, in a case the Bo'el is Metamei Mishkav u'Moshav only if she saw.

5)

TOSFOS DH Mai Shena Ihu

תוספות ד"ה מאי שנא איהו

(SUMMARY: Tosfos gives three explanations of the question.)

פי' בקונטרס מאי שנא בועל דלא מטמא משכב ומושב

(a)

Explanation #1 (Rashi): Why is the Bo'el different, that he is not Metamei Mishkav u'Moshav?

ותימה דהיינו האי דפריך בתר הכי מאי שנא בועל דלא מטמא משכב ומושב

(b)

Question: This is what we ask below "why is the Bo'el different, that he is not Metamei Mishkav u'Moshav?"!

וי''ל דמעיקרא פריך משום לתאי דידיה וכי משני דלא שכיח ביה דמים פריך ולטמא משום לתאי דידה

(c)

Answer: Initially, we asked due to him. When we answer that blood is not common for him (and in any case it is not Metamei him at all), we ask due to her. (Mesores Moshe - we asked that we should decree that he is Metamei Mishkav (u'Moshav), lest he consider himself totally Tahor. Then we ask that we should decree about him, lest she think that she is not Metamei Mishkav. Tosfos ha'Rosh - Rashi answered this. First we asked why he is not Metamei Mishkav. Then we ask why she is Metamei Mishkav, but she is not Metamei him, even to be a Rishon due to touching her.)

ור''י מפרש מ''ש דאיהו רואה ראייה אחת של זוב דתולין משכבות ומושבות שבין ראשונה לשניה ואין מטמא אלא ע''י תלייה אם יראה ואם לא יראה טהורין

(d)

Explanation #2 (Ri): What is different about him - he sees one sighting of Zov, and we are Toleh Mishkevos and Moshvos between the first and second sightings. He is Metamei on condition that he will see. If he will not see, they are Tehorim;

ומאי שנא איהי דכי רואה תוך י''א יום דמטמאה משכב ומושב ואע''ג דלא ראתה לרב הונא

1.

Why is she different? When she sees in the 11 days, she is Metamei Mishkav u'Moshav even if she does not see, according to Rav Huna!

מיהו לא דמי דהתם משום דכי ראתה סתרה ולכך החמירו בלא ראתה אבל זב אפילו יראה לא יסתור

(e)

Question: However, this is different. There, when she sees, she cancels. Therefore, they were stringent when she did not see. However, a Zav, even if he sees, he does not cancel!

לכך נראה מאי שנא איהי דכי טבלה יום שלאחר י''א יום ושמשה וראתה דמטמאה משכב ומושב בלא תלייה אע''ג דהתם נמי אין סתירה

(f)

Explanation #3: What is different about her? When she immersed the day after 11 days and saw, she is Metamei Mishkav u'Moshav [unconditionally] without Teliyah, even though also there, there is no canceling!

ולהאי פירוש דפרשינן דראתה לאו דוקא פריך אבל לאידך פירושא דאמרינן ראתה שאני אבל לא ראתה תולין שוין איהו ואיהי

1.

[The Makshan] challenges this Perush [of Rav Huna], that "she saw' is not precise. However, according to the other Perush (Rav Kahana), that we say that when she saw is different, but if she did not see, we are Toleh, he and she are the same.

6)

TOSFOS DH Ela Chetzi Log Shemen l'Todah u'Revi'is Yayin l'Nazir

תוספות ד"ה אלא חצי לוג שמן לתודה ורביעית יין לנזיר

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations why R. Elazar mentioned three Halachos.)

נראה דהכי שמע מרביה וגרסינהו

(a)

Explanation #1: So he heard from his Rebbi, and adopted this text.

א''נ ר''ע חלק עליו מכל שלשה אלה כדאמר לקמן גבי אחד עשר יום הלכתא לר' אלעזר בן עזריה קראי לרבי עקיבא

(b)

Explanation #2: R. Akiva argued with him about all three of these, like it says below about the 11th day. It is a tradition according to R. Elazar ben Azaryah, and R. Akiva learns it from a verse;

והוא הדין נמי דבשלישי פליג אע''ג דלא אשכחן

1.

The same applies to the third (a Revi'is for a Nazir), even though we do not find [that they argued about this].

7)

TOSFOS DH R. Yochanan Amar Halachah Achad Asar

תוספות ד"ה רבי יוחנן אמר הלכה אחד עשר

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Yochanan and Reish Lakish do not argue about R. Elazar ben Azaryah's teaching.)

תימה במאי פליגי ר' יוחנן ור''ל

(a)

Question: What do R. Yochanan and Reish Lakish argue about?

הא רבי אלעזר בן עזריה לא איירי אלא בחשבון הימים שבתוך אחד עשר דשייכא בהו זיבה אבל בשימור אחד עשר לא איירי כלל

1.

R. Elazar ben Azaryah discusses only the number of days within the 11 to which Zivah applies, but he does not discuss at all Shimur of the 11th!

וכן משמע מדפריך לקמן הני קראי נינהו

2.

Strengthening of question: Also below connotes like this. It says "these are [learned from] verses!"

ואי איהו איירי בהלכתא אחד עשר לישני קרא למנין הימים שהיא זבה והלכתא לשימור אחד עשר

i.

If [R. Elazar ben Azaryah] discusses the Halachah, we should answer that the verse teaches about the number of days that she [can become] a Zivah, and the Halachah teaches about Shimur of the 11th!

ויש לומר דודאי הלכה דקאמר רבי אלעזר בן עזריה לא איירי אלא במנין הימים דשייכי בהו זיבה ורבי יוחנן ור''ל בסברא בעלמא פליגי

(b)

Answer: Surely, the Halachah that R. Elazar ben Azaryah said discusses only the number of days to which Zivah applies. R. Yochanan and Reish Lakish argue about mere reasoning;

דרבי יוחנן קאמר כיון דיום שאחר י''א הוא נדות אין י''א צריך ספירה

1.

R. Yochanan says that since the day after 11 is Nidah (if she will see then), the 11th does not require counting (Shimah the next day);

ור''ל סבר דאפילו שימור אינו נעשה לעשירי כיון דאינו ראוי להצטרף לזיבה גדולה דליכא אלא ב' ימים

2.

Reish Lakish holds that [day 11] does not become even Shimur for the 10th, since it cannot join to make a Zavah Gedolah, since there are only two days.

והשתא ניחא דהש''ס פריך שפיר קראי נינהו:

(c)

Support: Now it is fine, for the Gemara properly asks "these are [learned from] verses!"

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF