1)

TOSFOS DH Sandal

תוספות ד"ה סנדל

(SUMMARY: Tosfos discusses when a Sandal and Nefel are considered to be born.)

דלית ליה חיותא עד שיצא רובו אבל ראשו לא

(a)

Explanation: It has no life, [so it is not considered born] until its majority leaves. The head does not suffice.

אף על גב דשמואל דאמר אין הראש פוטר בנפלים איתותב בפ' יש בכור (בכורות דף מו:)

(b)

Implied question: Shmuel, who said the head does not exempt (make it considered born) Nefalim, was refuted in Bechoros (46b)!

נפל דאית ליה צורת פנים עדיף מסנדל

(c)

Answer: A Nefel, which has the form of a face, is better than a Sandal. (The head exempts a Nefel, but not a Sandal.)

והא דקאמר ולד דאית ליה חיותא מדנפיק רישיה

(d)

Implied question: We said that a child, which has life, once its head comes out [it is considered born. We hold that this applies even to a Nefel, which has no life!]

לאו דוקא דאית ביה חיותא דהא אפי' לית ביה חיותא כיון דאיתותב שמואל

(e)

Answer: This is not precise what we said there, that it has life. It is even if it has no life, for Shmuel was refuted.

ועוד דמשמע בירושלמי דולד שעם הסנדל אינו מתקיים

(f)

Implied question: The Yerushalmi connotes that the child with a Sandal does not survive! (Here we say that she is a Yoledes due to the child with the Sandal.)

אלא כלומר שראוי לחיות דהיינו שנגמר בצורת פנים

(g)

Answer: Rather, [our Gemara means that the child with] it is proper to live, i.e. it was finished with the form of a face.

ור"ח גריס ולד דאית ביה חיותא מדנפיק רובי' סנדל דלית ביה חיותא מדנפיק כוליה

(h)

Alternate text: R. Chananel's text says "a child, which has life, once its majority comes out [it is considered born]. A Sandal, which has no life, [is considered born] once all of it comes out."

פי' רוביה רוב הראש כוליה כל הראש

(i)

Explanation: "Its majority" means the majority of the head. "All of it" means the entire head;

אבל כל הגוף פשיטא דלא צריך דרובו ככולו.

1.

It is obvious that we do not require the entire body, for the majority is like all of it.

2)

TOSFOS DH Shidrah Tefach

תוספות ד"ה שדרה טפח

(SUMMARY: Tosfos discusses an opinion unlike this Beraisa.)

וא"ת תקשי הך ברייתא לרב יהודה אמר שמואל דאמר צריך שיצא לולב מן ההדס טפח ולא מצריך שדרה ופליג על ר' פרנך

(a)

Question: From this Beraisa, we should challenge what Rav Yehudah taught in the name of Shmuel (Sukah 32b), that the Lulav must extend a Tefach past the myrtle. He did not require the spine of the Lulav [to stick out a Tefach]. He argues with R. Parnach!

וי"ל דלא מתניא בי ר' חייא ובי ר' אושעיא

(b)

Answer #1: This Beraisa was not taught in the academy of R. Chiya and R. Oshaya. (Perhaps it is mistaken. Therefore, we do not challenge teachings from it.)

אי נמי בברייתא לא תני שדרה אלא שהש"ס קבע בברייתא שדרה משום דקים לן הכי

(c)

Answer #2: The Beraisa did not say "spine". The Gemara fixed the word "spine" into the Beraisa, for we hold like this.

ואם תאמר דטפח זה קטן דמפרש התם אמה בת ה' טפחים עשה אותה בת ו' צא מהם ג' להדס ואחד ללולב

(d)

Question: This Tefach is small, for it explains there (32b) that an Amah, which is five Tefachim, we consider it to be six [small] Tefachim. (Each is five sixths of a real Tefach.) Three [of these small] Tefachim are the Shi'ur for myrtle, and one [small Tefach] is for the Lulav [how much it must stick out. Why was Lulav taught with matters that require a full Tefach?]

ויש לומר דמכל מקום כיון דאיכא שם טפח עליה חשיב ליה הכא עם שאר טפחים

(e)

Answer #1: In any case, since it is called Tefach, it is listed here with other Tefachim (matters with the Shi'ur of a Tefach).

אי נמי טפח דלולב לא קאי אטפחים קטנים ולא קאי קטנים כ"א אטפחים של הדס.

(f)

Answer #2: The Tefach of a Lulav does not refer to the small Tefachim. Small Tefachim are only regarding the myrtle.

3)

TOSFOS DH v'Su Leika

תוספות ד"ה ותו ליכא

(SUMMARY: Tosfos explains why other matters were not listed.)

ואם תאמר והא איתא בהמוכר את הספינה (ב"ב דף פט.) קנה של מאזנים טפח ובהעור והרוטב (חולין דף קכג.) בכדי אחיזה טפח

(a)

Questions: In Bava Basra (89a), it says that the rod of a balance scale is a Tefach. In Chulin (123a), it says that [hide being flayed from an animal], the amount to hold, i.e. a Tefach [is considered connected regarding Tum'ah]!

גם בטרפות יש דשיעורו טפח

1.

Also regarding Trefos, the Shi'ur for some matters is a Tefach!

ולפי המסקנא דלא איירי בדרבנן אלא בדכתיב ולא מפורש שיעורייהו אתי שפיר.

(b)

Answer: In the conclusion, that we do not discuss mid'Rabanan laws, only matters written [in the Torah], but the Shi'ur is not explicit, this is fine. (The matters Tosfos asked from are not written.)

4)

TOSFOS DH Min ha'Tanur Tefach

תוספות ד"ה מן התנור טפח

(SUMMARY: Tosfos explains that the oven does not receive Tum'ah from the handle, but it transmits Tum'ah through the handle.)

היינו להוציא הטומאה שאם נטמא התנור מתוכו נטמא היד דחשיב כגוף התנור

(a)

Explanation: This is to bring Tum'ah outside. If the oven became Tamei internally, the handle becomes Tamei, for it is considered like the oven itself.

דאף על גב דאין התנור מקבל טומאה מגבו

(b)

Implied question: An [earthenware] oven does not receive Tum'ah from its outside!

אם נטמא תוכו גבו נמי טמא כדאמר פ' אלו דברים (ברכות דף נב:) דנטמא תוכו כולן טמאין

(c)

Answer: [Even so,] if the inside became Tamei, also the outside becomes Tamei, like it says in Berachos (52b) "if the inside became Tamei, all of them (the inside, outside, brim, and handles) are Tamei." (Rashash points out that the Gemara there discusses Klei Shetef (those that can be immersed)! Indeed, Bechoros 38a, says that for this law, Rabanan made Klei Shetef like Klei Cheres. Rashash asks why Tosfos did not cite Bechoros 38a.)

ובת"כ נמי אמר מרובה מדת לטמא ממדת ליטמא שמטמא אחרים מגבו ואינו מיטמא מגבו

1.

Also in Toras Kohanim, it says that [a Kli Cheres] is Metamei more than it becomes Tamei. It is Metamei others through its back, but it does not become Tamei through its back.

ויד דין גב יש לה ואם נגע השרץ ליד לא נטמא התנור כדאמרינן בתוספתא (ב"ק דכלים פ"ו)

2.

A handle has the law of the back. If a Sheretz touched the handle, the oven did not become Tamei, like it says in the Tosefta (Kelim Perek 6);

אין טומאה לכלי חרס אלא מתוכו והיסטו בלבד ולא קתני על ידו

3.

Tum'ah of Klei Cheres is only through the inside or moving it. It does not say [that it becomes Tamei] through the handle.

ובהעור והרוטב (חולין דף קיח.) דבעי למימר יד להכניס יעמיד התוספתא בתנור שאין לו יד.

i.

In Chulin (118a, the Gemara) wanted to say that a handle brings Tum'ah [to the oven]. It would have to establish the Tosefta to discuss an oven without a handle.

26b----------------------------------------26b

5)

TOSFOS DH Aval b'Katan Techilaso Kol she'Hu

תוספות ד"ה אבל בקטן תחלתו כל שהוא

(SUMMARY: Tosfos explains why a big oven must be four Tefachim.)

וא"ת וגדול שאין לו ד' טפחים אמאי טהור והלא אף בקטן טפי טמא

(a)

Question: Why is a big oven less than four Tefachim Tahor? Even a smaller oven is Tamei!

וי"ל דגדול וקטן היינו ברוחב והרוחב הרבה צריך גובה ד' להחזיק חומו

(b)

Answer: Big and small refer to the width. When it is very wide, it needs a height of four Tefachim to hold the heat;

אבל קטן שהוא צר די בגובה טפח.

1.

However, a small oven, which is narrow, a height of a Tefach suffices.

6)

TOSFOS DH Techilaso Kol she'Hu

תוספות ד"ה תחלתו כל שהוא

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of the remnant required for a big oven.)

משתגמר מלאכתו שיריו ברובו

(a)

Explanation: Once [the oven] was finished, its remnants (if it broke, are Mekabel Tum'ah if they) are the majority [of its initial size].

במשניות גרסינן תחלתו כל שהוא שיריו ברובו משתגמר מלאכתו ואיזהו גמר מלאכתו וכו'

1.

The text in Mishnayos says "initially, any size [receives Tum'ah]. The majority [must remain in order to receive Tum'ah] from when it was finished. When is it finished?...

ודרך הש"ס שמהפך פעמים מסדר המשנה לפי הצורך משום דבפ' העור והרוטב (חולין דף קכד.) בעי רובו דטפח למאי חזי ומשני אגדול תני ליה בסוף

2.

The Gemara often reverses the order of the Mishnah, according to the need, for in Chulin (124a) we asked "what is the majority of a Tefach useful for?", and it answers that it was taught about a big oven at the end. (Maharam - the Mishnah connotes that "the majority must remain" refers to a small oven, which was taught just before these words. Therefore, it asked that the majority of a Tefach is not useful. It answered that really, "the majority..." refers to a big oven. Our Gemara cited the Mishnah out of order, lest we err like the Gemara in Chulin initially did. This is not in our text in Chulin (PF).)

ופריך והא שיריו ד' קאמר ומשני לא קשיא הא בתנור בר ט' הא בתנור בר ז'

3.

The Gemara asked "we said that the remnant [of a big oven] is four [Tefachim]!", and answered that this is for an oven that was [initially] nine, and this is for an oven that was seven.

ומפרש התם רש"י דבתנור ט' סגי בארבעה אף על גב דלא הוי רובא ותנור ז' אף על גב דלא הוי ד' סגי ברובא

(b)

Explanation #1: Rashi explained there that an oven that was nine, it suffices for four to remain, even though it is not the majority. For an oven that was seven, the majority suffices, even though it is not four.

וקשה לר"ת לא יהיה סופו חמור מתחלתו דהא תחלתו ד'

(c)

Objection (R. Tam): The end should not be more stringent than the beginning! Initially, we require four. (All the more so a remnant must be at least four!)

ונראה כפירש"י שפירש כאן דתנור בר ז' ד'(הגהת הב"ח) הוי רובא ותנור בר תשעה ברובא

(d)

Explanation #2: Rather, it seems like Rashi explained here. An oven that was seven, four is the majority. An oven that was nine, the majority [must remain].

וקשה דלמה ליה למנקט בר ט' הוה ליה למנקט בר ח' ושיריו ברובו

(e)

Question: Why did it mention an oven that was nine? It should have said that if it was eight, and the majority must remain [and the same applies to any amount above eight]! (Aruch l'Ner - it is a leniency to be Metaher when four remains, and this is not the majority. We do not learn this leniency when it is eight.)

ולפרש"י דהתם ניחא דנקט ט' אף על גב דהוי ד' מיעוטא

(f)

Answer: According to Rashi there, this is fine. It mentioned nine, even though four is its minority [it is still Mekabel Tum'ah].

ומה שהקשה ר"ת לא קשה מידי דהעושה כלי חרס אינו עושה אלא דבר חשוב

(g)

Answer (to Objection (c)): R. Tam's question is not difficult at all. One who makes a Kli Cheres makes only something important;

אבל כלי שנתמעט כל זמן שראוי אינו מתבטל כמו גרדומי ציצית דכשרים (הגהת מהר"ם)

1.

However, a Kli that diminished, as long as it is proper [for use], it is not Batel, just like remnants of Tzitzis are Kosher.

וכן משמע מדפריך שיריו טפח למאי חזי משמע דאי הוה חזי הוה ניחא ליה אף על גב דבציר מתחלתו.

(h)

Support: We asked "remnants of a Tefach - what are they useful for?" This connotes that if they were useful, it would be fine, even though it is less than the initial [Shi'ur].

7)

TOSFOS DH Kol she'Hu Tefach

תוספות ד"ה כל שהוא טפח

(SUMMARY: Tosfos explains that sometimes "any amount" is more than a Tefach, and sometimes it is less.)

פר"ת בלא יחפור (ב"ב דף כז. (הגהת הרש"ש)) דפעמים כל שהוא בציר מטפח ופעמים טפי מטפח.

(a)

Explanation: In Bava Basra (19a), R. Tam explained that sometimes "any amount" is less than a Tefach, and sometimes it is more than a Tefach. (Rashash - there, it is truly any amount [of land]. Here, we can say that a Tefach is called "any amount" in contrast to four Tefachim.)

8)

TOSFOS DH bi'Plugta Lo ka'Mairi

תוספות ד"ה בפלוגתא לא קמיירי

(SUMMARY: Tosfos explains what kind of argument the Tana does not discuss.)

ואף על גב דפליגי בדופן סוכה דר"ש אומר דרביעית טפח

(a)

Implied question: They argue about the wall of a Sukah! R. Shimon says that the fourth wall must be a Tefach.

מ"מ טפח לדופן אחד צריך לכ"ע

(b)

Answer: In any case, all agree that one wall must be a Tefach;

אבל לתנור אף על גב דבין התנור ולכותל לכ"ע טפח מ"מ בסתם תנור פליגי

1.

However, regarding an oven, even though all agree that between the oven and the wall [the handle receives Tum'ah only up to] a Tefach, they argue about a Stam oven [handle, i.e. not near a wall].

והא דפרש"י דכירה מקום שפיתת קדרה אחת

(c)

Explanation: Rashi explained that a Kirah [is an oven that] has room to rest one pot on it.

לא דק דבפ' כירה (שבת דף לח:) אמר דכירה זהו מקום שפיתת ב' קדרות.

(d)

Rejection: This is wrong. In Shabbos (38b), it says that a Kirah has room to rest two pots on it!

9)

TOSFOS DH At Amrat Shemaitsei d'Rav

תוספות ד"ה את אמרת שמעתתיה דרב

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations why initially he was silent.)

כלומר כוונת מעצמך ומתחלה שכחת ולכך שתק

(a)

Explanation #1: You resolved [his teaching] by yourself. Initially, you forgot it. This is why [initially] he was silent.

ולפ"ה שפי' בתמיה צריך לומר דמתחלה לא חש להשיבו.

(b)

Explanation #2: According to Rashi, who says that he said this in astonishment, we must say that initially, he was not concerned to answer him.

10)

TOSFOS DH Yaldah v'Achar Kach Hepilah Shilya...

תוספות ד"ה ילדה ואח"כ הפילה שליא...

(SUMMARY: Tosfos points out that it can delay even three months.)

אף על גב דאמר לקמן דנשתהא הולד שלשה חדשים

(a)

Implied question: It says below (27a) that the child [of R. Chiya's wife] delayed three months [after his twin, before coming out. Likewise, a Shilya can delay this long!]

מ"מ לא שכיח וכל כמה דלא חזינן לא חיישינן.

(b)

Answer: In any case, it is not common. As long as we do not see so, we are not concerned for it.

11)

TOSFOS DH ha'Mapeles Chayah v'Of v'Chulei

תוספות ד"ה המפלת חיה ועוף כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why we discuss a non-human fetus.)

דוקא נקט חיה ועוף דאי בתחלה ולד ואח"כ שליא עד ג' ימים תולין ואין חוששין לולד אחר

(a)

Explanation: It mentioned specifically a Chayah or bird. [Then,] if the fetus came out first, and afterwards the Shilya, until three days we attribute (the Shilya to the fetus), and we are not concerned for another fetus.

ולכך איכא לספוקי שהשליא אינה מהם ולכאורה נראה הטעם דחיה ועוף אין דרכן של נשים להפיל

(b)

Assertion: Seemingly, this is because women do not normally miscarry a Chayah or bird. Therefore, we have a Safek that the Shilya is not from them.

וקשה דבפרק בהמה המקשה (חולין דף עז:) אהא דתנן שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה ומסיק אר"א לא שנו אלא שאינה קשורה בולד

(c)

Question: In Chulin (77b), regarding the Mishnah "if part of a Shilya left the womb [and its mother was slaughtered], one may not eat it", R. Elazar taught that this is only if it is not tied to the fetus;

פי' שיש לה ולד אחר וכיון דאינה קשורה בו חוששין לולד אחר בשליא ולכך אסורה

1.

Explanation: There is another fetus. Since it is not tied to it, we are concerned for another fetus in the Shilya. Therefore, it is forbidden.

ומייתי תניא נמי הכי מהך דהמפלת חיה ועוף

2.

We bring to support him this Beraisa of one who miscarried a Chayah or bird.

והיכי מייתי הא אדרבה משמע הכא דוקא חיה ועוף דלאו אורחיה אבל נפל דאורחיה תולין כל שלשה ימים ובבן קיימא אפי' כמה ימים

3.

Summation of question: What support is this? Just the contrary, here it connotes only a Chayah or bird, which is not normal, but if a [regular] Nefel [was with it], we attribute [the Shilya to the Nefel] for all three days, and if a viable baby [was with it, we attribute the Shilya to the baby] for even several days!

וי"ל דאין הדבר תלוי באורחיה ולא אורחיה

(d)

Answer (and retraction from assertion): It does not depend on what is normal or not normal;

אלא קים ליה להש"ס דאחר (הגהת מהרב רנשבורג) צורת אדם רגילה השליא להתעכב אבל לאחר בהמה חיה ועוף אינה רגילה להפרד השליא מן הולד אפי' במעי הבהמה כמו במעי האשה

1.

Rather, the Gemara knew that after a human form a Shilya often delays, but after a Behemah, Chayah or bird, the Shilya does not normally separate from the fetus, even in an animal's womb, just like in a woman's womb.

וא"ת וכי אינה קשורה בולד אמאי קאמר ר"א דאסורה באכילה

(e)

Question: When it is not tied to the fetus, why does R. Elazar forbid eating it?

הא אמרינן הכא דלא הוי אלא ספק ולא ודאי ולד אחר מדקתני הריני מטיל עליה חומר שני ולדות שמא נימוח שפיר של שליא זו

1.

We say here that it is only a Safek (that there is another fetus in the Shilya), and not Vadai that there is another fetus, since it says "I put on it the stringency of two children, lest the Shefir of the Shilya dissolved;

וא"כ הוי ספק ספקא דלמא אין כאן ולד אחר ואפי' איכא שמא לא יצא לא ראשו ולא רובו

2.

If so, it is a Sefek-Sefeka [regarding eating]. Perhaps there is no other fetus. And even if there is, perhaps neither the head or majority came out [before Shechitah]!

ובפ"ק דב"ק (דף יא.) גבי שליא שיצתה מקצתה ביום ראשון משמע דספק ספקא שרי

(f)

Strengthening of question: In Bava Kama (11a) regarding a Shilya that left partially on Sunday [and finished coming out on Monday], it connotes that a Sefek-Sefeka is permitted;

דפריך מאי קמ"ל דאין מקצת שליא בלא ולד תנינא שליא שיצתה מקצתה אסורה

1.

It asks "what does this teach - that you cannot have part of a Shilya without a fetus? A Mishnah already taught this! An [animal] Shilya that left partially [and its mother was slaughtered], it is forbidden.

פי' ואם יש מקצת שליא בלא ולד הוה ליה ספק ספקא ושרי

2.

Explanation: If there could be part of a Shilya without a fetus, this would be a Sefek-Sefeka, and it would be permitted!

וי"ל דברייתא דקתני שמא איירי בשליא שאחר הולד ור"א איירי בשליא שיצתה קודם הולד

(g)

Answer #1: The Beraisa, which says "perhaps" discusses a Shilya after the fetus. R. Elazar discusses a Shilya that came out before the fetus;

דודאי יש שם ולד אחר כשאינה קשורה בו כדאמרינן בשמעתין לא אמרו תולין השליא בולד אלא בשליא שבאה אחר הולד

1.

Surely there is there another fetus when it is not tied to it, like we say in our Sugya "we attribute a Shilya to the fetus only when the Shilya comes [out] after the fetus."

והתם מייתי ראיה דבאינה קשורה חוששין לולד אחר לאפוקי מדר' יוחנן דהתם

2.

There we bring a proof that when it is not tied, we are concerned for another fetus, to teach unlike R. Yochanan there.

אי נמי אפילו בספק ספקא אסרה ר"א דגזרינן מקצתה אטו רובה

(h)

Answer #2: Even regarding a Sefek-Sefeka, R. Elazar forbids. We decree the minority due to the majority;

או אטו אין עמה ולד אחר דיטעו העולם

1.

Alternatively, [we decree] due to when there is not another fetus with it, lest people err;

ויסברו הא דשרינן מה שבפנים לאו משום ספק ספקא אלא משום כל בבהמה וגזרת הכתוב הוא דאפי' יצא רובו שרי מיעוטו שבפנים

2.

They will think that we permit what is inside, not due to Sefek-Sefeka, rather, because "Kol b'Behemah" is a Gezeras ha'Kasuv, that even if the majority left, we permit the minority inside;

כיון דחזו דשרינן ביצתה מקצתה ואפשר דיצא הראש באותו מקצת והוי כיצא רובו ולא יעלו על לבם דמשום ספק ספקא שרי.

i.

[They will err] since they see that we permit when the minority left, and it is possible that the head left in that minority, and it is as if the majority left. It will not cross their minds that it is permitted due to Sefek-Sefeka.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF