NIDAH 4 (4 Sivan) - Dedicated by Rabbi Kornfeld's father, Mr. David Kornfeld, in memory of the members of his family who perished at the hands of the Nazi murderers in the Holocaust, Hashem Yikom Damam: His mother (Mirel bas Yakov Mordechai), brothers (Shraga Feivel, Aryeh Leib and Yisachar Dov sons of Mordechai), grandfather (Reb Yakov Mordechai ben Reb David Shpira) and aunt (Charne bas Yakov Mordechai, the wife of Reb Moshe Aryeh Cohen zt'l). Their Yahrzeit is observed on 4 Sivan.

נדה דף ד. א

נגע באחד בלילה ולמחר השכים ומצאו מת באותו מקום שנגע בו אתמול [1], מה הדין לר' יוחנן? [תוד"ה כי].

ברה"י ברה"ר
לר' מאיר טמא טהור
לרבנן טמא [2] ראוהו חי מבערב: טהור
לא ראהו חי מבערב: טמא [3]

נגע באחד בלילה ולמחר השכים ומצאו מת באותו מקום שנגע בו אתמול, מה הדין לחזקיה? [תוד"ה כי].

ברה"י ברה"ר
לר' מאיר טהור טהור
לרבנן ראוהו חי מבערב: טהור
לא ראהו חי מבערב: טמא
טהור

מחט מלאה חלודה וכן מטלית בלויה, שנמצאו ע"ג טהרות, או שנמצאו שלא ע"ג הטהרות - והיו פעם על הטהרות. ויודע במחט ובמטלית שהיו טמאים, מה דין הטהרות?

ברה"י ברה"ר
כשמצאם כן ע"ג הטהרות טהור [4] טהור
כשמצאם כן אחר שהיו ע"ג טהרות טמא מדרבנן לשרוף קדשים

נדה דף ד: א

ככר שהיה נתון על גבי הדף במקום מדרון [5], ומדף טמא מונח תחתיו, ומצא את הככר על הקרקע רחוק מן המדף הטמא (שאם נפל ודאי נטמא), מה דין הככר ברה"י? [תוד"ה ואיבעית].

באין בו דעת להשאל ביש בו דעת להשאל
כשאני יכול לתלות באדם טהור טהור בטומאה דאורייתא: טמא [6]
בדטומאה דרבנן: טהור
כשברי לי - שנפלה טמא טמא

אשה שיש לה וסת, האם מטמאת בראייתה למפרע לטהרות שעסקה בהן?

כשראתה בשעת וסתה כשראתה שלא בשעת וסתה
לר' דוסא טהורה להוה אמינא: טהורה
למסקנא: טמאה [7]
לרבנן להוה אמינא: טהורה [8]
למסקנא: טמאה
טמאה
-------------------------------------------------

[1] אבל אם מצאו במקום אחר אין שורפין עליו אלא רק תולין, ומה שאמר ר' יוחנן גבי קופה שאם נשתמש בה בזוית בית זו וטלטלו בזוית אחרת ונמצא שרץ בזוית אחרת שלר' יוחנן טמא אפי' ברה"ר - היינו לתלות.

[2] וטמא ודאי אפי' לשרוף.

[3] אמנם רק בקדשים מחמרינן, אבל על חולין לא מחמירים לטמאותן כן פירשו התוס' כאן (בד"ה שכל), ולעיל (דף ב. ד"ה מעת).

[4] במשנה מבואר הטעם משום ד"כל הטומאות כשעת מציאתן" - ומזה יש לדייק כדלהלן שאם לא היה כשעת מציאתן יש לנו להחמיר. וצ"ע דהא רש"י (בעמוד ב' ד"ה מכדי), כתב וז"ל: וכי היכי דפריך אככר מצי למיפרך אמחט ואמטלית ולשנויי כדמשני, עכ"ל. פי', דיש לשאול למה מתירים ברה"י הא ספק טומאה ברה"י ספיקו טמא, ונתרץ דהוי דבר שאין בו דעת להשאל וכל דבר שאין בו דעת להשאל ספיקו טהור. ולכלל זה, לכאורה גם אם לא היה במקום מציאותן - ג"כ יש לטהר. אכן זה אינו, וכמבואר בשערי ישר (שער ב' פ"ד ד"ה ובהא) באורך, דלגבי קדשים מצאנו שהחמרנו - אם נמצאת הטומאה במקום מציאתן, וכהדין בנגע באחד בלילה שאמרו רבנן ששורפין על מגעו קדשים מחומרא דרבנן - ד"כל הטומאות כשעת מציאתן". וה"ה להיפך בכלל ד"כל הטהרות כשעת מציאתן" - דדוקא אם מצאן באותו מקום מטהרינן, אבל אם מצא את המחט עם החלודה במקום אחר, אחר שהיתה על הטהרות - אזלינן לחומרא מדרבנן לשרוף קדשים בין ברה"י ובין ברה"ר. ומחדש בשערי ישר, דכמו שכנגד הכלל דספק טומאה ברה"ר טהור - מחמירין מדרבנן, ה"ה שכנגד הכלל דדבר שאין בו דעת להשאל - ג"כ מחמירין מדרבנן.

[5] כן העמיד ר' אלעזר בסוגיין, שכל הנידון הוא רק במקום מדרון שיש לחוש לנפילה, אבל שלא במקום מדרון שאין לחוש לנפילה טהור.

[6] ע' תוס' ד"ה ואיבעית אימא, שהוקשה להם למה צריך לומר את האיבעית אימא, הא פשיטא שטהור כיון שאין בו דעת להשאל. והביאו שרש"י תירץ על קושיא זו, שהתירוץ השני של הגמ' מיירי באופן שיש לטמא דעת להשאל, כגון בדין בגדי פרושים שדינם להיות מדרס לאוכלי תרומה, (ולא מיירי באמת באופן של הככר), אלא בא למר שאפי' שבגדי פרושים הם טמאים מדרס לאוכלי תרומה, מ"מ בספק דרס עליהם אפי' ברה"י טהור - דכיון שהוא טומאה דרבנן הקילו. אולם אם היה טומאה דאורייתא לא היו מקילים. ומדברי התוס' נראה שאינם חולקים עם רש"י לדינא, אולם מפרשים את הגמ' באופן אחר, שתי' האיבעית אימא לא קאי על הקושיא השניה דהוי ספק טומאה ברה"י שספיקו טמא, אלא קאי על התירוץ הראשון של הגמ' שאמרה - "שאני אומר אדם טהור נכנס לשם ונטלה" (כדי שלא תפול על הטומאה). ובאה הגמ' לתרץ דאפי' אם לא נגיע לטעם זה (דיש בו קצת דוחק דסו"ס הוא ספק), בכל אופן כשלא בריא לנו שנפלה, יש לטהרה כאן כיון שהמדף הוא טמא רק מטומאה דרבנן, והקילו בטומאה דרבנן ברה"י.

[7] הסיקה הגמ' דכיון שיש לדון לקולא או לחומרא, כלומר לקולא שאפי' רבנן מקילים בראתה בשעת וסתה, או לחומרא שאפי' ר' דוסא מחמיר בשלא בשעת וסתה, עדיף לנו לדון לחומרא. ולפ"ז הברייתא שאמרה "אשה שיש לה וסת כתמה טמא למפרע" - היא לדברי הכל, ומיירי בראתה שלא בשעת וסתה.

[8] ולפ"ז משנתנו שאמרה "כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה" - היא לדברי הכל, דמיירי שראתה בשעת וסתה, שגם חכמים מודים לפי ההוה אמינא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף