1)

DO KESHERIM EVER VOW? (Yerushalmi Perek 1 Halachah 1 Daf 2b)

כנדרי כשירים לא אמר כלום.

(a)

(Mishnah): If he said "like Nedarim of Kesherim" it has no effect.

הדא אמרה שהכשירים נודרין ומכיון [דף ג עמוד א] שנדר אין זה כשר.

(b)

Question: This implies that: Kesherim vow. Since he vowed, he is not Kosher!

מתניתא דר' יודה דתני בשם רבי יודה חסידים הראשונים מתאוין להביא קרבן חטאת לא היה המקום מספיק בידם חט והיו נודרים בנזיר בשביל להביא קרבן חטאת

(c)

Answer: Our Mishnah is like R. Yehudah, for it was taught in the name of R. Yehudah, early Chasidim yearned to be able to bring a Chatas, and Hash-m did not enable them to sin b'Shogeg and fulfill this. They would vow to be a Nazir, in order to bring a Korban Chatas (at the end of Nezirus);

1.

Note: This shows that there is a case in which Kesherim vow. However, here his vow has no effect, for Stam Kesherim do not vow, only early Chasidim, who were sure that they will not stumble. (We explained this like MEICHAL HA'MAYIM.)

ר"ש אומר חוטאים היו שהיו נודרים בנזיר שנא' [במדבר ו יא] וכפר עליו מאשר חטא על הנפש. חט זה על נפשו שמנע עצמו מן היין.

2.

R. Shimon says, they sinned, for they vowed to be a Nazir - it says "v'Chiper Alav me'Asher Chata Al ha'Nefesh." This one sinned against himself, for he denied himself wine.

ואתייא דשמעון הצדיק כר"ש

(d)

Shimon ha'Tzadik holds like R. Shimon;

דתני אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר אלא אחד. פעם אחד עלה אלי אדם אחד מדרום וראיתיו אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו מסודרות תילי תילים ואמרתי לו בני מה ראיתה להשחית את השיער הנאה הזה.

1.

(Beraisa): Shimon ha'Tzadik said, in all my life I never ate from the Asham of a Nazir [Tamei], with only one exception. Once, one came to me from the south, and I saw him red with beautiful eyes, attractive with hair in locks. I asked him - my son, why did you see proper to [become a Nazir, and] destroy (cut off) this beautiful hair?

ונם לי רבי רועה הייתי בעירי והלכתי למלאות את השאוב מים וראיתי את הבובייה שלי בתוך המים ופחז יצרי עלי וביקש לאבדיני מן העולם. אמרתי לו רשע אתה מפחז בדבר שאינו שלך עלי להקדישך לשמים.

2.

He told me 'Rebbi - I was a shepherd in my city, and I went to fill the Kli used to draw water, and I saw my reflection in the water. My Yetzer Ra agitated me, and sought to make me perish from the world! I told it Rasha - why do you agitate me about something that is not yours?! It is Alai to be Makdish you (my hair) to Shamayim!'

(והרכנתיו בראשי) [צ"ל המכתי את ראשו ונשקתיו, כמו בתוספתא נזיר ד:ו - עלי תמר] ואמרתי לו בני כמותך ירבו עושי רצון המקום בישראל עליך הכתוב אומר [שם ב] איש או אשה כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר ליי".

3.

I lowered my head and kissed him, and told him 'my son - there should be more like you in Yisrael who do Hash-m's will! About you it says "Ish Oh Ishah Ki Yafli Lindor Neder Nazir Lehazir la'Shem"!

ר' מנא בעי למה לי כשמעון הצדיק אפילו כר"ש. לא אכל שמעון הצדיק חטאת חלב מימיו לא אכל שמעון הצדיק חטאת דם מימיו.

(e)

Question (R. Mana): How does [saying that he holds like R. Shimon] explain Shimon ha'Tzadik? Even if he holds like R. Shimon, did Shimon ha'Tzadik never eat [anything due to sin, e.g.] Chatas [due to eating] Chelev in his entire life?! Did Shimon ha'Tzadik never eat Chatas Dam in his entire life?! (If so, why did he say that he never ate another Asham Nazir? If so, he never ate any individual's Chatas or Asham! - MEICHAL HA'MAYIM)

סבר שמעון הצדיק בני אדם מתוך הקפידה הם נודרין. מכיון שנודרין מתוך הקפדה סופו לתהות. מכיון שהוא תוהא נעשו קרבנותיו כשוחט חולין בעזרה. וזה מתוך ישוב נדר ופיו ולבו שווין:

(f)

Answer: (Shimon ha'Tzadik's opinion does not depend on R. Shimon.) Shimon [ha'Tzadik] holds that people vowed [Nezirus] amidst adamancy, and since they vowed amidst adamancy, in the end he regrets. Since he regrets, his Korbanos are like Chulin slaughtered b'Azarah. This [particular] Nazir vowed amidst a settled mind - his mouth and heart were equal (therefore, Shimon ate from his Asham).

2)

WHAT KINDS OF KINUYIM WORK (Yerushalmi Perek 1 Halachah 2 Daf 3a)

מתני' האומר קונם קונח קונס הרי אילו כינויין לקרבן

(a)

(Mishnah): The following are Kinuyim (substitute words) for Korban - Konam, Konach, and Konas;

חרק חרך חרף הרי אילו כינוי לחרם

(b)

Cherek, Cherech, Cheref are Kinuyim for Cherem.

נזיק נזיח פזיח הרי אילו כינויים לנזירות

(c)

Nazik, Nazi'ach, and Pazi'ach are Kinuyim for Nezirus.

שבותה שקוקה נדר במוהי הרי אלו כינויים לשבועה:

(d)

Shevusah, Shekukah, or vowing 'b'Mohi' are Kinuyim for Shevu'ah.

גמ' עד כדון עצמו. מהו שיקדיש לשמים בלשון קונם.

(e)

(Gemara) Question: [These Kinuyim suffice to forbid] to himself. Can one be Makdish to Shamayim with the expression 'Konam'?

נישמעינה מן הדא אמר לו השאיליני קרדומך. אמר קונם קורדו' יש לי קונם נכסיי עלי ויש לו קורדום נכסיו אסורין

(f)

Answer: We learn from the following. 'Lend to me your axe', and he responded 'Konam is my axe if I have one; Konam is my property to me [if have one]', and he has an axe, his property is forbidden. (He forbade the property only to itself, therefore it is forbidden. He said about the axe Konam Stam, i.e. to be Makdish it, therefore it is not forbidden, for Konam cannot be Makdish.)

בידוע שאין לזה קורדו' [צ"ל נכסיו מותרין - קרבן העדה]

1.

If it is known that he does not have an axe, his property is permitted.

א"ר תחליפא קיסרייא [דף ג עמוד ב] שנייא היא שבו בלשון שהתפיס את הקורדום בו בלשון התפיס בו את הנכסים.

(g)

Rebuttal (R. Tachlifa Kisariya): Here is different, for in the same expression that he forbade the axe, he forbade the property (i.e. there was no need to teach about the axe, for obviously it is the same as the property);

מה נפשך קדש קורדום קדשו נכסים. לא קדש קורדום אפילו נכסים לא קדשו.

1.

No matter what you will say, [they are the same]! If the axe became Kadosh, the property became Kadosh. If the axe did not become Kadosh, even the property did not become Kadosh!

אילו אמר קונם קורדום יש לי וחזר ואמר קונם נכסיי עליך ויש לו קורדום נכסיו אסורין. יאות.

2.

Had he said 'Konam is my axe if I have one', and returned and said 'Konam is my property to you', and he has an axe, his property is forbidden, this would be a proper proof. (Since he forbade one after the other, if Konam is Makdish, the axe became Hekdesh, so his property would be permitted, for when he vowed about it, the axe was not his!)

אמר רבי יושוע בן חנניה. אילו אמר נכסיי מותרין וקם ליה יאות.

(h)

(R. Yehoshua ben Chananyah): Had [the Beraisa] said that [always] the property is permitted, this would be a proper proof. (Surely it is because the axe became Hekdesh, so it was not his);

לא אמר אלא שאין לזה קורדום. הא אם יש לו קורדום נכסיו אסורין. הדא אמרה שקדש קורדום. הדא אמרה שקדשו נכסים. הדא אמרה שאדם מקדיש לשמים בלשון קונם.

1.

[However, the Beraisa permits the property only when] he does not have an axe [at all], but if he has an axe, his property is forbidden. [We can say that really,] the axe became Hekdesh, [and even so] his property is Kadosh (forbidden), for he has an axe (even though it is forbidden. If so,) this shows that one can be Makdish to Shamayim with an expression of 'Konam'! (We explained this like PANIM ME'IROS.)

ר' ירמיה בעי דבר שהוא משמש לשם חולין ולשם קרבן מהו לוסר עצמו בו.

(i)

Question (R. Yirmeyah): [An expression] that can he used for Chulin and for Korban, can one forbid to himself [through it]?

והא תנינן קונס

(j)

Answer #1: Our Mishnah says that Kones (is a Kinuy; it forbids, even though it can mean a fine)!

קונסה שמה.

(k)

Rejection: [A fine] is called Konsah. (Kones is used only for Korban.)

והא תנינן שבותה

(l)

Answer #2: The Mishnah says 'Shevusah' (even though this can be an expression of resting)!

שפותה שמה

(m)

Rejection: [Resting is] called Shefusah. (Shevusah is used only for Shevu'ah.)

1.

Note: I do not understand this. Perhaps the text should say 'Shevisah' in place of Shefusah, but I did not see Meforshim make this Hagahah.

והא תני בר קפרא חרס לא חספא הוא.

(n)

Answer #3: Bar Kapara taught 'Cheres' [is a Kinuy for Cherem]. Does this not mean Chaspa (earthenware)?!

אמר ר' זעירא לשון גבוה הוא [איוב ט ז] האומר לחרס ולא יזרח.

(o)

Rejection (R. Ze'ira): It is an expression that refers to Hash-m - "ha'Omer la'Cheres v'Lo Yizrach..." (therefore, surely he did not intend for the Chulin meaning. BEIS YECHEZKEL Nedarim 1:3 - R. Ze'ira says that it is a Kinuy for Shevu'ah, which is based on Hash-m's name. Nedarim do not require Hash-m's name.)

1.

Note: I prefer to say that R. Ze'ira's words were improperly copied from Nazir 1:1. There, the Gemara wanted to prove from Bar Kapara that one may add Kinuyim to those of the Mishnah, and R. Zeira rejected this. Here, Bar Kapara's answer is accepted! (PF)

ר"ש בן לקיש אמר לשון אומות הוא כגון אילין ניוותאי דינון קריין לחספא כספא.

(p)

(Reish Lakish): [Kinuyim] are [translations of Nezirus in] Nochri languages. People of Nivasa call Chaspa 'Kaspa' (an allusion to half-Shekalim of Hekdesh. Chaspa is a Kinuy for Hekdesh.)

אמר ר' יוסי נראין הדברים במקומות אחרים אבל במקום שקוראין לנזיר נזיק כן אני אומר נזיר פסיליס לא יהא נזיר

(q)

(R. Yosi): (Our Mishnah taught that Nazik is a Kinuy for Nazir.) It seems that this is in other places (where they intentionally call a Nazir 'Nazik'), but in places where they call a Nazir 'Nazik' (because they cannot articulate properly), I say that what garblers call 'Nazir' is not a Nazir.

מיתני שבותה שקוקה. תני ר' חייה שבוקה שקועה שקודה.

(r)

Our Mishnah taught Shevusah and Shekukah (to be Kinuyim for Shevu'ah). R. Chiyah taught also Shevukah, Sheku'ah and Shekudah.

נדר דנדר במוהי במומי. דנדר משה [שמות ב כא] ויואל משה.

(s)

(Our Mishnah taught 'Nadar b'Mohi'.) 'Nadar' means that he vowed, and b'Mohi is (a Kinuy for Moshe; this means) b'Mumi (the Shevu'ah) that Moshe vowed (swore) - "va'Yo'el Moshe."

ר' יונה בעי ולמה לינן אמרין במומי דנדר שאול. [שמואל א יד כד] ויואל שאול.

(t)

Question (R. Yonah): Why don't we say that the Mumi that Sha'ul vowed (is also a Kinuy) - "va'Yo'el Sha'ul"? (The Gemara did not answer this. SHIREI KORBAN - it is not a Kinuy, for Sha'ul permitted it, so it was Batel retroactively. Moshe did not permit his Shevu'ah; he swore not to leave without Yisro's consent. He 'permitted' it through getting his consent.

ימינא הרי זו שבועה. שמאלא הרי זו שבועה.

(u)

'Yamina' is a Shevu'ah (it alludes to Hash-m's right hand). 'Smola' is a Shevu'ah.

אמר ר' מתניה דכתיב [דניאל יב ז] וירם ימינו ושמאלו (השמים וישבע בחיי) [צ"ל אל השמים וישבע בחי] העולם:

(v)

Source (R. Matanyah): It says "va'Yarem Yemino u'Smolo El ha'Shamayim va'Yishava b'Chei ha'Olam."