1)

TOSFOS DH Oh b'Kever...

תוספות ד"ה או בקבר...

(SUMMARY: Tosfos discusses what we learn from this.)

שקודם מתן תורה

(a)

Explanation: ["Oh b'Kever" teaches about a coffin before the Dibur, i.e.] before Matan Torah.

וצ"ע לרבנן דר"ש דאמרי (יבמות ד' סא.) אף קברי עובדי כוכבי' מטמאין באהל דלא דרשינן אדם אתם אתם קרויין אדם וכו' אמאי איצטריך [או בקבר]

(b)

Question: According to Rabanan of R. Shimon, who say that even graves of Nochrim are Metamei b'Ohel, for they do not expound "Adam Atem" - [only] you [Yisrael] are called Adam..., what do we learn from [this Drashah from] "Oh b'Kever"?

וי"ל דר"ש היא

(c)

Answer: This Drashah is like R. Shimon.

מיהו קשה דהרי גבי נגיעה מודה ר"ש דקברי עובדי כוכבים מטמאין במגע ובמשא כדאמר רבינא בפרק הבא על יבמתו (שם ד' סא.)

(d)

Question: Regarding touching, R. Shimon agrees that graves of Nochrim are Metamei through touching and moving, like Ravina said in Yevamos (61a)! (We already knew this without "Oh b'Kever." Since it does not add Tum'as Ohel, what does it teach?)

ודוחק לומר דלא כרבינא

(e)

Poor Answer #1: This Drashah is unlike Ravina.

והריב"א פירש קבר שלפני הדיבור גם אותן שמתו לאחר (כן הוא בדפוס ונציה) מתן תורה קודם שנאמרה פרשת טומאת מת

(f)

Answer #2 (Riva): "A coffin before the Dibur" refers also to those who died after Matan Torah, before Parshas Tum'as Mes was said;

דס"ד אמינא אדם כי ימות באהל מפרשה זו ואילך

1.

One might have thought that "Adam Ki Yamus b'Ohel" means [one who will die] from [when was said] this Parshah and onwards. (The Drashah includes even those who died before the Parshah was said.)

וכיוצא בזה יש בפ' בתרא דהוריות (ד' י.) דמצריך פסוק לזב שלפני הדיבור משום דס"ל (הגהת ברכת ראש) איש איש כי יהיה זב מבשרו מכאן ואילך

(g)

Support: We find like this in Horiyos (10a). We require a verse for a Zav before Matan Torah, because he holds that "Ish Ish Ki Yihyeh Zav mi'Besaro" is from now and onwards (one who will have an emission).

ומקשינן לר"ש אמאי הוה רבי בנאה מציין מערת המכפלה בפרק חזקת הבתים (ב"ב נח.)

(h)

Question: According to R. Shimon, why did R. Bena'ah mark off [above the places of the bodies] in Ma'aras ha'Machpelah, in Bava Basra (58a)?

והא קודם מתן תורה לר"ש לא מטמא באהל

1.

According to R. Shimon, those who died before Matan Torah are not Metamei b'Ohel;

ובפ"ק דמ"ק (ד' ה.) אמרי' דאין מציינים [על דבר שאינו] מטמא באהל

2.

In Mo'ed Katan (5a), we say that we do not mark off for something that is not Metamei b'Ohel!

ואומר הריב"א דשפיר קרייה אדם אדם הראשון ואברהם האדם הגדול בענקים

(i)

Answer (Riva): Adam ha'Rishon is properly called Adam, and Avraham is called "ha'Adam ha'Gadol ba'Anakim." (This is difficult, for even regarding Yisrael, R. Shimon does not include those who died before Matan Torah! See Arzei ha'Levanon.)

א"נ דקסבר מקבר שלפני הדיבור נרבה קבר שלאחר הדיבור שלאחר מתן תורה.

(j)

Answer #3 (to Question (d)): [Ravina] holds that from ["Oh b'Kever", from which R. Shimon includes regarding Yisrael] "a coffin before the Dibur", we include [also all] graves after the Dibur, i.e. after Matan Torah (for Tum'ah through touching and moving. Birkas Rosh - just like "Ki Yamus" does not exclude those who died beforehand, the same applies to "Kol Asher Yiga".)

2)

TOSFOS DH Ela d'Leis Bei Etzem ki'Se'orah...

תוספות ד"ה אלא דלית ביה עצם כשעורה...

(SUMMARY: Tosfos explains that this is because it has a full limb.)

כיון שיש בו אבר שלם

(a)

Explanation: [Even though there is no bone the size of a barley seed, the Torah included that it is Metamei,] since it has a full limb.

3)

TOSFOS DH Ela (part 2)

תוספות ד"ה אלא (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos explains R. Yochanan's opinion, and questions it.)

ור' יוחנן אמר לך לעולם דאית ביה כשעורה ואם אינו ענין למגעו תנהו ענין למשאו

(a)

Citation of Gemara: R. Yochanan can say that really, it has a bone the size of a barley seed. Im Eino Inyan for Tum'as Maga (through touching), Tenehu Inyan for Masa (through moving it).

אם אינו ענין לנוגע דנפקא ליה מהנוגע בעצם תנהו לענין משאו דעצם כשעורה מטמא במשא

(b)

Explanation: Since we do not need it for touching, since we learn that "ha'Noge'a b'Etzem", we use it to teach Masa, that a bone the size of a barley seed has Tum'as Masa.

וקצת קשה דא"כ מאי קאמר או במת זה אבר הנחלל מן המת ואין בו כו' (כן הוא בדפוס ונציה) כשעורה?

(c)

Question: If so, why does [the Tana] say that "Oh b'Mes" teaches about a limb that came off the Mes, and it does not have [enough flesh to heal]?

] לימא זו עצם כשעורה,

1.

He should say that it refers to a bone the size of a barley seed! (The Tana expounds that it has Tum'as Masa, and the Tum'ah is due only to the bone.)

4)

TOSFOS DH Ela (part 3)

תוספות ד"ה אלא (חלק ג)

(SUMMARY: Tosfos explains the two sides of the question.)

ואינו מתחיל למנות עד שיטהר ויביא קרבנותיו

(a)

Citation of Gemara: He does not begin to count [Nezirus Taharah] until he becomes Tahor and brings his Korbanos.

ואיבעיא ליה עד שיטהר, דמתני' בשביעי קאי דלאחר שהזה וטבל (הגהת ברכת ראש) וגלח ומתחיל מאותו יום למנות נזירות טהרה ויביא קרבנותיו בשמיני

(b)

Explanation: We ask whether "until he becomes Tahor" in our Mishnah refers to the seventh day, after he received Haza'ah and immersed and shaved, and he begins from that day to count Nezirus Taharah, and he brings his Korbanos on day eight;

ומני ר"א היא דאמר לעיל פרק מי שאמר (ד' יח:) מתחיל ומונה מיד פירוש שמתחיל ומונה משביעי כדפי' שם

1.

This is like R. Eliezer, who said above (18b) that he begins and counts immediately. I.e. he begins to count on day seven, like I explained there.

או דילמא בשמיני קאי ומאי עד שיטהר שיביא קרבנותיו

2.

Or, perhaps it refers to day eight. "Until he becomes Tahor" means that he brings his Korbanos;

ומני רבנן היא דאמרי וקדש ראשו ביום ההוא ביום הבאת קרבנותיו.

i.

This is like Rabanan, who say that "v'Kidash Es Rosho ba'Yom ha'Hu" refers to the day of bringing his Korbanos.

5)

TOSFOS DH ha'Golel veha'Dofek

תוספות ד"ה הגולל והדופק

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of these.)

פרש"י בפ"ק דכתובות (דף ד:) גולל זה כיסוי הארון ודופק הוא דופן של צדדין

(a)

Explanation #1 (Rashi in Kesuvos 4b): Golel is the coffin cover. Dofek is the side wall of the coffin.

וקשה לר"ת דאמר בפ' בהמה המקשה (חולין עב.) על פני השדה לרבות גולל ודופק משמע דגלויין הן גולל ודופק ואלו מכוסין הן

(b)

Objection (R. Tam): It says in Chulin (72a) that "Al Pnei ha'Sadeh" includes Golel and Dofek. This implies that Golel and Dofek are exposed (on the face of the field), but these (the cover and side wall of the coffin) are covered!

ופר"ת דגולל הוא המצבה ודופק אבנים שהמצבה נשענת בהן ובמקום אחר מפורש באורך.

(c)

Explanation #2 (R. Tam): Golel is a monument, and Dofek are rocks that support the monument. Elsewhere, this is explained at length.

6)

TOSFOS DH u'Revi'is Dam v'Ohel v'Rova Atzamos

תוספות ד"ה ורביעית דם ואהל ורובע עצמות

(SUMMARY: Tosfos discusses why we mentioned these Shi'urim.)

[אע"פ שמטמאין באהל אין הנזיר מגלח עליהן

(a)

Explanation: Even though they are Metamei b'Ohel, a Nazir does not shave for them.

ובדין הוא דהוה ליה למתני פחות מחצי לוג דם או פחות מחצי קב

(b)

Implied question: We should have taught less than a half-Log of blood, or less than a half Kav [of bones. It is a bigger Chidush that he does not shave for these!]

אלא נקט שיעורים המפורשין בפ"ק דאהלות שהן מטמאין באהל].

(c)

Answer: The Tana adopted the Shi'urim explicitly in the first Perek of Ohalos, which teaches that they are Metamei b'Ohel.

7)

TOSFOS DH v'Yemei Sifro v'Yemei Gamro

תוספות ד"ה וימי ספרו וימי גמרו

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush that they do not count.)

פי' נזיר שמנה מקצת נזירות ונצטרע בין ימי גמרו דהיינו ימי חלוטו שהחליטוהו לטומאה

(a)

Explanation: A Nazir counted part of the days of his Nezirus and became a Metzora. [We say that the days do not count, i.e.] both during Yemei Gamro, when he is Muchat, that they ruled that his Tum'ah is absolute...

ובין ימי ספרו אחר שהוחלט וראה הכהן והנה נרפא הנגע מן הצרוע ומביא צפורים ומגלח ונכנס במחנה ישראל וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים שאסור בתשמיש

1.

Also during Yemei Sifro, after he was Muchlat, and the Kohen saw that the Tzara'as healed, and he brings birds, shaves and enters Machaneh Yisrael, and dwells outside his tent for seven days, for he is forbidden relations...

וביום [השביעי מגלח] ובשמיני מביא קרבנות צרעתו ואותן ימים קרויין ימי ספרו ואין עולין לימי נזירות ואינן מבטלין את הקודמים

2.

On the seventh day he shaves, and on day eight he brings Korbanos for his Tzara'as. Those days are called Yemei Sifro, and they do not count towards his days of Nezirus, and they do not cancel the previous days.

(וכתב בנזיר) ואיצטריך למיתני [ספרו וגמרו] דאי תנא ספרו ה"א אבל ימי גמרו דחמירי סותר

(b)

Explanation (cont.): [The Mishnah] needed to teach that Yemei Sifro and Yemei Gamro. Had it taught only Yemei Sifro, we would have said that Yemei Gamro, which are more stringent, cancel;

ואי תנא גמרו ה"א אבל ספרו דקיל עולה

1.

[The Mishnah] needed to teach that Yemei Gamro, we would have thought that Yemei Sifro count [towards Nezirus].

וצריך עיון דלא ליתני אלא ספרו וליכא למימר אבל גמרו סותר דא"כ מאי נפקא מינה במה שימי ספרו אינו סותר הרי כבר סתר מטעם ימי גמרו.

(c)

Question: It should have taught only Yemei Sifro. We could not say that Yemei Gamro cancel, for if so, why would it need to teach that Yemei Sifro do not cancel? They were already cancelled through Yemei Gamro! (Rashash, Orach Mishur and Birkas Rosh suggest answers to this.)

54b----------------------------------------54b

8)

TOSFOS DH v'Eino Soser Es ha'Kodmim

תוספות ד"ה ואינו סותר את הקודמים

(SUMMARY: Tosfos explains that also, they do not count.)

וגם אין עולין לו למנין נזירותו

(a)

Explanation: Also, the days do not count towards his Nezirus.

9)

TOSFOS DH v'Eino (part 2)

תוספות ד"ה ואינו (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos explains that he resumes counting from where he stopped.)

ומתחיל ומונה מיד

(a)

Citation of Gemara: He begins and counts immediately.

במקום שפסק למנות כשנטמא (הגהת ברכת ראש) יתחיל למנות שימי טומאה אין עולין לו לימי נזירותו

(b)

Explanation: In the place that he stopped counting when he became Tamei, he begins (resumes) counting, for the days of Tum'ah do not count towards his Nezirus;

וגם קרבן שנזיר טמא מביא חטאת ועולת העוף ואשם זה אינו מביא

1.

Also, he brings Korban Nazir Tamei, i.e. Chatas [ha'Of] and Olas ha'Of, but he does not bring the Asham.

וקשה לר"ש (הגהת ברכת ראש) דבשלמא כולהון ניחא דכי נמי אינו סותר הקודמין אין עולין לו

(c)

Question (R"SH): Granted, all of these are fine. Just like he does not cancel the previous days, they do not count for him;

אלא כלים הנוגעים במת דאפי' כלי שטף קאמר כדמשמע בגמ' וכשנגע בהם הנזיר אינו טמא אלא טומאת ערב [אמאי] אין עולין לו.

1.

However, "Kelim that touch a Mes" refers even to Klei Shetef (i.e. of wood), like the Gemara connotes, and when the Nazir touches it, he is Tamei only Tum'as Erev. Why doesn't [the day] count for him?!

10)

TOSFOS DH Ilan ha'Meisach Al ha'Aretz

תוספות ד"ה אילן המיסך על הארץ

(SUMMARY: Tosfos explains that it is an Ohel mid'Rabanan.)

בפ"ב דנדה (נדה סח:) (כן נראה להגיה) אמר דמדאוריי' לאו אהל מעליא שהענפים רחוקים זה מזה ואין בהם פותח טפח

(a)

Citation (Nidah 68b): Mid'Oraisa, this is not an Ohel, for the branches are far from each other, and they do not have a [square] Tefach [to tower above the Tum'ah];

אף כי יש בודאי כזית מן המת תחת אחת מהן ומן התורה טהור אף (הגהת ברכת ראש) כי הלך תחת כולן

1.

Even if there is surely a k'Zayis of a Mes under one of them, mid'Oraisa, he is Tahor even if he walked under all [of the branches];

ורבנן הוא דגזרו טומאה בהולך תחתיו.

2.

Rabanan decreed Tum'ah on one who walks underneath it.

11)

TOSFOS DH u'Pera'os Avanim ha'Yotz'im Min ha'Geder

תוספות ד"ה ופרעות אבנים היוצאות מן הגדר

(SUMMARY: Tosfos explains the decree of Pera'os.)

הסמוך לבית הקברות ויש שם נפל תחת אחת מן האבנים

(a)

Explanation: It is next to a cemetery, and there is a Nefel under one of the rocks [jutting out of the wall];

1.

Note: Perhaps Tosfos discusses a Nefel, for normally they mark off where a regular Mes is buried, so there would be no Safek.

וגזרו חכמים טומאה למהלך תחת אחת מן האבנים אף כי ספק טומאה ברה"ר ספקו טהור

2.

Chachamim decreed Tum'ah on one who walks under one of the rocks, even though [normally] Safek Tum'ah in Reshus ha'Rabim is Tahor [even mid'Rabanan].

ובמס' נדה (ג"ז שם) משמע דמהלך על פני כולה טמא בודאי.

3.

In Nidah (68b) it connotes that one who walks under all [of the rocks] is Vadai Tamei.

12)

TOSFOS DH Eretz ha'Amim Al Avira Gazru

תוספות ד"ה ארץ העמים על אוירא גזרו

(SUMMARY: Tosfos discusses the two possible decrees.)

כגון מהלך בשידה תיבה ומגדל גדולות יותר ממ' סאה שאין מקבלין טומאה או על גשר ארץ העמים או הנכנס בקרון או בספינה

(a)

Explanation: [They decreed even in a way that he did not tower above the ground,] e.g. if one goes in a chest, box or tower bigger than 40 Sa'im, which are not Mekabel Tum'ah, or on a bridge of Eretz ha'Amim, or one who enters in a wagon or boat;

שהחמירו בה יותר מבאהל המת כדי שלא יצא מארץ לחו"ל

1.

Rabanan were stringent [to decree] more than Ohel ha'Mes, so people will not go to Chutz la'Aretz.

או דלמא משום גושא דוקא המאהיל על גושא גזרו כמי שמאהיל על המת מפני מתי מבול או מפני רוב מישראל שנהרגו בחו"ל

2.

Or, perhaps they decreed only about one who towers above the earth, like one who towers above a Mes, due to people who died in the flood [and they could be buried anywhere], or due to the many Yisre'elim killed in Chutz la'Aretz;

אבל הנכנס בשידה תיבה ומגדל או בקרון או בספינה לא

i.

However, one who enters in a chest, box, tower, wagon or boat does not [become Tamei].

והא דמשמע בפ"ק דשבת (ד' טו:) דגזרו על גושא ועל אוירא

(b)

Implied question: Shabbos (15b) connotes that they decreed about the earth and the air!

התם ה"פ בין לנוגע בגושא בין מאהיל על גושא בלא שום הפסק לגושא

(c)

Answer: It means that [they decreed] whether he touched the earth or towered over the earth without any interruption between [him and] the earth;

[אבל] בבא בשידה תיבה ומגדל שיש הפסק לא איירי

1.

However, it does not discuss one who enters in a chest, box, or tower, in which there is a Hefsek.

והקשה הרב ר' יעקב מאורליינ"ש דתנן בפ"ב (הגהה בגליון) דאהלות ואלו מטמאין במגע ובמשא ולא באהל ארץ העמים ובית הפרס כו'

(d)

Question (R. Yakov of Orlins): A Mishnah in Ohalos (2:3) says that the following are Metamei through touching and moving, but not through Ohel - Eretz ha'Amim, Beis ha'Peras...

והכא משמע דפשיטא לן דמטמא באהל כי מאהיל מיהא על גושא בלא הפסק שידה תיבה ומגדל

1.

Here it connotes that it is obvious to us at least when he towers above the earth without a Hefsek of a chest, box or tower!

ותירץ דהתם מיירי בגושא הבא מארץ העמים לא"י

(e)

Answer #1 (Ri of Orlins): There we discuss earth of Eretz ha'Amim that was brought to Eretz Yisrael.

ור"ת אומר דהיא נשנית קודם גזרה אחרונה דשבת דאמר התם (בפ"ק דשבת שם) דמעיקרא לא גזרו על אוירא ולא כלום

(f)

Answer #2 (R. Tam): That [Mishnah in Ohalos] was taught before the latter decree of Maseches Shabbos. It says there (15b) that first they did not decree about the air at all.

ועי"ל דאינו מטמא עד שיכנס שם ראשו ורובו כדמשמע בשלהי סוגיין ולא כשמכניס ידו לבד

(g)

Answer #3: It is not Metamei until he enters his head and the majority of his body, like it connotes at the end of our Sugya, but not when he merely enters his hand;

דאילו באהל המת מטמא אפי' במכניס ידו.

1.

This is unlike Ohel ha'Mes. It is Metamei even if he enters his hand.

13)

TOSFOS DH Ta Shma u'Mazeh b'Gimel uv'Zayen...

תוספות ד"ה ת"ש ומזה בג' ובז' ואי אמרת משום אוירא הזאה ל"ל

(SUMMARY: Tosfos discusses the level of Tum'ah of Kelim that touched a Mes.)

דאינו סברא שיצטרכו בכה"ג הזאת ג' וז' הואיל ומטמא אף כי הפסק בינו ובין הגוש דאינו כלל מענין טומאת אהל המת להצריך הזאה ג' וז'

(a)

Explanation: It is unreasonable that they would obligate in such a case Haza'ah on day three and day seven. Since he is Metamei even when there is a Hefsek between him and the earth, it is not at all related to Tum'as Ohel, to obligate Haza'ah on days three and seven;

ומשני כי קתני אשארא

1.

We answer that this (Haza'ah) was taught regarding the other cases.

ה"נ מסתברא מדקתני וכלים הנוגעים במת הני כלים בני הזאה נינהו, והלא אינו טמא הנוגע בהן רק טומאת ערב ולא טומאת ז' אלא ש"מ אשארא

2.

We support this, for it teaches Kelim that touch a Mes. Do these Kelim obligate Haza'ah?! One who touches them gets only Tum'as Erev, but not Tum'as Shivah! Rather, [Haza'ah] was taught regarding the other cases.

דמשמע ליה דאפילו בכלי שטף איירי דנגעו במת דהוו אב הטומאה והנוגע בהם טמא טומאת ערב כנוגע בטמא מת בעלמא דלא בעיא הזאה אלא ש"מ אשארא

3.

Explanation: The Gemara understands that the Tana discusses even Klei Shetef that touched a Mes. They are an Av ha'Tum'ah, and one who touches them has Tum'as Erev, like one who touched a Stam Tamei Mes. He does not require Haza'ah. This shows that [Haza'ah] was taught regarding the other cases.

וא"ת ולישני ליה דהני כלים בכלי מתכות מיירי דאדם הנוגע בהם טמא טומאת ז' ובעי הזאה ג' וז' דחרב כחלל

(b)

Question: He should answer that it discusses metal Kelim. One who touches them gets Tum'as Shivah, and requires Haza'ah on days three and seven, for a sword [that touched a Mes] is like a Mes!

ואור"ת דע"כ לא מתוקמא מתני' בכלי מתכות דא"כ הנזיר מגלח דחרב הרי הוא כחלל,

(c)

Answer (R. Tam): You cannot establish our Mishnah to discuss metal Kelim, for if so, a Nazir shaves, for a sword is like a Mes.

ושלח לו רבינו חיים כהן איזה בית אשר תבנו לי דאין נזיר מגלח עליו ה"ה דכהן מוזהר עליו ואין לך בית שאין בה שום כלי מתכות שהיה באהל המת או שום מסמר

(d)

Question #1: R. Chaim Kohen sent to R. Tam "Eizehu Bayis Asher Tivnu Li" (what house will you build for me), that a Nazir need not shave for entering it, and likewise a Kohen is not forbidden to enter it? You cannot find a house without a metal Kli that was in Ohel ha'Mes, or [such] a nail!

כדאמרי' במס' שמחות (פ"ד הל' כא) כל טומאה שהנזיר מגלח עליה כהן מוזהר עליה

1.

[The question is based on what] it says in Maseches Semachos (4:21) that any Tum'ah for which a Nazir shaves, a Kohen is commanded about it.

ותו דבהדיא תניא בתוספתא ובמס' אהלות (פ"א) דקחשיב התם ד' טומאות במת כיצד כלים הנוגעים במת ואדם בכלים וכלים באדם טמאים ז'

(e)

Question #2 - Citation (Tosefta Ohalos 1:2): There are four Tum'os regarding a Mes. Kelim that touch the Mes, a person touches the Kelim, and Kelim touch the person. They have Tum'as Shivah;

והרביעי בין אדם בין כלים טמאין טומאת ערב

1.

Citation (cont.): The fourth, whether it is a person or Kli, has Tum'as Erev;

וקאמר בד"א לתרומה וקדשים אבל נזיר אין מגלח אלא על המת בלבד

2.

Citation (cont.): What is the case? This is for Terumah and Kodshim. However, a Nazir shaves only for a Mes.

פי' למעוטי כלים הנוגעים במת דאיירי בהן דהא ודאי מגלח על אבר מן החי ואכל הני דתנן במתני'

3.

Explanation: This excludes Kelim that touch a Mes, which it was discussing. Surely a Nazir shaves for Ever Min ha'Chai, and all these listed in our Mishnah!

וע"כ מתני' דהתם בכלי מתכות איירי דבכלי שטף אי אפשר להיות טמאים ד'

i.

You are forced to say that there we discuss metal Kelim, for regarding Klei Shetef, you cannot find that four are Teme'im!

[אלא] דוקא בכלי מתכות דאמר רחמנא חרב כחלל משכחת להן כמו שמפורש

ii.

Conclusion: Rather, we find these (four Teme'im) only through metal Kelim, for the Torah said that a sword is like a Mes, like it is explicit [in the Torah];

אבל כלי שטף אינו כחלל אלמא דאין הנזיר מגלח עליהן

iii.

However, a Kli Shetef is not like a Mes. We infer that a Nazir does not shave for them.

והא דלא אוקי מתני' בכלי מתכות

(f)

Implied question: Why don't we establish our Mishnah to discuss metal Kelim?

משום דבלאו הכי קים ליה דקתני אשארא דע"כ לאו אכולהו קאי ומזה בג' וז' דהא קתני נמי ימי ספרו וימי גמרו דלאו בני הזאה אינון,

(g)

Answer: Even without this, we knew that [Haza'ah] was taught regarding the other cases. You cannot say that "he receives Haza'ah on days three and seven" refers to all the cases, for it teaches Yemei Sifro and Yemei Gamro, and they do not receive Haza'ah.

ומשמעתין קשה למה שפירש הר"ר יצחק מסימפונ"ט דמתני' דאהלות בין בכלי מתכות בין בשאר כלים

(h)

Question: Our Sugya is difficult for R. Yitzchak of Simpont, who explained that the Mishnah in Ohalos refers to both metal Kelim and other Kelim;

דכולהו גמרי מכלי מתכות דאמר חרב הוא כחלל וה"ה לשאר כלים

1.

We learn all of them from metal Kelim, for the Torah said that a sword is like a Mes, and the same applies to other Kelim.

דבהדיא אמרי' בשמעתין הנוגע בשאר כלים אינו טמא אלא טומאת ערב

2.

[This is difficult,] for we explicitly say in our Sugya that one who touches other Kelim has only Tum'as Erev!

ומיהו קצת יש לדחות דהא דפריך הכא בני הזאה נינהו לאו אכלים הנוגעים במת אלא אספרו ואגמרו קאי דבתר הכי והוי כמו וכו'

(i)

Answer: We could dispel [this challenge] a little, and say that the question "do we sprinkle on them?!" does not refer to Kelim that touched a Mes, rather, [Yemei] Sifro and Gamro, which are taught after this. It is as if the Gemara said [these Kelim] etc.

ולא נ"ל וצ"ע מהרפ"ש,

(j)

Rejection: I disagree. This requires investigation. This is from R. Peretz.

וה"ר יצחק הביא ראיה מתוספתא דכלים (פ"ו מב"ק) החמת שהיא נתונה בתנור ופיה למעלה מן התנור ועצם כשעורה כרוך בסיב או בנייר ונתון לתוכה הוא טהור והתנור טהור

(k)

Proof #1 (for R. Yitzchak of Simpont - R. Yitzchak) Citation (Tosefta Kelim 6:13): A pouch that was put in an oven, and its mouth is above the oven, and a bone the size of a barley seed is wrapped in a shoot or paper and put inside [the pouch], it (the pouch) is Tahor and the oven is Tahor;

הוא טהור משום דכרוך בסיב והתנור טהור דתוכו ולא תוך תוכו

1.

It is Tahor, because [the bone] is wrapped in a shoot. The oven is Tahor, because [the Torah said that an oven becomes Tamei through Tum'ah] Tocho (in it), and not Toch Tocho (in a Kli in it).

בא הטהור ואחז בו והעלהו טמא לפי שהסיט עצם כשעורה וטמא את החמת חזרה החמת וטמאה את התנור

2.

Citation (cont.): If a Tahor person came and held it and raised it, he is Tamei, for he moved a bone the size of a barley seed. He was Metamei the pouch, and the pouch was Metamei the oven.

אלמא דחמת כאדם ונעשית אב הטומאה לטמא את התנור ואע"ג דלאו כלי מתכות הוא משוינן ליה כאדם להיות אב הטומאה כמוהו שניטמא בעצם דהוי אבי אבות

3.

Inference: The pouch is like a person. It becomes an Av ha'Tum'ah to be Metamei the oven. Even though it (the pouch) is not a metal Kli, we equate it to a person to be an Av ha'Tum'ah like him, that he became Tamei through the bone, which is Avi Avos [ha'Tum'ah].

ויש לדחות דהתם משום דיקרב בדיקרב הוא דהאדם ניטמא במשא דעצם כשעורה ובשעה שהיה [נושא עצם המת שהוא] אבי אבות באותה שעה היה נוגע בהחמת והחמת בתנור

(l)

Rejection: There, it is due to di'Ykarev bedi'Ykarev. The person became Tamei through moving a bone the size of a barley seed, and while he was carrying the bone of the Mes, which is Avi Avos, at that same time he was touching the pouch, and the pouch [was touching] the oven.

. ועוד הביא מדאמר בספרי כל אשר יגע בו הטמא יטמא למה נאמר

(m)

Proof #2 - Citation (Sifri) Question: Why do we need "Kol Asher Yiga Bo ha'Tamei Yitma"?

לפי שנאמר בחלל חרב בא הכתוב ולימד על החרב שהוא מטמא טומאת שבעה למדנו לכלים ואדם כלים ואדם וכלים מנין

1.

Citation (cont.) Answer: Because it says 'ba'Chalal Cherev", the verse comes to teach that a sword is Tamei Tum'as Shiv'ah. This teaches how Kelim [that touched a Mes] and a person [who touches the Kelim can become Tamei from a Mes]. What is the source for Kelim [that touched a Mes], a person [who touches the Kelim], and Kelim [that touched the person]?

ת"ל וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם פי' שהבגדים שנוגעין באדם שנוגע בכלים שנגעו (הגהת שלמי נזיר) במת טמאים ז'

2.

Citation (cont.): The Torah says "v'Chibastem Bigdeichem ba'Yom ha'Shevi'i u'T'hartem." I.e. the garments that touch a person who touches Kelim that touched a Mes are Tamei for seven days;

וסתם (הגהה בגליון) בגדים משמע אף בשאינן כלי מתכות

3.

"Stam garments" connotes even if they are not metal Kelim.

ואור"ת דתכשיטי כלי מתכות שפיר מיקרו בגדים כדכתיב בבגדי כהונה (שמות כח) אלה הבגדים אשר יעשו וחשיב ציץ

(n)

Rejection (R. Tam): Metal ornaments are properly called Begadim, like it says about Bigdei Kehunah "Eleh ha'Begadim Asher Ya'asu", and it lists the Tzitz [among them].

1.

Note: Maharsham (2:94) questions this, because right after "Eleh ha'Begadim...", the Torah lists the other Bigdei Kehunah, but not the Tzitz! The Torah does command to make the Tzitz after the commands to make the other Begadim.

וכללא דמילתא כלים במת וכלים באדם (הגהת שלמי נזיר) הרי הן כמוהו (כן הוא בדפוס ונציה)

(o)

Summation: The general rule is, if Kelim touch a Mes, or Kelim touch a [Tamei] person, they (the Kelim) are [Tamei] like it (the Mes or person);

אדם במת ואדם בכלים וכלים בכלים ואדם באדם ירדו מעלה אחת

1.

If a person touched a Mes, or a person touched [Tamei] Kelim, or Kelim touched Kelim, or a person touched a person, [what became Tamei] descended one level. (If the Metamei was Avi Avos, what it touched became an Av ha'Tum'ah. If the Metamei was Av ha'Tum'ah, what it touched became a Rishon l'Tum'ah.

דאילו כלי מתכות במת הרי הן כמוהו דחרב כחלל וגם כלים באדם כדכתיב (במדבר לא) וכבסתם בגדיכם

2.

Whereas if metal Kelim touched a Mes, they are like it, for a sword is like a Mes. Also Kelim that touched a person [are like the person], like it says "v'Chibastem Bigdeichem."

אבל כלים בכלים לא אשכחן שיעשו כיוצא בהן

(p)

Distinction: However, Kelim that touch Kelim, we do not find that they make [the Nitma] like [the Metamei].

וכלים בכלים השלישי אינו אלא ערב בין אדם בין כלים

1.

Kelim that touch Kelim, the third (that touch Kelim that touch Kelim that touched a Mes) have only Tum'as Erev, whether [the third] is a person or Kelim;

(באדם) אבל כלים באדם הכלים כמו האדם מה האדם טמא ז' אף [כלים] הנוגע ז'

2.

However, Kelim that touched a person [who touched a Mes], they are like the person. Just like the person has Tum'as Shivah, also the Kelim he touches have Tum'as Shivah.

וכלים במת הרי הן כמת מה המת אבי אבות לטמא אדם וכלים טומאת ז' אף כלי מטמא אדם וכלים טומאת ז' ותו לא מידי.

3.

Kelim that touched a Mes, they are like a Mes. Just like a Mes is Avi Avos, to be Metamei a person or Kelim Tum'as Shivah, also a Kli is Metamei a person or Kelim Tum'as Shivah. There is nothing else to add.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF