1)

TOSFOS DH Zavah Gemurah Heichi Mishkachas Lah

תוספות ד"ה זבה גמורה היכי משכחת לה

(SUMMARY: Tosfos discusses why this is difficult.)

דמכאן ולהבא מטמינן לה וכל יומא טומאה באפי נפשה היא

(a)

Explanation: [We ask how he holds that there can be a full Zavah,] because we are Metamei her from now and onwards. Every day is an independent Tum'ah;

וכיון דחזיא היא בפלגא דיומא אידך פלגא דיומא הוא קא סליק לה לשימור ואע"פ שלא טבלה בינתים

1.

Since she saw in the middle of the day, the other (first) half of the day counted for Shimur, even if she did not immerse in between;

כמו ראתה ביום א' וביום ג' וביום ה' (הגהת מהר"ב רנשבורג) דלא הויא זבה ואע"ג שלא טבלה בינתים דבעינן שתראה ג' ימים רצופים,

2.

She is like one who saw on days one, three and five. She is not a Zivah, even if she did not immerse in between, for she must see three consecutive days [to become a full Zavah]

הלשון ק"ק אמאי קאמר אידך פלגא דיומא דבקיצור הוה מצי למימר אידך יומא סליק ליה שימור

(b)

Question: The wording is difficult. Why does it say "the other half of the day"? It could have said concisely "the other day counts for Shimur"!

1.

Note: It seems that Tosfos thought that we discuss on the first day, and suggest that the end of the day should be Shimur. Tosfos asks that we should rather say that the next day should be considered Shimur, due to its beginning, and answers that indeed, this was the suggestion.

ובדוחק יש לפרש ראתה יום א' (הגהת מהר"ב רנשבורג) דכיון דחזיא ביום ב' בפלגא דיומא אידך פלגא דיומא שהיה לפני שראתה סליק ליה שימור

(c)

Answer: With difficulty, we can answer that she saw one day. Since she saw on day two in the middle of the day, the other half of the day, before she saw, counts for Shimur.

וקשה ואמאי לא משכחת לה דרואה שלשה לילות דהשתא היא טמאה בתחילת היום

(d)

Question: Why don't we find this regarding one who saw three nights? Now, she is Tamei at the beginning of the day[time]!

ופי' בקונטרס בכיצד צולין (פסחים דף פא.) לפי הדברים דלמ"ד מקצת היום ככולו תחילת (הגהת מלאכת יו"ט) הלילה תהא נמי ככולה לספירה

(e)

Answer #1 (Rashi in Pesachim 81a): The words connote that according to the opinion that Miktzas ha'Yom k'Kulo, also the beginning of the night is like the entire [day] regarding counting [seven clean days];

ובתחילת הלילה סליק לה שימור ואין צריך עלות השחר,

1.

Through the beginning of the night she fulfills Shimur. We do not need [part of the daytime after] dawn.

ולא (הגהה בגליון) נראה דמשנה שלימה היא בפרק תינוקת (נדה דף עב.) ושוין ברואה תוך (הגהת מהר"ב רנשבורג) י"א וטבלה לערב [ושמשה] שמטמאין משכב ומושב (הגהת ברכת ראש)

(f)

Rebuttal (Tosfos): This is an explicit Mishnah (Nidah 72a! Beis Shamai and Beis Hillel) agree that if a woman saw amidst the 11 days [of Zivah, excluding the last day], immersed that night and had Bi'ah, they are Metamei Mishkav and Moshav;

ומוכח התם דתחילת הלילה לא הוי שימור

1.

It is proven there that the beginning of the night is not Shimur!

i.

Note: Tosfos (Nidah 71b DH ha'Ro'eh) challenged Rashi similarly. Aruch l'Ner explains that it is difficult to say that R. Yosi, who holds that Miktzas ha'Yom Lav k'Kulo, argues with Beis Hillel. I answer that R. Yosi argues with the Tana of that Mishnah! (PF)

ונראה לר"ת דכי היכי דלר' יוסי תחילת יום הוי שימור ה"נ ראתה בלילה סוף היום דלמחר שאינה רואה עולה לשימור

(g)

Answer #2 (R. Tam): Just like according to R. Yosi, the beginning of the day is Shimur, likewise if she sees at night, the end of the next day, when she does not see, counts for Shimur;

דכך לי סוף היום כתחילת היום

1.

The end of the next day is no different than the beginning of the day.

ובהכי ניחא לישנא כיון דחזאי בפלגא דיומא אידך פלגא דאותו יום עצמו בסופו הוה ליה שימור

(h)

Support: Now it is fine the wording "since she saw in the middle of the day, the other half", i.e. of the same day itself at the end, should be Shimur.

וצ"ל דודאי בזבה גדולה לא אמר ר' יוסי דיום שלישי יהיה ממנין של ז' של טהרה

(i)

Assertion: We must say that surely, regarding a Zavah Gedolah, R. Yosi did not say that her third day counts towards the seven [clean days] of Taharah.

דהא בפרק תינוקת (שם ד' סט. ושם) קאמר דכותאי יום שפוסקת בו מונה אותו למנין ז'

(j)

Proof: In Nidah (69a), it says that Kusim, the day she stops seeing, she counts it towards the count of seven (i.e. but Yisre'elim do not)!

והטעם דמצינו דבסוף הספירה מקצת היום ככולו דזב וזבה טובלין ביום

(k)

Explanation: This is because we find at the end of counting Miktzas ha'Yom k'Kulo, for a Zav and Zavah may immerse during the [seventh] day;

הילכך בזבה קטנה דתחילת הספירה היא סוף חשבון אמרינן ביה (הגהת ברכת ראש) מקצת היום ככולו

1.

Therefore, for a Zavah Ketanah [who must count only one day, so] the beginning of the count is the final number, we say Miktzas ha'Yom k'Kulo;

אבל בתחילת ספירת זבה גדולה שזקוקה לספור ז' אז לא אמרי' בתחילת ספירת' ז' נקיים מקצת היום ככולו,

i.

However, a Zavah Gedolah needs to count seven. Then we do not say Miktzas ha'Yom k'Kulo at the beginning of counting seven clean days.

והא דעביד ק"ו (ר"ה דף י.) ומה נדה שאין תחילת יום עולה לה בסופה (הגהת ברכת ראש) דטבלה בלילה מהני

(l)

Implied question: [Rava] makes a Kal va'Chomer (Rosh Hashanah 10a) from a Nidah. For her, the beginning of the day does not count for her at the end. Tevilah at night [of the eighth] helps [but not during the seventh day, for Miktzas ha'Yom Lav k'Kulo];

סוף יום עולה לה בתחילתה דלא בעיא כ"א ששה ימים ויום שראתה (הגהת ברכת ראש) בו

1.

The end the day helps at her beginning. She needs [before immersing] only six days and the day she saw [the end of day one counts towards her seven days];

[שנה] שתחילתו עולה בסופו אינו דין שסופו עולה בתחילתו

2.

The beginning of a year counts [like a full year] at the end [regarding the age of Kodshim. An animal two years and a day is considered three years old]. All the more the end [of an animal's first year] should count at the beginning [like a full year]!

לימא זבה גדולה תוכיח דתחילת יום עולה לה בסופה דטובלת ביום וסופו אינו עולה לה בתחילתה

3.

Summation of question: We should say that a Zavah Gedolah disproves this! The beginning of the day counts for her at the end, for she immerses during the [seventh] day, but the end [of the last day she saw Zivah] does not count for her [towards her seven days]!

אלא ודאי רבא לא עביד הקל וחומר אליבא דר' יוסי

(m)

Answer #1: Surely, Rava's Kal va'Chomer is not according to R. Yosi.

ומיהו לפירוש רש"י ניחא דלא מצי למימר זבה תוכיח.

(n)

Answer #2: This is fine for Rashi, that he could not say that a Zavah disproves this. (The end of the last day she saw Zivah cannot count for her, for she needs seven totally clean days. We cannot challenge the Kal va'Chomer from Nidah, who does not need clean days. However, R. Tam said that when she sees at night, the end of the next day can count for Shimur, even though the day was not totally clean. If so, it is a proper challenge from a Zavah - Keren Orah.)

2)

TOSFOS DH u'Meshani d'Chazya Sheloshah Yamin Samuch li'Shki'as ha'Chamah...

תוספות ד"ה ומשני דחזיא שלשה יומין סמוך לשקיעת החמה...

(SUMMARY: Tosfos explains why this makes her a Zavah Gedolah.)

לפי [שהם] מסובבין בטומאה בתחילת היום ובסופו וליכא בהם שימור כלל וכן יום שלישי טמא בתחילתו

(a)

Explanation: [They count like consecutive days of Zivah] because they are surrounded with Tum'ah at the beginning of the day and at the end, and there is no Shimur at all. Similarly, day three is Tamei at its beginning;

והרי שלשה ימים רצופין טמאין דמקצת יום שלישי ככולו ואין בהן שימור בינתים

1.

There are three consecutive Tamei days, for part of the third day is like the entire day, and there is no Shimur in between.

i.

Note: Perhaps "part of the third day is like the entire day" explains why she need not see during the daytime. Surely, the one who holds that Ein Miktzas ha'Yom Lav k'Kulo does not require that she bleed constantly for 24 hours! Alternatively, perhaps our text is missing Lamed-Mem. It should say "l'Man d'Amar Miktzas..." i.e. this is how we find a Zavah Gedolah according to this opinion.

3)

TOSFOS DH Mi she'Amar Hareini Nazir Megale'ach Yom Sheloshim v'Echad

תוספות ד"ה מי שאמר הריני נזיר מגלח יום שלשים ואחד

(SUMMARY: Tosfos points out that Amora'im gave two explanations of this.)

בפרק קמא (לעיל דף ה:) מייתינן ליה ופי' רב מתנא ובר פדא כדאית להו.

(a)

Reference: Above (5b) we brought this. Rav Masne and Bar Pada explained it like they hold (because Stam Nezirus is 30 days, or we decree due to one who accepted 30 full days, respectively).

4)

TOSFOS DH she'Yom Lamed Oleh Lo Min ha'Minyan

תוספות ד"ה שיום ל' עולה לו מן המנין

(SUMMARY: Tosfos explains this according to each Amora.)

לרב מתנא עולין למנין ימי נזירות דראשון דמדאורייתא ל' וכן למנין שני עולה לו מדאורייתא דבעינן שלשים דאורייתא

(a)

Explanation: According to Rav Masne, it counts for the count of the first Nezirus, which mid'Oraisa is 30 days, and also for the second count mid'Oraisa, for we require 30 mid'Oraisa;

ולבר פדא אין צריך למנות נזירות ראשון שכבר נשלם מיום כ"ט ותגלחת ראשונה נעשית ביום ל' כדין תורה

1.

According to Bar Pada, it need not count for the first, since he already finished from day 29. He shaved on day 30, like Torah law.

ודקאמר במתניתין דיום ל' עולה לו מן המנין

2.

Implied question: Why does the Mishnah say that day 30 counts towards the count?

היינו לענין נזירות שני כדי שגם תגלחת שניה תהיה ביום ל' שהרי גילח ביום [ששים] חסר אחד.

(b)

Answer: It counts towards the second Nezirus, so the shaving will be on day 30, for he shaved [the second time] on day 59.

5)

TOSFOS DH Hareini Nazir v'Nitma Yom Lamed Soser ha'Kol

תוספות ד"ה הריני נזיר נטמא יום ל' סותר הכל

(SUMMARY: Tosfos explains that the Amora'im argue about whether the Stirah is mid'Oraisa or mid'Rabanan.)

לרב מתנא סותר מן התורה ומביא קרבן טומאה וחוזר ומונה שלשים יום נזירות טהרה

(a)

Explanation: According to Rav Masne, it cancels mid'Oraisa. He brings a Korban Tum'ah, and counts 30 days of Nezirus Taharah;

ולבר פדא סותר הכל מדרבנן דיום כ"ט נשלם הנזירות וסותר מדרבנן גזירה להיכא דאמר הריני נזיר ל' יום ואינו מביא קרבנות נזיר טמא.

(b)

Explanation: According to Bar Pada, it cancels everything mid'Rabanan, for on day 29 the Nezirus finished. He is Soser mid'Rabanan. This is a decree for when he said 30 days. He does not bring Korbanos Nazir Tamei.

6)

TOSFOS DH R. Eliezer Omer Eino Soser Ela Shiv'ah

תוספות ד"ה רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not Soser 30.)

לבר פדא לא גזרינן

(a)

Explanation: According to Bar Pada; we do not decree;

ולרב מתנא אליבא דר"א ס"ל מקצת היום ככולו ואפילו נטמא קודם הבאת קרבנותיו

(b)

Explanation (cont.): According to Rav Masne, R. Eliezer holds that Miktzas ha'Yom k'Kulo, and even if he became Tamei before bringing his Korbanos;

ורבנן אית להו דלא אמרי' מקצת היום ככולו אלא היכא דהביא קרבנותיו בטהרה ביום ל' דיצא כאילו הביאם ביום ל' ואחד.

1.

Rabanan hold that we say Miktzas ha'Yom k'Kulo only when he brought his Korbanos in Taharah on day 30. He was Yotzei as if he brought them on day 31.

7)

TOSFOS DH Hareini Nazir Lamed Yom Nitma Yom Lamed Soser Es ha'Kol

תוספות ד"ה הריני נזיר ל' יום נטמא יום ל' סותר את הכל

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Eliezer agrees to this.)

ולא פליג ר"א לרב מתנא דאמר דסתם נזירות ל' יום

(a)

Explanation: R. Eliezer does not argue [that he cancels 30 days], according to Rav Masne, who holds that Stam Nezirus is 30 days;

והכא מיתורא דלישנא דקאמר ל' הוי כאילו אמר שלימים הילכך אפי' לר"א דאמר דמקצת היום ככולו סותר הכל

1.

Here, due to an extra word, that he said Sheloshim, it is as if he said "full days." Therefore, even according to R. Eliezer, who says that Miktzas ha'Yom k'Kulo, he cancels everything;

ולבר פדא דלית ליה מקצת היום ככולו הכא דאמר (הגהת ברכת ראש) ל' הוי ממנין הנזירות כיון שפירש ל' יום

2.

According to Bar Pada, who does not hold that Miktzas ha'Yom k'Kulo, here that he said 30, it is from the Minyan of Nezirus, since he specified 30 days.

וא"ת מ"מ אמאי סותר הכל לר"א

(b)

Question: Still, why does he cancel everything according to R. Eliezer?

הא לר"א דריש לקמן בברייתא דהריני נזיר מאה יום ונטמא יום מאה יכול יסתור הכל ת"ל והימים הראשונים יפלו מכלל דאיכא אחרונים וזה אין לו אחרונים

1.

Below, R. Eliezer expounds in a Beraisa (19b) that [if one said] "I am a Nazir for 100 days", and he became Tamei on day 100, one might have thought that he cancels everything! It says "veha'Yamim ha'Rishonim Yiplu" - this implies that there are latter days, and [this person] has no latter days.

וה"נ כי נטמא ביום ל' אין לו אחרונים והל"ל דלא סתר הכל

2.

Also here, that he became Tamei on day 30, he has no latter days. We should say that he does not cancel everything!

ונ"ל דכיון דאמר ל' א"כ יום ל' הוי יום מלאת ודרשינן וזאת תורת הנזיר ביום מלאת נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר

(c)

Answer: It seems to me that since he said 30, if so day 30 is Yom Melos, and we expound Zos Toras ha'Nazir b'Yom Melos" - if he became Tamei on Yom Melos, give to him the law of a Stam Nazir (30 days).

ולקמן נמי בברייתא גבי נטמא בסוף מאה לא קממעיט להו מוהימים יפלו אלא דאינו סותר כל מאה אבל שלשים יום ודאי סותר

(d)

Support: Also below (19b) in the Beraisa, regarding one who became Tamei at the end of 100 days, we do not exclude them from "veha'Yamim ha'Rishonim Yiplu" only that he does not cancel all 100, but surely he cancels 30 days;

1.

Note: I do not know that why Tosfos says that we exclude them (plural). The other case excluded there, one who became Tamei on his first day, does not cancel 30 days!

כדקתני בסמוך במתני' נטמא יום מאה דלר"א סותר שלשים

2.

This is like our Mishnah teaches below. If he became Tamei on day 100, according to R. Eliezer he cancels 30 days.

אבל ברישא כי אמר הריני נזיר סתמא דקאמר ר"א אינו סותר אלא שבעה כי נטמא ביום שלשים

(e)

Distinction: However, in the Reisha, when he said Stam "I am a Nazir" R. Eliezer says that he cancels only seven when he became Tamei on day 30.

לבר פדא ניחא משום דמיום כ"ט פסק מנין נזירותו ויום שלשים אינו יום מלאת כיון דלא אמר שלשים בפירוש

(f)

Explanation: According to Bar Pada, this is fine. He finished his Nezirus on day 29. Day 30 is not Yom Melos, since he did not explicitly say 30;

וגם לת"ק דסותר אינו אלא מדרבנן לבר פדא ולא מייתי קרבן טומאה

1.

Also the first Tana, who says that he is Soser, this is only mid'Rabanan according to Bar Pada. He does not bring a Korban Tum'ah;

ולרב מתנא נמי דקאמר מקצת היום ככולו הילכך יום ל' אינו יום מלאת דהוי כאילו כלה כל אותו יום [כיון] דעשה מקצת בנזירות

(g)

Explanation (cont.): Also according to Rav Masne, who says that Miktzas ha'Yom k'Kulo, therefore day 30 is not Yom Melos, since it is as if the day finished, since he conducted part of the day in Nezirus.

אבל בסיפא מחשב כאילו אמר שלימים לרב מתנא לא אמרינן מקצת היום ככולו הילכך הוי שפיר יום שלשים מלאת

1.

However, in the Seifa, it is considered as if he said 30 full days according to Rav Masne. We do not say Miktzas ha'Yom k'Kulo. Therefore, day 30 is Yom Melos.

דלכך סותר לר' אליעזר מדרשא דזאת תהיה תורת הנזיר

2.

This is why he cancels 30 days according to R. Eliezer from the Drashah Zos Tihyeh Toras ha'Nazir.

16b----------------------------------------16b

ולתנא קמא דאמר הכל סותר בנזיר סתמא לרב מתנא הוי מן התורה דהוי ממנין הנזירות ומקצת היום ככולו דאמרי רבנן היכא [דלא] נטמא,

3.

According to the first Tana, who says that he cancels everything regarding a Stam Nazir, according to Rav Masne this is mid'Oraisa, for it is part of the count of Nezirus. Rabanan say Miktzas ha'Yom k'Kulo [only] when he did not become Tamei.

הגה"ה ובסיפא דהריני נזיר מאה יום ונטמא יום מאה סותר [שלשים] לרבי אליעזר מדרשא דזאת תהיה וגו'

(h)

Comment: In the Seifa, when he said "I am a Nazir for 100 days", and he became Tamei on day 100, he cancels 30 days according to R. Eliezer from the Drashah Zos Tihyeh...

וצ"ל לרב מתנא מאי שנא מרישא כי נדר סתם ונטמא יום שלשים דחשבינן ליה לרבי אליעזר אליבא דרב מתנא כנטמא אחר מלאת ומשום מקצת היום ככולו

(i)

Question: According to Rav Masne, what is the difference between the Reisha, when he vowed Stam? We consider it according to R. Eliezer, according to Rav Masne, as if he became Tamei after Melos, because Miktzas ha'Yom k'Kulo;

הכי נמי כי נדר מאה יום נחשביה ליום מאה כאחר מלאת דנימא מקצת היום ככולו

1.

Also here, when he vowed for 100 days, we should consider day 100 like after Melos, for we should say Miktzas ha'Yom k'Kulo!

ותירצו התוספות לעיל (דף ו:) דמיירי דאמר הריני נזיר מאה יום שלימים ובזה ניחא דהשתא ליכא למימר מקצת היום ככולו

(j)

Answer: Tosfos answered above (6b) that we discuss when he said "I am a Nazir for 100 full days." Now, we cannot say Miktzas ha'Yom k'Kulo.

ובהכי הסוגיא מתיישבת בפ"ק (שם) דמייתי הך דנזיר סתם (הגהת מהר"ב רנשבורג) ונטמא יום שלשים כו' סותר הכל

(k)

Support: Through this, the Sugya is resolved above (6b), which brings that if a Stam Nazir became Tamei on day 30, he cancels everything;

בשלמא לרב מתנא אלא כו' א"ל בר פדא אימא סיפא ר' אליעזר אומר אינו סותר כי אם ז'

1.

Citation (6b): Granted, according to Rav Masne [this is fine, but it is difficult for Bar Pada...] Bar Pada can say "look at the Seifa! R. Eliezer says, he cancels only seven."

והשתא היכי מוכח לעולם אימא לך משך נזירות ל' והא דאינו סותר כי אם ז' לר"א [משום] דאין כאן ימים אחרונים

(l)

Question #1: What is the proof? I can say that the duration of Nezirus is 30 days. He cancels only seven according to R. Eliezer because there are no latter days!

ולרב מתנא נמי מאי דוחקיה דסבר דמקצת היום ככולו לימא טעמא דר"א משום דליכא ימים אחרונים

(m)

Question #2: Also according to Rav Masne, what forced him to say that [R. Eliezer] holds that Miktzas ha'Yom k'Kulo? He should say that R. Eliezer's reason is because there are no latter days!

ולמאי דפרישי' ניחא דאם היה יום שלשים ממנין הנזירות לבר פדא ולרב מתנא נמי אי לאו דאמרינן מקצת היום ככולו היה סותר הכל מדרשא דזאת תורת הנזיר ע"ד כא"ן הגה"ה:

(n)

Answer #1: This is fine based on what I explained that if day 30 were part of the Minyan of Nezirus according to Bar Pada, and also according to Rav Masne, if we would not say Miktzas ha'Yom k'Kulo it would cancel everything due to the Drashah of Zos Toras ha'Nazir b'Yom Melos. Until here is the comment.

זאת הגה"ה ממורי רבינו יצחק בהר' יצחק זצ"ל,

(o)

Comment: This [coming] comment is from my Rebbi, R. Yitzchak ben R. Yitzchak.

נראה דלכ"ע בין לרב מתנא ולבר פדא קרא דזאת תורת הנזיר וקרא דימים הראשוני' איירי במאה שלימים.

(p)

Answer #2: It seems that all, i.e. both Rav Masne and Bar Pada expound Zos Toras ha'Nazir. The verse "veha'Yamim ha'Rishonim Yiplu" discusses [one who accepted] 100 full days.

נראה דלפי הגה"ה זאת ר"ל דלא בנזירות מועטת דרשא דזאת כדפרישי' בפ"ק (גם זה שם) בשם מהר"ף נ"ע

(q)

Answer #3: Based on this comment (of my Rebbi), the Drashah of Zos does not refer to a small Nezirus, like I explained above (6b DH Amar), in the name of R. Peretz. (The Mishnah discusses one who said "100 days", without saying "full". It is a Gezeras ha'Kasuv that one who becomes Tamei on Yom Melos must observe another Stam Nezirus, even if we normally say Miktzas ha'Yom k'Kulo.)

וכן דרשא דקרא דמן הימים הראשונים מכלל דאיכא אחרונים [לא] דרשינן בנזירות מועטת אלא בנזירות ארוך דלמאה יום ובהכי נמי מתיישב הסוגיא.

1.

Similarly, the Drashah "veha'Yamim ha'Rishonim" implies that there are latter days', does not refer to a small Nezirus, rather, to a long Nezirus [e.g.] of 100 days. Like this, the Sugya is resolved.

8)

TOSFOS DH Hareini Nazir Me'ah Yom Nitma Yom Me'ah Soser ha'Kol (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר הכל (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos explains why Rabanan say that he cancels everything.)

שהוא אחרון של נזירותו ולרבנן לא אמרינן מקצת היום ככולו היכא דנטמא ולא הביא קרבנותיו.

(a)

Explanation: This is the last day of Nezirus. Rabanan do not say Miktzas ha'Yom k'Kulo when he became Tamei and did not [already] bring his Korbanos.

9)

TOSFOS DH ul'R. Eliezer Eino Soser Ela Sheloshim (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה ולרבי אליעזר אינו [סותר] אלא שלשים (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos explains this according to both Amora'im.)

מן הדין היה לו לסתור הכל לבר פדא דלא אמרינן מקצת היום ככולו

(a)

Explanation: It would be proper that he cancels everything according to Bar Pada, who holds that we do not say Miktzas ha'Yom k'Kulo;

ולרב מתנא נמי פרשינן בפ"ק דאמר שלימים והיה לו לסתור את הכל אלא מדרשא דזאת תורת הנזיר גזירת הכתוב הוא דאינו סותר אלא ל' יום.

1.

Also according to Rav Masne, we explained above (6b) that he said full days, and he should have cancelled everything, but the Drashah Zos Toras ha'Nazir b'Yom Melos is a Gezeras ha'Kasuv that he is Soser only 30 days.

10)

TOSFOS DH Nitma b'Yom Kuf Aleph Soser Sheloshim (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה נטמא ביום ק"א סותר שלשים (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos explains why he cancels 30 days.)

מדרבנן בעלמא הוא ולכך אינו סותר אלא שלשים

(a)

Explanation: This is merely mid'Rabanan. Therefore, he cancels only 30;

דהואיל ויום ק"א יום תגלחת ויום הבאת קרבנותיו גזרי' אטו היכא דנטמא ביום שלשים היכא דאמר הריני נזיר סתמא והוי (כמו) יום שלשים יום תגלחת מה"ת

1.

Since day 101 is the day of shaving and bringing Korbanos, we decree due to when he became Tamei on day 30 when he said Stam "I am a Nazir", and day 30 is the day of shaving mid'Oraisa;

לרב מתנא משום דאמר מקצת היום ככולו ולבר פדא שמיום כ"ט נשלם הנזירות וביום שלשים מגלח מה"ת

i.

According to Rav Masne, this is because he says Miktzas ha'Yom k'Kulo. According to Bar Pada, it is because Nezirus finished on day 29, and on day 30 he shaves mid'Oraisa.

ואם נטמא ביום שלשים סותר לרב מתנא מה"ת וגזרי' יום ק"א אטו יום שלשים

(b)

Explanation (cont.): If he became Tamei on day 30, according to Rav Masne he cancels mid'Oraisa. We decree day 101 due to day 30;

ולבר פדא ביום שלשים סותר מדרבנן אטו היכא דאמר הריני נזיר שלשים

1.

According to Bar Pada, on day 30 he is Soser mid'Rabanan, due to when he said "I am a Nazir for 30";

וכן נטמא ביום אחד ומאה שהוא יום תגלחת גזרו אטו יום ל' דאי לא הא לא קיימא הא שגם יום ל' הוא יום תגלחת

2.

Similarly, when he became Tamei on day 100, which is the day of shaving, they decreed day 101 due to day 30. If not for this decree [of day 100], this decree [of day 30] would not endure, for also day 30 is the day of shaving.

וה"ה לעיל הוה מצי למיתני הכי גבי הריני נזיר נטמא יום ל"א דסותר הכל מדרבנן

(c)

Observation: Also above, we could have taught so regarding [one who said] "Hareini Nazir." If he became Tamei on day 31, he cancels everything mid'Rabanan;

[אבל] ודאי נטמא יום ק"ב אינו סותר שלשים רק [שבעה] שיטהר ויביא קרבנותיו.

1.

However, surely if he became Tamei on day 102, he is not Soser 30, rather, only seven, so he can become Tahor and bring his Korbanos.

11)

TOSFOS DH v'R. Eliezer Omer Eino Soser Ela Zayen (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה ור"א אומר אינו סותר אלא ז' (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos explains why it is not Soser even mid'Rabanan.)

דלא גזר יום ק"א אטו יום ל' דביום ל' גופיה לא סתר לר' אליעזר

(a)

Explanation: He does not decree day 101 due to day 30, for day 30 itself does not cancel 30 according to R. Eliezer.

ואפי' לבר פדא דאמר הריני נזיר סתמא ונטמא יום ל' (הגהת מהר"ב רנשבורג) דנזירותו פסק כבר מיום כ"ט ויום ל' הוי תגלחת מה"ת

1.

This is even according to Bar Pada, who says that if one said Stam "Hareini Nazir" and became Tamei on day 30, for his Nezirus already finished on day 29, and day 30 is the day of shaving mid'Oraisa. (Even though he does not say Miktzas ha'Yom k'Kulo, Tum'ah on day 30 does not cancel, for it is after Melos.)

אבל יום ל' ואחד הוי יום דבתר תגלחת והוי [כמו] ק"ב.

(b)

Explanation (cont.): [Even though mid'Rabanan day 31 is Soser, like the previous Tosfos said, we need not decree day 101 due to] day 31, for it is after the day of shaving. It is like day 102. (Even though we do not decree about 101, the decree of day 31 will endure.)

12)

TOSFOS DH Mi she'Nadar v'Hu b'Beis ha'Kevaros

תוספות ד"ה מי שנדר והוא בבית הקברות

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies to one who was Tamei when he vowed.)

וה"ה אם היה טמא ונדר ובגמ' מדמה להו.

(a)

Observation: The same applies if he was Tamei and vowed. The Gemara compares these [to each other].

13)

TOSFOS DH v'Afilu Hayah Sham Lamed Yom Ein Olin Lo Min ha'Minyan

תוספות ד"ה ואפי' היה שם ל' אין עולין לו מן המנין

(SUMMARY: Tosfos explains that this teaches that he does not bring Korban Tum'ah.)

לענין (הגהת מלאכת שלמה) דאינו מביא קרבן טומאה דרחמנא מיעטיה מקרבן [כדמפרש] בגמרא

(a)

Explanation: [It does not count] regarding not bringing Korban Tum'ah, for the Torah excluded him from a Korban, like the Gemara explains.

אבל הא פשיטא דהימים אינן עולין דאפי' מנה בטהרה ונטמא סותר את הראשונים וכ"ש שאין עולין לו כי טמא מעיקרא.

1.

It was obvious that the days do not count [towards Nezirus Taharah]. Even if he counted in Taharah and became Tamei, he cancels the first days. All the more so they do not count when he was Tamei from the beginning!

14)

TOSFOS DH Yatza v'Nichnas Oleh Lo Min ha'Minyan

תוספות ד"ה יצא ונכנס עולה לו מן המנין

(SUMMARY: Tosfos explains in what sense the day counts.)

מפרש בגמ' יצא (כן נראה להגיה) והזה ושנה ונכנס בו ביום שטבל בשביעי

(a)

Explanation: The Gemara (19a) explains that he left, received Haza'ah (Mei Chatas was sprinkled on him) twice [on days three and seven] and entered the same day he immersed, on day seven;

עולין מן המנין לענין זה כשנטמא סותר אותו מנין ומתחייב (אותו) קרבן טומאה דבאותו יום עצמו מתחיל נזירות טהרה

1.

They count for him regarding this, that when he [reentered and] became Tamei [again], he is Soser [that day he started counting] and is obligated Korban Tum'ah, for on that day itself he began Nezirus Taharah.

ובגמרא פליגי ר' יוחנן ור"ל כשנטהר אם צריך לחזור ולקבל נזירות או סגי ליה במה שקיבל בימי טומאתו.

2.

In the Gemara, R. Yochanan and Reish Lakish argue about when he becomes Tahor, whether he must return and accept Nezirus again, or if it suffices what he accepted while he was Tamei.

15)

TOSFOS DH R. Eliezer Omer Lo Bo b'Yom

תוספות ד"ה ר"א אומר לא בו ביום

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Eliezer exempts from a Korban.)

כלומר אם נכנס בו ביום שנטהר אין מביא קרבן טומאה עד יום שני שהתחיל הטהרה

(a)

Explanation: If he entered on the day he became Tahor, he does not bring a Korban Tum'ah unless it is [at least] the second day [from when] he began in Taharah;

שנאמר והימים הראשונים יפלו דבעינן בסותר שיסתור ב' ימים דאז מביא קרבן טומאה

1.

It says "veha'Yamim ha'Rishonim Yiplu." One who cancels must cancel at least two days, and then he brings Korban Tum'ah;

וה"ה דמצי למיתני פלוגתייהו בנזיר טהור שנטמא ביום ראשון של קבלת נזירותו (הגהת תורת נזיר) דלרבנן מביא קרבן טומאה

(b)

Observation: Likewise, we could have taught their argument regarding a Nazir Tahor who became Tamei on the first day of acceptance of Nezirus. According to Rabanan he brings Korban Tum'ah;

ולר"א אינו מביא קרבן טומאה אלא מונה ז' ימי טומאה ומזה ושונה וטובל ומונה כ"ט יום ליום הראשון שמנה ומגלח ביום ל' שהוא ל' ואחד לנזירותו.

1.

According to R. Eliezer he does not bring Korban Tum'ah. Rather, he counts seven days of Tum'ah, receives Haza'ah twice, immerses and counts 29 days [in addition to] the first day he counted, and shaves on day 30, which is day 31 [of Taharah] of his Nezirus.

16)

TOSFOS DH Gemara ka'Savar R. Eliezer Kol Acher Melos Zayen Soser (pertains to the Gemara on the previous Mishnah, before DH Mi)

תוספות ד"ה גמ' קסבר ר"א כל אחר מלאת ז' סותר (שייך לעיל קודם ד"ה מי)

(SUMMARY: Tosfos explains how each Amora explains why he does not cancel everything.)

ולכך אומר דהריני נזיר סתם ונטמא יום שלשים [דאינו] סותר דלאחר מלאת הוא

(a)

Explanation: The reason why he says that [if one said] "Hareini Nazir" and became Tamei on day 30, he is not Soser [everything], for it is after Melos...

לרב מתנא משום דאמר מקצת היום ככולו ולבר פדא מיום כ"ט נשלם נזירותו.

1.

According to Rav Masne, this is because he says that Miktzas ha'Yom k'Kulo, and according to Bar Pada, on day 29 his Nezirus finished.

17)

TOSFOS DH Lo Palig R. Eliezer d'Amar Shleimim (pertains to the Gemara on the previous Mishnah, before DH Mi)

תוספות ד"ה לא פליג ר"א דאמר שלימים (שייך לעיל קודם ד"ה מי)

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Eliezer agrees according to both Amora'im.)

לרב מתנא חשיב ליה כאילו אמר שלימים ולא אמר מקצת היום ככולו הילכך סותר הכל

(a)

Explanation: According to Rav Masne, it is as if he said "full days", and we do not say Miktzas ha'Yom k'Kulo. Therefore, he cancels everything;

ולבר פדא נמי כי אמר שלשים בפירוש חשיב כאילו אמר שלימים דלא אמר מקצת היום ככולו הילכך לא פליג ר"א כלל.

1.

According to Bar Pada, when he explicitly said "30", and it is as if he said "full days", for he does not [ever] say Miktzas ha'Yom k'Kulo. Therefore, R. Eliezer does not argue at all.

18)

TOSFOS DH R. Yochanan Amar Nezirus Chalah Alav

תוספות ד"ה רבי יוחנן אמר נזירות חלה עליו

(SUMMARY: Tosfos explains that he is a Nazir in every respect.)

לכל מילי ולוקה בעודו שם אטומאה אם התרו בו לצאת ממנו ואינו יוצא (הגהת אורח מישור) ואתגלחת ואשתיית יין

(a)

Explanation: [Nezirus takes effect] for everything. He is lashed while there for Tum'ah, if they warned him to leave and he does not leave, and for shaving and drinking wine;

וכשיטהר אין צריך לחזור ולקבל עליו נזירות.

1.

When he becomes Tahor, he need not accept Nezirus again.

19)

TOSFOS DH Misla Talya v'Kai

תוספות ד"ה מיתלא תליא וקאי

(SUMMARY: Tosfos explains that he is forbidden while it is suspended.)

ומ"מ ס"ל (הגהת מהר"ב רנשבורג) דאסור,

(a)

Explanation: Still (even though R. Yochanan holds that his Nezirus is suspended), he holds that he is forbidden.

20)

TOSFOS DH Misla (part 2)

תוספות ד"ה מיתלא (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos explains that it is suspended regarding Korban Tum'ah.)

וכי משכחת טהרה חייל

(a)

Citation of Gemara: When the Nezirus finds Taharah, it takes effect.

פירוש דין נזירות טהרה לענין הבאת קרבן

(b)

Explanation: The law of Nezirus Taharah [takes effect] regarding bringing a Korban [if he will become Tamei afterwards].

מיתלא תליא וקאי עד שיצא משם ויטהר וכי יטהר חייל ממילא עליה לענין הבאת קרבן

1.

It is suspended until he leaves there (the cemetery) and becomes Tahor. When he becomes Tahor, it takes effect on him automatically regarding bringing a Korban.

ובקיצור הוה מצי למימר דחייל עליה נזירות מהשתא ולקי על תגלחת ויין וטומאה.

(c)

Observation: He could have said concisely that Nezirus takes effect on him from now, and he is lashed for shaving, wine and Tum'ah.

21)

TOSFOS DH v'Reish Lakish Amar Ein Nezirus Chayil Alei

תוספות ד"ה וריש לקיש אמר אין נזירות חייל עליה

(SUMMARY: Tosfos explains that he must accept Nezirus again.)

בעודו טמא עד שיטהר ואז יצטרך לחזור ולקבל עליו הנזירות

(a)

Explanation: [It does not take effect on him] while he is still Tamei, until he becomes Tahor. Then, he must return and accept Nezirus on himself again.

ובקונטרס פי' דבקבלה מועטת סגי לומר יחול עלי הנזירות או (הגהת ברכת ראש) אומר הריני כמו שנדרתי

(b)

Explanation (Rashi): A small acceptance suffices, to say "the Nezirus should take effect on me", or "I am a Nazir like I vowed."

ובפ"ק דנדרים (דף ד.) אמרי' לר"ל דעובר בבל תאחר אם אינו מקבל נזירות עליו מיד כשיטהר.

1.

In Nedarim, we say that according to Reish Lakish, he transgresses Bal Te'acher (delaying fulfilling a vow) if he does not accept Nezirus once he becomes Tahor.

22)

TOSFOS DH Korban Tum'ah Hu d'Lo Maisi

תוספות ד"ה קרבן טומאה הוא דלא מייתי

(SUMMARY: Tosfos explains the challenge against Reish Lakish.)

דמעטיה קרא לקמן

(a)

Explanation: The verse excludes this (Korban Tum'ah), below.

הא מיחל חייל עליה נזירות לענין דלקי אטומאה אתגלחת ואיין.

(b)

Inference: Nezirus takes effect on him to be lashed for Tum'ah, shaving and wine.

23)

TOSFOS DH Amar Lei Eino b'Toras Tum'ah

תוספות ד"ה א"ל אינו בתורת טומאה

(SUMMARY: Tosfos explains Reish Lakish's defense.)

דלא חייל נזירות כלל.

(a)

Explanation: Nezirus does not take effect on him at all.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF