1)

TOSFOS DH Im Yachol Lema'et b'Esek Yema'et

תוספות ד"ה אם יכול למעט בעסקו ימעט

(SUMMARY: Tosfos discusses in what case he should diminish business.)

- פירש בקונטרס בסחורתו

(a)

Rashi's opinion: This refers to business.

ונראה דבדבר האבד קאמר וכן פי' לעיל (ד' כב.) גבי על כל המתים כולן רצה ממעט בעסקו רצה אינו ממעט

(b)

Inference: He discusses Devar ha'Avud. He explained so also above regarding "for all Mesim, if he wants, he decreases business. If he wants, he does not decrease."

וגם הרב פירש לעיל בדבר האבד עושה בצנעא בתוך ביתו

(c)

Support: Also the Rav explained above that he does Devar ha'Avud covertly in his house.

נראה לפירושו דהכא מיירי באביו ואמו ומשום דהולך בדרך התירו לו שיגלגל עמהם אם אינו יכול למעט

(d)

Possibility #1: According to this, it seems that here we discuss [loss of] a father or mother. Because he is on a journey, Chachamim permitted him to do business with them if he cannot diminish;

דבשאר מתים אינו ממעט כלל אם אינו רוצה

1.

Regarding other Mesim, one need not diminish at all if he does not want.

ואי מיירי הכא בשאר מתים צריך לומר להפך הולך בדרך ואינו נוהג אבילות כל כך ומתנחם יותר אסור להרבות בעסקו יותר מאותו שיושב בביתו ואינו מתנחם

(e)

Possibility #2: If here we discuss other Mesim, we must say oppositely, that one who is on a journey does not observe Avelus so much, and he is more consoled, so he is forbidden doing much business more than one who sits in his house and is less consoled.

וה"ר יוסף פירש דהכא ימעט בעסקו לקנות צורכי סעודה

(f)

Rabbeinu Yosef's opinion: Here he decreases business of buying food;

ולפי שהולך בדרך רגיל לקנות צורכי סעודה יותר מבביתו שיש לו קונים עבורו וגם מוצא בביתו הרבה משום הכי נקט הולך בדרך

1.

Normally, one who is on a journey buys more food than one who is in his house, for the latter has people buying for him, and also he finds many things in his house. Therefore, it discusses one who is on a journey.

ומה שפירש בקונטרס דאיירי כשאמרו לו על מיתת קרוביו כשהיה בדרך

(g)

Rashi's opinion: They told him about his relative's death when he was on the road.

לא ידענא אי בעי למימר דאיירי במוליך סחורתו ממקום למקום כדפי' בקונטרס

(h)

Question: I am unsure if Rashi means that we discuss one who was taking merchandise from place to place, like Rashi explained;

ור"ל דשמא שרי ליה לדידיה למכור סחורתו דכיון דהוליך אותה כבר וטרח בה ולא פשע בהליכתו שלא היה יודע לישב בביתו שיכול לשומרה

1.

I.e. perhaps we permit him to sell his merchandise, since he already brought it and toiled with it, and he was not negligent for going, for he did not know to sit in his house, that he can guard it;

או שמא הקונטרס ר"ל משום דאמרינן לעיל (דף כג.) שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו

2.

Or, perhaps Rashi said so because above (23a) we say that the first week, he may not leave his house. (Presumably, we do not discuss one who transgressed.)

וזה אינו קושיא דאע"פ שאינו יוצא מפתח ביתו בעיר הא אמרינן (לעיל דף טו:) יצא לדרך נועל ונכנס לעיר חולץ (הגהה בגליון)

3.

Implied question: This is not difficult (i.e. a reason to say that he heard only while on the road). Even though he may not leave his house in the city, we said (15b) that if he went on the road, he may wear shoes. When he enters the city, he removes them.

אלמא מותר לצאת

i.

Inference: He may go on the road!

ושמא דוקא בדבר האבד מותר לצאת לדרך.

4.

Answer: Perhaps he may go on the road only for Devar ha'Avud.

2)

TOSFOS DH Min ha'Minchah ul'Ma'alah

תוספות ד"ה מן המנחה ולמעלה

(SUMMARY: Tosfos suggests that this is the source not to sit on a chair or bench.)

- פי' בתוספות הרב דמספקא ליה אי מנחה גדולה אי מנחה קטנה דמקודם לכן אינו יושב עליה

(a)

Question: Tosfos ha'Rav was unsure if this refers to Minchah Gedolah or Minchah Ketanah. Before this, he may not sit on it.

1.

Note: The Maharsha asks that we explicitly learned that he may not sit until dark! Rashash suggests that the text should say "Minchah Ketanah or Minchah Gedolah, which is earlier." "Eino Yoshev Aleha" begins a new Dibur.

נראה לי דמכאן סמכו שלא לישב ע"ג כסא וספסל

(b)

Suggestion: It seems to me that here is the source not to sit on a chair or bench.

אע"פ שאין ראיה גמורה דשאני מטה הואיל וצריך כפייה ולא מצינו כפייה בכסא וספסל.

(c)

Disclaimer: This is not an absolute proof, for a bed is different, for it must be inverted, and we do not find inverting regarding a chair or bench.

3)

TOSFOS DH v'Ein Molichin l'Beis ha'Evel

תוספות ד"ה ואין מוליכין לבית האבל

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is from the Mishnah, or it is a Beraisa.)

זאת המשנה על כרחין נסדרה בהיפך

(a)

Assertion: You are forced to say that the order of this Mishnah is reversed.

1.

Note: The Rashash explains that this law applies even on a Yom Chol, and the previous Mishnah (24b) and coming laws apply during the Moed.

ושמא כל זה מן הברייתא דלמעלה כמו שפירש בתוספות בההיא דלעיל

(b)

Alternative explanation: Perhaps all of this is from the Beraisa above (we do not bring incense...), like Tosfos explained above.

ותמיהני מדוע לא פירשו גם כאן כמו שפירש למעלה

(c)

Question: Why didn't he explain also here like he explained above?

ושמא בספר הרב היתה כתובה מגוף הברייתא ולא הוצרך לפרשו

(d)

Answer #1: Perhaps in the Rav's text it was written in the Beraisa itself, so he did not need to explain this.

או לא היה כתוב בספרו כלל ואין מוליכין כו'

(e)

Answer #2: "V'Ein Molichin..." was not in the Rav's text at all.

וכן מוכיח מתוך פירוש התוספות שפי' לא ידענא אי קאי האי בראשונה היו מוליכים אמוגמר ובשמים דאמר אין מברכין הא אתויי מייתינן

(f)

Support: Tosfos said "I do not know whether [the Beraisa after our Mishnah] "at first they used to take..." refers to incense and fragrances [mentioned in the Beraisa before our Mishnah]. We said that we do not bless on them, but we do bring them;

אי אמתניתין קאי דקתני מברין ואותה הבראה היא בראשונה מוליכין כו' דאמתניתין קאי

1.

Or, perhaps it refers to our Mishnah (24b), which says "we give Seudas Havra'ah." At first they used to take..." It refers to our Mishnah.

i.

Note: The Rashash says that in Tosfos' Gemara, "v'Ein Molichin" was a Mishnah by itself, and the Beraisa "at first..." appeared after it, before the rest of our Mishnah. If "v'Ein Molichin..." was in the Rav's text of our Mishnah, surely "at first..." would refer to it. He would have no Safek that a Beraisa after a Mishnah explains a Beraisa before the Mishnah! Rather, it was not in the Rav's text. He was unsure whether "at first" explains the Beraisa taught just before this, or the end of the last Mishnah (24b).

ועוד כיון שפירש התקינו שיהו הכל מוליכין כו' ומתניתין לאחר תקנה.

(g)

Strengthening of Support: Since [the Beraisa] explained that they enacted that everyone bring..., and the Mishnah was after the enactment [there would be no reason not to say that it explains the Mishnah].

27b----------------------------------------27b

4)

TOSFOS DH bi'Chlichah

תוספות ד"ה בכליכה

(SUMMARY: 1. Tosfos brings two texts regarding this word. 2. He discusses other enactments to avoid embarrassing people.)

גרס בערוך בשני כפי"ן

(a)

The Aruch's text: The text says "bi'Chlichah", with two occurrences of the letter "Chaf".

ואית דגרסי כליבה בבי"ת השניה כמו הללו חוזרין לכלובן (ביצה דף כד.) וכמו ככלוב מלא עוף (ירמיה ה)

(b)

Alternative text: Some texts say "bi'Chlivah", with a Veis at the end. This is [from the root Keluv (pen)], like "they return to their Keluv" (Beitzah 24a) and "ki'Chluv Malei Ohf" (Yirmeyah 5:27).

אי נמי כמו מכליב (לעיל דף י.) ופירש הקונטרס כעין סולם והיינו כעין תפירות רחוקות זו מזו

(c)

Alternative Perush: "Bi'Chlivah" is like "Machliv" (above 10a). Rashi explained that this is like a ladder, i.e. stitches far from each other.

ומביא הא דאמרינן במדרש נטלו את הכרובים ונתנום בכליכה

1.

He (the Aruch) brings what we say in a Midrash "they took the Keruvim and put them in Chelichah."

ואם כן צריך לגרוס בפיוט של חרבן בית המקדש בתשעה באב עמון ומואב הוציאו את הכרובים וכליכה היו בם מסובבים וגרס בב' כפי"ן לגירסת הערוך

2.

If so, we must say that the text of the Piyut (Kinah) of the Churban Beis ha'Mikdash for Tish'ah b'Av is "Amon and Mo'av removed the Keruvim and Chelichah. They were going around in them." The text (Chlichah) has two letters "Chaf" according to the Aruch.

וכל זה שלא לבייש מי שאין לו

(d)

Explanation: All this is to avoid embarrassing one who does not have [a proper bier].

וכן איתא במסכת בכורים (פ"ג מ"ז) בראשונה מי שהיה יודע לקרו' כו'

(e)

Support: Also in Bikurim (3:7), it says that initially, one who knew to recite [Viduy Bikurim would say it himself. Those who did not know, others were Makreh, i.e. recited the words and they would repeat them. People refrained from bringing due to shame, so they enacted to be Makreh for everyone.]

ומאותה ההלכ' מביאין ראיה להא דאמר שמנה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם דלא בעי למימר שלא יקרא שליח צבור עמו כי בימיהם לא היה קורא שליח צבור עם הקורא

(f)

Application: From that Halachah, some bring a proof regarding "the [last] eight verses of the Torah, a Yachid reads them." We need not say that the Ba'al Korei does not read with him (the Oleh, who received that Aliyah), for in their days, the Ba'al Korei did not read with the Oleh;

1.

Note: Rather, it means that one Oleh reads all eight verses. We do not split them among two Olim.

ומה שרגילים עתה לקרות זהו מפני כבודו של קורא שלא לבייש מי שאינו יודע וכדאמר גבי בכורים

2.

The custom nowadays [for the Ba'al Korei] to read [with the Oleh] is due to the honor of the Oleh, to avoid embarrassing one who does not know [to read from the Sefer Torah], like it says regarding Bikurim;

בראשונה מי שהיה יודע לקרות קורא ומי שאינו יודע לקרות (אינו קורא) מקרין אותו נמנעו מלהביא בכורים התקינו שיהו מקרין את הכל (בכורים פ"ג מ"ז).

3.

Initially, one who knew to recite, recited [it himself]. One who did not know to recite, others were Makreh for them. People refrained from bringing Bikurim, so they enacted to be Makreh for everyone.

5)

TOSFOS DH v'Nahag Kalos Rosh b'Atzmo

תוספות ד"ה ונהג קלות ראש בעצמו

(SUMMARY: Tosfos discusses who was buried in linen shrouds.)

- שצוה כן בשעת פטירתו

(a)

Explanation #1: He commanded to do so [bury him in simple linen shrouds] at the time of his death.

וי"מ לאחד מבני ביתו בחייו

(b)

Explanation #2: He did so for someone in his household [who died] in his (R. Gamliel's) lifetime.

ולשון בעצמו משמע כפירוש ראשון.

(c)

Support (for Explanation #1): The word " b'Atzmo" (for himself) connotes like Explanation #1.

6)

TOSFOS DH Aval Lo Metapchos

תוספות ד"ה אבל לא מטפחות

(SUMMARY: Tosfos discusses why this is forbidden on Yom Tov.)

- פירוש סופק כפיו זו בזו

(a)

Explanation: This is clapping the palms on each other.

וא"ת הא תנן פרק משילין (ביצה דף לו:) אין מטפחין ביו"ט ופי' בקונטרס בפרק המביא כדי יין (שם דף ל. בד"ה מרקדין) משום שיר או משום אבל

(b)

Question: A Mishnah (Beitzah 36b) says that we do not clap on Yom Tov. Rashi explained (Beitzah 30a) that it discusses clapping for song, or for Avelus;

ומאי איריא בי"ט ומשום שמא יתקן כלי שיר אפילו בחולו של מועד אסור משום צער

1.

Why must we say that it is on Yom Tov, lest one fix a musical instrument? It is forbidden even during Chol ha'Moed, due to pain!

וצ"ל דמשום שיר קתני ולא משום אבל.

(c)

Answer: We must say that the Mishnah discusses clapping [only] for song, but not for Avelus [unlike Rashi].

7)

TOSFOS DH Tipu'ach b'Yad

תוספות ד"ה טפוח ביד

(SUMMARY: Tosfos discusses two kinds of clapping.)

- כדפרישית סופק כפיו זו על זו והכי משמע בהוריות בירושלמי

(a)

Explanation: This is like I explained. He claps the palms on each other. Also the Yerushalmi in Horiyos connotes like this;

כשתפס רבי יהודה את ריש לקיש שרי רבי יוחנן טפח בחדא ידיה [א"ל] ובחדא ידיה טפחין כו'

1.

Citation (Yerushalmi): When R. Yehudah [Nesi'ah] seized Reish Lakish, R. Yochanan began to clap with one hand. R. Yehudah asked "do we clap with one hand?!"

ומספקין פירש בקונטרס בביצה (דף לו:) כף על ירך

(b)

Rashi's opinion (in Beitzah 36b): "Mesapkin" is hitting the palm on the thigh.

ואם כן ויספק את כפיו (במדבר כד) על ירך הן שתי כפים על שתי ירכים וצ"ע.

(c)

Consequence: If so, "va'Yispok Es Kapav" means that [Balak] hit both his palms on his thighs. This requires investigation.

8)

TOSFOS DH Hachi Garas R. Chananel Lo Yekales b'Min'al v'Lo b'Sandal Mipnei ha'Sakanah

תוספות ד"ה ה"ג ר"ח לא יקלס במנעל ולא בסנדל מפני הסכנה

(SUMMARY: Tosfos explains R. Chananel's text.)

- פירוש דיחף שרי טפי דנזהר היטב פן ינזק.

(a)

Explanation: We permit [banging the foot on the ground] more when he is barefoot, for he is very careful [to do it softly], lest he be harmed.

9)

TOSFOS DH Hachi Garas R. Chananel l'Chol Omrim Lahen Shevu Chutz mi'Evel v'Choleh

תוספות ד"ה ה"ג ר"ח לכל אומרים להן שבו חוץ מאבל וחולה

(SUMMARY: Tosfos explains that one need not tell them to sit.)

- פירוש תלמידי חכמים שעומדין צריך לומר שבו אבל וחולה אפילו עמדו אין צריך לומר שבו

(a)

Explanation: If Talmidei Chachamim are standing, one must tell them "sit!" However, even if an Avel or Choleh stood, one need not tell them "sit!";

דלא די שעמדו שאין צריכין לעמוד ואם כן פשיטא שישבו בלא רשות.

1.

It is not only when they stood, that they need not stand. If so, obviously they may sit without permission!

10)

TOSFOS DH Yom Rishon Asur Le'echol Mishelo

תוספות ד"ה יום ראשון אסור לאכול משלו

(SUMMARY: Tosfos explains that this applies to every meal he eats that day.)

- פירשתי למעלה אפילו אוכל כמה פעמים באותו יום דלא קתני סעודה ראשונה.

(a)

Inference: I explained above (20a DH she'Kevar) that this is even if he eats several times that day, for it was not taught "the first meal."

11)

TOSFOS DH Asurin b'Asiyas Melachah

תוספות ד"ה אסורין בעשיית מלאכה

(SUMMARY: Tosfos explains that we are Batel from learning Torah only when taking the Mes out for burial.)

משמע דבתלמוד תורה שרי ולא אסור אלא חכם שמת דבית מדרשו בטל

(a)

Inference: One may learn Torah. We forbid only for a Chacham who died. His Beis Midrash is Batel.

מיהו בשעת הוצאת מת אז מבטלין ת"ת

(b)

Distinction: However, when the Mes is taken out, we are Mevatel learning Torah.

כדאמרינן פ' שני דכתובות (דף יז: ושם) ובפ"ק דמגילה (דף ג:) מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה

(c)

Source - Citation (Kesuvos 17b, Megilah 3b): We Mevatel learning Torah for taking out a Mes [for burial] and for bringing a Kalah [to the Chupah].

ומיהו היכא דאיכא חבורתא מספקא ליה ועוד האריך רבי יצחק בתשובה והביא ראיה מן הירושלמי.

(d)

Question: However, where there is a burial group, R. Yitzchak was unsure. He elaborated in a Teshuvah and brought a proof from the Yerushalmi.

12)

TOSFOS DH l'Gihutz ul'Taspores

תוספות ד"ה לגיהוץ ולתספורת

(SUMMARY: Tosfos brings Riva's opinion.)

- למעלה פי' ריב"א היה אומר [שגרסינן] לכבוס ולתספורת

(a)

Riva's opinion: Above, Riva explained that the text is "for Kivus and cutting hair."

ופירש למעלה דאשה מותרת בנטילת שער לאחר ז' ובתוספות פירש דלא ידע מנא ליה.

1.

He explained that a woman may cut her hair after Shivah. Tosfos said that he did not know his source.

13)

TOSFOS DH mi'Kan v'Eilach k'Ilu Overes k'Negdo b'Shuk

תוספות ד"ה מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו בשוק

(SUMMARY: Tosfos brings other sources that the relatives must be concerned.)

- עד י"ב חדש

(a)

Explanation: This is until 12 months.

והכי איתא בירושלמי כל שבעה החרב היא שלופה עד שלשים היא רופפת לאחר י"ב חודש היא חוזרת לתערה

(b)

Support - Citation (Yerushalmi): All of Shivah, the sword is drawn. Until Sheloshim, it is wavering. After 12 months, it returns to its sheath.

ולמה הדבר דומה לכפה של אבנים כיון שנזדעזעה אחת מהן נזדעזעו כולם

1.

Citation (cont.): This is like an arch of rocks. Once one of them was jolted, all of them are jolted.

ובש"ס דידן נמי אמרינן

(c)

Observation: The Bavli says similarly;

(שבת דף קה:) אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחין כו'.

1.

Citation (Shabbos 105b): If one of the brothers died, all of the brothers should worry...

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF