מועד קטן דף כז.

איזה חילוקים היו נוהגים בראשונה בין עניים לבין עשירים באבלות?

עשירים עניים, ובאחרונה נהגו כך בכולם
א. בהולכת סעודת הבראה בסלי כסף וזהב בסלי נצרים של ערבה קלופה
ב. השקאת היין בזכוכית לבנה - יקרה בזכוכית צבועה - פשוטה
ג. בהוצאת המת היו מגלים את פניו [1] היו מכסים פניהן [2]
ד. עוד בהוצאת המת בדרגש - מטה חשובה בכליכה - מטה של מתים [3]

מועד קטן דף כז:

איזה חילוקים היו נוהגים בראשונה ואחר כך נהגו אחרת?

בראשונה באחרונה
א. הנחת המוגמר היו מניחין תחת חולי מעיים [4] הניחו תחת כולם
ב. הטבלת בגדים היו מטבילים בגדי נדות מתות הטבילו של כולם
ג. הטבלת בגדים היו מטבילים בגדי זבים חיים הטבילו של כולם
ד. הוצאת המת היתה בתכריכים יקרים מאד כולם בתכריכי פשתן [5]

-------------------------------------------------

[1] כדי לעורר את הבכייה שיאמרו פלוני שנראה טוב ושמן כיצד תאכלנו התולעת.

[2] מפני שהיו פניהן מושחרות מרעב.

[3] ברש"י כת"י הגירסא "כליבא" - באות ב', והיינו מטה העשויה מרשת של חבלים ונראה כמו כלוב, או מלשון מכליב. ובערוך גרס בכליכה וכן הגירסא לפנינו.

[4] כדי להעביר את הריח שהיה עולה מהם, ומחמת זה היו מתביישים חולי מעיים חיים.

[5] אמר רב פפא בזמן הזה נוהג העולם להוציא את המת בבגד של קנבוס שאינו שוה אלא דינר.

עוד חומר לימוד על הדף