1) TOSFOS DH v'Avik Lehu Meivak

תוספות ד"ה ואביק להו מיבק

(SUMMARY: Tosfos explains that he left one outside to tie with it.)

נ''ל שלא היה מעביר דרך נקב האבק אלא שבעה חוטין לכל היותר והשמיני מניח וקושר בו

(a) Assertion: It seems that he passed through the hole of the loop at most seven threads, and he left the eighth to tie with it;

דאל''כ היה יכול להעביר הציצית מן הטלית דרך האבק אחר עשייתן ולא משכחת כלאים בציצית

(b) Proof: If not (rather, he passed all eight through and did not make a knot), he could have removed the Tzitzis from the Talis through the loop after making them, and it turns out that there is no Kil'ayim in Tzitzis!

2) TOSFOS DH Timniya bi'Glima

תוספות ד"ה תמניא בגלימא

(SUMMARY: Tosfos learns from here to R. Yirmeyah.)

דריש גדילים ארבעה וכן מתכלת שבשעת נתינתן בטלית יהו שמונה

(a) Explanation: He expounds "Gedilim" - four, and similarly from Techeles, that at the time he puts them in the Talis, they are eight;

ורבי ירמיה מדפתי סובר כן ואם כן הוו להו שיתסר דלית ליה אבק

1. R. Yirmeyah mi'Difti holds like this. If so, there were 16, for he does not hold that we put them through the Talis folded in two. (Rather, we put eight threads through, so there are eight on each side, i.e. 16 ends.)

3) TOSFOS DH Minayin l'Tzitzis b'Oved Kochavim she'Hi Pesulah

תוספות ד"ה מנין לציצית בעובד כוכבים שהיא פסולה

(SUMMARY: Tosfos infers that a woman may make Tzitzis.)

משמע הא אשה כשירה ולא אמר כל שאינו בלבישה אינו בעשייה דהא לא כתיב בגופה לבישה אלא בכלאים ומילתא אחריתי היא

(a) Inference: A woman is Kosher [to make Tzitzis], and we do not say that whoever does not have [a Mitzvah of] wearing may not make them, for wearing is not written regarding [Tzitzis] itself, only regarding Kil'ayim, and [Kil'ayim] is a different matter.

וגבי תפילין )דרשי( [צ"ל דרשינן - צאן קדשים] כי האי גוונא

(b) Distinction: We expound like this [only] regarding Tefilin (42b, that whoever does not have a Mitzvah to wear Tefilin may not write them).

4) TOSFOS DH b'Yisrael Eino Tzarich Levarech

תוספות ד"ה בישראל אינו צריך לברך

(SUMMARY: Tosfos explains why one does not bless on Mitzvos that a Nochri can do.)

דמשמע צונו ולא לאחרים

(a) Explanation: [This is because] "Tzivanu" connotes that He commanded us, and not others.

5) TOSFOS DH v'Al Yimol Kusi

תוספות ד"ה ואל ימול כותי

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Nochrim are Kosher for certain Mitzvos.)

לאחר )שהמיר דתו) [צ"ל שהמירו דתן - גמרא עוז והדר] דסתמייהו לשם הר גריזים אע''ג דגירי אמת הן

(a) Explanation: This is after [the Kusim] became apostates, for Stam they intend l'Shem Har Grizim (their idolatry), even though they are (were) true converts.

ועובד כוכבים אע''ג דבפ' המביא תניין (גיטין דף כג.) קא אמר גבי גט עובד כוכבים אדעתא דנפשיה עביד

(b) Implied suggestion: A Nochri [cannot circumcise], for in Gitin (23a) it says about a Get that a Nochri does on his own accord (and it is not Lishmah)!

שאני התם דסתם אשה לאו לגירושין קיימא אבל סתם מילה לשמה קיימא

(c) Rejection: There is different, for a Stam woman is not destined to be divorced. However, Stam Milah is Lishmah (people circumcise only for the Mitzvah).

והכי משני גבי זבחים (דף ב:)

(d) Support #1: We answer like this regarding Zevachim (Zevachim 2b).

ומתוך כך ניחא בסמוך דמכשר ציצית בעובד כוכבים מדכתיב ועשו להם דמשמע אחרים יעשו להם

(e) Support #2: According to this, it is fine what it says below (42b) that a Nochri is Kosher [to make] Tzitzis, since it says "v'Asu Lahem", which connotes that others make for [Yisrael];

ובתר הכי מכשר רב טוייה שלא לשמה ומייתי תנאי מתפילין

1. And afterwards Rav is Machshir spinning Lo Lishmah, and [the Gemara says that he and Shmuel argue about this, and] brings Tana'im from Tefilin (who argue about whether the hide must be tanned Lishmah, and equates the arguments).

משמע דבציצית נמי בעי לשמה אע''ג דעובד כוכבים כשר

2. Inference: Also Tzitzis require Lishmah, even though a Nochri is Kosher! (Yad Binyamin - there are arguments only about spinning and tanning, whether they are mere preparations, but all require Lishmah for making Tzitzis and Tefilin.)

ותימה כיון דסתמא לשמו קאי אמאי איצטריך לרבות עובד כוכבים

(f) Question: Since Stam is Lishmah, why do we need [a Drashah] to include a Nochri?

וי''ל כי היכי דלא נימעטי מבני ישראל

(g) Answer: It is lest we exclude him from "Bnei Yisrael" (like Rav Chisda expounded in the name of Rav).

ותימה וגבי ספרים ותפילין ומזוזות למה לי למעוטי עובד כוכבים מוקשרתם וכתבתם תיפוק לי דסתמא לאו לשמו קאי

(h) Question: Regarding Seforim, Tefilin and Mezuzos, why do we need to exclude a Nochri from "u'Kshartam... u'Chsavtam" (whoever does not have a Mitzvah to wear, may not write)? I already know this, for Stam it is not Lishmah!

דבפרק הניזקין (גיטין דף נד:) פסל אזכרות שלא כתב לשמן דאמרינן התם ס''ת שכתבתי אזכרות שבה לא כתבתי לשמן משמע אלא סתמן כתבן דאיבעי למימר שכתבתי שלא לשמן

1. Source: In Gitin (54b) it disqualifies Azkaros (names of Hash-m) that he did not write Lishmah. It says there "the Sefer Torah that I wrote, I did not write the Azkaros Lishmah." This implies that he wrote them Stam. [If he intended Lo Lishmah,] he should have said "I wrote them Lo Lishmah"!

וי''ל (דאיצטריך משום) [צ"ל דאגב דתני - צאן קדשים] עבד ואשה צדוקי ומסור ומומר (אע''ג דתני( [צ"ל תני נמי - צאן קדשים] עובד כוכבים

(i) Answer #1: Agav (along with) teaching an Eved [Kena'ani], woman, Tzeduki, Masor (informer) and Mumar, it taught also Nochri;

)הכי) [צ"ל דהכי - צאן קדשים] נמי תני כותי אע''ג דסתמיה לשם הר גריזים ולא איצטריך ליה קרא

1. Support: Likewise, it taught Kusi, even though Stam he does l'Shem Har Grizim, and we do not need a verse [to disqualify] him.

אי נמי לא דק ובעי למימר שלא לשמן

(j) Answer #2: [In Gitin 54b] he was not precise, and means that [he wrote] Lo Lishmah;

דפ' כל הגט (שם דף כד.) תנן כל הגט שנכתב שלא לשם אשה פסול ואע''ג דסתמא נמי פסול אלמא לא דייק

1. Source: In Gitin (24a) a Mishnah teaches that any Get written not l'Shem a woman is Pasul, even though also Stam is Pasul! This shows that [the Tana] is not precise.

אי נמי נראה דאזכרות לבד בעינן כולי האי ואיצטריך למעוטי אי כתב בלא אזכרה:

(k) Answer #3: Only the Azkaros Lo Lishmah require so much (explicitly Lishmah. For the rest of a Sefer Torah, Stam suffices.) We need [a verse] to exclude a Nochri if he wrote [part of a Sefer Torah] without Azkaros.

42b----------------------------------------42b

6) TOSFOS DH v'Ilu La'asos Tefilin Lo Mevarech

תוספות ד"ה ואילו לעשות תפילין לא מברך

(SUMMARY: Tosfos justifies the inference.)

ויודע היה (שלא לברך לעשות תפילין - טהרת הקודש מוחקו) ששאלו כל ענייני ברכות

(a) Explanation: [The Gemara] knew that [R. Chiya brei d'Rav Huna] asked [R. Yochanan] about all Brachos. (Therefore, since he did not teach a Berachah for writing Tefilin, this shows that there is no Brachah for it.)

ופ' הרואה ירושלמי מצריך לברך אעשיית ציצית סוכה ותפילין ובערוך הביאו בערך צץ ג' וחולק על הש''ס שלנו

(b) Reference: The Yerushalmi in Brachos obligates blessing on making Tzitzis, Sukah and Tefilin. The Aruch, in Erech Tzatz (3) brings it. It argues with the Bavli.

ובתוספתא דברכות (פ''ו) תני העושה ציצית לעצמו מברך שהחיינו

(c) Citation (Tosefta Brachos 6:15): One who makes Tzitzis for himself blesses she'Hecheyanu.

ובפ' הרואה (ברכות דף נד.) נמי אמר דאכלים חדשים מברך שהחיינו וכ''כ רב שרירא גאון

(d) Support: Also in Brachos (54a) it says that one blesses she'Hecheyanu for new Kelim. Also Rav Sherira Gaon wrote so.

7) TOSFOS DH ha'Kotzim v'Chulei

תוספות ד"ה הקוצים כו'

(SUMMARY: Tosfos concludes that it is Pasul due to Lo Lishmah.)

פירש בקונטרס משום תעשה ולא מן העשוי

(a) Explanation #1 (Rashi, 40b): [It is Pasul] due to "Ta'aseh", v'Lo Min ha'Asuy.

ולי נראה דמה דעביד אחר כך היינו העשייה

(b) Rebuttal: I say that what he did afterwards, this is the Asiyah (making)!

דאמר רב גופיה תלאן ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן כשר דזו היא עשייתן

1. Source #1: Rav himself said (Sukah 11a) that if one inserted (a long folded thread) in a garment and afterwards cut the ends (to make the required number of threads), it is Kosher, for this is the Asiyah.

וכן פרק קמא דסוכה (דף יא.) גבי הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת דקציצתן זו היא עשייתן

2. Source #2: Also in Sukah (11a), regarding one who draped a vine or pumpkin vine over [a Sukah, Rav Huna said in the name of Rav that] cutting it is the Asiyah (covering with Sechach).

אלא טעמא משום דבעינן תלייה לשמה

(c) Explanation #2: Rather, [it is Pasul] because he must put it through the corner Lishmah.

והא דתנן פרק קמא דסוכה (דף ט) סוכה הישנה בית הלל מכשירין ופריך בגמ' ובית הלל לית להו דרב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצים וכו' כי אמריתה קמיה דשמואל אמר אף מן הסיסין פסולה

(d) Implied question: A Mishnah (Sukah 9a) teaches that Beis Hillel are Machshir an old Sukah, and the Gemara asks "does Beis Hillel disagree with what Rav Yehudah taught in the name of Rav, that if one made [Tzitzis] from Kotzim (excess strands on the end of the garment, it is Pasul)... and [Rav Yehudah] said that when he said this in front of Shmuel, he said that even from Sisin (a certain plant) is Pasul";

אלמא בעינן טוייה לשמה הכא נמי בעינן עשייה לשמה

1. This shows that the spinning must be Lishmah. Likewise, the Asiyah [of Sukah] must be Lishmah! (Taharas ha'Kodesh - this is like Rashi, that the Pesul of Kotzim is not due to Lishmah, rather, due to "Ta'aseh", v'Lo Min ha'Asuy.)

לפי אותה גירסא (אדשמואל) [צ"ל משמואל - צאן קדשים] פריך ולא מרב ומרב נמי מצי למפרך

(e) Answer: According to that text, [the Gemara] asks from Shmuel, and not from Rav. It could have asked also from Rav (also he forbids due to Lishmah).

8) TOSFOS DH k'Tanai Tzipan Zahav

תוספות ד"ה כתנאי ציפן זהב

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not distinguish Tefilin from Tzitzis.)

תימה דילמא ציצית שאני דפ''ק דסוכה (דף ט.) דריש גדילים תעשה לך לשם חובך

(a) Question: Perhaps Tzitzis are different, because in Sukah (9a) it expounds "Gedilim Ta'aseh Lecha" - l'Shem your obligation!

ואי משום דכתיב לך לאות

1. Suggestion #1: [Tefilin are the same, for also about them] it is written "Lecha l'Os".

הא דרשינן ליה לעיל (דף לז:) לך לאות ולא לאחרים

2. Rejection: We expound this above (37b) "they are an Os for you, and not for others" (they should be covered)!

והתם גבי סוכה פריך כי האי גוונא מחג הסוכות תעשה לך [ומשני] דאיצטריך למעוטי גזולה ולא דרשי תו מיניה לשם חובך

i. Support: There regarding Sukah we ask like this from "Chag ha'Sukos Ta'aseh Lecha", and answers that it is needed to exclude a stolen [Sukah], so we do not expound from it "l'Shem your obligation."

ואי משום דתפילין איתקוש למזוזה ומזוזה וספר תורה יליף (לעיל דף לד.) כתיבה כתיבה מגט

3. Suggestion #2: Tefilin [require Lishmah], because they are equated to Mezuzah, and we learn Mezuzah and Sefer Torah (above, 34a) from a Gezeirah Shavah "Kesivah-Kesivah" from Get.

הא בגט גופיה לא בעינן עשייה לשמו

4. Rejection: [The parchment of] a Get itself need not be made Lishmah. (Only the writing must be Lishmah.)

9) TOSFOS DH Ad she'Ye'avdan Lishmah

תוספות ד"ה עד שיעבדן לשמן

(SUMMARY: Tosfos rules like this.)

אומר ר''ת דהילכתא כרשב''ג

(a) Pesak (R. Tam): The Halachah follows R. Shimon ben Gamliel.

דאע''ג דהילכתא כרב באיסורי

(b) Implied question: The Halachah follows Rav [against Shmuel] in Isurim!

דסוגיין דהניזקין (גיטין דף נד:) דגוילין שלו לא עיבדתים לשמן כוותיה אזלא

(c) Answer: The Sugya in Gitin (54b) of "I did not tan the parchments Lishmah" is like [R. Shimon ben Gamliel].

והא דפרק נגמר הדין (סנהדרין דף מח:) דאיפליגו אביי ורבא בהזמנה אי מילתא היא אי לא ומייתי הני תנאי ופי' בקונטרס דרבא כרבנן דלא בעו עיבוד [צ"ל לשמה - שיטה מקובצת] דהזמנה לאו מילתא היא

(d) Implied question: In Sanhedrin (48b) Abaye and Rava argue about Hazmanah (preparation), whether or not it is significant, and it brings these Tana'im, and Rashi explained that Rava holds like Rabanan, who do not require tanning the parchments Lishmah", for Hazmanah is not significant! (The Halachah always follows Rava against Abaye except for six places, and this is not one of them.)

מיהו ר''ת ור''ח פירשו דרבא כרשב''ג דכיון דבעי עיבוד לשמו א''כ הזמנה לאו מילתא היא

(e) Answer: R. Tam and R. Chananel explained that Rava holds like R. Shimon ben Gamliel. Since he requires tanning Lishmah, if so he holds that Hazmanah is not significant;

דאי מילתא היא אפשר בחיתוך העור ובתיקונים קטנים סגי לשויי לשמה

1. If it were significant, it would be possible to make it Lishmah through cutting the hide and through small improvements.

והא דבעא אביי מרב שמואל בר' יהודה בסמוך היכי צבעיתו ליה ואהדר כרשב''ג

(f) Implied question: Abaye asked Rav Shmuel b'Ribi Yehudah below "how do you dye it', and he answered like R. Shimon ben Gamliel! (According to R. Tam and R. Chananel, Abaye holds like Rabanan!)

לא קיבלה מיניה

(g) Answer: [Abaye] did not accept the answer.

וי''מ דההיא דהניזקין אפילו כרבנן דלא פליגי אלא בעור תפילין דתשמיש מצוה

(h) Rebuttal (of Answer (c) above): Some say that the Sugya in Gitin (54b) is even like Rabanan. They argue only about hide for Tefilin, for it is Tashmish (something used for a) Mitzvah. (If so, it is no source to rule like Shmuel against Rav!)

וליתא דהא איכא שי''ן של תפילין ועיקר קדושה יש בה כדמוכח פ' במה מדליקין (שבת דף כח:) ופ' במה אשה (שם דף סב.)

(i) Rejection (of Rebuttal): There is the Shin of Tefilin (a letter of Hash-m's name which is made from the hide). It has primary Kedushah, like is proven in Shabbos (28b, 62a)!

10) TOSFOS DH v'Simemanim

תוספות ד"ה וסממנים

(SUMMARY: Tosfos questions why this is permitted.)

דבר תימה הוא היאך מערב שום דבר בהדי תכלת

(a) Question: How may he mix anything with Techeles?!

ושמא עם הסממנין נקרא תכלת

(b) Answer #1: Perhaps with the ingredients it is called Techeles.

ובקונטרס פי' לשרות בהן כדרך הצובעין ששורין אותו בצריף

(c) Answer #2 (Rashi): [The ingredients are] to soak [the garment] in them, like dyers do. They soak it in Alum.

11) TOSFOS DH Mah Ta'am Te'imah Pesulah

תוספות ד"ה מה טעם טעימה פסולה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if he also intended for the Mitzvah.)

ואפילו לשם ציצית מ''מ לשם נסיון נמי עבידא והוי כמנחה שקמצה לשמה ושלא לשמה

(a) Assertion: Even [if he tests] l'Shem Tzitzis (to use the thread for Tzitzis if it is found that the dye is proper), in any case it was also for the sake of testing. This is like a Minchah for which Kemitzah was taken Lishmah and Lo Lishmah (it is considered Lo Lishmah).

והשתא הנך תלת תרי נינהו

(b) Conclusion: Now, these three [laws that we learn] are really [only] two.

12) TOSFOS DH Mishum she'Ne'emar Kalil Techeles

תוספות ד"ה משום שנאמר כליל תכלת

(SUMMARY: Tosfos discusses why testing disqualifies.)

פי' בקונטרס שלא יהא דבר אחר צבוע בה מתחילה ואפילו צמר והוא שקרוי מראה שני שבה

(a) Explanation #1 (Rashi): Nothing else may be dyed with it first, and even wool. This is called "second appearance in it."

משמע דאם צבע בה שני פעמים זה אחר זה פסול אפילו לשמו

(b) Inference: If he dyed with it twice, one after the other, it is Pasul, and even Lishmah.

ולעיל משמע דלא פסלי' אלא טעימה משום דהויא שלא לשמה

(c) Question: Above it connotes that only testing disqualifies, because it is Lo Lishmah (but dying Lishmah would not disqualify the remaining dye);

ומשמע דלא מייתי תנאי אלא מטעמה פסלה אבל לכ''ע (הטעימה) [צ"ל הטעם - צאן קדשים] כדלעיל

1. And it connotes that we bring an argument of Tana'im only regarding "if he tested it, he disqualified it ", but all agree that the reason is like above;

א''כ לא אתיא כחד תנא (מילתא דהקונטרס) [צ"ל סוגיא דהכא לפי' הקונטרס - צאן קדשים]

2. If so, the Sugya here is not like any Tana according to Rashi's Perush!

לכך צ''ל דאפילו מאה פעמים לשמו (משמע דכשר) [צ"ל כשר - שיטה מקובצת] דהא כליל תכלת קרינן ביה

(d) Explanation #2: Therefore, we must say that [dying] even 100 times Lishmah is Kosher, for it is called Kalil Techeles;

אבל כשטעם הרי יש צבע שאינו ראוי לתכלת ולכך קרוי מראה שני

1. However, when he tested it, there is dye that is not proper for Techeles. Therefore it is called "second appearance."

ואע''ג דהאי קרא בבגדי כהונה כתיב

(e) Implied question: This verse is written regarding Bigdei Kehunah!

ילפינן תכלת מבגדי כהונה (ופ') [נראה שצ"ל ובפ'] בא לו (יומא דף עב.) דריש ליה לדרשא אחרינא

(f) Answer: We learn Techeles from Bigdei Kehunah. In Yoma (72a) it expounds a different Drashah from [this verse].

13) TOSFOS DH v'Ein Nikchim Ela Min ha'Mumcheh

תוספות ד"ה ואין ניקחים אלא מן המומחה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the law of one who finds Techeles.)

שיש ריעותא שמא הוא צבעם ואינו בקי

(a) Explanation: [If the seller is not a n expert,] there is a Rei'usa - perhaps he dyed them, and he is not an expert.

אבל אם נמצאו בשוק רוב מצויין אצל תכלת מומחין הן ולכך מכשירין המוצא חוטי תכלת פ' המוצא תפילין (עירובין צו:)

(b) Distinction: However, if they were found in the market, most who [make] Techeles are experts, therefore we are Machshir if one found Techeles threads, in Eruvin (96b).

וכה''ג אמר בחולין גבי שחיטה (דף יב.)

(c) Support: We say like this in Chulin (12a) regarding Shechitah.

14) TOSFOS DH Tefilin Yesh Lahen Bedikah

תוספות ד"ה תפילין יש להן בדיקה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not one must check Tefilin.)

פי' בקונט' בחסירות ויתרות ואפי' הכי אין נקחין אלא מן המומחה לעבדן לשמן

(a) Explanation #1 (Rashi): One can check for extra or missing letters. Even so, one may buy them only from one who is expert to tan them Lishmah.

אבל ספרים ומזוזות לא בעי עיבוד לשמן

(b) Distinction: However, Seforim and Mezuzos do not require tanning Lishmah.

וכן פי' ה''ר משה בר מיימון דמזוזה לא בעיא לשמה ולא פירש מנא ליה ושמא מהכא

(c) Support: So explained the Rambam, that a Mezuzah does not require Lishmah. He did not explain his source. Perhaps it is from here.

וקשה דפ' הניזקין (גיטין דף נד:) משמע דספר (מכאן מדף הבא) תורה בעי עיבוד [צ"ל לשמה - שיטה מקובצת, צאן קדשים]

(d) Question: In Gitin (54b) it connotes that a Sefer Torah needs tanning Lishmah!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF