1) TOSFOS DH Techeles Ein Bah Mishum Kil'ayim v'Afilu b'Talis Peturah (cont.)

תוספות ד"ה תכלת אין בה משום כלאים ואפילו בטלית פטורה (המשך)

דאין לחלק כיון דלגבי גברא דהוי דידיה ליכא כלאים וכן לנשים

(a) Remark: Do not distinguish [and say] that since for the owner it is not Kil'ayim (since he is obligated if he wears it, also for others it is not Kil'ayim). The same applies to women (they may wear Kil'ayim of Tzitzis, even though they are exempt from Tzitzis).

והא דאמרינן (לקמן מג.) גבי הכהנים נהי דבעידן עבודה אישתראי שלא בעידן עבודה לא

(b) Implied question: We say below (43a) about Kohanim "granted, they are permitted [Kil'ayim in Bigdei Kehunah] at the time of Avodah, but not at the time of Avodah, no"!

לא דמי כלל דהא כתיב (דברים כב) לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך לומר שבמקום גדילים תלבש שעטנז משמע דכל לבישה שרא רחמנא

(c) Answer #1: That is not similar at all, for it is written "Lo Silbash Sha'atnez... Gedilim Ta'aseh Lecha", to teach that in a place (that applies a Mitzvah of) Gedilim, you may wear Sha'atnez. This implies that the Torah permitted every wearing!

ועוד דבטלית שעשוי להנאתו חייב הכתוב כלאים אבל בגדי כהונה לא לביש אלא בעידן עבודה

(d) Answer #2: A Talis that is made for his benefit, the Torah obligates for [wearing it if it has] Kil'ayim, but Bigdei Kehunah one wears only at the time of Avodah.

ועוד אומר ר''ת דבגדי כהונה נמי שלא בעידן עבודה שרו והכי קאמר נהי דבעידן עבודה אישתראי כלומר המיוחדים לעבודה שלא בעידן עבודה כלומר אותם שאינם מיוחדים לעבודה לא אישתראי

(e) Answer #3 (R. Tam): Also Bigdei Kehunah not at the time of Avodah are permitted. [The Gemara] says as follows. Granted, at the time of Avodah they were permitted, i.e. [garments] special for Avodah. Not at the time of Avodah, i.e. [garments] not special for Avodah, are not permitted.

וכן מוכח בתוספתא דכלאים דתניא בגדי כהונה ובגדי כהן גדול אין בהם משום כלאים

(f) Support: It is proven like this in the Tosefta in Kil'ayim (5:14). It teaches that Bigdei Kehunah and Bigdei Kohen Gadol, Kil'ayim does not apply to them. (This is like the opinion that a Kohen Hedyot's Avnet is like the Kohen Gadol's, i.e. of Kil'ayim);

בגדי כ''ג שיצא במדינה חייב במקדש בין לשרת בין שלא לשרת פטור

1. [If the Kohen Gadol] wore Bigdei Kohen Gadol outside the Mikdash, he is liable. In the Mikdash, whether or not it was to serve, he is exempt.

וצ''ע אי לילה דומה למדינה דחייב

(g) Question: This requires investigation, whether night is like outside the Mikdash, and he is liable.

וי''ל דחייב מדרבנן

(h) Answer #1: He is liable [outside the Mikdash] mid'Rabanan.

וההוא עובדא דשמעון הצדיק פרק בא לו (יומא דף סט.) דעת לעשות לה' הפרו תורתך

1. Implied question: An episode occurred in which Shimon ha'Tzadik (wore Bigdei Kehunah outside the Mikdash - Yoma 69a), and the Gemara says that "Es La'asos la'Shem Heferu Torasecha"! (This implies that it is a Torah Isur.)

בדרבנן נמי שייך הפרה

2. Answer: Hafarah (permitting Isurim) applies to also to mid'Rabanan laws.

מיהו לא משמע הכי אלא נראה טפי דחייב מדאורייתא ואין לדמות (מקומות) [צ"ל לילה - חזו"א] למדינה דבמדינה ליכא שום היתר

(i) Objection (and Answer #2): It seems that this is wrong. Rather, it seems that one is liable mid'Oraisa. One cannot compare night to outside the Mikdash, for outside the Mikdash there is no Heter.

ותדע דהתם לא מפליג בין שעה הראויה לשרת לשעה שאינה ראויה לשרת

(j) Support: There, we do not distinguish between a time proper to serve and a time not proper to serve.

והא דאמרינן פרק בא לו (גם זה שם) גבי בגדי כהונה שמקפלין אותן תחת ראשיהן דלאו דווקא [תחת ראשיהן אלא (שלא - צאן קדשים מוחקו) כנגד ראשיהן] משום כלאים

(k) Implied question: It says in Yoma (69a) regarding Bigdei Kehunah, that they fold them under their heads, that "under their heads" is not precise. Rather, it is next to their heads. [It cannot be truly under,] due to Kil'ayim!

היינו בהצעה דלא דמי ללבישה דשרא רחמנא

(l) Answer: That refers to Hatza'ah (spreading under a person), which is unlike wearing, which the Torah permitted.

אבל גבי ציצית אין לחלק בין הצעה ללבישה

(m) Distinction: However, regarding Tzitzis, one cannot distinguish between Hatza'ah and wearing.

ובספרי תניא כסות המיוחד ליום ולילה חייב בציצית רבי יהודה בן בבא אומר ביחוד בטלו חכמים את כסות של אשה מן הציצית

(n) Citation (Sifri): A garment special for day and night is obligated in Tzitzis. R. Yehudah ben Bava says, Chachamim expressly exempted a woman's garment from Tzitzis;

ולא חייבו בטלית אלא מפני שבעלה מתכסה בו

1. They obligated a [woman's] Talis only because her husband covers himself in it. (She may wear it, even though it has Kil'ayim and she has no Mitzvah.)

לכך נראה דכלאים בציצית שרי בין ביום בין בלילה בין לאשה:

(o) Conclusion: It seems that Kil'ayim in Tzitzis is permitted both during the day and at night, and for a woman.

2) TOSFOS DH Chada mi'Chlal d'Chaveirtah Itmar

תוספות ד"ה חדא מכלל דחבירתה איתמר

(SUMMARY: Tosfos concludes that the former was inferred from the latter.)

פירש בקונט' בתרייתא מכלל דקמייתא

(a) Explanation #1 (Rashi): The latter was inferred from the former.

ואיפכא נראה דבתרייתא משמיה דשמואל קאמר לה

(b) Objection (and Explanation #2): It seems the opposite, for the latter was said in the name of Shmuel.

3) TOSFOS DH Anshiso a'Aseh

תוספות ד"ה ענשיתו אעשה

(SUMMARY: Tosfos explains that he asked only about an Aseh like Tzitzis.)

כי האי שאין אדם חייב לקנות טלית המחוייב אם אין לו

(a) Explanation: [He asked whether he punishes for an Aseh] like this, that one is not obligated to buy a Talis obligated [in Tzitzis] if he does not have one.

אבל עשה גמור אפילו בית דין שלמטה היו מכין אותו עד שתצא נפשו

(b) Distinction: However, an absolute Aseh, even the [human] Beis Din below lashes [one who does not want to fulfill it] until he dies!

4) TOSFOS DH Hachi ka'Amar Tatzdekei Lemiftar Nafshecha mi'Tzitzis

תוספות ד"ה הכי קאמר ליה טצדקי למפטר נפשך מציצית

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not we can resolve from here.)

ומ''מ אי לאו חובת גברא לא שייך למיענש עליה כיון דלית ליה

(a) Version #1: In any case if it is not a Chovas Gavra, one cannot punish for it, since he does not have one.

ובקונטרס גרס אלא ומשמע דלא מוכח מידי

(b) Version #2: Rashi's text says "Ela". It connotes that it is not proven at all [whether or not it is a Chovas Gavra].

5) TOSFOS DH Raminan Lei

תוספות ד"ה רמינן ליה

(SUMMARY: Tosfos explained this elsewhere.)

פירשתי בפרק בתרא דנדה (דף סא:):

(a) Reference: I explained this in Nidah (61b DH Aval. In the days of Chachamim, everyone wore Tzitzis, so they put Tzitzis on shrouds. Nowadays, not everyone wears Tzitzis while alive. We remove Tzitzis from shrouds, to avoid a mockery.)

41b----------------------------------------41b

6) TOSFOS DH u'Bilvad she'Lo Tehei Mufsekes

תוספות ד"ה ובלבד שלא תהא מופסקת

(SUMMARY: Tosfos questions the meaning of this.)

צ''ע מאי פי' ומאי אשמעינן

(a) Question: This requires investigation, what this means and what it teaches. (Shitah Mekubetzes, Birkas ha'Zevach - even though Gardumin are Kosher b'Di'eved, to put them on another garment is l'Chatchilah, and they must have the proper Shi'ur.)

7) TOSFOS DH Ein Poter Bah Ela Minah

תוספות ד"ה אין פוטר בה אלא מינה

(SUMMARY: Tosfos discusses what is considered Minah.)

פי' בקונט' אם אדומה היא יטיל בה שני חוטים אדומים

(a) Explanation #1 (Rashi): If it is red, he puts in it two red threads.

ותימה מידי ציבעא קגרים

(b) Question: The color does not determine (what may be used)!

ושמא מדרבנן משום זה אלי ואנוהו (סוכה דף יא:) הוי

(c) Answer: Perhaps mid'Rabanan [he must put the same color] due to Zeh Keli v'Anvehu (Sukah 11b).

(ועוד נראה דאיירי בשאר מינים כגון שיראין וכלך וסיריקין דאין פוטר אלא במינם מדאורייתא] [צ"ל ויש שפירשו דמיירי בשיראין דאין פוטר אלא במינם מדאורייתא - צאן קדשים]

(d) Explanation #2: Some explain that we discuss silk. Mid'Oraisa, only its own Min exempts it.

(ומה דפי' בשיראים לאו דוקא) [צ"ל ולא דק - צאן קדשים] דהא אמרי' דצמר ופשתים פוטרין בהם

(e) Rebuttal: This is wrong, for we say that wool and linen exempt it!

8) TOSFOS DH v'Im Hevi Kosher

תוספות ד"ה ואם הביא כשר

(SUMMARY: Tosfos questions Rashi's Perush.)

למאי דפירש בקונטרס דקלא אילן במקום לבן פסול משום שדומה לתכלת ואין כאן שני מינים

(a) Explanation (Rashi): Kala Ilan in place of white is Pasul because it resembles Techeles, and there are not here two Minim.

קשה מאי פריך דלמא האי ברייתא כרבנן דריש פירקין דאמרי אין הלבן מעכבת את התכלת

(b) Question: [If so] what was the question? Perhaps this Beraisa is like Rabanan above (38a) who say that white is not Me'akev Techeles!

9) TOSFOS DH Kan b'Talis Bas Shemoneh Chutin

תוספות ד"ה כאן בטלית בת שמנה חוטין

(SUMMARY: Tosfos explained this above.)

פירשתי ריש פירקין

(a) Reference: I explained this above (38a DH ha'Techeles. When it has eight, i.e. four doubled threads, people will think that they are Techeles, and one might take two of them to exempt another Talis.)

10) TOSFOS DH Rav Amar Ein Matirin

תוספות ד"ה רב אמר אין מתירין

(SUMMARY: Tosfos explains that this argument does not depend on Chovas Gavra/ Talis.)

ואפי' למ''ד חובת גברא סבר רב דאין לבטל מצות הטלית

(a) Explanation: Even according to the opinion that it is Chovas Gavra, Rav holds that one should not be Mevatel the Mitzvah of the Talis;

כדאשכחן במזוזה בסוף השואל (ב''מ קב.) שנענש אותו שנטל המזוזה ואע''ג דחובת הדר היא

1. Source: This is like we find regarding a Mezuzah in Bava Metzi'a (102a). One who took a Mezuzah [from the house when he left] was punished, even though it is obligatory on the one who lives in the house.

ושמואל דאמר מתירין אע''ג דקסבר חובת טלית היא דהא שמואל מחייב לעיל כלי קופסא כיון דאין לו אלא כדי טלית אחת טוב שיתן באותה שהוא חפץ להתעטף בה ולא דמי למזוזה

(b) Explanation (cont.): Shmuel said that one may remove [Tzitzis from a garment]. Even though he holds that it is Chovas Talis, for Shmuel obligates a garment in a box, since he has enough [threads] only for one Talis, it is good that he put them in the Talis that he wants to wrap himself in it. It is unlike a Mezuzah.

11) TOSFOS DH Kol Mili d'Mar Avid k'Rav

תוספות ד"ה כל מילי דמר עביד כרב

(SUMMARY: Tosfos discusses why Rabah permitted a kerosene lamp.)

והא דסוף כירה (שבת דף מו.) שרי רבה שרגא דנפטא ופלוגתא דרב ושמואל במוקצה מחמת מיאוס שילהי שבת (דף קנז.)

(a) Implied question: In Shabbos (46a), Rabah permitted a kerosene lamp (like Shmuel), and Rav and Shmuel argue about Muktzah Machmas Mi'us (it is repulsive) in Shabbos (157a)!

דלמא דמתכת איירי

(b) Answer #1: Perhaps he permitted a metal lamp (it is not repulsive).

ותו דהתם איכא פלוגתא דרברבתא טובא וצ''ע

(c) Answer #2: There, many Chachamim argue about this. (In arguments only of Rav and Shmuel, Rabah ruled like Shmuel only in three cases.) This requires investigation.

12) TOSFOS DH Beis Shamai Omerim Arba

תוספות ד"ה בית שמאי אומרים ארבע

(SUMMARY: Tosfos discusses how we expound the number of threads.)

טעמא דבית שמאי ניחא כדדרשינן לעיל (דף לט:) גדיל שנים גדילים ד' אבל טעמא דבית הלל קשה

(a) Question: Beis Shamai's reason is fine, like we expounded above (39b) "Gedil is two. Gedilim is four." However, Beis Hillel's reason is difficult!

דדוחק לומר דלית להו אלא גדילים שנים ופתיל תכלת הרי תלתא (ושמע מינה) [צ"ל ושמא - ישר וטוב] הא דדרשינן גדילים ד' היינו בכפילה ואלבן קאי

(b) Poor answer #1: It is difficult to say that they hold that Gedilim teaches only two, and Pesil Techeles makes three, and perhaps what we expound "Gedilim is four", this is through doubling (folding), and it refers to white;

והשתא סברי ב''ש דהוא הדין תכלת דפתיל לאו דוקא וסברא הוא להשוותם והיינו ד' חוטין בלא כפילה ובית הלל סברי דפתיל דווקא

1. Now, Beis Shamai hold that the same applies to Techeles. "Pesil' (singular) is not precise. It is reasonable to equate them, i.e. four threads without doubling. Beis Hillel hold that "Pesil' is precise.

והא דביומא (דף עב.) דריש מפתיל [צ"ל שנים - ישר וטוב]

2. Implied question: In Yoma (72a) it expounds from "Pesil" two!

התם (הוה ראשונים דכתיב ברישא תרי מהדר דמיירי בכפול) [צ"ל אוקצץ דכתיב ברישא מהדר דמשמע דמקצץ אחד לשנים - ישר וטוב]

3. Answer: There, [the Drashah] is based on what is written above "v'Kitzetz", which connotes that he cuts one into two.

ור''ת פי' דמגדיל נפקא להו לבית הלל דעבות מתורגם עובד גדילו

(c) Answer #2 (R. Tam): Beis Hillel learn from Gedil. The Targum of "[Ma'aseh] Avos" (Shemos 28:14) is Ovad Gedilo (braided, regarding gold chains. Rashi (Vayikra 23:40) says that also "Avos" regarding Hadas refers to braiding, and we take three Hadasim.)

ונראה לפי' זה דבית הלל דרשי גדילים הרי ששה וכשנכפלו י''ב

(d) Consequence: According to this, Beis Hillel expound "Gedilim" - six, and when they are doubled, they are 12! (In the Beraisa they said three, i.e. three whole threads of each color.)

ויתכן יותר דלא דריש גדילים וכן משמע בספרי ועשו להם שומע אני יעשה אותן אחד בפני עצמו תלמוד לומר גדילים מכמה (גדיל אחד נעשית אין) [צ"ל גדילים נעשית אין גדיל - צאן קדשים] נעשית אין פחות משלשה דברי ב''ה ב''ש אומרים ד' של תכלת ד' של (צמר) [צ"ל לבן - ישר וטוב]

(e) Assertion: It seems rather that they do not expound [the plural] Gedilim. It connotes like this in the Sifri. "V'Asu Lahem" - perhaps he should make only one! It says "Gedilim." From how many [threads] are Gedilim made? Beis Hillel say, a Gedil is not less than three. Beis Shamai say, four of Techeles and four of white.

(אכן) כי דייקת בה משמע דב''ה דרשי גדילים ואכל גדיל קיימי והשתא הויא דומיא דבית שמאי דאיירי בתכלת ובלבן

(f) Retraction: However, when you are meticulous, it connotes that Beis Hillel expound Gedilim, and they discuss every Gedil (that it is three threads), similar to Beis Shamai, who discuss Techeles and white (and teach that each has four threads).

ומיהו בספרי איכא דאמרי שנים של לבן ואחד של תכלת. [וע''ע תוס' בכורות לט: ד''ה כמה]

(g) Remark: However, in the Sifri some say two of white and one of Techeles (like the Assertion. See also Tosfos Bechoros 39b DH Kamah.)

13) TOSFOS DH Beis Shamai Omerim Arba

תוספות ד"ה בית שמאי אומרים ארבע

(SUMMARY: Tosfos favors those who say that this is the length of the Gedil.)

פירש בקונטרס הפתיל יהא ארבע נמצא הגדיל שנים

(a) Explanation #1 (Rashi): The Pesil is four [fingers long]. It turns out that the Gedil is two (for it is a third of the total).

ורבינו תם פירש דאגדיל קאי והענף שמנה הרי שנים עשר

(b) Explanation #2 (R. Tam): It refers to Gedil. The Anaf (Pesil) is eight. In all it is 12.

וכן אנו נוהגין וכן משמע בספרי בפרשת כי תצא גדילים למה נאמר לפי שנאמר ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט א' בפני עצמו ת''ל גדילים

(c) Support #1: This is our custom, and the Sifri in Ki Setzei connotes like this. [It says] why was "Gedilim" said? Since it says "v'Asu Lahem Tzitzis", perhaps he should make only one thread! It says "Gedilim";

כמה )גדיל נעשית אין( [צ"ל גדילים נעשית אין גדיל - צאן קדשים] פחות משלשה חוטין כדברי בית הלל ובית שמאי אומרים מארבע חוטין של תכלת וארבעה של לבן (על) [צ"ל של - צאן קדשים] ארבע ארבע אצבעות משמע דאגדיל קאי

1. From how many [threads] are Gedilim made? Beis Hillel say, a Gedil is not less than three. Beis Shamai say, it is four threads of Techeles and four of white, of four [fingers] each. This connotes that it refers to [the length of] the Gedil.

והקונטרס נמי פירש כן בל''א פרק על אלו מומין (בכורות דף לט:)

(d) Support #2: Also Rashi explained like this in one version in Bechoros (39b).

וכן יסד רבי שלמה ספרדי המשולשל יהא נפשל כדי אצבעות ארבע ונפשל קורא הגדיל כמו [צ"ל אין] מפשילין חבלים לתוכן פרק אלו הן הגולין (מכות דף י.) וכמו אין מפשילין חבלים לתוכן דבפ' בני העיר (מגילה דף כח.)

(e) Support #3: R. Shlomo Sefardi composed [a Piyut] like this. "The Meshulshal should be Nifshal the amount of four fingers." He calls the Gedil "Nifshal", like "we are not Mafshil (twine) ropes" (in an Ir Miklat) in Makos (10a) and like "we are not Mafshil ropes" (in a desolate Beis ha'Keneses) in Megilah (28a).

14) TOSFOS DH Arba'ah b'Godel

תוספות ד"ה ארבעה בגודל

(SUMMARY: Tosfos discusses two opinions of how to measure the thumb.)

במסכת זבחים בפ' קדשי קדשים (דף סג.) [קתני] דכבש של מזבח היה שלש אמות ומחצה ואצבע ושליש אצבע בזכרותו ו

(a) Citation (Zevachim 63a): A Beraisa teaches that the ramp of the Mizbe'ach was three and a half Amos and [the width of] a finger and a third of a finger b'Zachruso [for each Amah of ascent].

אית דמפרשי התם דקשר האצבע )קמא הזכרות) [צ"ל קרוי זכרות - צאן קדשים]

(b) Explanation #1: Some explain there that the joint of the finger (thumb) is called Zachrus.

ואית (דגרסי) [צ"ל דמפרשי - צאן קדשים, מהרש"א] בזכרותו היינו (ראשונות) [צ"ל ראשו - צאן קדשים] והכא דלא מפרש מידי צ''ע:

(c) Explanation #2: Some explain there that Zachruso is the end [of the thumb]. Here it does not explain anything. This requires investigation.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF