1) TOSFOS DH ha'Kometz Es ha'Minchah

תוספות ד"ה הקומץ את המנחה

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not infer from here like from R. Chiya.)

לעיל בסוף פרק קמא (דף יב.) דייק מדרבי חייא דלא תני או כזית דלא מצי למידק מהכא דהכא לא איצטריך למיתני או כזית כיון דתנא בפ' קמא

(a) Above (12a, the Gemara) inferred from R. Chiya, who did not teach "or a k'Zayis", for it could not infer from here, for here it did not need to teach "or a k'Zayis", since it was taught in the first Perek (11b).

2) TOSFOS DH Ka Mashma Lan dib'Hai Modeh

תוספות ד"ה קמ''ל דבהאי מודה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara below.)

והא דבעי למימר בסמוך דר' יוסי דלא כר''מ דאמר מפגלין בחצי מתיר

(a) Implied question: Below (14a), we want to infer that R. Yosi holds unlike R. Meir, who says that Chetzi Matir can make Pigul!

לא דמי דהכא קומץ המנחה חשיב עבודה שלמה כיון שאין כיוצא בה בלבונה כדמוכח בכוליה פירקין לקמן וכך פירש בקונטרס בסמוך:

(b) Answer: This is different. Here, Kometz of the Mishnah is considered a full Avodah, since there is nothing like this with the Levonah, like is proven in our Perek below. Also Rashi explained like this below.

13b----------------------------------------13b

3) TOSFOS DH Mishum Holachah Nag'u Bah ka'Savar Holachah she'Lo b'Regel...

תוספות ד"ה משום הולכה נגעו בה קסבר הולכה שלא ברגל כו'

(SUMMARY: Tosfos asks why it does not say so in Zevachim.)

בסוף פ''ק דזבחים (דף יג:) [צ"ל אמרינן - שיטה מקובצת כתב יד] שמעתי שטבילת אצבע מפגלת וחד טעמא הוא דמסיק עלה אף אנן נמי תנינא כי הכא ואפ''ה לא קאמר עלה קסבר הולכה שלא ברגל (הוא) [צ"ל כו' - שיטה מקובצת]

(a) Implied question: In Zevachim (13b) it says "I heard that Tevilah of the finger is Mefagel" and it is for the same reason (as here), for it concludes "also we learned so in a Mishnah", like here, and even so it does not say about it "he holds that Holachah without the feet [is considered Holachah]"! (Some answer that all agree that what is indispensable is an important Avodah, and it is considered Holachah. It does not depend on this argument - Sefas Emes, Zevach Todah (Sof Perek 1 DH Mishum).)

4) TOSFOS DH Le'echol Echad Min ha'Sedarim

תוספות ד"ה לאכול אחד מן הסדרים

(SUMMARY: Tosfos explains that the same applies to intent for one loaf.)

הוא הדין חלה אחת מן הסדרים שאותו הסדר פיגול

(a) Assertion: The same applies to one Chalah of the Sedarim. That Seder is Pigul.

מדבעי רבי יוחנן בגמ' בלחמי תודה מהו במנחת מאפה תנור מהו משמע דמיבעיא ליה משום דהוו שני מינים אבל אותו מין פשיטא דנתפגל

(b) Source: R. Yochanan asked in the Gemara (14b, if one was Mefagel in one kind of bread of) Lachmei Todah - what is the law? [Of] Ma'afe Tanur - what is the law? This implies that he asks because they are two species. However, the same species, obviously it becomes Pigul!

והא דקאמרינן בגמרא אילו איטמא חד אבר מי איטמא כוליה אע''ג דשייך האי טעמא בחלה אחת שאם נטמאה אחת לא נטמא כל הסדר

(c) Implied question: It says in the Gemara "if one limb became Tamei, did all of it become Tamei?!", even though this reason applies to one Chalah. If one became Tamei, the entire Seder did not become Tamei!

מ''מ לענין פיגול נתפגל הואיל והוקבעו בסדר אחד וחשיב כחד לענין פיגול טפי מפיגל בירך של ימין דלא נתפגל ירך שמאל

(d) Answer #1: Even so, regarding Pigul, [it all] became Pigul, since they were fixed in one Seder, and they are considered one regarding Pigul more than one was Mefagel the right thigh. The left thigh did not become Pigul.

ושמא גם לענין טומאה אם נטמאה אחת נטמא כל הסדר

(e) Answer #2: Perhaps also regarding Tum'ah, if one became Tamei, the entire Seder becomes Tamei.

והא דנקט הכא ובסיפא אחד מן הסדרים ולא נקט חלה אחת מאחד מן הסדרים

(f) Question: Why did it mention [regarding Lechem ha'Panim] here and in the Seifa (14b) "one of the Sedarim", and it did not say one Chalah from one of the Sedarim?

[צ"ל הכא - צאן קדשים] משום רבותא דר''י ובסיפא משום רבותא דחכמים דאע''פ

1. Inference: It is forbidden to change them, if not for the stipulation of Beis Din!

חישב על כל הסדר אפ''ה אותו סדר דוקא פיגול וטמא והשני אינו פיגול וטהור

(g) Answer: Here it is to teach a Chidush in R. Yosi, and in the Seifa for a Chidush in Chachamim. Even though he intended for the entire Seder, even so that Seder is Pigul (in the Reisha) and Tamei (in the Seifa), and the second [Seder] is not Pigul (in the Reisha), and it is Tahor (in the Seifa).

5) TOSFOS DH Iy Amrat Bishlama Chad Gufa

תוספות ד"ה אי אמרת בשלמא חד גופא

(SUMMARY: Tosfos explains the question against Rav Nachman.)

נראה דהשתא נמי ס''ל דהא דמצטרפין כי ערבינהו היינו מטעם דדרשינן לקמן (דף יד:) הכתוב עשאן גוף אחד והכתוב עשאן שני גופין

(a) Assertion: It seems that also now, [Rav Huna] holds that they join when he mixed (intended for a half-k'Zayis from each), this is due to the reason we expound below (14b), that the Torah made them one body, and the Torah made them two bodies;

ומש''ה פריך אי אמרת בשלמא דשתי ירכות חשיבי חד גופא דאם פיגל בזו נתפגלה זו מש''ה מצטרף (כמו) [צ"ל נמי] כשמערב דהכתוב עשאן גוף אחד

1. Therefore, [Rav Nachman] asks that granted, if you will say that two thighs are considered one body, that if he was Mefagel this, [also] this became Pigul, therefore they join also when he mixes them, for the Torah made them one body;

אלא אי אמרת דשתי ירכות נמי חשיבי תרי גופי מה מועיל מה שעשאן הכתוב גוף אחד

2. However, if you say that also two thighs are considered two bodies, what does it help that the Torah made them one body?! (Yashar v'Tov - on 14b, Tosfos holds that the Torah called them one (Lechem) to make Shtei ha'Lechem like one. Perhaps a Gezeiras ha'Kasuv teaches that mixing through intent is stronger than being part of the same Korban! This cannot be, for intent is no stronger than an action of Tum'ah; it is not Metamei the other after it separated.)

דאפשר נמי דלמאי דקסבר רב הונא אם חישב בשתי הירכות בכזית לא הוי פיגול אם (איתא חשיבא) [צ"ל חישב - ישר וטוב] לאחר שהובדלו זו מזו וצ''ע

i. It is also possible that according to what Rav Huna holds, if he intended for a k'Zayis in two thighs, it is not Pigul, if he intended after they were separated one from the other! This requires investigation.

ובקונטרס פירש בע''א:

(b) Explanation #2: Rashi did not explain like this. (Yashar v'Tov - Rashi explained (14b) that there is no extra verse to make Shtei ha'Lechem like one. Rather, since they are Me'akev each other, presumably, they are like one. Surely, mixing through intent is not stronger than being part of the same Korban.)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF