מנחות דף מ"א ע"א

האם יש איסור כלאים, והאם יש חיוב בציצית באופנים דלהלן?

בבגד שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו בבגד שאין הקטן מתכסה וכו' בהטיל למוטלת כבר
איסור כלאים יש יש אין [1]
חיוב בציצית יש אין [2] אין

האם מותר ללבוש בגדי כהונה באופנים ובזמנים דלהלן? [תד"ה תכלת].

שלא בעידן עבודה (כגון בלילה במקדש [3]) במדינה
לתוס' אסור אסור
לרבינו תם מותר אסור

טלית ארוכה שכפלה לשנים, באופנים דלהלן האם חייבת בציצית?

כשלא תפרה כשפרה אפי' בסיכות או תפירות רחבות
לתנא קמא חייבת חייבת
לר' שמעון פטורה [4] חייבת

טלית שנקרעה באופנים דלהלן האם אפשר לתופרה, או חוששים שמא יוסיף חוטים על חוט התפירה ויעשה ציצית [5] פסולה?

שנקרעה תוך ג' אצבעות כשנקרעה חוץ לג' אצבעות
לר' יהודה ולר' מאיר לא יתפור יתפור
לחכמים יתפור יתפור

מנחות דף מ"א ע"ב

טלית שכולה תכלת, והטיל בה חוטי תכלת באופנים דלהלן, ובמקום חוטי הלבן הטיל חוטים בצבע קלא אילן [6], מה הדין?

בבת ד' חוטים (ב' תכלת וב' קלא אילן) בבת ח' חוטים (ד' תכלת וד' קל"א) [7]
לל"ק ברש"י [8] כשר בדיעבד פסול
לל"א ברש"י [9] פסול כשר בדיעבד

האם אפשר להתיר ציצית מבגד לבגד? [תד"ה רב].

אליבא דמ"ד חובת גברא אליבא דמ"ד חובת טלית
לרב אין מתירין אין מתירין
לשמואל מתירין באין לו אלא כדי טלית אחת: מתירין
בשאר אופנים: אין מתירין

כמה חוטים נותנים בציצית לבית שמאי ולבית הלל? [תד"ה בית (הא')].

אליבא דבית שמאי אליבא דבית הלל
לפירוש התוס' ב' תכלת וב' לבן ב' תכלת וא' לבן
לפירוש רבינו תם ב' תכלת וב' לבן ג' תכלת וג' לבן

כמה אצבעות צריך להיות גודל הגדיל, וכמה הענף? [תד"ה בית (הב')].

אליבא דבית שמאי אליבא דבית הלל
לרש"י גדיל ב' ענף ד' גדיל 1.5 ענף ג'
לתוס' גדיל ד' ענף ח' גדיל ג' ענף ו'

-------------------------------------------------

[1] וזהו חידוש הגמ' שתכלת אין בה כלאים ואפי' בטלית פטורה. והטעם דכיון שיכולה להיות כשרה בהנך חוטי בתראי אם יפסוק את הראשונים, וכ"ש בראשונים אם יפסוק את האחרונים - לכן אין כאן איסור כלאים.

[2] ואם הטיל בה ציצית חייב בכלאים.

[3] בתחילה צידדו תוס' שיש לדמות לילה למדינה, ולכך אמרו שגם במדינה כל האיסור הוא רק מדרבנן ומדאורייתא מותר, [וא"כ מה שכתוב שכלאים הותר בציצית אפי' בלילה מיירי מדאורייתא אבל מדרבנן איה"נ אסור כמו בבגדי כהונה במדינה], ואח"כ דחו שאיה"נ במדינה אסור מדאורייתא, ואין לדמות מקומות להדדי, ובמקדש מותר גם בלילה ובמדינה אסור.

[4] מפשטות לשון פטור משמע שפטורה לגמרי, אולם בבב"י באו"ח סי' י' [בנדמ"ח עמ' נ"ה], כתב שמה שפטר ר"ש היינו בכנפותיה איך שהם מקופלים, אבל בארבע כנפותיה האמיתיים חייב להטיל ציצית, [ועי' בדרכי משה אות ג', ובמחבר והרמ"א סי' י' סעי' ו' ובמ"ב ס"ק ט"ז].

[5] כן פירש"י את החשש, ולפי"ז אפי' נקרע כל שהוא תוך ג' לר"מ לא יתפור. אמנם התוס' לעיל מ' ע"ב ד"ה שמא, פירשו באופן אחר עיי"ש.

[6] לשיטת רש"י יש להטיל לחוטי הלבן של הציצית באותו צבע של הטלית, ולכך אם היא אדומה מטיל בה ב' חוטים אדומים [מלבד ב' חוטי תכלת] (ותוס' ס"ל בדעתו שזה רק מדרבנן). ועתה בטלית שכולה תכלת א"א להטיל גם לחוטי הלבן מתכלת, דהא בעינן ב' מינים [ב' חוטים של תכלת וב' של לבן], ולכן יכול לתת את הלבן מאיזה צבע שרוצה חוץ מקלא אילן, ויש ב' פירושים ברש"י מאיזה טעם לא וכדלהלן.

[7] עי' בתוס' בריש פירקין [לח,א ד"ה התכלת] שאמרו שאין בל תוסיף בגדיל עצו אם עשאו מח' חוטים [דהיינו כשכופלם הם ט"ז].

[8] ללשון הראשון ברש"י החסרון בקלא אילן הוא שמא יחשוב שבטלית זו יש לו ד' חוטים של תכלת, ויטול מהם ב' [וישים לבנים במקומם], ויתנם בטלית אחרת, ומבטל מצות תכלת בזו שנשאר בה רק הקלא אילן. אמנם החשש הזה פוסל גם בדיעבד דוקא אם יש בה ח' חוטים [דאין צריכה אלא ד'], דאז קרוב לודאי שיטול ממנה ארבעה חוטים לטלית אחרת ולכך פוסל בדיעבד. אולם אם יש בה רק ד' חוטים ב' תכלת וב' קלא אילן - כשר בדיעבד, דאין כ"כ חשש שיטול ממנה.

[9] ללשון האחר ברש"י החסרון בקלא אילן הוא משום שאין כאן ב' מיני צבע, ואנו צריכים שהלבן שבטלית לא יהיה מצבע שדומה לתכלת, ולכך אם היא בת ד' חוטים, דהיינו שיש בה ב' חוטי תכלת ועתה רוצה לתת ב' חוטי קלא אילן מדין לבן - פסול, דאין כאן ב' מיני צבע. אולם בטלית בת ח' חוטים, דהיינו שיש בה כבר ד' חוטים דהם ב' תכלת וב' לבן ורוצה להוסיף עוד ד' חוטים מקלא אילן כדי שתהיה בת ח' חוטים, לכתחילה לא יעשה כן שמא יחשוב שיש כאן בסך הכל שש חוטי תכלת ויטול ממנה לטלית אחרת - ובדיעבד כשר - דסו"ס יש כאן ב' מיני צבע, דהא יש כאן גם ב' חוטי לבן. [ועי' היטב בשטמ"ק אות ב'].

עוד חומר לימוד על הדף