מנחות דף כ"ט ע"א

מתי נאפה לחם הפנים, ומה היה הנס בו? [תד"ה סילוקו].

מתי נאפה מה היה הנס
למ"ד תנור מקדש בערב שבת [1] שהיה רך
למ"ד תנור מקדש בשבת שהיה חם

מה הביאור דאפי' כתב אחד מעכבן, להו"א ולמסקנא? [תד"ה קוצו].

להו"א למסקנא
לרש"י דקוץ ימין של יו"ד מעכב נדבקו שתי אותיות מעכב
לרבינו תם דקוץ שמאל של יו"ד מעכב נדבקו שתי אותיות מעכב

ניקב תוכו שכשר, או ירכו שפסול, באיזה אופנים מיירי.

ניקב תוכו - כשר ניקב ירכו - אם לא נשאר כשיעור אות קטנה - פסול
לפי' א' ברש"י רגל שבפנים - שמאלית [2] רגל הימנית
לפי' ב' ברש"י הגויל והחלק שבתוכו רגל הימנית

מנחות דף כ"ט ע"ב

ספר תורה שיש בו אותיות חסרות בכל דפיו כדלהלן [3], מה דינו?

שני פעמים בדף שלוש פעמים בדף ארבע פעמים בדף
לרב יתקן יגנז יגנז
לברייתא יתקן יתקן יגנז

-------------------------------------------------

[1] דכיון שאין תנור מקדש לא היתה אפייתו דוחה את השבת.

[2] ותמהו הראשונים על פירוש זה, דאם ניקב במקום רגל השמאלית, הרי עתה נראה כאות ד' או ר' ואיך אפשר להכשיר באופן זה. וצריך לדחוק ברש"י שמיירי שנשאר כל שהוא - פחות מאות קטנה, ולכן עכ"פ לא נראה כד' או כר'.

[3] אולם ביתירות אפשר לתקנם, דדוקא בחסרות אם יש כל כך בכל דף ודף יגנז, דגם אם יתקנם הרי הוא יהיה מנומר ממה שיוסיף בו האותיות, אבל כשגורר היתרות לית לן בה. ואם יש דף אחד שאין בו ארבע טעויות של יתירות [ולרב שלוש], הרי שהדף הזה מציל על כל הספר שיהיה אפשר לתקנו ולא לגונזו.

עוד חומר לימוד על הדף