מנחות דף כ"ח ע"א

בענין המנורה כתבה התורה חמשה פעמים זהב, מה לומדים מכל אחד? [תד"ה דתניא].

מהו הפסוק? מה לומדים ממנו?
קרא קמא (שמות כ"ה ל"א) ועשית מנורת זהב טהור לכלל ופרט וכלל [1]
פסוק שני (שם שם ל"ו) כולה מקשה אחת זהב טהור באה זהב באה כפתורים גביעים ופרחים
פסוק שלישי (שם שם ל"ח) מלקחיה ומחתותיה זהב טהור לגופיה - שמצוה בזהב [2]
פסוק רביעי (שם שם ל"ט) ככר זהב טהור יעשה אותה באה זהב באה ככר
פסוק חמישי (במדבר ח' ד') וזה מעשה המנורה מקשה זהב באה זהב באה מקשה

בענין המנורה כתבה התורה ארבעה פעמים מקשה, מה לומדים מכל אחד? [תד"ה מקשה].

מהו הפסוק? מה לומדים ממנו?
קרא קמא (שמות כ"ה ל"א) מקשה תיעשה המנורה שמצוה לעשותה מקשה אחת
פסוק שני (שם שם ל"ו) כולה מקשה אחת לעכב - לפסול גרוטאות
פסוק שלישי (במדבר ח' ד') וזה מעשה המנורה מקשה זהב באה זהב באה מקשה
פסוק רביעי (שם שם שם) עד ירכה עד פרחה מקשה היא למעט חצוצרות - שכשרים בגרוטאות

מה מעכב במנורה ובחצוצרות, ומה רק לכתחילה?

לכתחילה ובדיעבד כשר מעכב
מנורה זהב ולא שאר מתכות מקשה ולא גרוטאות
חצוצרות מקשה ולא גרוטאות כסף ולא שאר מתכות

מנחות דף כ"ח ע"ב

האם אפשר לעשות מנורה מהמינים דלהלן?

לרב פפא לרב יוסף
מעשת (גוש) זהב כשרה לכתחילה כשרה לכתחילה
כסף (מתכת חשובה) כשרה כשרה
בעץ (בדיל), אבר (עופרת), גסטרון (נחושת / תערובת מתכות), ברזל, שאר מתכות לרבי: פסולה
לר' יוסי בר' יהודה: כשרה
כשרה
עץ, עצם וזכוכית פסולה לרבי: פסולה
לר' יוסי בר' יהודה: כשרה
חרס פסולה פסולה

-------------------------------------------------

[1] כמבואר להדיא בעמ' ב': ועשית מנורת - כלל, זהב טהור - פרט, מקשה תיעשה המנורה - חזר וכלל. וזה שהוקשה לתוס' "צ"ע", ר"ל דבגמ' כאן מבואר שמהפסוק הזה אנו לומדים שאם באה זהב צריך לעשותה גביעים כפתורים ופרחים, ואם לא באה זהב לא, דהרי הגמ' הביאה כאן את הפסוק גביעיה כפתוריה ופרחיה, שזה המשך של קרא קמא וכנ"ל, [לשון הפסוק: ועשית מנורת זהב טהור וכו' גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו]. וזה שסיימו תוס' דהברייתא כאן אינה דורשת כסדר, והעיקר דקרא קמא אתא לכלל ופרט וכלל, [וכמבואר בשטמ"ק אות א' הקושיא, אמנם שם תי' בענין אחר].

[2] ואין הכוונה דלעצם ענין המנורה בא ללמד שהיא מזהב, דהרי זה כבר שמענו מכללא, מהפסוק הראשון דועשית מנורת זהב טהור. אלא הכוונה שגם שאר הכלים של המנורה, כגון מלקחיה ומחתותיה הם ג"כ צריכים להיות זהב טהור. [וכן הוא להדיא בשטמ"ק אות א'].

עוד חומר לימוד על הדף