1)

MITZVOS THAT WE DO NOT DO ON SHABBOS (Yerushalmi Halachah 4 Daf 4b)

מתני' איזו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין פחות מיכן הרי זה כפר באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין

(a)

(Mishnah): What is a big city? It is one that has 10 Batlanim. Less than this, it is [considered] a village. In these, they said that we [read] early, but not later;

אבל זמן עצי כהנים והעם וט"ב וחגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימין

(b)

However, the times of Eitzei Kohanim and of the people (when certain families would donate wood for the Mizbe'ach), Tish'ah b'Av (and other fasts); Chagigah (the Shelamim that one must offer on each festival) and Hakhel (reading the Torah in the presence of all of Israel on the second day of Sukos, when any of these fall on Shabbos), we delay them, but do not advance them.

אף על פי שאמרו מקדימין ולא מאחרין מותרין בהספד ובתענית ובמתנות לאביונים

(c)

Even though we may [read the Megilah] earlier and not later, eulogies and fasting are permitted on that day and [one may fulfill] Matanos l'Evyonim [on that day].

א"ר יהודה אימתי מקום שנכנסין בשני ובחמישי אבל מקום שאין נכנסין לא בשני ולא חמישי קורין אותה בזמנה:

(d)

(R. Yehudah): When is this? It is in a place where [villagers] enter on Mondays and Thursdays, but in a place where they do not enter on Mondays or Thursdays, we read it only on its proper time.

[דף ה עמוד א] גמ' תני עשרה בטילים ממלאכתן לבה"כ

(e)

(Gemara - Beraisa): The 10 are Batel (idle) from their work, [so they are always] in the Beis ha'Keneses.

ר' יהודה אמר כגון אנו שאין אנו צריכין לתלמודינו

(f)

R. Yehudah says, it is people like us who do not need [to interrupt for anything] from our learning.

תני כפר שאין בו עשרה תקנתו קלקלתו ונעשה כעיר

(g)

(Beraisa): A village without 10 [Batlanim], its Tikun (fixing) is [through] its ruin, and it becomes like a city. (I.e. it is esteemed to read only on the 14th when it lacks 10 Batlanim. Aruch ha'Shulchan - the villages had their own Beis ha'Keneses in the city. If the village lacks 10 [Batlanim], this enables it to read early - but this itself, not having 10 to make a Minyan in the city, causes that people do not enter on the day of assembly, so they may not read early, like R. Yehudah taught in our Mishnah.)

באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין

(h)

(Mishnah): Regarding these, they said that we advance them, but do not delay them.

קריאת מגילה ותרומת שקלים מקדימין ולא מאחרין

(i)

(Tosefta): Reading the Megilah and Terumas Shekalim (every man gives Machatzis ha'Shekel each year to buy Korbanos Tzibur), we advance them, but do not delay them;

סעודת ראש חדש וסעודת פורים מאחרין ולא מקדימין

1.

Seudas Rosh Chodesh (to publicize that Beis Din made the month full) and Seudas Purim (when they fall on Shabbos), we delay them, but do not advance them.

ר' זעירה בעא קומי ר' אבהו ויעשו אותן שבת

(j)

Question (R. Ze'irah, in front of R. Avahu): We should do [Seudos Purim] on Shabbos! (Perhaps the plural refers to the Seudos of cities and Kerachim, or of all Yisrael, or whenever Purim falls on Shabbos.)

א"ל [אסתר ט כב] לעשות אותם ימי משתה ושמחה את ששמחתו תלויה בב"ד יצא זה ששמחתו תלויה בידי שמים

(k)

Answer (R. Avahu): "La'asos Osam Yemei Mishteh v'Simchah" [refers to days] that the Simchah depends on Beis Din (who decide which day is Rosh Chodesh; Pnei Moshe - Chachamim in the days of Mordechai, who enacted the laws of Purim). This excludes [Shabbos], for its Simchah is due to Shamayim.

2)

MA'OS PURIM (Yerushalmi Halachah 4 Daf 5a)

מגבת פורים לפורים

(a)

Pesak: [All] money collected for [Matanos la'Evyonim on] Purim is for [Seudas] Purim. (We do not say that they do not need so much for Purim.)

א"ר לעזר ובלבד שלא ישנה ממנה העני רצועה למנעלו

(b)

(R. Lazar): The Oni may not change [from this purpose] and use [the money he receives] to buy a strap for his shoe.

אין מדקדקין במצות פורים אלא כל מי שהוא פושט את ידו ליטול נותנין לו

(c)

Pesak: We are not meticulous about the Mitzvah of [Matanos la'Evyonim on] Purim. Rather, anyone who sticks out his hand to receive, we give to him.

אין משנין במעות פורים הא שאר כל המעות משנין

(d)

Question: "He may not change Ma'os Purim" implies that other [Tzedakah] money he may change!

אלא כל המעות עד שלא ינתנו לגיזברין את רשאי לשנותן משניתנו לגיזברין אין את רשאי לשנותן:

(e)

Answer: Rather, all other [Tzedakah] money, before it was given to the Gizbar, he may change it! After it was given to the Gizbar, he may not change it. (Ma'os Purim, even before it was given to the Gizbar, he may not change it.)

3)

THE TIMES OF EITZEI KOHANIM AND THE PEOPLE (Yerushalmi Halachah 4 Daf 5a)

אבל זמן עצי כהנים:

(a)

(Mishnah): However, the times of Eitzei Kohanim (if they fall on Shabbos, we postpone them).

מה ראה זמן עצי כהנים והעם להימנות

(b)

Question: Why are the times of Eitzei Kohanim and of the people listed (in a Mishnah in Ta'anis (4:5)? Any individual may bring a Nedavah of wood for the Mizbe'ach!)

אלא בשעה שעלו ישראל מן הגולה ולא מצאו עצים בלישכה ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן ומסרום לציבור ונקרבו מהן קרבנות ציבור

(c)

Answer: When Yisrael ascended from exile (in Bavel, and built Bayis Sheni) they did not find wood in the chamber [for wood]. These [families] volunteered their wood and were Moser (Makneh) it to the Tzibur, and they used it to offer Korbanos Tzibur;

והיתנו עמהן הנביאים שביניהן שאפילו לישכה מליאה עצים ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן שלא יהא קרבן מתקרב אלא משלהן תחילה

1.

Nevi'im among them stipulated that even if the chamber is full of wood, and these [families] volunteered their wood, the Korban will be offered only from theirs first.

א"ר אחא דר' יוסי היא

(d)

(R. Acha): This [Heter for individuals to give wood for Korbanos Tzibur] is like R. Yosi;

דר' יוסי אמר אף הרוצה מתנדב שומר חנם

1.

R. Yosi taught that even one who wants may volunteer to guard [Sefichim in Shevi'is for the sake of the Omer] for free. (We rely on him to be Moser it properly to the Tzibur.)

ר' יוסה בשם ר' אילא דברי הכל היא מה פליגין בגופו של קרבן אבל במכשירי קרבן כל עמא מודיי שהוא משתנה קרבן יחיד מקרבן ציבור

(e)

Rebuttal (R. Yosah citing R. Ila): All agree to this. They argue about a Korban [Tzibur] itself, but Machshirei (things needed for a) Korban, all agree that [Machshirei] Korban Yachid may change to become [for] a Korban Tzibur (an individual may give them).

תני האשה שעשת כתונת לבנה צריכה למסור לציבור

(f)

(Tosefta): If a woman made a Kesones (one of the Bigdei Kehunah) for her son [to wear during the Avodah], she must be Moser it to the Tzibur.

א"ר אחא דר' יוסי היא דר' יוסי אמר אף הרוצה מתנדב שומר חנם

(g)

(R. Acha): This is like R. Yosi. R. Yosi taught that even one who wants may volunteer to guard for free.

ר' יוסה בשם ר' אילא דברי הכל היא מה פליגין בגופו של קרבן אבל במכשירי קרבן כל עמא מודיי שהוא משתנה קרבן יחיד מקרבן ציבור

(h)

Rebuttal (R. Yosah citing R. Ila): All agree to this. They argue about a Korban itself, but Machshirei Korban, all agree that [Machshirei] Korban Yachid may change to become [for] a Korban Tzibur.

מתניתא (פליגא) [צ"ל מסייעא - קרבן העדה] על ר' יוסה אותן הימים נוהגין בשעת קרבן ושלא בשעת קרבן

(i)

Support #1 (for R. Yosah - Beraisa): Those days [of Eitzei Kohanim and of the people] apply (are like a Yom Tov, that one may not fast or eulogize on them) at the time of Korban (while the Mikdash stands) and not at the time of Korban;

רבי יוסי אומר אינן נוהגין אלא בשעת קרבן

1.

R. Yosi says, they apply only at the time of Korban. (At the time of the Korban, even Chachamim agree that they are a Yom Tov, for individuals may volunteer wood!)

ועוד מן הדא דתני אמר רבי לעזר בי ר' צדוק אני הייתי מבני סנאה בן בנימן וחל תשעה באב להיות בשבת ודחינו אותו למוצאי שבת והיינו מתענין ולא משלימין:

(j)

Support #2 (for R. Yosah - Beraisa - R. Eliezer bei R. Tzadok): I am a descendant of Bnei San'ah ben Binyamin (one of the families listed). Tish'ah b'Av occurred on Shabbos, and we (Chachamim) postponed [the fast] until Sunday, and we fasted but not did not complete [the fast, because the 10th of Av is a Yom Tov for our family. This was after the Churban (we do not fast on Tish'ah b'Av while the Mikdash stands), so this is like Chachamim of the previous Beraisa.]

4)

THE FAST OF TISH'AH B'AV IS POSTPONED (Yerushalmi Halachah 4 Daf 5b)

ובתשעה באב:

(a)

(Mishnah): And Tish'ah b'Av (if it falls on Shabbos, we postpone the fast).

ר' ירמיה בשם ר' חייה בר בא בדין היה שיהו מתענין בעשירי שבו נשרף ולמה בתשיעי שבו התחילה הפורענות

(b)

(R. Yirmeyah citing R. Chiya bar Ba): It would be proper to fast [every year] on the 10th, for that is when [the Beis ha'Mikdash] burned. Why [did they fix the fast] for the ninth? That is when the punishment began.

ותני כן בשביעי נכנסו לתוכו בשמיני היו מקרקרים בו בט' הציתו בו את האור בעשירי נשרף

(c)

Support (Beraisa): On the seventh [of Av, the enemy] entered [the Mikdash]. On the eighth, they were dancing and shouting in it. On the ninth they lit it on fire, and on the 10th it burned.

רבי יהושע בן לוי ציים תשיעי ועשירי ר' לוי ציים תשיעי ולילי עשירי

(d)

R. Yehoshua ben Levi would fast on the ninth and 10th. R. Levi would fast on the ninth and the night of the 10th.

ר' בא בר זבדא בשם ר' חנינה ביקש רבי לעקור תשעה באב ולא הודו לו

(e)

(R. Ba bar Zavda citing R. Chaninah): Rebbi sought to uproot Tish'ah b'Av (when there is no Mikdash, but there are not decrees of the Nochri kingdom, it would be optional to fast), but [Chachamim] did not agree to him.

אמר לו רבי אלעזר עמך הייתי ולא איתאמרת אלא ביקש ר' לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת ולא הניחו לו

(f)

R. Elazar (to R. Ba bar Zavda): I was with you [when you heard from R. Chaninah], and it was not said so! Rather, Rebbi sought to uproot Tish'ah b'Av that fell on Shabbos, and they did not let him;

אמר הואיל ונדחה ידחה

1.

Rebbi: Since [the fast] was pushed off [from the ninth], it should be [totally] pushed off (and we do not fast at all this year)!

אמר לו ידחה למחר

2.

Rabanan: It is pushed off until tomorrow.

וגזה ליה ההוא דתנינן תמן ר' יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר [בראשית א כח] ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו

(g)

Observation: Opposite to here (R. Ba corrected R. Elazar about what R. Chaninah said). A Mishnah teaches that R. Yochanan ben Brokah says, about both [Adam and Chavah] "va'Yvarech Osam Elokim Peru u'Rvu" (it is a Mitzvah also for women).

ר' לעזר בשם ר' חנינה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה

1.

(R. Lazar citing R. Chaninah): The Halachah follows R. Yochanan ben Brokah.

אמר ליה ר' בא בר זבדא עמך הייתי ולא איתאמרת אלא היתה תובעת להינשא הדין עמה

2.

(R. Ba bar Zavda): I was with you [when you heard from R. Chaninah], and it was not said so! Rather, a woman [claimed that her husband was infertile, and] demanded [that he divorce her, to enable her] to marry [a fertile man, so she will have a son to support her in her old age and bury her]. The law is with her [but not if her claim is that she wants to fulfill Peru u'Rvu, for she is exempt]!

וקרא עליהון [קהלת ד ט] טובים השנים מן הא':

3.

(R. Lazar): "Tovim ha'Shenayim Min ha'Echad" applies to you! (Because you were with me, I was saved from ruling incorrectly.)

5)

CHAGIGAH AND HAKHEL ARE POSTPONED (Yerushalmi Halachah 4 Daf 5b)

ובחגיגה:

(a)

(Mishnah): Chagigah (if its time falls on Shabbos, we delay it, but do not advance it).

כתוב א' אומר [שמות כג טז] וחג הקציר בכורי מעשיך וכתוב אחד אומר [ויקרא כג ז] כל מלאכת עבודה לא תעשו

(b)

Question: It says "v'Chag ha'Katzir Bikurei Ma'asecha" (this implies that one may harvest on the day that he brings his Chagigah during Sukos), and it says "Kol Meleches Avodah Lo Sa'asu"!

א"ר חנינה הא כיצד יתקיימו שני כתובים בשעה שהוא חל בחול את חוגג ושובת בשעה שהוא חל בשבת למחר את חוגג וקוצר

(c)

Answer (R. Chaninah): How can we resolve both verses? When [the first day of Sukos] falls on a weekday, he brings Chagigah and ceases from Melachah. When it falls on Shabbos, he brings Chagigah the next day, and may harvest.

א"ר יוסה בי רבי בון ובלבד שיבליע לעיסתה

(d)

(R. Yosah bei R. Bun): [He may harvest] only to put it in his dough (i.e. what is needed for the day itself, for it is Chol ha'Mo'ed - Mar'eh ha'Panim), or because the day that one brings a Korban is like a Yom Tov (Korban ha"Edah).)

כהדא דתני להן אינש דיהוי עלוי אעין ובכורין האומר הרי עלי עצים למזבח וגזירין למערכה אסור בהספד ובתענית ומלעשות מלאכה בו ביום:

(e)

Support (Beraisa): One who has a Chiyuv to bring wood or Bikurim - [the former] is when he says "it is Alai to bring wood for the Mizbe'ach or logs for the Ma'arachah" - he is forbidden to eulogize, fast or do Melachah that day [that he brings them].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF