1)

TOSFOS DH Ela Drisas ha'Regel v'Kelim she'Ein Osin Bahen Ochel Nefesh

תוספות ד"ה אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש

(SUMMARY: Tosfos explains when one who is Mudar Ma'achal may borrow such Kelim.)

דמודר הנאה אסור בהן ומודר מאכל מותר במקום שאין משכירין

(a)

Explanation: These are forbidden to a Mudar Hana'ah, and permitted to one who is Mudar Ma'achal, in a place where such Kelim are not rented;

אבל במקום שמשכירין בפרוטה אסור אפי' במודר מאכל דאותה פרוטה ראויה לקנות ממנה מאכל

1.

However, in a place where such Kelim are rented for [at least] a Perutah, it is forbidden even to one who is Mudar Ma'achal, for the Perutah can be used to buy food.

אבל כלים שעושין בהן אוכל נפש אסור אפילו בפחות משוה פרוטה כיון דהוי אוכל נפש.

2.

However, Kelim used to make food are forbidden even [if they are rented for] less than a Perutah, since this is [included in] Ochel Nefesh.

2)

TOSFOS DH Drisas ha'Regel Ha Lo Kapdei Inshi

תוספות ד"ה דריסת הרגל הא לא קפדי אינשי

(SUMMARY: Tosfos resolves this with Sugyos that seem to disagree about this.)

קשה דהא בחזקת הבתים (ב"ב דף נז:) קאמר בגמרא אלו דברים שאין להם חזקה ואלו דברים שיש להם חזקה וכו' מעמיד בהמה בחצר אין להם חזקה

(a)

Question - Citation (Bava Basra 57a): These matters have no Chazakah, and these matters have Chazakah... leaving one's animal in a Chatzer is not a Chazakah...

ומוקי לה התם בשותפין דבהעמדה כדי לא קפדי

1.

The Gemara establishes this to discuss partners. They are not particular about merely leaving an animal.

ופריך והתנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס בחצר

2.

Citation (57b) Objection (Mishnah): If partners (in a Chatzer) vowed not to benefit from each other, they may not enter the Chatzer. (This shows that partners are particular about temporary uses!)

ומשני לה התם מיהו שמעינן לה מינה דאדריסת הרגל קפדי

3.

The Gemara answered this. However, we learn from there that people are particular about Drisas ha'Regel!

ולא קשה מההיא דהתם פרק בתרא דביצה (דף לט:)

4.

Implied question: Also the Sugya in Beitzah (39b) opposes the Sugya in Bava Basra! (It cites a Mishnah about people who vowed from each other. They may benefit from a well on the road for Olas Regalim. It asks from the Mishnah that forbids partners from entering their joint Chatzer.)

דמשני התם דלעולם לא קפדי ומני ר' אליעזר היא

i.

[In Bava Basra,] we answer that really, people are not particular. The Mishnah [about a Chatzer] is R. Eliezer [who forbids Vitur, i.e. things that people freely give or allow, to a Mudar Hana'ah]. (If so, what was difficult in Beitzah? Perhaps the Mishnah about a well is unlike R. Eliezer!)

דלמא התם מיירי בשותפין אבל שאר אינשי ודאי קפדי

5.

Answer: Perhaps there (in Bava Basra) we discuss partners, but other people are surely particular!

אבל הכא קשיא דמיירי בסתם בני אדם ואפי' הכי קאמר דלא קפדי

6.

Summation of question (a): However, here it is difficult. We discuss Stam people, and even so we say that they are not particular!

ותירץ ר"ת דהכא מיירי בבקעה דלא קפדי בה שום אדם

(b)

Answer (R. Tam): Here we discuss a valley. People are not particular about anyone [who walks there].

וסברא הוא לומר כן דומיא דסיפא (הגהה בגליון) דכלים שאין עושין בהן אוכל נפש

(c)

Support: It is reasonable to say so, like the Seifa, Kelim not used for Ochel Nefesh;

דמיירי שאין משכירין כיוצא בהן דמוקמינן לה בנדרים (דף לב:) כרבי אליעזר.

1.

This discusses when such Kelim are not rented. In Nedarim (32b) we establish this like R. Eliezer.

3)

TOSFOS DH Ein Bein Neder l'Nedavah

תוספות ד"ה אין בין נדר לנדבה

(SUMMARY: Tosfos discusses why it did not list another difference.)

- קשיא אמאי לא תני שנדבה באה מן המעשר דכתיב (דברים כז) וזבחת שלמים גבי מעשר ונדר אינו בא אלא מן החולין

(a)

Question: Why didn't the Mishnah teach that one may bring a Nedavah from Ma'aser [but not a Neder]? It says "vZavachta Shelamim" regarding Ma'aser. A Neder may come only from Chulin!

וכיון דאמר הרי עלי הוי נדר

1.

Once he said "Harei Alai (it is incumbent on me), it is a Neder!

וי"ל דמן הדין לא תנא ליה משום דאיירי בקרבן שהופרש כבר

(b)

Answer #1: It was proper not to teach this, for we discuss a Korban that was already separated;

ואשמעינן דאין חילוק בעבודתן אבל בקרבן שלא הופרש פשיטא ליה שיש הרבה חילוקים

1.

The Mishnah teaches that there is no distinction in their Avodah. However, for a Korban that was not yet separated, obviously there are many differences!

אי נמי דתנא ושייר

(c)

Answer #2: The Tana omitted some differences.

ונהי דאין בין קאמר דמשמע דהוי דוקא כדאמר במרובה (ב"ק דף סב: ושם)

(d)

Implied question: It says "Ein Bein", which connotes Davka (these are the only differences), like it says in Bava Kama 62b!

מ"מ לא קשיא דבמסכת תענית (דף יג: ושם) אשכחן אין בין דשייר

(e)

Answer: This is not difficult. In Ta'anis (13b), we find a Mishnah that says Ein Bein, and it omitted cases;

דקאמר אין בין שלש אמצעיות

1.

Citation (13b) (Mishnah): Ein Bein the three middle fasts [due to lack of rain...]

וכי תימא תנא ושייר והא אין בין קתני

2.

Citation (continued): Do not say that Tana v'Shiyer. He taught Ein Bein!

ופריך ותסברא אין בין דווקא והא שייר תיבה

3.

Citation (continued) Objection: You cannot say that Ein Bein is precise. The Tana omitted the Aron (taking it outside)!

ומשני אי משום תיבה לאו שיורא הוא

4.

Citation (continued) Answer: The Aron is not a Shiyur.

מכל מקום משמע דאי הוה משייר ליה לא הוה קשיא ליה כלל אף על גב דקתני אין בין.

5.

Conclusion: In any case, if the Tana was Meshayer, it would not have been difficult at all, even though he taught Ein Bein!

4)

TOSFOS DH Yesh Seforim d'Garsei u'Mah Metzora she'Ein Metamei Mishkav u'Moshav

תוספות ד"ה יש ספרים דגרסי ומה מצורע שאין מטמא משכב ומושב

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction with Toras Kohanim.)

ובתורת כהנים תני שמטמא משכב ומושב

(a)

Contradiction (Toras Kohanim): He is Metamei Mishkav u'Moshav.

ותירץ רש"י בפסחים (דף סז: ד"ה זב) דהיינו לטמא אוכלין ומשקין אבל לא לטמא אדם וכלים כגון זב.

(b)

Answer (Rashi Pesachim 67b DH Zav): He is Metamei [Mishkav u'Moshav] to be Metamei food and drink, but he is not Metamei them to be Metamei people and Kelim, the way a Zav is.

8b----------------------------------------8b

5)

TOSFOS DH Ad she'Yichtov Ashuris v'Al ha'Sefer uvi'Dyo

תוספות ד"ה עד שיכתוב אשורית ועל הספר ובדיו

(SUMMARY: Tosfos discusses why a Megilah in another language is not Metamei the hands.)

לקמן מוקי לה במגילה

(a)

Observation: Below, we establish this to discuss a Megilah.

וקשיא דהא אמרינן בפרק שני (דף יח.) גיפטית לגיפטים עילמית לעילמים יצא

(b)

Question: We say below (18a) [if one read the Megilah] in Giftis for Giftim (people who speak that language), or in Ilmis for Ilmim, he (the listener) was Yotzei.

ומיירי ודאי שכתוב באותו לשון שקורא דאם לא כן הוי קורא על פה ולא יצא

1.

Surely, it was written in the language he reads. If not, he reads by heart, and he was not Yotzei!

ואם כן קשיא אמאי לא מטמאה את הידים כיון שנתנה לקרות וליכתב בכל לשון שמכירין בה

2.

If so, this is difficult. Why isn't it (a Megilah written in another language) Metamei the hands, since it was given to read and be written in any language that people know?

ויש לומר דכיון שאינה כשרה לקרות אלא למכירים בה דין הוא שלא תטמא את הידים

(c)

Answer: Since it is Kosher to read only for people who know it (the language in which it is written), it is proper that it is not Metamei the hands;

אבל היכא דכתיבה אשורית כשירה אף לשאינן מכירין ומשום הכי דין הוא שתטמאה את הידים.

1.

However, when it is written Ashuris it is Kosher even for people who do not know [Lashon ha'Kodesh]. Therefore, it is proper that it is Metamei the hands.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF