1)

TOSFOS DH Mevatlin Kohanim me'Avodasam Lishmoa Mikra Megilah

תוספות ד"ה מבטלין כהנים מעבודתן לשמוע מקרא מגילה

(SUMMARY: Tosfos discusses how and why we are Mevatel Avodah for Kri'as ha'Megilah.)

וקשה אמאי מבטלין והלא אחר הקריאה יש הרבה שהות לעבודה

(a)

Question: Why are they Mevatel Avodah? After Kri'as ha'Megilah, there is much time to do the Avodah!

ויש לומר דכיון דמשהאיר היום הוי זמן עבודה והם מניחין אותה בשביל הקריאה משום הכי קרי ליה ביטול

(b)

Answer: Since the time for Avodah is from dawn, and they neglect the Avodah for the sake of Kri'ah, this is called Bitul [of Avodah].

וא"ת ויעשו עבודתן מיד ואחר כך יקראו המגילה לבדם

(c)

Question: They should do the Avodah immediately, and afterwards read the Megilah alone!

וי"ל דטוב לקרות עם הצבור משום דהוי טפי פרסומי ניסא.

(d)

Answer: It is good to read the Megilah with the Tzibur, for this publicizes the miracle more.

2)

TOSFOS DH Chaishinan Shema Shed Hu

תוספות ד"ה חיישינן שמא שד הוא

(SUMMARY: Tosfos proves that we are not concerned in the city.)

פירש ריב"א דדוקא חוץ לעיר [היכא דשכיחי מזיקין] כגון בשדה ובלילה

(a)

Explanation (Riva): This is only outside the city [where Mazikin are common], e.g. in the field and at night;

וכן היה יהושע צר על יריחו בשדה רחוק ממחנה ישראל

1.

Similarly, Yehoshua was besieging Yericho in the field, far from Machaneh Yisrael.

אבל במקום שבני אדם מצויין אין לחוש

(b)

Distinction: However, in a place where people are found, there is no concern.

דאל"כ אדם שאמר לנו [בלילה בעיר] כתבו גט לאשתי היכי כתבינן

(c)

Proof - Rhetorical question: If you would not say so, if a man said at night in the city "write a Get to my wife", why may we write?

ניחוש שמא שד הוא [ולא נכתוב] עד דנחזי ליה בבואה דבבואה

1.

We should be concerned lest he is a Shed, and not write until we see [that he has a shadow of a shadow]!

ולא אשכחן דפריך ליה גמרא אלא גבי מי שהושלך בבור פרק התקבל (גיטין דף סו. ושם).

2.

We find that the Gemara asks [that we should be concerned lest he is a Shed] only regarding someone cast in a pit, in Gitin 66a.

3)

TOSFOS DH Emesh Bitaltem Tamid Shel Bein ha'Arbayim

תוספות ד"ה אמש בטלתם תמיד של בין הערבים

(SUMMARY: Tosfos discusses why they were Mevatel the Tamid and Talmud Torah.)

- קשה אמאי בטלוהו

(a)

Question: Why were they Mevatel [the Tamid]?

בשלמא תלמוד תורה בטלו לפי שהיו צרים על העיר כל ישראל אבל הכהנים אמאי לא היו מקריבים התמיד

1.

Granted, they were Mevatel Talmud Torah because all of Yisrael were besieging the city. However, why didn't the Kohanim offer the Tamid?

וי"ל לפי שהארון לא היה במקומו כדאמר פרק הדר (עירובין דף סג:) והכהנים נושאין את הארון

(b)

Answer: The Aron was not in its place, like it says in Eruvin (63b). The Kohanim carry the Aron [so they were occupied].

וא"ת והיכי משמע לישנא דקרא דבטלו התמיד ותלמוד תורה

(c)

Question: How do the verses suggest that they were Mevatel the Tamid and Talmud Torah?

ויש לומר דה"פ מדקאמר הלנו אתה הכי קאמר בשביל תלמוד תורה באת דכתיב תורה צוה לנו

(d)

Answer: Since they said "ha'Lanu Atah" (are you for us?), he asked "did you come due to [Bitul] Talmud Torah?", like it says "Torah Tzivah Lanu";

אם לצרינו או בשביל הקרבנות שמגינים עלינו מצרינו.

1.

[He continued] "Im l'Tzareinu" (or are you for our enemies) - or did you come due to Korbanos, which protect us from our enemies?

4)

TOSFOS DH Atah Basi

תוספות ד"ה עתה באתי

(SUMMARY: Tosfos explains the answer.)

- פי' ריב"ן על תלמוד תורה באתי דכתיב ביה ועתה כתבו לכם [את] השירה הזאת (דברים לא).

(a)

Explanation (Rivan): He answered that he came for Talmud Torah, about which it says "v'Atah Kisvu Lachem Es ha'Shirah ha'Zos."

5)

TOSFOS DH va'Yalen ba'Laylah ha'Hu b'Soch ha'Emek

תוספות ד"ה וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק

(SUMMARY: Tosfos explains that there is no such verse.)

לא כתיב בהאי קרא כן אלא כשצר על יריחו כתיב וילן בלילה ההוא בתוך העם וכשצר על העי כתיב וילך בלילה ההוא בתוך העמק

(a)

Explanation: This is not written in this verse. Rather, when he besieged Yericho, it says "va'Yalen ba'Laylah ha'Hu b'Soch ha'Am", and when he besieged Ai, it says "va'Yelech ba'Laylah ha'Hu b'Soch ha'Emek";

ודרך הש"ס הוא לקצר הפסוקים ולערבם יחד כמו ונתן הכסף וקם לו (ערכין דף לג.).

1.

The Gemara often abbreviates verses and mixes them together, e.g. v'Nasan ha'Kesef v'Kam Lo (Erchin 33a. There is no such verse. It is based on excerpts from two verses.)

3b----------------------------------------3b

6)

TOSFOS DH Melamed she'Halach v'Lan b'Omkah Shel Halachah

תוספות ד"ה מלמד שהלך ולן בעומקה של הלכה

(SUMMARY: Tosfos discusses another Aveirah for which Yehoshua was punished.)

כל זמן ששכינה וארון שרויין שלא במקומן אסורים בתשמיש המטה לא גרס ליה הכא דמה שייך כאן

(a)

The text: The text does not say "as long as the Shechinah and the Aron are not in their proper place, one may not have relations." It is not relevant here;

ובפרק הדר (עירובין סג:) גרס ליה דקאמר שנענש יהושע על שבטל ישראל מפריה ורביה

1.

The text says so in Eruvin (63b). We say there that Yehoshua was punished because he caused Bnei Yisrael to refrain from procreation [for a night].

י"ל דמה שנענש שלא היה לו בן זכר היה על שבטל ישראל מתשמיש מדה כנגד מדה

(b)

Suggestion: We can say that he was punished through not having a male child, for being Mevatel Yisrael from procreation, Midah k'Neged Midah;

אבל שאר עונש בא לו על בטול תורה.

1.

However, the rest of his punishment was for Bitul Torah.

7)

TOSFOS DH Me'anos

תוספות ד"ה מענות

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from Mekonenos.)

- כולן עונות כאחת מקוננות אחת אומרת והשאר עונות מטפחות יד על יד או על ירך או על פנים.

(a)

Explanation: This is when they all answer together. Mekonenos is when one speaks, and the rest answer, or clap on their hands, thighs or face.

8)

TOSFOS DH Ein Mo'ed Bifnei Talmid Chacham

תוספות ד"ה אין מועד בפני תלמיד חכם

(SUMMARY: Tosfos explains that Yom Shemu'ah is like in front of him.)

- ויום שמועה כבפניו דמי.

(a)

Pesak: Yom Shemu'ah (the day one hears of the death) is like in front of him.

9)

TOSFOS DH Kol she'Chen Chanukah v'Purim

תוספות ד"ה כל שכן חנוכה ופורים

(SUMMARY: Tosfos explains how this shows that Talmud Torah overrides mkmg.)

שמותר להספידם אע"ג דמבטל ממקרא מגילה

(a)

Explanation: One may eulogize [a Chacham], even though he is Mevatel Kri'as ha'Megilah.

אלמא ת"ת חמור ממקרא מגילה.

(b)

Inference: Talmud Torah is more stringent than Kri'as ha'Megilah.

10)

TOSFOS DH Mes Mitzvah Adif

תוספות ד"ה מת מצוה עדיף

(SUMMARY: Tosfos explains that any Mes overrides Talmud Torah.)

- לאו דווקא מת מצוה והוא הדין לכל מתים שבעולם מבטלים תלמוד תורה להוציאם

(a)

Explanation: This is not only a Mes Mitzvah. We are Mevatel Talmud Torah for every Mes in the world.

1.

Note: There is an implied question. If so, why did the Gemara mention a Mes Mitzvah?

אלא איידי דנקט בסמוך גבי ולאחותו מת מצוה ה"נ נקט תלמוד תורה ומת מצוה.

(b)

Answer: Since we mentioned a Mes Mitzvah regarding "ul'Achoso", we mentioned a Mes Mitzvah also regarding Talmud Torah.

11)

TOSFOS DH Mes Mitzvah Adif

תוספות ד"ה מת מצוה עדיף

(SUMMARY: Tosfos explains why we could not learn from a Kal va'Chomer.)

הקשה הר"ר אלחנן למה לי קרא תיפוק ליה מק"ו

(a)

Question (R. Elchanan): Why do we need a verse? A Kal va'Chomer should teach this!

ומה ת"ת דחמירא מבטלין משום כבוד המת עבודה דקילא לא כל שכן

1.

Talmud Torah is severe, yet we are Mevatel it for Kevod ha'Mes. Avodah is lighter. All the more so we are Mevatel it for Kevod ha'Mes!

דהא אפילו תלמוד תורה דרבים מבטלין משום כבוד המת כדאמר פ"ב דכתובות (דף יז. ושם)

2.

We are Mevatel even Talmud Torah of a multitude for Kevod ha'Mes, like it says in Kesuvos (17a)!

וי"ל דה"מ למאן דקרי ותני ומתני דצריך כולי האי

(b)

Answer: That (there is no limit to how many people must be Mevatel Talmud Torah to escort a Mes) is only for one who learned written and oral Torah and taught;

אבל למאן דלא קרי ותני לא צריך כולי האי

1.

For one who did not learn written and oral Torah, we do not need so many.

i.

Note: For one who learned written and oral Torah, but did not teach, some say that 18,000 must accompany him, and some say 600,000 (Kesuvos 17a).

והכא מיירי במת מצוה דלא קרי ותני ומשום הכי צריך קרא דולאחותו.

2.

Here we discuss a Mes Mitzvah who did not learn written and oral Torah. Therefore, we need the verse "ul'Achoso".

12)

TOSFOS DH Krach she'Ein Bo Yud Batlanim Nidon k'Kefar

תוספות ד"ה כרך שאין בו י' בטלנים נדון ככפר

(SUMMARY: Tosfos proves that this does not apply a walled city.)

- וצ"ל דמיירי בסתם כרכים האמורים בתלמוד אבל המוקף חומה מימות יהושע בן נון אפילו אין בו י' בטלנים קורין בט"ו

(a)

Explanation: We must say that we discuss a Stam Krach mentioned in the Gemara, but if it was surrounded by a wall from the days of Yehoshua bin Nun, even if there are not 10 Batlanim in it, they read on the 15th.

וה"נ משמע דפריך בסמוך מאי קמ"ל תנינא איזו היא עיר גדולה כו'

(b)

Support: Below, we ask "what is the Chidush? We learned this in a Mishnah! What is a big city?...

ומשני כרך איצטריך ליה אע"ג דמקלעי ליה מעלמא

1.

The Gemara answers that it needs to teach about a Krach. Even though people come to there from elsewhere [it must have 10 Batlanim from the city itself].

ואי איתא דאפילו במוקף חומה מימות יהושע בן נון צריך י' בטלנין הוה ליה למימר מוקף מימות יהושע אצטריכא ליה

2.

If it were true that even a city surrounded by a wall from the days of Yehoshua needs 10 Batlanim, it should have said that it needs to teach about a city surrounded from the days of Yehoshua!

אע"ג דחשיב חומה דידהו שהגינו מן האויבים וגם מקלעי ליה מעלמא דהוי רבותא טפי

3.

Even though its wall is important, for it protects from enemies, and also people come to there from elsewhere, [still, it needs 10 Batlanim]. This would be a bigger Chidush [than a Stam Krach].

אלא ש"מ דבמוקף מימות יהושע לא צריך י'.

(c)

Conclusion: We must say that a city surrounded by a wall from the days of Yehoshua does not need 10 Batlanim.

13)

TOSFOS DH Krach she'Yashav veli'Vsof Hukaf Nidon k'Kefar

תוספות ד"ה כרך שישב ולבסוף הוקף נדון ככפר

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss Megilah, unlike Rashi.)

- פירש הקונטרס דלענין בתי ערי חומה איירי

(a)

Explanation (Rashi): This discusses Batei Ir Chomah.

וה"נ משמע מדאייתי קרא דכי ימכור

(b)

Support: We bring the verse "v'Chi Yimkor."

וקשה דאם כן בערכין (דף לב.) הו"ל להש"ס למתני גבי הא דתני שאר דיני דבתי ערי חומה

(c)

Question #1: The Gemara should have taught this in Erchin (32a), regarding other laws of Batei Ir Chomah!

ועוד קשה דאם כן הל"ל נדון כערי החצרים דשייך גבייהו

(d)

Question #2: If so, it should have said that it is judged like Arei ha'Chatzerim, which apply to them (Ir Chomah! Why does it say that it is judged like a Kefar, which applies to Megilah?)

לכ"נ דלענין מגילה מיירי מכל מקום מייתי קרא דכי ימכור לאשמועינן דחומה דמתנינן גבי מגילה בכה"ג דמהני גבי ערי חומה

(e)

Answer: Rather, it refers to Megilah. In any case we bring the verse "v'Chi Yimkor" to teach that the wall of our Mishnah regarding Megilah is in such a case that helps for Bayis Ir Chomah;

דהיינו הוקף ולבסוף ישב כדכתיב בית מושב עיר חומה דמשמע שנתיישב בתוך החומה

1.

I.e. it was Hukaf veli'Vsof Yashav, like it says Bayis Moshav Ir Chomah, which connotes that it was settled within the wall.

ואם תאמר לקמן (דף ה:) אמרינן דטבריא שימה חומתה

(f)

Question: Below (5b), we say that the sea of Teverya is its wall;

אע"ג דאין לה דין ערי חומה מ"מ קורין את המגילה בט"ו דהם מוקפין חומה כיון דמגניא מאויבים

1.

Even though it does not have the law of Ir Chomah, they read the Megilah on the 15th, for they are surrounded by a wall, since it protects from their enemies;

וה"נ היה לנו לומר כשישב ולבסוף הוקף כיון דמכסיא ומגניא

2.

Also here, we should say that when it was settled and later surrounded, since [the wall] covers and protects [they read on the 15th]!

וי"ל דשאני טבריא דכיון דחזינן דהיקף ים מהני כהיקף חומה לגבי מגניא (הגהת הרש"ש, תפארת למשה) גם כן דין הוא שיקראו המגילה בט"ו שהרי היקף שלה קודם לישובה

(g)

Answer: Teverya is different. Since we find that being surrounded by the sea helps like enclosure within a wall for protection, they should also read the Megilah on the 15th, for the enclosure preceded the settlement;

והוי כשאר היקף דמהני בבתי ערי חומה

1.

It is like other enclosures that help for Batei Ir Chomah.

אבל ישב ולבסוף הוקף לא מצינו בשום מקום דחשיב חומה שלה

2.

However, if it was settled and later surrounded, we never find that such a wall is significant.

וא"ת לקמן בפרקין (שם) דקאמר אשר לו חומה פרט לשור אגר פי' שאגרות חומות שלה כגון שהבתים מדובקים יחד בעגול והוי כמו חומה סביב לעיר

(h)

Question: Below in our Perek, we say that "Asher Lo Chomah" excludes Shor Agar, i.e. its walls, e.g. the houses are stuck together in a circle, and it is like a circle around the city.

ולמה לי קרא תיפוק ליה דה"ל ישב ולבסוף הוקף שהרי לא נגמרה חומת העיר עד שנגמרו כל הבתים

1.

Why do we need the verse? We should know [that the wall is invalid] because it was settled and later surrounded, for the city's wall was not completed until all the houses were finished!

ויש לומר דקרא אתא לאשמועינן דאפילו היכא דקים לן שלא דר אדם שם עד שנגמרו כל הבתים אפילו הכי לא חשיב היקף

(i)

Answer: We need the verse to teach about when we know that no one lived there until all the houses were finished, even so it is not considered an enclosure.

וצריך לומר דהא דקאמר נדון ככפר מיירי דליכא י' בטלנים

(j)

Assertion: We say that it is judged like a Kefar. We must say that this is when there are not 10 Batlanim;

דאי יש שם עשרה בטלנין אמאי גרע מעיירות גדולות דהוו בי"ד.

1.

Rhetorical question: If there were 10 Batlanim, why would it be worse than big cities, which read on the 14th?

14)

TOSFOS DH veha'Tanya R. Eliezer b'Ribi Yosi Omer v'Chulei

תוספות ד"ה והתניא רבי אליעזר ברבי יוסי אומר וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we don't support him from Rabanan.)

- וא"ת אדמותבת ליה מרבי אליעזר לסייעיה מרבנן דפליגי עליה וסברי דקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא לעתיד לבא

(a)

Question: Rather, than challenge him from R. Eliezer, why don't we support him from Rabanan who argue with him, and hold that the first Kedushah was temporary, and not for the future?

ויש לומר דע"כ לא סבר רבי יהושע כרבנן

(b)

Answer: We are forced to say that R. Yehoshua does not hold like Rabanan.

דאי סבר כוותייהו מאי מהני ולבסוף ישב (הגהת מהרש"א) אם לא קדשה קדושה שנייה.

1.

Rhetorical question: If he held like them, why would it help if it was settled at the end (after encl), if it was not Mekudash a second time?!

15)

TOSFOS DH Ela she'Charav me'Asarah Batlanim

תוספות ד"ה אלא שחרב מעשרה בטלנים

(SUMMARY: Tosfos proves that it was not surrounded from the days of Yehoshua.)

- וכשלא הוקף מימות יהושע איירי דביה לא צריך עשרה

(a)

Explanation: This is when it was not surrounded from the days of Yehoshua, for that does not need 10 [Batlanim].

ואם תאמר מאי מהני מה שהיה כרך מתחילה הוה ליה למימר (הגהת ר' שמחה מדעסויא) כפר שנעשה כרך שנתישבו שם עשרה

(b)

Question: Why does it help that initially it was a Krach? (It is irrelevant.) It should have said "a Kefar that became a Krach", for 10 settled there!

ויש לומר דלרבותא נקט הכי ולא מבעיא כפר שנעשה כרך דבסתמא ליכא למיחש שמא יחסרו דיורים

(c)

Answer: This is a bigger Chidush. Not only a Kefar that became a Krach [r14], for Stam we need not be concern for lest it lose inhabitants;

אלא אפילו זה שפסקו דיורים כבר פעם אחת

1.

Rather, even this, which already lost its residents once [r14];

וסלקא דעתך אמינא דאיכא למיחש שמא יפסקו עוד פעם אחרת

2.

Suggestion: We should be concerned lest its residents cease again!

אפילו הכי קא משמע לן דלא חיישינן.

3.

Rejection: Even so, the Tana teaches that we are not concerned.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF