מגילה דף כב. א

כיצד קורא פרשה של ה' פסוקים לשני אנשים [1], הרי אסור לפחות מג' פסוקים?

מה יעשה? ומדוע אינו סובר כהשני?
לרב דולג - קורא לראשון ג' פסוקים
ולשני דולג פסוק לאחור וקורא ג' פסוקים [2]
ולא יפסוק - דפסוקא דלא פסק משה
אנן לא פסקינן
לשמואל פוסק - קורא לראשון ב' פסוקים וחצי
וכן קורא לשני [3]
ולא ידלג - משום גזירת היוצאים
והנכנסים שיחשבו שקרא רק ב' פסוקים

האם מתחילים או מסיימים בפרשה בפחות מג' פסוקים?

להתחיל לסיים
לתנא קמא מתחיל אפי' פסוק אחד [4] לא ישאיר פחות מג' פסוקים [5]
ליש אומרים צריך לקרוא ג' פסוקים לא ישאיר פחות מג' פסוקים

מגילה דף כב: א

האם מותר להשתחוות באופנים דלהלן שלא בבית המקדש? [תוד"ה ואיבעית].

על ריצפת אבנים - אבן משכית שלא על רצפת אבנים
בפישוט ידים ורגלים אסור מותר [6]
שלא
בפישוט ידים ורגלים
לתירוץ א' בגמ': אסור רק מדרבנן
לאיבעית אימא: אין אסור אפי' מדרבנן
מותר

-------------------------------------------------

[1] מיירי באופן שסליק ענינא ולא יכול להמשיך ולקרוא עוד מהפרשה הבאה. אבל בשני וחמישי שיכול להמשיך ולקרוא עוד - בזה לא מיירי.

[2] ואף שעי"ז לא ישאר בפרשה ג' פסוקים, הכא שאני, משום דאי אפשר.

[3] והיינו שבב' פסוקים וחצי יש חשיבות של שלשה פסוקים. וע' שפת אמת שלמד שבזה גופא נחלק עמו רב וסובר שאין לזה חשיבות ג' פסוקים. אולם ברשב"א ובריטב"א לא משמע כן, אלא שנחלקו מה עדיף האם לפסוק או לדלג, אבל לכו"ע שנים וחצי פסוקים חשובים כשלשה.

[4] דמי שנכנס - שואל, ומפרשים לו שכבר קראו שלשה פסוקים, ואין לגזור בו שמא יחשוב שקוראים רק פסוק אחד.

[5] גזירה משום היוצאים, שיחשבו שהקורא אחר זה לא יקרא אלא שני פסוקים ששייר הראשון.

[6] אמנם ע' ביוסף דעת (עמוד קמ"ו) שציין דלדעת הפוסקים גם זה אסור. ורק כשמטה על צידו מותר, יעו"ש עוד.

עוד חומר לימוד על הדף