מגילה דף יא: א

התאריכים הנחוצים להבנת הסוגיא:

שנה לבריאה הערות והוספות
מלך יהויקים 3316 שנות מלכי ישראל מונים מניסן (ר"ה כ.)
מלך נבוכדנצר וכיבש נינוה 3319 וזו היא השנה הרביעית ליהויקים [1]
כיבוש יהויקים (לעבד) 3320 והיא שנה ב' לנבוכדנצר וה' ליהויקים
ג' שנים עבד יהויקים לנבוכדנצר 3321-3323
ג' שנים מרד יהויקים לנבוכדנצר 3324-3326
כיבוש ב' דיהויקים שנת י' למלכו 3326 והמליך ליהויכין, ומלך ג' חדשים [2]
הגלה את יהויכין [ויחזקאל] [3] 3327 וזו שנה ז' לכיבוש יהויקים וח' לנבוכדנצר
ובשנה זו המליך את צדקיהו למלך יהודה
הוכתה העיר ונחרב הבית 3338 גלה צדקיהו, י"א שנים אחר גלות יהויכין [4]

מה הן החשבונות של שבעים שנות גלות בבל של בלשצר ושל אחשורוש?

לחשבון בלשצר השנה לבריאה לחשבון אחשורוש השנה לבריאה
מלכות נבוכנדנצר - 45 שנה 3319-3363 גלות יהויכין 3327
מלכות אויל מרודך - 23 שנה 3363-3385 שנה אחרונה דבלשצר 3388
מלכות בלשצר - 3 שנים [5] 3386-3388 מלכות כורש ודריוש 3389-3392 [6]
שנתים דאחשורוש [7] 3393-3394
-------------------------------------------------

[1] דמונים גם שנת 3316 עצמה.

[2] והיא שנה ששית לכיבוש יהויקים - שלישית למרדו.

[3] ביחד עם החרש והמסגר (ע' מלכים ב' כד:יד) ויחזקאל (א:א), ונקרא "גלותנו" (ע' יחזקאל מ:א).

[4] והיא ג"כ שנה הי"ח לכיבוש יהויקים שהיה בשנת 3320, ושנה י"ט למלכות נבוכדנצר.

[5] ועשה בלשצר חשבון שכבר בשנה השניה שלו נשלמו שבעים שנות גלות בבל.

[6] הגמ' מסיקה לקמן דהחמש שנים האלה אינם חמש שנים מלאות ולכן הם נמנים רק ארבע שנים בשנות הבריאה.

[7] כך עשה אחשורוש את חשבונו, כיון שבלשצר טעה בשמונה שנים, דהוא החשיב מתחילת מלכות בבל ובאמת היה צריך להחשיב מתחילת גלות יהויכין, והרי שיש לו שמונה שנים מיותרות בחשבון. ולכך השלים הוא את החשבון ע"י עוד שנה של בלשצר ועוד חמש של כורש ודריוש ועוד שנתים שלו, הרי שמונה שנים. ועוד ששים ושתים שנה מתוך השבעים (אחר שהורדת השמונה), הרי שבעים שנה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף