מכות דף י"ט ע"א

מה הדין בכור בזמן הזה להקריבו? [תד"ה אפילו].

היכא שעשה מזבח היכא שלא עשה מזבח
למ"ד קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא קרב [1] אינו קרב [2]
למ"ד קדושה ראשונה קדשה רק לשעתה אינו קרב [3] אינו קרב

מכות דף י"ט ע"ב

האם אפשר לפדות מעשר שני במקומות דלהלן?

בירושלים בשאר ערי ישראל
מעשר שני טהור אי אפשר אפשר
מעשר שני טמא אפשר [4] אפשר

-------------------------------------------------

[1] הנה הגירסא אצלינו בגמ' מאי קסבר, קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא - אפילו בכור נמי, והיינו שגם בכור אפשר להקריבו אם יש מזבח. אולם רש"י גורס: ואי קסבר לא קדשה אפילו בכור נמי תיבעי, ע"כ. אמנם אין נפק"מ לדין הנ"ל, דלמ"ד שקדשה גם לרש"י קרב, אלא שר"ל שגם למ"ד שלא קדשה יש להסתפק באופן שזרק את הדם כשהיה המזבח קיים וחרב הבית שעתה אינו צריך עוד לבית דומיא דמעשר, ועל זה מסיקה הגמ' שגם באופן הזה לא קרב וכדלהלן. ובתד"ה ואי, יש להם עוד גירסא אחרת.

[2] והטעם, דצריך מזבח בשביל מתן דמים ואימורים, ובלא מזבח א"א להקריב במקום המזבח בלבד.

[3] אמנם אם זרק את דמו כשהיה המקדש קיים וחרב הבית, בזה צריך לימוד מיוחד שלא נאכל הבשר, והלימוד הוא מדין דם, דכמו שדם לא נזרק עכשיו כשחרב הבית גם הבשר אינו נאכל. ולמסקנא ילפינן מזה גם למעשר שא"א להביאו לירושלים אפי' שקדושה ראשונה לא בטלה לענין מעשרות, כמ"ש בתד"ה יכול.

[4] ודרשינן מקרא דלא תוכל שאתו, שאת מלשון אכילה, וכל שאין אתה יכול לאוכלו אפילו בירושלים אתה יכול לפדותו.

עוד חומר לימוד על הדף