KIDUSHIN 66 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

1)

TOSFOS DH NITM'U TAHAROSECHA V'HALAH SHOSEK NE'EMAN

תוס' ד"ה נטמאו טהרותיך והלה שותק נאמן

(Summary: Tosfos concludes his detailed summary of the Dinim of Eid Echad,)

והא דאמרינן דבדבר שאינו בידו כי אינו שותק לא מהימן, היינו דוקא בדבר שאינו יכול להתברר...

(a)

Clarification: And when the Gemara says regarding something that is not be'Yado that if he is not silent he (the witness) is not believed, that refers to a case which cannot be clarified ...

אבל בדבר שיכול להתברר -כגון שאמר לו 'יש שרץ בטהרותיך או עובד כוכבים מנסך יינך; בא ואראך האיסור' ,בהא ודאי יש לחוש לדבריו ולבדוק ...

1.

Clarification (cont.): But where it can - such as where he says to him 'There is a Sheretz in your Taharos' or 'A Nochri is pouring your wine; 'Come let me show you the Isur!', one is obligated to take his words into account and to go and check ...

כדאמר לקמן (עמוד ב) גבי בעל מום ,דמצי אמר ליה 'שלח ואחוי.'!

2.

Source: As the Gemara says (on Amud Beis) in the case of a Ba'al-Mum 'Take off your clothes and show us!'

וכשאדם עושה חבירו שליח לשמור יינו או להביא מן המרתף, נאמן...

(b)

Clarification: And when one appoints a Shali'ach to guard one's wine or to bring it from the cellar, he is believed ...

דהיינו בידו ומהימן עליה כבי תרי כשסומך עליו ...

1.

Reason: Because that is akin to be'Yado and to where one believes him like two witnesses, since he relies on him ...

והא דבעינן שותק, היינו דוקא דלא עשאו שליח.

(c)

Clarification (cont.): And we only need silence there where he did not make him (the witness) a Shali'ach.

2)

TOSFOS DH AMAR ABAYE HI HI

תוס' ד"ה אמר אביי היא היא

(Summary: Tosfos reconciles Abaye with the Sugya earlier and elaborates.)

תימה, והא אמרת 'המקדש בעד א' ,אין חוששין לקידושיו- ' ד'אין דבר שבערוה פחות משנים' ?

(a)

Question: Did the Gemara not say earlier that 'If someone is Mekadesh with one witness, his Kidushin is not valid' - since 'Ein Davar she'be'Ervah Pachos mi'Shenayim'?

וי"ל, דהתם אפשר כיון דלא קדשה בפני עדים, המעות מתנה...

(b)

Answer: There, seeing as he did not betroth her in front of two witnesses, it is possible that he gave the money as a gift ...

אבל הכא, הביאה אוסרת בין בעדים בין שלא בעדים, ואין אנו צריכין אלא שידע הבעל האמת.

1.

Answer (cont.): Whereas here, intimacy is prohibited, irrespective of whether there are witnesses or not, and we only need the husband to know the truth.

מיהו קשה, דמשמע הכא עד אחד נאמן, ובמסכת סוטה (דף ג:) משמע ד'אין האשה נאסרת על בעלה אלא על עסקי קינוי וסתירה' ...

(c)

Question: It implies here that one witness is believed, whereas in Maseches Sotah (Daf 3b) the Gemara states that 'A woman only becomes forbidden to her husband with Kinuy and S'tirah' (warning and seclusion) ...

משמע דבעינן עדים?

1.

Question (cont.): Implying that one requires (two) witnesses?

ויש לומר, דהתם מיירי באינו שותק ,אבל בשותק, בעד אחד מהימן.

(d)

Answer: It speaks there where the husband is not silent; but where he is, one witness will suffice (See Masores ha'Shas).

3)

TOSFOS DH RAVA AMAR ETC.

תוס' ד"ה רבא אמר כו'

(Summary: Tosfos explains why, according to Rava, it is not Asur because of 'Shavyah a'Nafsheih Chatichah de'Isura'.)

וא"ת, כיון דשותק ו'שתיקה כהודאה דמיא' ,למה לא תאסר עליו- וכי לא יוכל לעשותה עליו חתיכה דאיסורא?

(a)

Question: Bearing in mind that he is silent, and 'Silence is akin to admission', why is she not forbidden to him? Why can he not make her a 'piece of Isur'?

וי"ל, דקסבר רבא דטעמא דשותק מהימן לאו משום ד'שתיקה כהודאה דמיא' ,אלא משום דאיכא רגלים לדבר, מהימני ליה...

(b)

Answer: According to Rava, the reason that Shosek is believed is not due to the principle 'Silence is akin to admission', but because, seeing as their are grounds to forbid him, he is believed ...

וכיון שאין האיסור מכח עדות הבעל אלא מכח עדות העד, לא מהימני' ליה, דעד אחד אינו נאמן בדבר שבערוה.

1.

Answer (cont.): Consequently, since the Isur is not due to the testimony of the husband but of the witness, he is not believed, since 'One witness is not believed by a matter that concerns Ervah' (See Masores ha'Shas).

4)

TOSFOS DH HAKEIM LA'HEM B'TZITZ SHE'BEIN EINECHA

תוס' ד"ה הקם להם בציץ שבין עיניך

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's reason for wearing the Tzitz.)

פירש בקונטרס -ואע"ג דלאו שעת עבודה היא, הא אמרינן לעיל (דף נד.) ד'בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן' .

(a)

Explanation #1: Even though it was not the time of the Avodah, Rashi explains, the Gemara said earlier (on Daf 54a) that 'One may benefit from Bigdei Kehunah'.

וקשה, דאדרבה משמע מהתם דמיד שהיו יכולין להפשיטן שהיו זקוקין להפשיטן...

(b)

Refutation: On the contrary, the Gemara there implies that the moment they were able to remove them, they were obligated to do so ...

מדקאמר 'לא ניתנה תורה למלאכי השרת' ,משמע בשלא לצורך, אסירא?

(c)

Proof: From the fact that it says 'The Torah was not given to Mal'achei ha'Shareis', implying that it is forbidden to wear them unnecessarily?

ומפרש רבינו תם דדוקא ציץ ...

(d)

Explanation #2: Rabeinu Tam therefore explains that it is specifically the Tzitz that is permitted ...

משום דכתיב בו (שמות כח) "והיה על מצחו תמיד" ...

1.

Reason: Ssince the Torah writes in connection with it (in Sh'mos 28) "v'Hayah al Mitzcho Tamid" ...

משמע דמותר שלא בשעת עבודה, אבל בשאר בגדים, לא...

2.

Reason (cont.): Implying that it is permitted even outside the time of the Avodah - but not the other Begadim.

וינאי היה כהן מזרע בית חשמונאי.

(e)

Conclusion: Note that Yanai was a Kohen from the seed of the Chashmona'im.

5)

TOSFOS DH MAI CHAZIS D'SAMACHT A'HANI S'MOCH A'HANI

תוס' ד"ה מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני

(Summary: Tosfos clarifies the question and disagrees with Rashi's subsequent explanation.)

דאישתבאי- והיכי קאמר גמרא 'ולא נמצא' ?

(a)

Clarification: Who said that she was captured - so how can the Gemara say that 'It was not found to be true'?

הקשה בקונט' אדרבה אוקי תרי בהדי תרי ,ואוקי אם ינאי בחזקת כשרות...

(b)

Question: To the contrary, asks Rashi, why do we not place two against two, and place Yanai's mother on a Vhezkas Kashrus ...

כדאמרינן גבי כהן ,בפרק [האשה שנתארמלה] (כתובות דף כו:)?

1.

Source: As the Gemara says regarding Kohen, in Perek ha'Ishah she'Nis'arm'lah (Kesuvos, Daf 26b)?

ותירץ, ה"מ אי הואי איהי קמן, והיתה באה לב"ד להתירה, דהתם אית לה חזקה דכשרות ...

(c)

Answer #1: That is what we would do if she came to Beis-Din to declare herself permitted, since she has a Chekas Kashrus ...

אבל בנה זה הנדון לפנינו, אין לו חזקת כשרות, שהרי מעידים על תחילת לידתו בפסול, שאומרים שאמו נשבית קודם שנולד.

1.

Answer #1 (cont.): But here it is her son who is being judged, and he has no such Chazakah, seeing as they were testifying that his birth was bi'Pesul, since they claim that his mother was captured before he was born.

וא"ת, מ"מ תיהני ליה חזקה דאימיה שהיתה בחזקת כשרות ...

(d)

Refutation: Nevertheless,why does the Chazakah of his mother, who did have a Chezkas Kashrus, notwork for him too ...

דהא אמרינן בפרק קמא דכתובות (דף יג.) 'לדברי המכשיר בה, מכשיר בבתה?'

1.

Proof: Since the Gemara says in the first Perek of Kesuvos (Daf 13a) 'The opinion that declares her Kasher, also declares her daughter Kasher'?

וי"ל, דלא אמר 'אוקי תרי בהדי תרי' ... אלא בתרומה דרבנן, ותרי ותרי ספיקא דרבנן, ובהא לא החמירו ...

(e)

Answer #2: We only 'place two against two ... ' with regard to T'rumah de'Rabbanan, since two against two is a Safek de'Rabbanan, and there we are not strict ...

אבל ביוחסין, דאיכא איסורא דאורייתא, החמירו, ואסורה היא מדרבנן.

1.

Answer #2 (cont.): Whereas by Yuchsin, which entails an Isur d'Oraysa, they are strict, and she is Asur mi'de'Rabbanan (See Masores ha'Shas).

66b----------------------------------------67b

6)

TOSFOS DH AMAR REBBI TARFON MASHAL L'OMEID U'MAKRIV AL-GABEI HA'MIZBE'ACH

תוס' ד"ה אמר רבי טרפון משל לעומד ומקריב על גבי המזבח

(Summary: Tosfos discusses the significance of the Mashal.)

וא"ת, מאי משל הוא זה? הרי במשל אפי' נודע שפסול היה בשעת עבודה, אפ"ה עבודתו כשרה, כדמוכח בסמוך מקרא ...

(a)

Question: What is the Mashal teaching us, bearing in mind that even if it is known that he was Pasul when he performed the Avodah, his Avodah is Kasher, as is evident from the Pasuk that thee Gemara cites shortly ...

ובכי האי גוונא גבי מקוה אם נמצא שמדידתו היתה תחלה בטעות, טהרותיו טמאות למפרע, אפילו לר' טרפון?

1.

Question (cont.): Whereas in the equivalent case regarding Mikvah, if the initial measurement is found to have been incorrect, his Taharos are Tamei retroactively, even according to Rebbi Tarfon?

ואור"י דבתרתי פליגי -פליגי בטהרות שנעשו על גביו למפרע; מר אזיל בתר חזקה דמקוה, ומר אזיל בתר חזקה דאדם ...

(b)

Answer: The Ri therefore explains that they argue over two issues - They argue over the retroactive status of Taharos that were done based on the Mikvah; one goes after the Chazakah of the Mikvah, the other, after the Chazakah of the person who Toveled

ובשלא נודע חסרון המקוה למפרע...

1.

Answer (cont.): There where the shortcoming in the Mikvah is not known ...

[ופליגי נמי בטמא שטבל במקוה ולאחר זמן נודע שהיה חסר באותה שעה, שטהרותיו טהורות למפרע, ואהא מייתי המשל]...

(c)

Answer #2 (concl. [See Hagahos ve'Tziyunim]): [Alternatively, they also argue over a case where some time after a Tamei Toveled in the Mikvah, it became known that it had been lacking at that time, in which case his Taharos are Tahor retroactively - and that is the case to which the Mashal refers.

ופליגי נמי במקוה שטבל בה כהן ועבד עבודה, ובאו עדים והעידו שהיה המקוה חסר קודם הטבילה...

(d)

Answer (cont.): And they also argue in a case where, after the Kohen Toveled and did the Avodah, witnesses came and testified that the Mikvah had been lacking already before the Avodah ...

רבי טרפון אומר כשירה העבודה, מידי דהוה א'בן גרושה ובן חלוצה -ואהא קאי המשל.

1.

Answer (concl.): Rebbi Tarfon declares the Avodah Kasher, like a ben Gerushah and ben Chalutzah - and that is the case to which the Mashal refers.

7)

TOSFOS DH SH'LACH V'ACHVEI

תוס' ד"ה שלח ואחוי

(Summary: Tosfos cites the root of 'Sh'lach', and learns a Halachah from the statement.)

תרגום של "והפשיט" 'ושלח' (ויקרא א).

(a)

Clarifying the Word: The Targum of "ve'HIfshit" (Vayikra 1) is "ve'Shalach".

מכאן יש להוכיח דכל דבר שיכול להתברר, עד א' נאמן עליו, ואפילו עד א' מכחישו.

(b)

Halachah: From here one can learn that anything that one witness is believed regarding anything that can be clarified, even if another witness contradicts him.

8)

TOSFOS DH U'L'ZAR'O ACHARAV BEIN ZERA KASHER BEIN ZERA PASUL

תוס' ד"ה ולזרעו אחריו בין זרע כשר בין זרע פסול

(Summary: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya at the beginning of the Masechta.)

ובריש מכילתין (דף ד.) אמר "וזרע אין לה" ' ;אין לי אלא זרע כשר, זרע פסול מנין? ת"ל ... ... '

(a)

Question: At the beginning of the Masechta (Daf 4a) the Gemara said - "And she has no offspring (Zera)" (Vayikra 22); We only know Kasher offspring; from where do we know even offspring that are Pasul? Therefore the Torah writes ... ' ...

משמע דלשון "זרע" לא משתמע אלא כשר?

1.

Question (cont.): Implying that the Lashon 'Zera' means specifically Kasher offspring?

וי"ל, דשאני הכא ד"זרעו" מיותר ,דהוה מצי למיכתב 'ולבניו' , שהרי בבנות לא שייך 'ברית כהונה... '

(b)

Answer: It is different here, because "Zar'o" is superfluoanav' (and to his sons), seeing as the concept of 'B'ris Kehunah' is not applicable to girls.

ולכך דרשינן מיניה אפילו זרע פסול...

1.

Answer (cont.): And that explains why we Darshen from it even Pasul offspring ...

אבל התם אינו מיותר, שהרי התם יש לו בת כמו בן.

2.

Answer (concl.): Whereas there it is not superfluous, since it speaks where he has a daughter just like where he has a son.

9)

TOSFOS DH KOL MAKOM SHE'YESH KIDUSHIN V'YESH ETC. V'CHOL MAKOM SHE'EIN KIDUSHIN V'EIZEH ZH ZEH HA'BA AL ACHAS MI'KOL HA'ARAYOS SHE'BA'TORAH

תוס' ד"ה כל מקום שיש קידושין ויש כו' וכל מקום שאין קידושין ואיזה זה זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה

(Summary: Tosfos establishes the Mishnah like Rebbi Shimon ha'Timni and proves that the Halachah is like him.)

נראה לר"י דהך סתמא אתיא כרבי שמעון התימני, דאמר בסוף פ' החולץ (יבמות מט.) 'יש ממזר מחייבי כריתות ולא מחייבי לאוין... '

(a)

Clarification: The Ri explains that this S'tam Mishnah goes acording to Rebbi Shimon ha'Timni, who says at the end of Perek ha'Choletz (Yevamos, Daf 49a) that 'There is a Mamzer from CHyvei K'risus, but not from Chaayvei La'avin' ...

וכה"ג קאמר הכא.

1.

Clarification (cont.): And similarly he says here.

ועוד נראה לר"י דהלכה כי הך סתמא...

(b)

Halachah: Moreover the Ri maintains that the Halachah is like this S'tam ...

אע"ג דאיכא סתמא אחרינא ביבמות (דף צב.) כר' עקיבא...

(c)

Implied Question: Even though there is another S'tam in Yevamos (Daf 92a) like Rebbi Akiva ...

מ"מ הך סתמא עיקר, משום דמתניא גבי הילכתא פסיקתא דקידושין.

(d)

Answer: Nevertheless this S'tam is the main one, since it is learnt in the location of the Halachos Pesukos of Kidushin.

ועוד דמצינו בהרבה מקומות כי האי סתמא, כדקאמר התם (יבמות דף יד:) 'פשיטא בני חייבי לאוין כשרים נינהו . '

(e)

Proof #1: We also find a similar S'tam in many other places, as the Gemara says there (Ibid. Daf 14b [for example]) 'It is obvious that the sons of CVhayvei La'avin are Kasher!'

ועוד תני 'איזהו ממזר? כל שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת' - משמע דלא הוי ממזר אלא מחייבי כריתות.

(f)

Proof #2: And a Beraisa which states, in answer to the question 'What is a Mamzer? - wherever the Isur is an Isur Ervah and which is punishable by Kareis' - implying that there is only a Mamzer from Chayvei Kareis.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF