KIDUSHIN 66 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

קידושין דף סו. א

אמר לו עד אחד שאשתו זינתה והוא שותק, מה הדין?

כשהוא עד כשר כשנאמן עליו העד הזה כשנים
לאביי נאמן דשתיקה כהודאה [1] נאמן
לרבא אינו נאמן [2] נאמן [3]

קידושין דף סו: א

היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא פסול כדלהלן, מה הדין ומנין?

מה הדין ומה הטעם
נודע שהוא בן גרושה/חלוצה עבודה שעבד כשרה גזה"כ שכשרה עבודתו [4]
נודע שהוא בעל מום עבודה שעבד פסולה "הנני נותן לו את בריתי שלום" -
כשהוא שלם ולא כשהוא חסר
-------------------------------------------------

[1] כלומר, דאביי לא חולק על הכלל ד"אין דבר שבערוה פחות משנים", אלא דס"ל שע"י השתיקה הוי כמו שאר איסורים שעד אחד נאמן בהם כשנים כשהבעל דבר שותק ולא מכחישו.

[2] ד"אין דבר שבערוה פחות משתים", ואף שהלכה שותק, אין זה כהודאה (ולא חשיב כשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא), אלא השתיקה מבארת לנו שרגלים לדבר כמו שאמר העד שהיא זינתה. אכן כיון שאין זה מכח עדות שנים, אלא רק מכח רגלים לדבר לא מהימניה ליה דעד אחד אינו נאמן בדבר שבערוה.

[3] כתבו הראשונים דמיירי שבא לצאת ידי שמים, אבל אין ב"ד יכולים לכופו להוציאה, אכן כשמוציאה חייב ליתן לה כתובה כיון שלא היה כאן ב' עדים שזינתה.

[4] רב יהודה אמר שמואל יליף מדכתיב "והיתה לו ולזרעו אחריו" - בין זרע כשר ובין זרע פסול. אבוה דשמואל יליף מדכתיב "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה" - אפילו חולין שבו תרצה. רבי ינאי יליף מדכתיב "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם" - וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו, אלא זה כשר ונתחלל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף