1)

TOSFOS DH AMAR RAV OSHAYA B'BA LA'CHOV BID'MEIHEN

תוס' ד"ה אמר רב אושעיא בבא לחוב בדמיהן

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פירש בקונטרס 'איהי ודאי לא מקרבה, ומיירי בבא להתחייב בדמיהם -פירוש אדם זה המוצאה קבל עליו לתקן כל הספק שעליה, ורוצה להוציאה לחולין ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that the animal itself one can certainly not bring, and it speaks where he is coming to obligate himself to bring their value - in other words, the man who found it undertook to rectify all the S'feikos connected with it, and to take it out to Chulin (in the process) ...

והכי קאמר -חיישינן שמא עולות; ויביא ב' בהמות או ב' דמים ויאמר 'אם זו עולה, תהא מחוללת על זו, והאחרת תהא שלמי נדבה...

1.

Explanation #1 (cont.): And what the Gemara means is - that we suspect that perhaps it is an Olah; So he brings two animals or money for two animals, and declares 'If it is an Olah, then it will be transferred to this one (or the money) and the other one will be a Shalmei Nedavah ...

ואם היתה זו שלמים, תהא מחוללת על זו, והאחרת תהא נדבת עולה' ...

2.

Explanation #1 (cont.): And if it is a Shelamim, then it will be transferred (Mechuleles) to the second animal, and the first one will be a Nidvas Olah' ...

'ורבי מאיר היא דאמר הקדש ...' ...

3.

Explanation #1 (concl.): 'And the author is Rebbi Meir, who says that Hekdesh ... '.

משמע מתוך פי' הקונטרס דצריך שיחלל הקדושה שעל הבהמה הנמצאת על אותה שהביא, ובדרך חילול דוקא...

(b)

Inference: Rashi's explanation implies that the finder needs to transfer the Kedushah of the found animal on to the one that he brings, specifically by way of Chilul (transferring the Kedushah) ...

וקסבר ר' מאיר ד'נפדין תמימים. '

1.

Inference (cont): And Rebbi Meir holds that they can be redeemed Temimim (without a blemish).

וקשה, שהרי לא מצינו דסבר רבי מאיר דתמימים נפדין יותר משאר תנאים, ולא שייך זה כלל בפלוגתא דידיה ור' יהודה?

(c)

Question: Nowhere do we find that Rebbi Meir holds that Temimim can be redeemed any more than other Tana'im, and this has nothing to do with his Machlokes with Rebbi Yehudah?

לכך פר"י דלעולם קסבר בעלמא דתמימים אינם נפדין כגון דרך חילול ...

(d)

Explanation #2: The Ri therefore explains that Temimim, according to Rebbi Meir cannot be redeemed by way of Chilul ...

והכא מיירי שנתכוון לגוזלה ולקנותה מיד המקדיש ולזכות בה ולשנות בה, ובכה"ג שרי ...

1.

Explanation #2 (cont.): Only it speaks here where the finder intended to steal it and to acquire it from the domain of the one who was Makdish it, to own it and to change it, in which case it is permitted ...

ואחר שהוציאה לחולין עלה בדעתו לחוב בדמיהן, כדפרישית.

2.

Explanation #1 (concl.): And after he took it out to Chulin, it occurred to him to obligate himself to bring their value, as Tosfos explained.

2)

TOSFOS DH EIN MO'EL ACHAR MO'EL

תוס' ד"ה אין מועל אחר מועל

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the statement, and elaborates.)

פירש בקונטרס אין מעילה זו אחר זו בקרן אחד של הקדש...

(a)

Clarification: Two Me'ilos cannot occur one after the other on one 'object' of Hekdesh, Rashi explains ...

דכיון שמעל בה הראשון יוצא לחולין ...

1.

Reason: Because, as soon as the first person is Mo'el it goes out to Chulin ...

אלא בהמה וכלי שרת בלבד .

2.

Clarification (cont.): Only by animals and K'lei Shareis.

תימה, דבתוספתא דמעילה (פ"ב) תניא 'קרדום של הקדש ביקע בו, ובא חבירו וביקע בו, כולן מעלו ...

(b)

Introduction to Question: We learned in the Tosefta (Perek 2) that 'someone who chops with an ax of Hekdesh and his friend then comes and chops with it ... , they are all Mo'el ...

נתנו לחבירו וחבירו לחבירו, הוא מעל וחבירו מותר לבקע בו לכתחילה' .

1.

Introduction to Question (cont.): But if he gave it to his friend and his friend to his friend, then he is Mo'el, and his friend is permitted to chop with it Lechatchilah'.

והשתא היכי דמי- אי האי קרדום כלי שרת, כי נתנו לחבירו אמאי לא מעל חבירו- הא אמרינן 'יש מועל אחר מועל בכלי שרת' ... ?

(c)

Question: How is that speaking - If that ax is a K'li Shareis, then when he gives it to his friend, why is the latter not Mo'el, when we just said 'Yesh Mo'el achar Mo'el bi'Chelei Shareis'?

ואם אינה כלי שרת, אמאי אמר 'כולן מעלו' -הא 'אין מועל אחר מועל אלא בהמה וכלי שרת בלבד' ?

1.

Question (cont.): Whereas if it is not a K'li Shareis, then why (in the Reisha) does it say that they are all Mo'el, seeing as 'Ein Mo'el achar Mo'el ela Beheimah u'K'lei Shareis bi'Levad'?

ויש לומר, דלעולם מיירי בקרדום שאינה כלי שרת, ולא קשה מידי...

(d)

Answer: It speaks where the ax is not a K'li Shareis, yet there is no Kashya ...

דהא דאמרי' הכא ד'אין מועל אחר מועל' היינו היכא דנותנו לחבירו , א"נ כשהוא סבור שהכלי של חבירו ואז הוא מתכוין לגוזלה...

1.

Answer (cont.): Because we only say 'Ein Mo'el achar Mo'el' when he (the first person) gives it to his friend, or when he thinks that it belongs to his friend and has the intention of stealing it ...

כדין שליחות יד בפקדון, דהיכא דמתכוין להוציאו מרשות לרשות נקרא גזלן על כל הפקדון, אפילו לא הוציאן אלא מקצתן ...

(e)

Source: Like the Din of Shelichus Yad on a Pikadon (using it for oneself), because there where one has the intention of taking a Pikadon out from one domain to the other, he is termed a Gazlan on the entire Pikadon, even though he only took part of it out its domain (See Masores ha'Shas) ...

אבל האי דתוספתא דקאמר 'בא חבירו וביקע בו, ובא חבירו וביקע בו, דכולן מעלו' מיירי דכל חד וחד יסבור שהוא שלו, ואינו מתכוין להוציאו מרשות לרשות אלא ליהנות ולהניחו אחר ההנאה ...

(f)

Answer (cont.): Whereas in the case of the Tosefta, where it says 'His friend came and chopped with it, and his friend came and chopped with it, they are all Mo'el' - each one thinks that that it belongs to him, and he intends, not to take it out of its domain, but to benefit from it and to then replace it ...

ואז כשיהנה, לא ימעול אלא כפי טובת הנאה שיש לו במלאכה, ומשום הכי אמרינן שלא יצא לחולין ומעלו כולן.

1.

Answer (cont.): In that case, when he uses it he is only Mo'el to the value of the benefit that he derives from it, which is why we say that it does not out to Chulin completely and they are all Mo'el.

אבל נתנו לחבירו וחבירו לחבירו, לא מעל אלא הראשון שהוציאו מרשות לרשות -ונהי נמי דסבר שהיא שלו, מ"מ מתכוין הוא להוציאו מרשותו לרשות חבירו.

2.

Answer (concl.): But there where he gives it to his friend and his friend gives it to his friend, only the first one, who took it out from one domain to another, is Mo'el - because even though he thought it belonged to him, he nevertheless had in mind to take it out from his domain to that of his friend.

ולפיכך צ"ל 'בא חבירו ורכב עליו, ובא חבירו ורכב עליו, כולן מעלו- ואע"ג שנתכוין לגוזלו ולהוציאו מרשות לרשות...

(g)

Inference: Consequently, one must say that in the case where 'his friend came and rode on it, and his friend and rodde on it, they are all Mo'el - speaks even where he intended to steal it and to take it from one domain to another ...

דאם לא כן, מאי איריא 'בהמה וכלי שרת' ... ?

1.

Proof: Because otherwise, why does it specifically mention 'Beheimah and K'lei Shareis' ...

אפילו בקדשי בדק הבית יש מועל אחר מועל היכא דאינו מתכוין להוציאו מרשות לרשות, אלא ליהנות ממנו ולהניח, כדפרישית?

2.

Proof (cont.): Even Kodshei Bedek ha'Bayis are subject to Me'ilah after Me'ilah, there where he did not intend to take it out of one domain to another, but just to benefit from it and to put it back, as Tosfos explained.

אלא לעולם מיירי שמתכוין לגוזלה, ואפ"ה אמרינן ד'כולן מעלו' כדפרישית.

3.

Proof (concl.): It must therefore be speaking where he intended to steal it, and nevertheless we say that they are all Mo'el, as Tosfos just explained.

וראיה לחלק בין נהנה מדבר שסבור שהוא שלו לדבר שהיה סבור שהוא של אחרים -מההיא דאמרינן (מעילה דף כ.) גבי 'נטל אבן או קורה של הקדש, לא מעל...

(h)

Proof #1: And proof to distinguish between benefiting from something that one thinks is one's own and something that belongs to others - lies in the Gemara in Me'ilah (Daf 20a) where the Gemara rules that someone who takes a stone or a beam belonging to Hekdesh is not Mo'el but ...

נתנה לחבירו, הוא מעל וחבירו לא מעל' .ופריך 'מכדי משקל שקלה, מה לי שקלה הוא מה לי שקלה חבירו? ...

1.

Proof #1 (cont.): If he then gives it to his friend, he is Mo'el but his friend is not. And in answer to the question that, having taken the stone, what difference does it make whether he just takes it himself or gives it to his friend? ...

ומוקי רישא ד'לא מעל' -באבנים מסורות לגזבר- שאינם יוצאים מרשות הקדש, וגם הגזבר לא נתכוון לגוזלם אלא ליהנות מהם דסבור שהם שלו...

2.

Proof #1 (cont.): The Gemara establishes the Reisha - that 'He is not Mo'el' - by stones that are handed to the treasurer (of Hekdesh) , which do not leave the domain of Hekdesh, and also the treasurer did not intend to steal them, only to benefit from them thinking they were his ...

וסיפא דקתני 'הוא מעל' מיירי שנתכוון להוציאם מרשות לרשות, כדקתני 'נתנם לחבירו, הוא מעל' .

3.

Proof #1 (concl.): Whereas the Seifa which states that 'He is Mo'el' speaks where he intended to take them out of one domain to the other, as the Tana says 'If he gave them to his friend, he is Mo'el'.

ועוד ראיה- מההיא דפרק אלו נערות (כתובות לד:) דקאמר התם 'הניח להם אביהם פרה שאולה, כסבורים הם דשל אביהם היא, טבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר בזול ...

(i)

Proof #2: And another proof is from the case in Perek Eilu Na'aros (Kesuvos, Daf 34b) where the Gemara says, in connection with a 'Yesomim whose father left them a borrowed cow - if they Shechted and ate it assuming that it belonged to their father, they must pay the value of cheap meat ...

אבל כסבורים שהיא דפקדון, וטבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר שלם ...

1.

Proof #2 (cont.): But that if they Shechted and ate it knowing that it was a Pikadon, they must pay the full value of the cow ...

אם כן, מצינו חילוק בין סבור שהוא שלו לסבור שהוא של אחרים.

2.

Proof #2 (concl.): A proof that there is a distinction between whether one thinks that it is one's own or one knows that it belongs to others.

3)

TOSFOS DH KODSHIM KALIM MI SHAMA'S LEIH

תוס' ד"ה קדשים קלים מי שמעת ליה

(Summary: Tosfos clarifies the question and queries it.)

אם היא של קדשים קלים, מה תקנה נעשה לה, אפילו נתכוון לגוזלה, לא תצא לחולין, כיון דליכא מעילה בהן?

(a)

Clarification: If it is Kodshim Kalim, how can one rectify it, seeing as even if he has in mind to steal it, it will not go out to Chulin, since they are not subject to Me'ilah?

דבשלמא קדשי קדשים כגון בדק הבית וחטאת, דין הוא שיצאו לחולין על ידי מעילה שמועל בהן.

1.

Clarification: (cont.): If it was Kodshei Kodshim - such as Bedek ha'Bayis or a Chatas, there would be no problem, since it would go out to Chulin via Me'ilah.

ואם תאמר, מאי קשה ליה, ולא יוציאנה לחולין -אלא יביא בהמה אחרת ויאמר 'אם זו עולה, הרי אני גוזלה וזו תהא עולה תחתיה...

(b)

Question: What is the problem - Don't take it out to Chulin, but rather bring another animal and declare 'If this animal is an Olah, I am stealing it, and this one will be an Olah in its place ...

ואם היא קדשים קלים כגון שלמים, היא עצמה תהא שלמים...

1.

Question (cont.): Whereas if it is Kodshim Kalim, such as a Shelamim, then it will itself be brought as a Shelamim

ולא יקריב אלא היא, ואחרת לעולת נדבה?

2.

Question (concl.): And he brings it as a Shelamim and the other one as an Olas Nedavah (continued on Amud Beis) .

55b----------------------------------------55b

ויש לומר, דאי אפשר למיעבד הכי -שהרי יש לספק בבהמה זאת הנמצאת משום חששת בכור ומעשר...

(c)

Answer: it is not possible to do that - because the Safek includes the possibility that the found animal is a B'chor or Ma'aser (Beheimah) ...

דלא הושוו מתנותיהם ומתנות של שלמים -דשלמים טעונין שתי מתנות, ובכור ומעשר מתנה אחת, ולא יכול להקריבה אלא צריך להמתין עד שיתמומם...

1.

Reason: Whose Matanos (of blood) are not the same as those of a Shelamim, which requires two Matanos, whereas they require only one (Zevachim 56b).

ולא רצה לתרץ שימתין לה עד שיתמומם, ואז יאמר 'אם שלמים, תהא מחולל על מעות הללו' ...

(d)

Refuted Answer: And the Gemara did not want to answer that the finder should wait until it obtains a blemish, and that he should then declare 'If it is a Shelamim, it should be redeemed by this money' ...

דנהי דקדשים קלים אינם מחוללים, היינו כל זמן שהם תמימים ...

1.

Refuted Answer (cont.): Because although Kodshim Kalim cannot be redeemed, that is only as long as it does not have a blemish ...

משום דמשמע ליה לרבי אושעיא הא דקתני 'זכרים עולות ונקבות זבחי שלמים' הוי מיד שמצא הבהמה מצי למיעבד הכי בלא המתנה עד שיתמומם.

(e)

Refutation: Because Rebbi Oshaya maintains that when the Tana says 'Zecharim Olos u'Nekeivos Zivchei Shelamim', he means straightaway, that as soon as he finds the animal he is able to do it without having to wait until it obtains a blemish.

4)

TOSFOS DH D'MAISI NAMI TODAH

תוס' ד"ה דמייתי נמי תודה

(Summary: Tosfos explains why he cannot simply bring the same animal as either a Shalamim or a Todah, and elaborates.)

וא"ת, ואמאי צריך להביא בהמה אחרת לתודה? באותה עצמה שיעשה זבחי שלמים יתנה ויאמר 'אם אינה שלמים, תהא תודה?'

(a)

Question: Why must he bring a different animal as a Todah? Why not make a stipulation on the animal that he brings as a Shelamim that 'If it (the found animal) is not a Shelamim, it (the animal that he is bringing) should be a Todah'.

ואי משום המתנות הוו שוין...

1.

Question (cont.): Because as far as the Matanos are concerned, they are the same ...

ואי משום דלא שוו באכילתן דשלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד ותודה ליום ולילה...

(b)

Introduction to Refuted Answer: And if it is because their eating times are different, inasmuch as Shelamim can be eaten for two days and a night, and a Todah for one day and a night (Zevachim, 55a) ...

ו'אין מביאין קדשים לבית הפסול' ...

1.

Refuted Answer: And 'One is not allowed to cause Kodshim to become Pasul' (when they must be burned [Ibid. 75b]) ...

ע"כ האי תנא קסבר דמביאין, מדקתני בסמוך 'פסח שלא בזמנו שלמים' -ואע"ג דפסח אינו נאכל אלא ל)יום ו(לילה ושלמים נאכלים לב' ימים ולילה ...

(c)

Refutation: This Tana holds that one is allowed to do so, seeing as he will shortly say 'Pesach not in its time is a Shelamim' - despite the fact that the Pesach can only be eaten for a (day and a) night, whereas a Shelamim can be eaten for two days and a night ...

אלמא לא חייש מן האכילה.

1.

Refutation (cont.): So we see that we are not concerned about the eating [differences].

וי"ל, משום דתודה בעי לחם.

(d)

Answer: Because the Todah requires bread.

וא"ת, לייתי לחם ויתנה 'אם היא תודה, הרי לחמה; ואם היא שלמים, תהא הלחם נדבה' ...

(e)

Question: `Why not bring the bread and stipulate 'If it is a Todah, here is its bread; and if it is a Shelamim, then the bread will be a Nedavah'?

הא אין לחם בא נדבה, וחולין בעזרה הוא...

(f)

Answer: Bread cannot be brought as a Nedavah; in fact it is bringing Chulin into the Azarah

כדאמרינן בפרק התודה (מנחות דף פ:).

1.

Source: As the Gemara says in Perek ha'Todah (Menachos, Daf 80b).

5)

TOSFOS DH V'DILMA ASHAM HU

תוס' ד"ה ודילמא אשם הוא

(Summary: Tosfos explains why he cannot simply bring the same animal as either a Shelamim or an Asham, and elaborates.)

ואם תאמר, ויתנה באותן של שלמים, דהא שוו במתנות? ...

(a)

Question: Why can he not simply stipulate on the animal of Shelamim, seeing as their Matanot are equal?

ואי משום סמיכה- דשלמים טעונין סמיכה ואשם אין טעון סמיכה...

(b)

Refuted Answer: If it is a question of Semichah - since Shelamim require Semichah, whereas an Asham does not ...

הא סמיכה לא מעכבא.

1.

Refutation: Semichah is not crucial (Zevachim, 6a).

ואי משום אכילה...

(c)

Refuted Answer: And as for the eating (Shelamim must be eaten in two days, and an Asham in one) ...

הא קסבר דמביאים קדשים לבית הפסול.

1.

Refutation: The Tana holds that one is allowed to cause Kodshim to become Pasul.

ויש לומר, דאין להתנות אשם בשלמים, שהרי שלמים טעונין נסכים ואשם אין טעון נסכים.

(d)

Answer: One cannot stipulate for a Shelamim to be an Asham, since Shelamim require Nesachim whilst an Asham does not (Menachos, 90b).

ואין לומר שיתנה לנסכים ויאמר 'אם היא שלמים מוטב, ואם לאו, יהו נסכי נדבה' ...

(e)

Implied Question: And one cannot stipulate on the Nesachim and say that 'If it is a Shelamim then that's fine, whereas if not the Nesachim will be a Nedavah' ...

שהרי אין נסכי חובה ונסכי נדבה שוין, שנסכי חובה לספלים ונסכי נדבה מזלפן על גבי אישים.

(f)

Answer: Because Niskei Chovah and Niskei Nedavah are not the same, since the former are poured into the bowls (on the Mizbe'ach), whereas the latter are sprinkled on the fire-offerings (See Masores ha'Shas).

6)

TOSFOS DH V'DILMA ASHAM NAZIR V'ASHAM METZORA HU

תוס' ד"ה ודילמא אשם נזיר ואשם מצורע הוא

(Summary: Tosfos gives a number of reasons as to why one cannot stipulate on the Shelamim that it should be an Asham Metzora.)

ואם תאמר, אשם מצורע מיהא יתנה בשלמים, שהרי שוין הן בנסכים?

(a)

Question: Why not at least stipulate on an Asham Metzora from the Shelamim, seeing as the Nesachim are the same (Menachos 90b)?

ויש לומר, דעיקר קושיא מאשם נזיר, ואשם מצורע נקט אגב אשם נזיר.

(b)

Answer #1: The basic Kashya is from the Asham Nazir, and it only mentions Asham Metzora on account of the Asham Nazir.

עוד י"ל, דבאשם מצורע איכא חששא אחרינא -שצריך ליתן מדמו על בהונות מצורע, והכא ליכא מצורע.

(c)

Answer #2: Moreover, by the Asham Matzora there is another problem - in that one has to place some of its blood on the right thumb and big toe of the Metzora, and in our case there is no Metzora.

עוד אמר ה"ר שמשון מקוצי דאין לומר שיתנה אשם בשלמים, דשמא היום או למחר ידע בעל האשם שנאבד האשם ויביא אחר תחתיו ולא ידע שנמצא ...

(d)

Answer #3: And besides, says ha'Rav Shimshon from Coucy, one cannot stipulate an Asham on the Shelamim, because perhaps today or tomorrow, when the owner realizes that his Asham is lost, he will bring another one in its stead, not knowing that it was found ...

ויהיה אותו שיביא חולין לעזרה, משום דהוי אשם שנתכפרו בעליו באחר (ולמיתה) [ולרעייה] אזלא.

1.

Answer #3 (cont.): And the one that he subsequently brings will be Chulin in the Azarah, since it is an Asham whose owner has been atoned with a substitute and which therefore goes li'Re'iyah (into the meadow until it obtains a blemish ... [Temurah 20b] ).

והשתא ניחא, דלא מצי להקשות מידי.

2.

Answer #3 (concl.): Now everything is fine, and there is nothing to ask.

אבל בעולה ליכא למיחש להא אם יביא עולה אחרת- שהרי עולה בא נדבה.

(e)

Conclusion: But by an Olah there is nothing to worry about if he brings another Olah - since an Olah can be brought as a Nedavah.

7)

TOSFOS DH SHE'LO BI'ZEMANO HAVI SHELAMIM

תוס' ד"ה שלא בזמנו הוי שלמים

(Summary: Tosfos explains how it is possible for a Pesach to reach stage of she'Lo bi'Zemano', even though one is careful.)

וא"ת, כיון דמזהר זהירי בפסח, איך יבא לידי פסח שלא בזמנו?

(a)

Question: Since people tend to be careful concerning the Pesach, how does a 'Pesach she'Lo bi'Zemano' come about?

וי"ל, דלפעמים הפסח חולה ומפריש אחר...

(b)

Answer #1: Sometimes the Pesach is sick, so he designates another one ...

או שמא מיירי בפסח שנטמאו בעליו.

(c)

Answer #2: Or it speaks about a Pesach whose owner became sick.

אי נמי, כגון שהפריש שני פסחים לאחריות, שעכשיו לא נקרב אלא אחד מהן ונשאר אחר זמנו.

(d)

Answer #3: Alternatively, he designated two Pesachim, one for Achrayos (in case the other one gets lost or dies), in which case he brings one of them and the other one is still there after Pesach.

8)

TOSFOS DH ESHTAKACH BAS SHENASAH MAI

תוס' ד"ה אשתכח בת שנתה מאי

(Summary: Tosfos explains why the Gemara did not ask the same question earlier with regard to Asham, and queries the Gemara earlier which states 'Zecharim Olos'.)

אבל לעיל גבי אשם לא מצי למיבעי 'אשתכח בת שתי שנים, מאי' ...

(a)

Refuted Question: Earlier, by Asham, the Gemara could not have asked what the Din will be if it turns out to be in its second year ...

לפי שנוכל לומר שיהיה תקנה ברעייה ד'כל שבחטאת מתה, באשם רועה' ...

(b)

Refutation: Because it could have answered by citing the possibility of 'Re'iyah', since whevever a Chatas has to die, the equivalent by Asham is 'Ro'eh'.

ואם כן, ירעה עד שיסתאב, והדמים יהיו לקייץ המזבח...

1.

Refutation (cont.): In which case the animal would graze in the meadow until it obtains a blemish, and the proceeds would go for Kayitz ha'Mizbe'ach (as Olos Tzibur Nedavah [Temurah 20b]) ...

אבל בחטאת אין בה תקנה כלל, ומשום הכי בעי גמרא ומאי תקנתיה

2.

Refutation (concl,): Whereas in the case of Chatas there is no Takanah at all, which is why the Gemara asks what one should do.

וא"ת, לעיל דקאמר 'זכרים עולות' ,ליחוש דילמא שעירי רגלים וראשי חדשים שהם חטאות צבור והם זכרים...

(c)

Question: Above when the Tana says 'Zecharim Olos', why are we not concerned that perhaps they are the goats of Yom-Tov or Rosh Chodesh, which are males ...

וא"כ, אמאי לא בעי גמרא לעיל כי הכא דילמא חטאות ?'

1.

Question (cont.): So why does the Gemara not ask there 'Perhaps they are Chata'os', like it asks here?

צ"ל דלהא ליכא למיחש, דהא לב ב"ד מתנה עליהם שאם נאבדו, יהיו חולין.

(d)

Answer: We have to say that we are not concerned with that, since Beis-Din automatically stipulate that in the event that they get lost, they will become Chulin (See Shevu'os 11b).

9)

TOSFOS DH EIN LOKCHIN BEHEIMAH B'MA'ASER SHEINI

תוס' ד"ה אין לוקחין בהמה במעשר שני

(Summary: Tosfos disagrees with one of the reasons that Rashi gives to explain this ruling and elaborates.)

פירש בקונטרס חוץ לירושלים ...

(a)

Clarification: Outside Yerushalayim, Rashi explains ...

משום דכתיב (דברים יד) "וצרת הכסף בידך" -דהתורה הקפידה בכסף צורה.

1.

Reason #1: Because the Torah writes (in Devarim 14) "ve'Tzartaa ha'Kesef be'Yad'cha" - so the Torah is particular on Kesef Tzurah minted coins).

ועוד, שמא תכחש בטורח הדרך.

2.

Reason #2: Moreover, perhaps it will become weak on account of the journey.

ולא נהירא -דהא דבעינן כסף צורה היינו דוקא דרך חילול כגון לקנות דבר שאינו אוכל, שאז צריך לחזור ולמכור...

(b)

Question: But this is not correct, since minted money only applies by way of redemption - such as purchasing something with it that is not a food, which one will later need to resell ...

אבל במקח בהמה להוליך ולאוכלה בירושלים, שרי, ולא בעינא כסף צורה.

1.

Question (cont.): But to purchase an animal, to take it to Yerushalayim to eat it there, is permitted, and minted coins are not required.

והכי נמי אמר בהגוזל קמא (ב"ק דף צז:)- 'מי שיש לו מעות בבבל שאינם יוצאין בירושלים, זבין בהמה בבבל וממטי לה בירושלים'

(c)

Support: And this is what the Gemara says in 'ha'Gozel Kama (Bava Kama, 97b) - 'Someone who has money in Bavel which is not currency in Yerushalayim my buy an animal in Bavel and take it to Yerushalayim' ...

אלמא לא בעינן כסף צורה.

1.

Support (cont.): From which we see minted money is not necessary.

מיהו ללישנא ד'שמא תכחיש' לא קשה כולי האי...

(d)

Partial Answer: According to the answer 'Perhaps it will become weak' however, the Kashya is not so strong ...

דאיכא למימר דיותר טוב לקנות בהמה ולהעלותה לירושלים - ואע"ג שמתכחשת מטורח הדרך, מלהביא המעות של בבל שאינם יוצאים בירושלים.

1.

Partial Answer (cont.): Because one can answer that it is preferable to purchase an animal and to take it to Yerushalayim - even if it becomes weak from the journey, than to bring Babylonian money that is not currency in Yerushalayim.

אבל ללישנא דכסף צורה, קשה טובא, כדפרישית.

(e)

Conclusion: But according to the answer of minted money, the Kashya is strong, as Tosfos explained.

לכך נראה לר"י לפרש דהיינו טעמא ד'אין לוקחין בהמות ' ... - 'גזירה שמא יגדל עדרים עדרים' ...

(f)

Reason #3: Therefore the Ri explains that the reason one cannot purchase animals ... ' is on account of a decree that he may raise herd upon herd of animals' ...

והכי נמי אמרינן בפרק לולב הגזול (סוכה דף מ:) ,דקאמר התם...

(g)

Proof: And so the Gemara explains in Perek Lulav ha'Gazul (Sukkah, Daf 40b) where it states ...

" 'מעות מעשר שני מתחללין על בהמה חיה ועוף בין חיים בין שחוטים" ,דברי ר' מאיר; וחכמים אומרים "על שחוטים מתחללין, על חיין אין מתחללין" ... '

1.

Proof (cont.): That according to Rebbi Meir, 'One may redeem money of Ma'aser Sheini on a Beheimah or a Chayah, whether alive or Shechted; whereas the Chachamim say 'On Shechutim one may, but not on live ones'.

ומסיק 'מחלוקת בזכרים, אבל בנקבות דברי הכל אין מתחללין על חיין- שמא יגדל מהם עדרים' ...

2.

Proof (cont.): And the Gemara there rstablishes the Machlokes by males, but b y females both agree that one cannot redeem it on live animals - in case one rears hered upon herd' ...

ובזכרים פליגי אי גזרינן זכרים אטו נקבות אי לא -דרבי מאיר לא גזר, ורבנן גזרי.

3.

Proof (concl.): And regarding males, they argue over whether they issued a decree on males on account of females ofr not - Rebbi Meir holds they did not, the Rabbanan hold they did.

והכא דקאמר 'אין לוקחין' ,גזירה זכרים אטו נקבות.

(h)

Conclusion: And when our Gemara says 'Ein Lokchin', it is a decree males on account of females.

ואם תאמר, כיון דטעמא הוי משום גזירה, אמאי קאמר התם לשון 'מתחללין' דמשמע אפילו דיעבד לא מהני ...

(i)

Question: Seeing as the reason is because of a decree, why does the Gemara there say 'Ein Mischal'lin', implying that even Bedi'eved it is ineffective ...

והא אמר בכל דוכתי דכל דבר שהוא דרבנן, בדיעבד מהני ,ואם כן 'מחללין' מיבעי ליה ...

1.

Question (cont.): When we always say that whatever is de'Rabbanan, Bedi'eved is effective, in which case it ought to have said 'Ein Mechal'lin'? ...

דכוותיה אמרינן בפרק הזהב (ב"מ דף מה:) דקאמר התם- 'אלא מאי דרבנן! 'אין מתחללין' ' ! 'מחללין 'ו'אין מחללין' מיבעי ליה?

(j)

Support: Like the Gemara says in Perek ha'Zahav (Bava Metzi'a, Daf 45b) - 'What then, de'Rabbanan! In that case it should have said, not 'Ein Mischal'lin' but 'Mechal'lin and 'Ein Mechal'lin'?

ויש לומר, כיון דבההיא דלולב הגזול יש תקנה לעשות -לומר 'יחזרו דמים למקומן' כדקאמר הכא ...

(k)

Answer: Seeing as, in the case in Lulav ha'Gazul, there is a Takanah (a way out) - to return the money to the seller, as the Gemara says here ...

משום הכי קאמר דאפילו דיעבד לא מהני - דאי אמרינן מהני, כך לי דיעבד כמו שהיה עושה אותו בתחלה.

1.

Answer (cont.): That's why it says that even Bedi'eved it is not effective, because if it was, there would be no difference between Di'eved and Lechatchilah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF