1)

TOSFOS DH MAI UKI LAH K'REBBI ELIEZER

תוס' ד"ה מאי מוקי לה כרבי אליעזר

(Summary: Tosfos explains the Gemara initial contention both according to Rashi and according to Rabeinu Tam.)

פי' בקונטרס- 'ועד השתא מהדרינן לאוקומי דלא כרבי אליעזר דשמותי הוא' .

(a)

Explanation #1: Rashi explains that, 'Till now, the Gemara attempted to establish it (the Beraisa) not like Rebbi Eliezer, because he is a Shamuti'.

לפי' ר"ת דגריס הכא 'במאי מוקי לה, כר' עקיבא' ,צ"ל דעד השתא מהדר לאוקומי כרבי אליעזר ...

(b)

Explanation #2: According to Rabeinu Tam on the other hand, who has the text 'How does he establish it, like Rebbi Akiva' - we have to say that the Gemara until now attempted to establish it like Rebbi Eliezer ...

משום דרבנן דר' שמעון קיימי כוותיה, דאמרי 'אבל לא לשפחות אחר אישות' ...

1.

Reason: Because the Rabbanan of Rebbi Shimon, who say 'But not for Shifchus after Ishus', hold like him ...

ור' שמעון נמי הכי אית ליה, אלא שמוסיף עוד 'אבל לא לשפחות אחר שפחות '.

2.

Explanation #2 (concl.): And even Rebbi Shimon holds like that, only he adds 'But not for Shifchus after Shifchus'.

2)

TOSFOS DH ISH P'RAT L'KATAN

תוס' ד"ה איש פרט לקטן

(Summary: Tosfos explains why this D'rashah is necessary.)

ואף על גב דקטן לאו בר עונשין הוא ...

(a)

Implied Question: And even though a Katan is not subjecft to punishment ...

מ"מ איצטריך קרא למעוטי, דקס"ד שיהא נהרג, כיון שהאשה נהרגת על ידו.

(b)

Answer: We need the Pasuk to preclude him, because we would otherwise have thought that he must be killed, since the woman is sentenced to death on his account.

3)

TOSFOS DH U'MI'D'ORAYSA CHAZYA LEIH

תוס' ד"ה ומדאורייתא חזיא ליה

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פי' בקונטרס- דזקוקה לו וביאתו ביאה לכל דבר, וקנאה ליורשה וליטמא לה ...

(a)

Refuted Explanation: Rashi explains that she is 'Zekukah' to him and that his Bi'ah is a Bi'ah in all regards, inasmuch as he acquires her to inherit her and to render himself Tamei for her ...

כדתנן (נדה דף מה.) 'בן ט' שבא על יבמתו, קנאה' .

1.

Source: As the Mishnah states in Nidah (Daf 45a) 'A nine-year old who has relations with his Yevamah acquires her'.

וקשה, דזה אינו אלא מדרבנן, ולפוסלה מן האחין, כדתנן בהאשה רבה (יבמות דף צו:) 'עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול' ...

(b)

Refutation: That is only mi'de'Rabbanan, and to disquaslify her from the brothers, as we learned in the Mishnah in ha'Ishah Rabah (Yevamos, Daf 96b) 'They made the Bi'ah of a nine-year old like the Ma'amar of a Gadol' ...

אבל ליורשה ולשאר דברים לא הויא כאשתו.

1.

Refutation (cont.): But she is not his wife with regard to inheriting her and other matters.

ולכן נ"ל, דמדאורייתא חזיא ליה בעלמא -כגון שהיה היבם גדול.

(c)

Authentic Explanation: The explanation is therefore that she is fit in other cases - such as where the Yavam is a Gadol

'וקטן זה ביאתו ביאה' -כלומר שאם בא על אחת מכל עריות שבתורה, מומתים על ידו;

1.

Authentic Explanation (cont.): 'This Katan's Bi'ah is considered a Bi'ah' - inasmuch as that in the event that he has relations with any of the Arayos mentioned in the Torah, they are sentenced to death on account of him (Nidah, 45a).

'מהו דתימא הואיל ומדאורייתא... '- כלומר אי לאו האי קרא דמעטיה, ה"א מדאורייתא חשובה כאשתו ...

2.

Authentic Explanation (cont.): 'One might have thought that, since mi'd'Oraysa ... ' - if not for this Pasuk ("Ish") which precludes it, we would have thought that, min ha'Torah she is considered his wife ...

קמ"ל שאינו קונה אותה אלא מדרבנן, כדאמרינן בעלמא (שם) 'עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול '.

3.

Authentic Explanation (concl.): Therefore it teaches us that he only acquires her mi'de'Rabbanan, as the Gemara says elsewhere (Ibid.) 'They made the Bi'ah of a nine-year old like the Ma'amar of a Gadol' (See Masores ha'Shas).

4)

TOSFOS DH TARTI

תוס' ד"ה תרתי

(Summary: Tosfos cites two ways of explaining the question.)

פי' בקונטרס 'הא בהא תליא' -כלומר חדא מילתא היא, דכיון ש'אין יעוד אלא מדעת' ,פשיטא ד'אין יעוד מועיל אלא בגדול' , שהרי קטן לא מצי לשוויי שליח לקדש?

(a)

Explanation #1: Rashi explains 'Ha be'Ha Talya' to mean that they are one and the same, because, since 'Yi'ud requires Da'as', it is obvious that it is confined to a Gadol, sinc a Katan cannot appoint a Shali'ach to betroth?

וה"ר אלחנן פי' 'תרתי כלומר דסתרן אהדדי- דרישא דאמרי' 'אין יעוד אלא בגדול' משמע אפילו שלא מדעת מהני; והדר אמרינן 'אין יעוד אלא מדעת' משמע, אבל שלא מדעת לא מהני?

(b)

Explanation #2: But according to ha'Rav Elchanan however, it means that they contradict one another - Since firstly, he says - 'Ein Yi'ud Ela be'Gadol' implies that even without his Da'as, Yi'ud is effective, then he says that 'Yi'ud requires Da'as; otherwise it is not effective?

5)

TOSFOS DH OMER ADAM L'BITO KETANAH TZE'I V'KABLI KIDUSHAYICH MI'D'REBBI YOSSI

תוס' ד"ה אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך מדר' יוסי

(Summary: Tosfos discusses the Chidush and elaborates.)

תימה, מאי אתא לאשמועינן, פשיטא? למה לא תתקדש? ...

(a)

Question: What is the Chidush? Why is it not obvious that she is betrothed ...

אפילו היה אומר 'תן מנה לפלוני ותתקדש בתי לך' ,היתה מקודשת מדין ערב כדלעיל (דף ז.) - כ"ש שאמר לבתו?

1.

Question (cont.): Bearing in mind that even if he were to say 'Give a Manah to P'loni and my daughter will be betrothed to you', she would be betrothed due to the Din of 'Arvus', as the Gemara said above (on Daf 7a)? How much more so when he says it to his daughter?

וכי תימא דהכא לא שייך דין ערבות, דהא לא דיבר למקדש ...

(b)

Refuted Answer: And if one wants to answer that 'Arvus' is not applicable here, since he did not speak to the Mekadesh ...

א"כ, לר' יוסי בר' יהודה דאמר ד'מקודשת בפרוטה אחרונה' ,אטו נילף מינה דאם לא אמר כלום, לא לבת ולא למקדש תהא מקודשת? ...

(c)

Refutation: Would one likewise extrapolate from Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah, who says that 'she is betrothed with the last P'rutah', that she will be betrothed, even if he says nothing, either to his daughter or to the Mekadesh? ...

אלא ע"כ המכירה חשובה כאילו אמר אביה לבת 'התקדשי ביעוד, ' א"כ המכירה נמי תחשב כאילו אמר למקדש?

1.

Refutation (cont.): We are therefore forced to say that the sale is considered as if the father instructed the daughter to betroth herself with Yi'ud, in which the it is also considered as if he instrunted the Mekadesh.

וי"ל, דלא הוי לא כאומר לו ולא כאומר לה...

(d)

Answer: In fact it is not considered as if he said it, neither to him nor to her ...

אלא הכי מוכיח ע"כ קטנה יש לה יד לקבל קידושין, מדאשכחן גבי יעוד דאמר רחמנא שתתייעד על ידי עצמה...

1.

Answer (cont.): And the Gemara is actually bringing a proof that a Ketanah has a Yad to receive her own Kidushin, from the fact that the Torah permits her to conduct her own Yi'ud ...

שאם לא היה מועיל בעלמא כשנותן לה רשות להתקדש מדעת ע"י עצמה, לא היה אומר הכתוב שיהיה מועיל לענין יעוד.

(e)

Reason: Because if her father's consent to perform her own Kidushin would not take effect, the Torah would not allow her to conduct her own Yi'ud.

וא"ת, היאך היא מתקדשת באומר לה 'צאי וקבלי קידושיך' ,והלא קטן לית ליה זכייה מן התורה? ...

(f)

Question #1: How can she be betrothed when her father tells her to go and betroth herself, bearing in mind that a Katan cannot acquire min ha'Torah? ...

כדמשמע פ"ק דב"מ (דף יב.) ד'קטנה אין לה יד לזכות בעצמה' ...

1.

Source: As is implied in the first Perek of Bava Metzi'a (Daf 12a) - that 'A Ketanah does not have a Yad to acquire by herself' ...

ואמרינן ד'מציאת הקטן אפילו לר' יוסי אין בו גזל גמור אלא מדבריהם' ?

2.

Source (cont.): And the Gemara says there that even according to Rebbi Yossi, what a Katan finds is not subject to real Gezel, only to Gezel de'Rabbanan?

בשלמא גבי יעוד דהתם, דין הוא שתזכה בשיור, שאינו אלא מחילת שיעבוד בעלמא.

3.

Question (cont.): It is in order that by Yi'ud, she can acquire with the remaining P'rutah, which merely entails foregoing the Shibud.

וי"ל, דבדעת אחרת מקנה לה יש לה זכייה מדאורייתא...

(g)

Answer: When others are Makneh to her, she can acquire mi'd'Oraysa ...

כדמשמע בס' [התקבל] (גיטין סה.) דפריך לרב חסדא דאמר 'אחד זה ואחד זה, זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים' ...

1.

Source: As is implied at the end of 'Hiskabel' (Gitin, Daf 65a), where the Gemara queries Rav Chisda, who says that both cases (of Katan) mentioned there can acquire for themselves but not on behalf of others' ...

מההיא ד'אומר אדם לעבדו ולשפחתו העבריים "הילך מעות הללו ופדה מהן מעשר שני" - 'ושפחה עברית קטנה היא? ...

2.

Source (cont.): From the Beraisa of 'A man who says to his Jewish servant or maidservant "Take this money and redeem Ma'aser Sheini with it' - And a Jewish maidservant can only be a Ketanah?

ודחי 'בעציץ שאינו נקוב דרבנן - 'מכלל שהיה רוצה להוכיח שזוכה אפילו לאחרים מן התורה.

3.

Source (concl.): And the Gemara answers 'By a pot without a hole, mi'de'Rabbanan' - from which we that it wanted to prove that the can acquire even on behalf of others min ha'Torah.

6)

TOSFOS DH B'MILVEH SHE'YESH ALEHAH MASHKON MEKUDDESHES MI'DE'REBBI YOSSI B'REBBI YEHUDAH

תוס' ד"ה במלוה שיש עליה משכון מקודשת מדר' יוסי בר' יהודה

(Summary: Tosfos establishes it by a Mashkon that is taken simultaneously with the loan and elaborates.)

אין לפרש דמיירי במשכון שלא בשעת הלואה, דקני לה מדרבי יצחק...

(a)

Clarification: We cannot establish the case by a security that is taken not simultaneously with the loan, which ne acquires on account of Rebbi Yitzchak ...

דאם כן, היה לו להביא כאן דרבי יצחק, כמו שמביא לעיל (דף ח:) גבי 'קידשה במשכון, מקודשת' ...

1.

Proof: Because then, the Gemara ought to have cited Rebbi Yitzchak here, as it did earlier (on Daf 8b), in connection with 'If he betrothed her with a security, she is Mekudeshes'.

ולעיל היה לו להביא דרבי יוסי ברבי יהודה, אלא אפי' במשכון בשעת הלואה איירי...

(b)

Clarification of Earlier Sugya: Whereas earlier (Ibid.) it does not cite Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah, since it speaking even in the case of a security that is taken simultaneously with the loan ...

ואפי' אין מחזיר לה משכון, אלא שמוחל לה את המלוה, ואע"פ שהמשכון בידו ...

(c)

Clarification (cont.): And it speaks even if he does not return the security, but is Mochel the loan even though he still has it ...

דהא 'המקדש במלוה שיש עליה משכון' קאמר, ולא 'המקדש במשכון' .

1.

Proof: Since the Gemara says 'Someone who betroths with a loan on which there is a security, and not 'with a security'.

וא"ת, כיון דמקדש בהנאת מחילת מלוה, אפילו בלא משכון אמרי' דמקודשת לעיל... ,

(d)

Introduction to Question: Since he betroths with the benefit of the foregoing the loan, the Gemara said earlier that she is Mekudeshes even without a security ...

ולמה אנו צריכין ללמוד מר' יוסי?

1.

Question: So why do we need to learn from Rebbi Yossi ... ?

וי"ל, דהיכא דאיכא משכון גרוע טפי, דס"ד דלא סמכה דעתה כיון שאינו מחזיר לה משכון...

(e)

Answer: The fact that there is a security makes it worse, beecause we might therefore think that she does not rely on his words, since he does not return it ...

קמ"ל מילתא דרבי יוסי דמקודשת.

1.

Answer (cont.): Consequently, Rebbi Yossi ... teaches us that she is nevertheless Mekudeshes.

וא"ת, היכי נילף מרבי יוסי ברבי יהודה מיעוד, והלא ביעוד מחזיר לה המשכון -היינו גופה, דהא גופה משכון היא, והכא אין מחזיר לה משכון?

(f)

Question: How can we learn from Rebbi Yossi be'Rebbi Yehudah from Yi'ud, seeing as by Yi'ud, he returns her the security - which is herself, since her body is the security, whereas in the current case,he does not return the security?

וי"ל, דפשיטא ליה דאין עיקר היעוד בחזרת משכון אלא מחמת מחילת שיעבוד המלוה לחוד.

(g)

Answer: The Gemara considers it obvious that the basic Yi'ud is not based on the returnof the security, but on the foregoing of the Shi'bud of the loan exclusively.

ונ"ל לדקדק דקסבר ר' יוסי בר' יהודה ד'עבד עברי אין גופו קנוי' ...

(h)

Clarification: Tosfos initially thinks that Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah must hold that 'An Eve Ivri's body is not acquired by his master' ...

דאי גופו קנוי, מה ענין זה אצל מלוה שיש עליה משכון, אין כאן מלוה כלל, אלא מקדשה בהקנאת גופה לעצמה?

1.

Proof: Because if it was, what has it to do with a loan on which there is a security, as there is no loan at all there, and he betroths her by returning her body to herself?

ומיהו י"ל, דע"כ לא בהקנאת גופה שהיא קנויה לו מקדשה, דאם כן, איך תתקדש בלא שטר שחרור ובלא הפקר?

(i)

Refutation: One can refute this however, in that he cannot possibly betroth her in that way, because how would she then be Mekudeshes without a Sh'tar Shichrur and without declaring her Hefker?

19b----------------------------------------19b

7)

TOSFOS DH MASHAL L'MA'AN

תוס' ד"ה משל למאן

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation regarding which is the 'Mashal'.)

פי' בקונטרס ' -מדברי מי אנו למידין'? '

(a)

Explanation #1: Rashi explains - 'From whose words do we learn?' ...

'הא אם יש שהות ביום' - אלמא השתא הוא דמתחלי קדושין בגרעון שיש לו עליה?

1.

Explanation #1 (cont.): 'But if there was time in the day' - So we see that the Kidushin begins now by deducting the time that he still has on her?

'לרבנן' -מדברי חכמים אנו למידין דאמרי אפילו אין שהות ביום, דקסברי לכך ניתנו מעות הראשונות, דאי בעי ליעודי, יהיה ייעוד מעכשיו...

2.

Explanation #1 (cont.): 'According to the Rabbanan' - We learn from the words of the Chachamim, who say even if no time in the day remains - since they hold that the initial money was given so that, should he want to be Meyia'ed, it should take effect retroactively ...

דאי לאו מההוא שעתא מתחלי, במאי מיקדשה השתא? ...

3.

Explanation #1 (cont.): Because if it would not begin at that moment, with what will she subsequently become betrothed? ...

ופריך 'פשיטא' -דמצינו למילף ;ומשני 'מהו דתימא הא לא אמר ליה לאב "מעכשיו" - 'ותילף מיניה דאפי' לא פירש 'מעכשיו' אלא 'הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום' תהא מקודשת לראשון...

4.

Explanation #1 (cont.): And on the Gemara's 'But that is obvious!', it answers 'One may have thought that he did not say to the father "me'Achshav" (retroactively)" - We nevertheless learn from there that even where he said, not 'me'Achshav', but You are betrothed to me in thirty days' time, she should still be betrothed to the first one ...

'קמ"ל' -האי תנא דאמר אנו למידין המשל מדברי רבנן, דאי אמר 'מעכשיו' ,אין, ואי לא, לא.

5.

Explanation #1 (concl.): 'Therefore he (this Tana) teaches us' - i.e. we learn the Mashal from the words of the Rabbanan, that if he said 'me'Achshav', yes; if not, then she is not (betrothed to the first one).

וקשה, דבכוליה גמרא המשל בא ללמד על הדבר -כמו 'משל למה הדבר דומה'? ?

(b)

Question #1: Throughout Shas the Mashal comes to teach on the current case, as the Gemara says 'To what can it be compared?'?

ועוד, איך נאמר דמייעוד נלמוד באשה שתהא מקודשת לראשון? והא לא איירי רבנן כלל כשבא אחר וקידש בתוך ימי המכירה?

(c)

Question #2: Furthermore, how can we learn from Yi'ud that the woman should be betrothed to the first one, bearing in mind that the Rabbanan are not speaking about where somebody else betroths her during the time that she is sold?

לכך פירש ר"י שהמשל בא ללמד ולומר דכי היכי דפשיט לן התם באומר לאשה 'הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשי' יום, ובא וקידשה אחר בתוך שלשים יום, שמקודשת לראשון ...

(d)

Explanation #2: The Ri therefore explains that it is the Mashal that is coming to teach, to say that, just as there the Gemara concludes that when somebody betroths a woman 'from now and after thirty days', and somebody else then betroths her during the thirty day period, she is betrothed to the first one ...

ה"ה גבי ייעוד ,שאם בא אחר וקדשה אחר המכירה קודם הייעוד דאינה מקודשת, דמעות הראשונות לקידושין ניתנו...

1.

Explanation #2 (cont.): So too, in the case of Yi'ud, if somebody else were to come and betroth her between the sale and the Yi'ud, she would not be betrothed, since the initial money was given for Kidushin ...

והכי קאמר 'משל למאן' -על מי מלמד המשל? 'אילימא לרבי יוסי בר' יהודה, והאמר "אם יש שהות ביום ... ' ...

2.

Explanation #2 (cont.): And what the Gemara therefore means is 'A Mashal on whom?' - On whom is the Mashal coming to teach? 'If it is on Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah, but he said 'If there is time in the day ... ' ...

ואם כן, לא דמי ל'אומר' -שהרי בעינן שיתן לה שום דבר בסוף... ?

3.

Explanation #2 (cont.): In which case, it is not comparable to the case of 'Someone who says' - seeing as he would then need to give her something at the end? ...

'אלא משל לרבנן' -המשל בא ללמד לנו על דברי רבנן, שאם בא אחר וקידשה אחר המכירה קודם היעוד, אינה מקודשת ...

4.

Explanation #2 (cont.): 'But the Mashal is on the Rabbanan' - The Mashal comes to teach us on the words of the Rabbanan, that if someone comes and betroths her between the sale and the Yi'ud, she will not be betrothed ...

ופריך 'פשיטא?' -דכיון שאמר לאשה כך הוא הדין, ה"נ גבי ייעוד כך הוא לרבנן... ?

5.

Explanation #2 (cont.): And the Gemara asks 'But this is obvious?' - that, since in the case where 'He said to the woman' that is the Din, the same will apply by Yi'ud according to the Rabbanan? ...

ומשני 'מהו דתימא הא לא אמר מעכשיו' -ואפילו לרבנן נמי תהא מקודשת לאחר שקדשה קודם הייעוד...

6.

Explanation #2 (cont.): And it answers 'One might have thought that he did not say "me'Achshav" ' - in which case even according to the Rabbanan, she will be betrothed to the man who was Mekadesh her before the Yi'ud

דלא דמי ל'אומר לאשה ,'דהתם אמר לה 'מעכשיו' ...

7.

Explanation #2 (cont.): Because it is not comparable to 'Someone who says to a woman ... ', since there he said to her 'me'Achshav' ...

'קמ"ל' -דכיון דכל מכירה ע"מ לייעד, כמאן דאמר לה 'מעכשיו' דמי.

8.

Explanation #2 (concl.): 'Therefore it teaches us' - that since every sale is with the intention of being Meya'ed, it is as if he specifically said 'me'Achshav'.

8)

TOSFOS DH MASHAL L'REBBI YOSSI B'REBBI YEHUDAH

תוס' ד"ה משל לרבי יוסי ברבי יהודה

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation regarding which is the 'Mashal'.)

פי' בקונטרס 'מדר"י ברבי יהודה אנו למידין' -משום דלא פירש 'מעכשיו' ,אע"ג דהוי ליה לקדשה בהו לאחר זמן, מיהו כי קדמו אחר הוו קידושין, ה"נ לא שנא ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains 'We learn from Yossi b'Rebbi Yehudah' - Since he did not stipulate 'me'Achshav', even though he would have betrothed her with it (the money) afterwards, nevertheless, if somebody else betrothed her, the Kidushin is valid, so too, in the current case ...

'מהו דתימא הא לא א"ל בשעת מתן מעות 'ע"מ שתתייעד לי לסוף שש' ,ומשום הכי אמר רבי יוסי דמקודשת לשני...

1.

Explanation #1 (cont.): 'One might have thought that Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah rules that she is Mekudeshes to the second man, because he did not stipulate when he gave the money 'on condition that you will be Meyu'edes to me at the end of six years ...

אבל היכא דאמר 'התקדשי לי לאחר שלשים יום' ,אימא אע"ג דלא אמר לה 'מעכשיו, ' חיילא מהשתא ומקודשת לראשון אם ירצה בסוף שלשים...

2.

Explanation #1 (cont.): But where he said 'Be Mekudeshes to me in thirty days time, even if he did not stipulate 'me'Achshav' the Kidushin takes effect immediately, and she will be betrothed to the first man in thirty days' time, should he so wish ...

'קמ"ל' דדמי להדדי, דכיון דתלה הכתוב ייעוד במעות הללו לאחר זמן, מעיקרא כי יהבינהו להכי יהבינהו, שאם ירצה לייעד, מייעד...

3.

Explanation #1 (cont.): 'Therefore it teaches us that the two cases are comparable, because, since the Pasuk links the Yi'ud to the money after the time, when he initially gave the money, it was on the condition that, should he want to be Meya'ed her, he will be able to ...

ואפ"ה, כיון דלא אמר 'מעכשיו' ,מקודשת לשני.

4.

Explanation #1 (cont.): Yet, since he did not say 'me'Achshav' she is betrothed to the second man.

גם פי' זה לא נהירא, שהרי בכולי גמרא המשל בא ללמד על הדבר.

(b)

Question: This explanation too, is not correct, since throughout Shas it is the Mashal that comes to teach on the current case.

ופירש רבינו יצחק 'מהו דתימא הא לא אמר לה 'לאחר שלשים יום ' -וכיון דלא פריש, נימא דדעתיה שיחולו הקידושין מעכשיו...

(c)

Explanation #2: Rabeinu Yitzchak therefore explains - 'One might have thought that he did not stipulate "after thirty days" ' - and that being the case, his intention is for the Kidushin to take effect immediately ...

דמהני טפי מה שלא הזכיר 'שלשים יום' ,שהרי כל שעה ושעה בידו ליעדה כל זמן שירצה , ואם קידשה אחר אינה מקודשת ...

1.

Explanation #2 (cont.): Because the fact that he did not mention 'thirty days' is stronger, since at any given moment he has the right to make Yi'ud, and if somebody else betroths her she is not Mekudeshes ...

'קא משמע לן' -כיון דלא אמר 'מעכשיו' בהדיא, מקודשת לשני.

2.

Explanation #2 (concl.): 'It therefore comes to teach us' - that since he did specifically state 'me'Achshav', she is Mekudeshes to the second man.

9)

TOSFOS DH L'REBBI MEIR TENA'O KAYAM ETC

תוס' ד"ה לרבי מאיר תנאו קיים וכו'

(Summary: Tosfos explains why the Gemara does not ask a contradiction in the Rabbanan.)

מדרבנן א'דרבנן לא קשיא...

(a)

Clarification: There is no Kashya from the Rabbanan on the Rabbanan ...

דיעוד לא הוי דבר שבממון.

(b)

Reason: Since Yi'ud is not a money issue.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF