KIDUSHIN 5 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

קידושין דף ה. א

מה לומדים התנאים דלהלן מפסוקים אלה?

ספר - כריתות" "כריתות" ולא כרת
" לר' יוסי הגלילי בכתיבה מתגרשת ולא בכסף שלא יהיה תנאי המחברם יחד
לרבנן שלא יהיה תנאי המחברם יחד לא דרשי

קידושין דף ה: א

קידושין שנעשו באופנים דלהלן מה דינם? [תוד"ה הא נתן].

נתן הוא נתנה היא
ואמר הוא ואמרה היא ואמרה היא ואמר הוא
לל"ק מקודשת אינה מקודשת אינה
מקודשת
אדם סתם: לא מקודשת
אדם חשוב: מקודשת
לאיבע"א ספק
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף