[40a - 52 lines; 40b - 52 lines]

1)[line 1]נושאי קיסרNOS'EI KEISAR- armor carriers of the Caesar

2)[line 4]"[ברכו ה' מלאכיו] גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו""[BARCHU HASH-M MAL'ACHAV,] GIBOREI CHO'ACH, OSEI DEVARO, LISHMO'A B'KOL DEVARO."- "[Bless HaSh-m, O you, His angels,] you mighty ones, who do His word, listening to the voice of His word!" (Tehilim 103:20)

3)[line 7]חלש לי ליבאי ולא מצינאCHALASH LI LIBA'I, V'LO MATZINA- I feel weak and am not able

4)[line 8]דבר טמאDAVAR TAMEI- an impure item (non-kosher meat, pig)

5)[line 8]מאי נפקא מינה?MAI NAFKA MINAH?- what comes out of this [that the only food available is non-kosher food]? (RASHI)

6)[line 9]דעביד הא אכול האD'AVID HA, ACHOL HA- one who does this act (of immoral relations) is fitting to be fed this (non-kosher meat)

7)[line 9]שגרת תנוראSHAGRAS TANURA- she ignited the oven

8)[line 10]קא מנחא ליהKA MANCHA LEI- she put the meat inside

9)[line 10]סליק ויתיב בגויהSALIK V'YASIV B'GAVEI- he went up and sat inside it (the oven)

10)[line 12]אי ידעי כולי האיIY YAD'I KULEI HAI- if I would have known that this is the extent [to which you avoid sinning]

11)[line 13]הוה קמזבין דיקוליHAVAH KA'MAZBIN DIKULEI- he was selling baskets

12)[line 14]איקשיט נפשאיIKSHIT NAFSHAI- I will adorn myself

13)[line 14]סליק וקנפיל מאיגרא לארעאSALIK VEKA'NAFIL ME'IGRA L'AR'A- he went up and fell from the roof to the ground

14)[line 14]קבליהKIBLEI- caught him

15)[line 15]אטרחתן ארבע מאה פרסיATRACHTAN ARBA ME'AH PARSEI- you bothered me to come four hundred Parsa'os

16)[line 15]יהב ליה שיפא דדינריYAHAV LEI SHIFA D'DINAREI- he gave him a vessel full of gold Dinars

17)[line 24]תנא ושיירTANA V'SHIYER- the Tana taught certain Halachos in the Mishnah and left out other Halachos

18)[line 25]רב אידי אסברא ליRAV IDI ASBERAH LI- Rav Idi explained it to me

19)[line 25]אמרו צדיק כי טוב...""IMRU TZADIK KI TOV..."- "Tell [each] righteous person that it is good, for they shall eat the fruit of their deeds." (Yeshayah 3:10)

20)[line 28]"אוי לרשע רע...""OY L'RASHA RA..."- "Woe to the evil one who is bad, because recompense for his deeds will be done to him." (Yeshayah 3:11)

21)[line 30]הזכותHA'ZECHUS- an act of merit (i.e. a Mitzvah)

22)[line 32]"ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו""V'YOCHLU MI'PRI DARKAM, UMI'MO'ATZOSEIHEM YISBA'U"- "They will eat from the fruit of their way, and from their schemes they will be satiated." (Mishlei 1:31)

23)[line 34]"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו...""AZ NIDBERU YIR'EI HASH-M ISH EL RE'EHU..."- "Then those who fear HaSh-m spoke to one another, and HaSh-m hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who feared HaSh-m and for those who took heed of His Name." (Malachi 3:16)

24)[line 38]"און אם ראיתי בלבי...""AVEN IM RA'ISI B'LIBI..."- "If I saw iniquity in my heart, HaSh-m did not listen to it." (Tehilim 66:18)

25)[line 41]"למען תפוש את בית ישראל בלבם""L'MA'AN TEFOS ES BEIS YISRAEL B'LIBAM."- "In order to grab the house of Yisrael by [that which is in] their heart." (Yechezkel 14:5)

26)[line 44]הותרה לוHUTRAH LO- it becomes permitted to him

27)[line 45]נעשית לו כהיתרNA'ASEIS LO K'HETER- to him it becomes as if it is permitted

28)[line 46]"איש גילוליו לכו עבדו ואחר אם אינכם שומעים אלי ואת שם קדשי לא תחללו""ISH GILULAV LECHU AVODO V'ACHAR IM EINCHEM SHOM'IM ELAI, V'ES SHEM KODSHI LO SHECHALELU."- "Every man go serve his idols because you do not listen to Me, and My holy Name do not desecrate." (Yechezkel 20:39)

29a)[line 48]וילבש שחוריםYILBASH SHECHORIM- he should dress in black

b)[line 48]ויתכסה שחוריםV'YISKASEH SHECHORIM- and he should cover himself in black

30)[line 49]ראוי לו שלא בא לעולםRA'UY LO SHE'LO VA LA'OLAM- it would have been better off for him had he not come into the world

31)[line 50]בקשתKESHES- a rainbow

32)[line 50]דמצי כייף ליצריהD'MATZI CHAYIF L'YITZREI- he is able to overcome his Yetzer ha'Ra

33)[line 51]אין מקיפיןEIN MEKIFIN- they (the Heavenly courts) do not give credit (see the following two entries)

34)[last line]שאין עושים כחנווניSHE'EIN OSIM K'CHENVANI- they do not do like a store owner does (i.e. the Heavenly courts do not extend credit to one who desecrates HaSh-m's Name, but rather they punish him immediately)

35)[last line]שאם היתה שקולה מכרעתSHE'IM HAYESAH SHEKULAH, MACHRA'AS- if it (his ledger sheet of Mitzvos and Aveiros) was balanced, then it (the sin of Chilul HaSh-m) tips [the scale] (according to this explanation, "Mekifin" means "analyze," in that the Heavenly courts do not analyze a person's deeds if one of them is the sin of Chilul HaSh-m, but rather the person is found guilty even if his Mitzvos and sins are balanced)

40b----------------------------------------40b

36)[line 2]שהכריע עצמו לכף זכותSHE'HICHRI'A ATZMO L'CHAF ZECHUS- because he tipped [the scale] for himself to the side of merit

37)[line 4]"וחוטא אחד יאבד טובה הרבה""V'CHOTEI ECHAD YE'ABED TOVAH HARBEH."- "One sin destroys much good." (Koheles 9:18)

38)[line 16]"צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו""TZIDKAS HA'TZADIK LO SATZILENU B'YOM PISH'O."- "The righteousness of the Tzadik will not save him on the day of his transgression." (Yechezkel 33:12)

39)[line 19]"ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו""V'RISH'AS HA'RASHA, LO YIKASHEL BAH B'YOM SHUVO ME'RISH'O."- "The evil of the evil man, he will not stumble in it on the day he repents from his evil." (Yechezkel 33:12)

40)[line 20]וניהוי כמחצה עונות ומחצה זכיותV'NEHEVEI K'MECHETZAH AVONOS U'MECHETZAH ZECHUYOS- let him (the Tzadik who sinned at the end of his life) be like one who has half sins and half merits

41)[line 21]בתוהא על הראשונותB'SOHEH AL HA'RISHONOS- it is referring to one who regrets his original deeds (of merit)

42a)[line 22]במקראMIKRA- the study of Chumash

b)[line 23]ובמשנהMISHNAH- the study of Mishnah

c)[line 23]ובדרך ארץDERECH ERETZ- proper, upright conduct

43)[line 24]"והחוט המשולש לא במהרה ינתק""VEHA'CHUT HA'MESHULASH LO VIM'HERAH YINASEK."- "The three-ply cord will not quickly be broken." (Koheles 4:12)

44)[line 26]אינו מן היישובEINO MIN HA'YISHUV- he is not part of society

45)[line 27]למה צדיקים נמשלים בעולם הזה?L'MAH TZADIKIM NIMSHALIM BA'OLAM HA'ZEH?- To what are Tzadikim comparable to in this world?

46)[line 29]ונופוV'NOFO- and its branches

47)[line 32]"והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד""V'HAYAH REISHISCHA MITZ'AR, V'ACHARISCHA YISGEH ME'OD."- "Your beginning (in this world) will be with affliction, and your end (in the World to Come) will be immensely great." (Iyov 8:7)

48)[line 38]כדי לטורדן ולהורישן למדריגה התחתונהKEDEI L'TORDAN UL'HORISHAN L'MADREIGAH HA'TACHTONAH- in order to cause them anguish and to give them over to the lowest level (in Gehinom)

49)[line 41]בלודLOD- the town of Lod in central Eretz Yisrael, located in the present day city by that name, southeast of Tel Aviv. During the time of the Gemara it was located on the road that led from Yerushalayim to Ceasaria, and it had a mixed population.

50)[line 42]נענה רבי טרפוןNA'ANEH REBBI TARFON- Rebbi Tarfon raised his voice to speak

51)[line 43]תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהTALMUD GADOL SHEHA'TALMUD MEVI L'YDEI MA'ASEH- the learning of Torah is greater, because the learning of Torah brings one to the performance of deeds (Mitzvos)

52)[line 46]מתחילתו הוא משמטMITECHILASO HU MESHAMET- from the beginning of the year, the Yovel year causes [servants and land] to go free

53)[line 48]דינוDINO- the judgement (in the World to Come)

54)[line 48]"פוטר מים ראשית מדון""POTER MAYIM REISHIS MADON."- "Discarding water is the beginning of judgement." (Mishlei 17:14) - This means that failing to learn Torah (which is compared to water) is the first thing for which a person is judged (RASHI).

55)[line 50]"ויתן להם""VA'YITEN LAHEM..."- "And He gave to them the lands of nations, and the toil of nations they inherited, in order that they observe His laws and keep His teachings." (Tehilim 105:44-45)

56)[line 51]בשוקB'SHUK- in the marketplace

57)[last line]רגזןRAGZAN- one who is easily angered

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF