1)

TOSFOS DH Shigra d'Tamri

תוספות ד"ה שיגרא דתמרי

(SUMMARY: Tosfos explains what is the Chidush.)

הקשה בקונטרס מאי אפילו והא תמרים עדיפי מגרוגרות כדאמרי' אכל גרוגרות ושילם תמרים תבא עליו ברכה

(a)

Question (Rashi): Why does it say "even"? Dates are better than dried figs, like it says "if one ate dried figs and paid dates, he should be blessed!"

ותירץ ר"ת דהא לא קאמר אפילו תמרי אלא שיגרא קבוצים הרבה יחד דאינן טובות כל כך.

(b)

Answer (R. Tam): We do not say "even dates," rather, many crushed [dates] gathered together. They are not so good.

2)

TOSFOS DH Achlah Orlah

תוספות ד"ה אכלה ערלה

(SUMMARY: 1. Tosfos says that the text in Bava Basra is like here. 2. Tosfos explains when wood of Kil'ayim is forbidden.)

והא דאמר רב יהודה בחזקת הבתים (ב"ב דף לו.) אכלה שביעית וכלאים אינה חזקה

(a)

Implied question: Rav Yehudah taught in Bava Basra (36a) that if one consumed Shevi'is or Kil'ayim, this does not make a Chazakah (to be believed after three years to say that he bought it, and lost his document).

פירש שם רשב"א כגון שאכל פירות דאיסורא ולכך לא הוי חזקה שלא אכל כדרך האוכלים

1.

The Rashba explained there that he ate forbidden Peros. Therefore, it is not a Chazakah, since he did not eat [the Peros] in the normal way [of owners. The original owner can say this is why he did not bother to protest, since the Machazik did not eat the Peros the way owners do.)

ומיהו מדלא מקשה להו אהדדי נראה דהתם נמי גרסינן הרי זו חזקה

(b)

Answer: Since the Gemara did not ask this contradiction, it seems that also there the text says "this is a Chazakah."

וכן גריס ר"ח וכן נמצא בספר של רבינו גרשום

(c)

Support: It says so in the texts of R. Chananel and R. Gershom.

וא"ת דהכא משמע דעצי כלאים מותרים ומ"ש מקשין של כלאי הכרם

(d)

Question: Here it connotes that wood of Kil'ayim is permitted. Why is this different than straw of Kil'ai ha'Kerem?

דאמר בפרק כל שעה (פסחים דף כו:) תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ ישן יוצן

1.

It says in Pesachim (26b) that if an oven was heated with Orlah peels or straw of Kil'ai ha'Kerem, if it is new, it must be destroyed. (The first time one lights an oven, this solidifies it.) If it is old, one must let it cool down [before baking in it, lest he benefit from Orlah or Kil'ai ha'Kerem].

אלמא אסורין

2.

Inference: [Straw of Kil'ai ha'Kerem] is forbidden!

וי"ל דהתם בזרוע מעיקרא דאז הכל נאסר

(e)

Answer: There, it was initially planted [in a situation of Kil'ayim]. Then everything is forbidden;

אבל הכא איירי בזרוע ובא והוסיפו הפירות מאתים ולא בעצים

1.

However, here it was initially already planted [b'Heter, and then it became Kil'ayim], and the Peros increased [after this one part in] 200 [of their previous size], but the wood did not;

דאמרינן בפר' כל שעה (שם דף כה. ושם) ובפרק כל הבשר (חולין דף קטז. ושם) זרוע ובא הוסיף מאתים אין לא הוסיף מאתים לא

2.

We say in Pesachim (25a) and Chulin (116a) that if it was initially already planted [b'Heter], if it increased [one part in] 200, yes (it is forbidden). If it did not increase [one part in] 200, no (the Isur is Batel).

ואין זה דוחק שהפירות הוסיפו מאתים ולא העצים

(f)

Implied question: Why should we discuss when the Peros increased [one part in] 200, but the wood did not?

דאורחא דמילתא הוי הכי דזמורות כבר הוי גדולות לפני זריעת כלאים.

(g)

Answer: This is normal, that the vines are already big before Kil'ayim was planted.

3)

TOSFOS DH Yishava Kamah Hotzi v'Yitol

תוספות ד"ה ישבע כמה הוציא ויטול

(SUMMARY: Tosfos discusses which cases were taught among those who swear and receive.)

בפי' רבינו חננאל מקשין אמאי לא תנא האי נשבע ונוטל בהדי נשבעים ונוטלים דשבועות (דף מד:)

(a)

Question (R. Chananel): Why wasn't this taught, that he swears and receives, with those who swear and receive, in Shevuos (44b)?

ומשני דלא חשיב אלא מידי שמכחישין את הנשבע כגון שכיר וחשוד

(b)

Answer (R. Chananel): It lists only cases in which others contradict the one who swears, e.g. a worker (the employer claims that he paid him), one who is suspected to swear falsely (his opponent swears and collects).

וחנווני על פנקסו אף על גב דאין הבעל הבית מכחישו

1.

Implied question: It lists a grocer based on his ledger (Ploni asked the grocer to pay Ploni's workers. The grocer says that he paid them, and they deny this), even though Ploni does not contradict him! (Ploni does not know whether or not he paid them.)

מ"מ חנווני ופועלים מכחישין זה את זה

2.

Answer: In any case, the grocer and the workers contradict each other.

אבל הכא ליכא שום הכחשה

(c)

Answer (cont.): However, here there is no contradiction.

ומהאי טעמא נמי לא חשיב הבא ליפרע מנכסי יתומים

(d)

Support: This is why we do not list there one who comes to be paid from orphans' property [for they do not contradict him].

ומיהו ההוא אפי' ביתומים מכחישים נוטל בשבועה

(e)

Implied question: One who comes to be paid from orphans' property swears and collects even if the orphans contradict him!

ונראה דהתם לא חשיב אלא אותם שצריך להשמיענו דנוטלין דאי לאו דאשמעינן ה"א דאפילו בשבועה אין נוטלין

(f)

Answer: We listed [in Shevuos 44b, among those who swear and receive] only cases in which we must teach that they receive, for one would have thought that even with an oath, they do not receive.

ואף על פי דשכיר למאי דחשיב ליה טרוד בפועליו מן הדין היה לו ליטול בלא שבועה

(g)

Implied question: There, we say that an employer is distracted with his workers. Letter of the law, the worker should collect without a Shevu'ah [and even so, it was listed]!

דהוי ליה כאומר הלויתני ואיני יודע אם החזרתי לך דחייב ואינו נשבע אלא להפיס דעתו של בעל הבית

1.

[The employer] is like one who says "you lent to me, and I am unsure whether I paid you." He must pay. The oath is merely to appease the employer [lest he suspect that the worker lies]!

מ"מ אי לאו דאשמועינן לא הוה ידעינן דחשיב כאיני יודע ואפילו בשבועה לא היה נוטל

(h)

Answer: Had the Mishnah not taught [that the worker swears and collects], we would not know that [the employer] is like one who is unsure, and the worker would not collect even with an oath.

אבל הנהו דחשיב בהדי הבא ליפרע מנכסי יתומים אי לאו דאשמועינן הוה אמינא דנוטלין בלא שבועה מחמת השטר לא חשיב להו התם

(i)

Distinction: The cases that are taught with one who comes to be paid from orphans' property (below, 87a), had the Mishnah not taught them, one might have thought that they receive without a Shevu'ah, due to the document. They are not listed there [in Shevu'os].

והלשון מוכיח כן דהתם קתני נשבעין ונוטלין משמע דאתא לאשמועינן דנוטלין

(j)

Support: It says there "they swear and collect." This connotes that it comes to teach that they swear;

והכא קתני לא יפרעו אלא בשבועה משמע דאי לאו דאשמועינן הוה אמינא דנוטלין בלא שבועה

1.

Here, it says "they collect only with an oath. This connotes that had the Mishnah not taught them, one might have thought that they receive without a Shevu'ah.

ואף על גב דתנא דברייתא בהכותב (לקמן דף פז:) חשיב פוגם שטרו בהדי הנהו דנשבעין ונוטלין

(k)

Implied question: The Tana of the Beraisa below (87b) lists one who admits that his document was partially paid, among those who swear and receive [even though the Chidush is that he must swear]!

ההוא תנא לא מחלק

(l)

Answer #1: That Tana does not distinguish [whether the Chidush is that he must swear, or that he receives through an oath].

אי נמי איכא למימר טעמא כמו שאפרש לקמן בעזרת השם.

(m)

Answer #2: Alternatively, we can answer like I will explain below (87b DH v'Elu. Since he admits that he is not owed like the document says, it is as if he does not collect due to the document. It is a Chidush that he receives through an oath.)

4)

TOSFOS DH Istalek Lei Ba'al Istalku Lehu

תוספות ד"ה איסתלק ליה בעל אסתלקו להו

(SUMMARY: Tosfos explains why the husband need not pay them.)

אף על גב דאמרינן (ב"מ דף עו.) השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם

(a)

Implied question: We say in Bava Metzi'a (76a) that if Ploni hired a worker to work on Ploni's property, and he showed him Reuven's property [and the worker worked on it], Ploni owes him his full wage!

יש לומר דהכא האריסין יודעין שהקרקע של אשה היא ועל מנת כן נכנסו שאם תתגרש ויפסיד הבעל הכל אין להם עליו כלום

(b)

Answer: Here, the sharecroppers know that it is the woman's property. They entered with intent that if she will be divorced, and the husband will lose everything, they have no claim against him;

דזה הם יודעים שהבעל לא יניח מלגרש אשתו בשבילם ודעתם להפסיד עמו כיון שלא התנו.

1.

They know that the husband will not refrain from divorcing his wife due to them. They intend to lose with him [if this will occur], since they did not stipulate.

80b----------------------------------------80b

5)

TOSFOS DH Nechasim b'Chezkasan

תוספות ד"ה נכסים בחזקתן

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from the case in Bava Basra.)

פ"ה דכי היכי דפליגי אמוראי בפרק מי שמת (ב"ב דף קנח: ושם) בנפל הבית עליו ועל אשתו דקתני נמי התם נכסים בחזקתן

(a)

Explanation #1 (Rashi): Just like Amora'im argue in Bava Basra (158b) about a house that fell on a man and his wife (we do not know who died first). It says there that the property is in its Chazakah...

ואיכא למ"ד בחזקת יורשי הבעל לפי שהיו באחריותו

1.

One opinion says there that it is in the Chazakah of the husband's heirs, since he had Acharayus for it;

ואיכא למ"ד בחזקת יורשי האב לפי ששלה היו

2.

One opinion says that it is in the Chazakah of her father's heirs, since it was hers;

ואיכא למאן דאמר שהיו בחזקת שניהם ויחלוקו

3.

One opinion says that it is in the Chazakah of both of them, and they divide it.

הכי נמי פליגי הכא

4.

They argue similarly here.

ואין נראה לרבינו תם אלא הכא מודו כולי עלמא שהם בחזקת יורשי הבעל דהיבם כבר היה מוחזק בנכסים קודם מיתתה משעת מיתת אחיו

(b)

Rebuttal #1 (R. Tam): Here, all agree that it is in the Chazakah of the husband's heirs, since the Yavam was already Muchzak in the property before she died, from the time his brother died;

שהוא יורש דאין לה ליקח כתובה כלל עד שתחלוץ

1.

He (the Yavam) inherits, and she does not receive a Kesuvah at all until she does Chalitzah.

ובית שמאי נמי מודו לבית הלל בהא כדאמר בהחולץ (יבמות דף לח. ושם)

i.

Also Beis Shamai agree to Beis Hillel about this, like it says in Yevamos (38a).

אבל בנפל הבית עליו ועל אשתו מוחזקין יורשי אב בנכסים כמו יורשי הבעל דהללו באין לירש והללו באין לירש

2.

However, when a house fell on him and his wife, the father's heirs are Muchzak in the property just like the husband's heirs. Both of them come to inherit;

שעדיין לא הוחזק בנכסים לא זה ולא זה ולהכי פליגי התם בחזקת מי

i.

Neither made a Chazakah yet. Therefore, they argue there (in Bava Basra) about in whose Chazakah they are.

ולבית שמאי יחלוקו בכל הנכסים אף בנכסי צאן ברזל דהתם קתני יחלוקו סתמא

3.

According to Beis Shamai, they divide all the property, even the Nichsei Tzon Barzel (property whose value was written in the Kesuvah. If she is widowed or divorced, compensation is given in order that she receives back the same amount), for there it says Stam "they divide";

ולא קתני יורשי הבעל עם יורשי האב כדקתני הכא דמשמע דווקא בנכסי מלוג שבהן יורשי האב עיקר כמו שמדקדק בהחולץ

i.

It did not teach "the husband's heirs [divide] with the father's heirs", like it says here, which connotes only the Nichsei Melug, in which like the father's heirs are primary, like we meticulously derive in Yevamos (38b. The words connote that initially the father's heirs were Muchzak, and now the husband's heirs take half.)

ועוד דאי פליגי נמי הכא אם כן למאן דאמר בחזקת יורשי האשה תיקשי דאם כן בית שמאי מוקמי נכסי צאן ברזל בחזקת יורשי האשה טפי מנכסי מלוג

(c)

Rebuttal #2: Also, if they argue also here, if so, according to the opinion who says that they are in the Chazakah of the woman's heirs, we can ask that if so, Beis Shamai establish the Nichsei Tzon Barzel in the Chazakah of the woman's heirs more than Nichsei Melug!

דבנכסי מלוג קאמרי דיחלוקו ובנכסי צאן ברזל מודו לבית הלל דהוו בחזקת יורשי האשה למאן דאמר

1.

Regarding Nichsei Melug, they say that they divide, and regarding Nichsei Tzon Barzel, they agree with Beis Hillel that they are in the Chazakah of the woman's heirs.

וזה אינו דבפרק אלמנה ביבמות (דף סו.) משמע דנכסי צאן ברזל בחזקת הבעל קיימי טפי

2.

This is not true! In Yevamos (66a), it connotes that Nichsei Tzon Barzel are more in the Chazakah of the husband's heirs;

כדקתני התם דעבדי צאן ברזל יאכלו בתרומה ולא עבדי מלוג וכן בכמה דוכתי

i.

It says there that slaves of Tzon Barzel eat Terumah (if the husband is a Kohen), but Melug slaves do not. Also in several places [we find that Tzon Barzel is more in the husband's Chazakah than Nichsei Melug].

ועוד למ"ד התם נמי בחזקת יורשי הבעל הוי טפי בחזקת הבעל מנכסי מלוג דבנכסי מלוג קאמרי דהוו בחזקת יורשי

3.

Also, according to the opinion who says in the Chazakah of the husband's heirs, [Tzon Barzel] is more in the husband's Chazakah than Nichsei Melug. It says that normally are in the Chazakah of the father's heirs.

והא דלא עריב ותני נכסים עם הכתובה

(d)

Implied question: Why didn't we teach Nechasim (Tzon Barzel) together with the Kesuvah?

כדי ליתן טעם לדבר כלומר בחזקת מי שהיו עד עתה דהיינו הבעל

(e)

Answer: This was to give the reason. I.e. they are in the Chazakah of the one whom they belonged to until now, i.e. the husband;

אבל על הכתובה לא הוצרך טעם שדבר פשוט הוא דהוי בחזקת הבעל טפי מנכסי צאן ברזל

1.

However, there was no need to give a reason for the Kesuvah. It is obviously in the husband's Chazakah more than Tzon Barzel.

וטעם זה אנו צריכין כמו כן לומר התם למ"ד בחזקת יורשי הבעל ובהחולץ הארכתי.

(f)

Support: We must say this reason there according to the opinion that they are in the Chazakah of the husband's heirs. I elaborated in Yevamos.

6)

TOSFOS DH Yorshei ha'Ba'al Kavrei Lah d'Ka Yarsei Kesuvasah

תוספות ד"ה יורשי הבעל קברי לה דקא ירתי כתובתה

(SUMMARY: Tosfos answers for Rashi, who holds that his heirs do not get the dowry.)

וא"ת לפירוש הקונטרס דאין ליורשי הבעל אלא מנה ומאתים ולא נדוניא

(a)

Question: According to Rashi, the husband's heirs get only 100 or 200, but not the dowry;

והא אמרי' בפרק נערה (לעיל דף מז:) דקבורתה תחת נדונייתה מדאינו חייב לקבור ארוסתו

1.

We said above (47b) that burial corresponds to the dowry, since one is not obligated to bury his Arusah!

וי"ל דשומרת יבם היתה ראויה ליטול קצת מנה ומאתים כדמסקינן דיבם כאחר דמי

(b)

Answer: A Shomeres Yavam was somewhat proper to receive 100 or 200, like we conclude, that the Yavam is like "someone else" (the Kesuvah is paid when she is permitted to marry someone else);

והוי כאילו הכניסה לו נדוניא שהיתה כתובתה על נכסי בעלה ואותו השעבוד היא מכנסת לו והרי היא כאילו נטלה והחזירה לו

1.

It is as if she entered a dowry to him. Her Kesuvah was against the property of her husband. She entered that Shibud to him. It is as if she received it, and returned it to him;

ולא דמיא לשאר ארוסה דלא מכנסה ליה מידי

i.

She is unlike other Arusos, who do not bring anything to the husband.

ולפי זה אפילו ביבמה מן האירוסין מיבעיא ליה.

(c)

Consequence: Based on this, we ask even about a Yevamah who fell from Eirusin.

7)

TOSFOS DH Oh Dilma Yorshei ha'Av Kavrei Lah d'Ka Yarsei Nechasim ha'Nichnasim veha'Yotz'in Imah

תוספות ד"ה או דלמא יורשי האב קברי לה דקא ירתי נכסים הנכנסים והיוצאין עמה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that it does not depend on Nichsei Melug.)

לפי' הקונטרס למאן דאמר בחזקת יורשי האשה הוה ליה למימר דקא ירתי נמי נדונייתה

(a)

Implied question: According to Rashi, according to the opinion that [Tzon Barzel] is in the Chazakah of the woman's heirs, it should have said that they inherit also her dowry (Tzon Barzel)!

אלא ניחא ליה לאסוקי אפי' למאן דאמר בחזקת יורשי הבעל

(b)

Answer: The Gemara prefers to discuss even according to the opinion that it is in the Chazakah of the husband's heirs.

וא"ת מאי קא מבעיא ליה והתניא לעיל קבורתה תחת כתובתה דהיינו נדונייתא ולא נכסי מלוג

(c)

Question: What was the question? Above, a Beraisa teaches that burial corresponds to Kesuvah, i.e. the dowry, and not Nichsei Melug!

וי"ל דלאו דוקא נקט התם כתובתה דה"ה נכסי מלוג

(d)

Answer: The Gemara was not precise there to say Kesuvah. [Burial corresponds] also to Nichsei Melug;

אלא דרגילות הוא טפי שמכנסת האשה לבעלה נכסי צאן ברזל מנכסי מלוג

1.

However, it is more common that she enters Tzon Barzel than Nichsei Melug. (Therefore, it said that it corresponds to the Kesuvah, i.e. Tzon Barzel.)

ולפירוש הקונטרס נמי מנה ומאתים דהכא כנדוניא דמי כדפירשנו.

2.

And according to Rashi, 100 or 200 here is like the dowry, like I explained.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF