1)

TOSFOS DH she'Lo Tit'om Echad mi'Kol ha'Peros (pertains to Mishnah 70a)

תוספות ד"ה שלא תטעום אחד מכל הפירות (שייך למשנה בדף ע.)

(SUMMARY: Tosfos explains why a vow from all Peros is different.)

לאו בכל פירות מדיר לה דא"כ לא הוה חייל דאי אפשר לה לקיים כדאמרי' בריש פרק שני דנדרים (דף יד:)

(a)

Explanation: He does not forbid her from all Peros. If he did, it would not take effect, for she cannot exist [without eating], like it says in Nedarim (14b);

דכי אמר קונם עיני בשינה סתם לא חייל נדר למיסר שינה

1.

If one said Stam "Konam my eyes (they may not benefit from) sleep", the vow does not take effect to forbid sleep [since it is impossible to fulfill the vow].

אלא שלא תטעום במין אחד שבפירות כדאמרינן בתוספתא דאפילו לא טעמה מין זה מעולם

2.

Rather, [he said] that she will not taste from a [particular] species of Peros, like it says in the Tosefta, even if she never tasted this species.

אבל למאי דסלקא דעתין דאדרה איהו ותלנהו בתשמיש המטה חל אפילו הדירה מכל פירות כיון דאפשר לה לאכול וליאסר בתשמיש המטה

(b)

Observation: However, according to the Hava Amina that he vowed and made it dependent on relations, it takes effect even if he forbade to her all Peros, since she can eat and be forbidden to have relations.

כי ההיא דשלהי נדרים (דף פט:) דאמר תיתסר כל הנאות דעלמא עלי כו' ושרקיה טינא שלא יהנה מן העולם אלמא חל הנדר.

(c)

Source: We find like this in Nedarim (89b). A man forbade to himself all benefit from the world [if he marries before learning. Rav Acha bar Rav Huna tricked him into marrying; and] he tarred him, so he would not get any pleasure. This shows that the vow took effect!

2)

TOSFOS DH R. Yehudah Hainu Tana Kama

תוספות ד"ה רבי יהודה היינו ת"ק

(SUMMARY: Tosfos discusses when we say that a Stam Chodesh is 30 days.)

בהחולץ (יבמות דף מח: ושם) פי' ר"י דחדש דקרא שלשים יום כדדרשינן התם ירח שלשים ימים שלשים

(a)

Explanation (Ri, in Yevamos 48b): A Chodesh of the Torah is 30 days, like we expound there "Yerach" is 30 [days], and "Yamim" is 30.

ובנזיר (דף ה. ושם) נמי אמרינן ואימא שלשים יום כדכתיב עד חדש ימים

(b)

Support: Also in Nazir (5a), we say "we should say 30 days, like it says "Ad Chodesh Yamim."

אבל בדרבנן לא הוי אלא חסר כדאמרי' בפ' אין נערכין (ערכין דף ט:) ובפ"ק דר"ה (דף יט:) רשב"ג אומר רצו חדש רצו שלשים

(c)

Explanation #1: However, in the words of Rabanan, it is only a Chaser month [of 29 days], like it says in Erchin (9b) and Rosh Hashanah (19b) "[we add 30 days to a leap year. R. Shimon ben Gamliel says, if they want, they add a Chodesh. If they want, they add 30."

וקשה דהכא פריך היינו ת"ק ואביי נמי דאמר כהנת אתא לאשמועינן אית ליה דחדש שלשים יום

(d)

Question: Here we ask that [R. Yehudah] is like the first Tana. Also Abaye, who says that he comes to teach about a Kohen's wife, holds that "Chodesh" is 30 days!

ואומר ר"י דהכא משום דבעי למימר ובכהנת שנים יקיים נקט חדש

(e)

Answer (Ri): Here, because we want to say that he keeps a Kohenes two [months], he mentioned Chodesh.

וג' חדשים דהבחנה וט' חדשים דמעוברת דהוו חדשים דשלשים יום

(f)

Implied question: The three months of Havchanah (a woman must wait three months between husbands, to avoid doubts about who is the father) and nine months of pregnancy are of 30 days!

משום דטורח הוא לפרש ולומר צ' יום וע"ר יום נקט חדשים

(g)

Answer: It would be tedious to explicitly say 90 or 270 days, therefore we call them [three or nine] months.

ועוד י"ל דאפי' בלישנא דרבנן הוי חדש שלשים היכא דלא מוכח אבל היכא דמוכח שאני.

(h)

Explanation #2: We can say that even in the words of Rabanan, a Chodesh is 30 days when it is not proven [that it is 29]. Where it is proven, is different.

3)

TOSFOS DH Iy Nami b'Ha ka'Amar Shmuel d'Ika Tza'ara d'Travaihu

תוספות ד"ה אי נמי בהא קאמר שמואל דאיכא צערא דתרווייהו

(SUMMARY: Tosfos defends this text.)

הכי גרסינן לה בכל הספרים

(a)

The text: This is the text in all Seforim.

אף על גב דכבר אצרכינהו שפיר מצריכותא קמייתא

(b)

Implied question: The first Tzerichusa (reason why they needed to argue in both cases) sufficed!

מ"מ כן דרך הש"ס שעושה ב' צריכותות לשני האמוראים כשיש לו

(c)

Answer: The Gemara is wont to make two Tzerichusos, [one] for [each of] the two Amora'im, when it can.

ובקונטרס לא גריס ליה

(d)

Rashi's opinion: Rashi says that it is not in the text.

ובפ' אף על פי (לעיל דף סא:) לא גריס ליה בשום ספר.

(e)

Observation: Above (61b; also there, these teachings of Rav and Shmuel were brought) it is not in the text in any Sefer.

4)

TOSFOS DH bi'Shlama l'Rav Kan bi'Stam v'Chulei

תוספות ד"ה בשלמא לרב כאן בסתם כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that we assume that he vowed.)

וסלקא דעתין בדתלה בתשמיש דאמר יאסר הנאת תשמישך עלי אם תטעום מאותו המין.

(a)

Explanation: We are thinking that he made it dependent on relations, i.e. he said "Hana'ah of Bi'ah with you is forbidden to me if you taste this species."

5)

TOSFOS DH she'Nadrah Hi v'Kiyem Lah Hu

תוספות ד"ה שנדרה היא וקיים לה הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why he does not wait.)

פי' בקונט' ומה יש לו עוד להמתין אי ניחא לה למישקל כתובה ולמיפק לא תבקש עוד פתח לנדרה

(a)

Explanation #1 (Rashi): Why should he wait? If she is happy to receive a Kesuvah and leave, she need not seek a Pesach to [permit] her vow!

ותימה לפירושו דמאי פריך לקמן ותתקשט ותיאסר אי לב"ש כו' הואיל וכבר תירצנו דבנדרה היא לא שייך המתנה

(b)

Objection: What was the question below "she should adorn and become forbidden, according to Beis Shamai..."? Since we already answered that she vowed, waiting does not apply!

ונראה לר"י דהשתא לא מיירי בדתלינהו בתשמיש אלא שנדרה הנאה באחד מכל מיני פירות כל זמן שהיא תחתיו

(c)

Explanation #2 (Ri): Now we do not discuss when she made it dependent on relations. Rather, she vowed Hana'ah from a species of Peros as long as she is married to him;

דאם נדרה לעולם א"כ מה תרויח במה שיוציא

1.

If she vowed forever, she does not profit through divorce!

אף ע"ג דבנדר של תשמיש ממתנת

(d)

Implied question: Regarding a vow against relations, she waits (one or two weeks)!

בנדר של פירות אינה יכולה לסבול אפי' יום אחד.

(e)

Answer: Even so, regarding a vow of Peros, she cannot endure even one day.

6)

TOSFOS DH v'Im Amar Iy Efshi b'Ishah Nadranis Tetzei b'Lo Kesuvah

תוספות ד"ה ואם אמר אי אפשי באשה נדרנית תצא בלא כתובה

(SUMMARY: Tosfos shows that vows of Inuy Nefesh are unlike other vows.)

והא דתנן בפרקין (לקמן עב.) נודרת ואינה מקיימת תצא בלא כתובה

(a)

Implied question: A Mishnah (below, 72a) says that if she vows and does not fulfill, she leaves without a Kesuvah;

אבל מקיימת לא

1.

Inference: If she [vows and] fulfills, we do not say so!

הנ"מ בשאר נדרים אבל נדרים שיש בהן עינוי נפש אפי' מקיימת יוצאה בלא כתובה

(b)

Answer: That refers to other vows. However, vows of Inuy Nefesh (affliction), even if she fulfills, she leaves without a Kesuvah;

דיש חילוק בין אותם נדרים לשאר כדאמרינן לקמן גבי כנסה ע"מ שאין עליה נדרים.

1.

There is a difference between those vows and other vows, like we say below (72b) regarding one who made Nisu'in on condition that she has no vows.

7)

TOSFOS DH b'Aniyos she'Lo Nasan Kitzbah

תוספות ד"ה בעניות שלא נתן קצבה

(SUMMARY: Tosfos explains that Shmuel must explain that she vowed.)

ועל כרחך מתני' לשמואל בנדרה היא וקיים לה הוא

(a)

Explanation: According to Shmuel, you are forced to say that she vowed and he was Mekayem;

דאי בהדירה הוא הא קאמר שמואל ימתין עד שימצא פתח לנדרו.

1.

If he vowed to forbid her, Shmuel said that he waits to find a Pesach for his vow!

8)

TOSFOS DH Eima R. Meir v'R. Elazar Omerim Hi Nasnah Etzba v'Chulei

תוספות ד"ה אימא רבי מאיר ורבי אלעזר אומרים היא נתנה אצבע כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses R. Meir's opinion about wife who a vows and does not fulfill.)

הקשה ר"ת דהכא אית ליה לר"מ היא נתנה ולהכי יוציא בלא כתובה

(a)

Question (R. Tam): Here, R. Meir holds that [when she vowed and he was Mekayem], she is to blame. Therefore, he divorces her without a Kesuvah;

ולקמן (דף עב.) תניא רבי מאיר אומר כל היודע באשתו שנודרת ואינה מקיימת יקניטנה כדי שתדור לפניו ויפר לה

1.

Citation (72a - Beraisa - R. Meir): Anyone who know that his wife vows and does not fulfill, he should anger her so she will vow in front of him, and he will annul it!

אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת פירוש ולכך יוציא בלא כתובה

2.

Rabanan responded that one cannot live with a snake (one who seeks his harm) in one basket! I.e. therefore, he divorces her without a Kesuvah.

משמע דלר' מאיר לא יוציא ואם יוציא יתן כתובה

3.

Inference: According to R. Meir, he does not divorce her. If he divorces her, he must pay a Kesuvah!

ולקמן מגיה ר"ת בשני ברייתות רבי יהודה דתרווייהו חד תנא קתני להו מדקאמר לקמן מאן דמתני אהא כל שכן אהא

(b)

Answer #1 (R. Tam): Below, in the two Beraisos, we must change the text to R. Yehudah. One Tana taught both of them, for we say below "the one who taught [a counsel how to remain married] in this case (she does not separate Chalah), all the more so [counsels to stay married] in this case (she vows and does not fulfill).

ואין נראה דלא הועיל כלום דזאת הסוגיא אליבא דשמואל אבל לרב אין צריך להגיה הברייתא וסברי רבי מאיר ורבי יהודה היא נתנה

(c)

Objection: This [change of text] does not help at all! This Sugya is according to Shmuel. According to Rav, we need not change the text of the Beraisa. R. Meir and R. Yehudah hold that she is to blame.

ונראה לר"י דמודה רבי מאיר דאם יוציא בשביל כך דלא יתן כתובה

(d)

Answer #2 (Ri): R. Meir agrees that if he divorces due to this, he does not pay a Kesuvah;

אלא משום דלתנא דפליג עליה מצוה להוציא

1.

However, because the Tana who argues with him holds that it is a Mitzvah to divorce...

דעד כאן לא קא מיבעיא לן בסוטה בפרק ארוסה (דף כה.) בעוברת על דת אם אסור לקיימה או לא אבל פשיטא דמצוה לגרשה

i.

In Sotah (25a), we ask only about whether or not it is forbidden to keep a wife whether is Overes Al Das (transgresses Torah laws), but obviously it is a Mitzvah to divorce her!

וקאמר רבי מאיר אם הוא רוצה יכול לעכבה על ידי תקנה זו.

2.

Therefore, R. Meir teaches that if he wants, he can keep her through this solution (angering her, so she will vow in front of him).

9)

TOSFOS DH R. Yosi Omer Ein Elu Nidrei Inuy Nefesh

תוספות ד"ה רבי יוסי אומר אין אלו נדרי עינוי נפש

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Yosi holds that bathing and adorning are never considered Inuy Nefesh.)

משמע הכא דרחיצה וקישוט לא הוי עינוי נפש לרבי יוסי אפילו נדרה לכמה ימים

(a)

Inference: This connotes that bathing and adorning are not Inuy Nefesh according to R. Yosi, even if she vowed for several days.

וכן נראה לרשב"א מדקתני סיפא ואלו הן נדרי עינוי נפש

(b)

Support (Rashba - Seifa): These are vows of Inuy Nefesh...

ואי רחיצת עולם הוי נדרי עינוי נפש הו"ל למינקט רחיצה וקישוט

1.

If [a vow] never to bathe were Inuy Nefesh, it should have taught bathing and adorning!

ולא גריס בריש פרק בתרא דנדרים (דף פ.) ורבי יוסי ניוול דיומא לא שמיה ניוול דמשמע הא רחיצת עולם הוי עינוי

(c)

Assertion: The text in Nedarim (80a) does not say "R. Yosi holds that repulsiveness of one day is not considered repulsiveness. This would imply that never bathing is Inuy Nefesh!

ומתוך סוגיא דהתם אי אפשר לגרוס כן ואין להאריך כאן.

(d)

Support: Based on the Sugya there, the text cannot say so. This is not the place to elaborate.

10)

TOSFOS DH Ein Elu Nidrei Inuy Nefesh

תוספות ד"ה אין אלו נדרי עינוי נפש

(SUMMARY: Tosfos proves that the text does not mention meat and wine.)

ולא גריס ואלו הן נדרי עינוי נפש שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין

(a)

The text: The text does not say "these are vows of Inuy Nefesh: I will not eat meat, I will not drink wine."

דמשנה היא בפ' בתרא דנדרים (דף עט:) והתם גרסי' ואלו הן נדרי עינוי נפש אמרה קונם פירות העולם עלי

(b)

Proof: This is a Mishnah in Nedarim (79b), and there the text says "these are vows of Inuy Nefesh: all Peros are Konam to me."

וליכא למימר דהך דמייתי הכא ברייתא היא ולא משנה

1.

Suggestion: Perhaps what we brought here is a Beraisa, and not the Mishnah!

דכיון דמצי למפרך ממתניתין לא שביק מתניתין ומייתי ברייתא.

2.

Rejection: Since we can ask from a Mishnah, we would not abandon the Mishnah and bring a Beraisa [to ask from it instead].

11)

TOSFOS DH Hachi Garsinan R. Yosi Omer Ein Elu Nidrei Inuy Nefesh Mishum Inuy Nefesh Hu d'Eino Mefer Aval Mefer Hu Mishum Devarim she'Beino v'Beinah ha'Nicha l'Rav Ada bar Ahavah d'Amar Ba'al Mefer Ela l'Rav Huna v'Chulei

תוספות ד"ה הכי גרסינן רבי יוסי אומר אין אלו נדרי עינוי נפש משום עינוי נפש הוא דאינו מיפר אבל מיפר הוא משום דברים שבינו לבינה (מכאן מעמוד ב) הניחא לרב אדא בר אהבה דאמר בעל מיפר אלא לרב הונא כו'

(SUMMARY: Tosfos gives the text, and explains that all agree that a husband can annul matters between them.)

71b----------------------------------------71b

פירוש משום עינוי נפש הוא דאינו מיפר הא דקאמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש לא שלא יוכל הבעל להפר

(a)

Explanation: He cannot annul due to Inuy Nefesh. This that R. Yosi says that these are not vows of Inuy Nefesh does not mean that her husband cannot annul them;

אלא שאינו מיפר משום נדרי עינוי נפש אלא מיפר הוא משום דברים שבינו לבינה

1.

Rather, he cannot annul due to Inuy Nefesh. Rather, he annuls due to matters between them.

והתם מפרש דנ"מ דאי מיפר משום עינוי נפש מיפר בין לעצמו בין לאחרים

(b)

Explanation (cont.): There, the Gemara explains the difference. If he annuls due to Inuy Nefesh, they are annulled both for him others [who might marry her after it is widowed or divorced];

אין בהם עינוי נפש לעצמו מיפר לאחרים לא מיפר

1.

If there is no Inuy Nefesh, he annuls for himself, but not for others.

ופריך הניחא לרב אדא בר אהבה דאמר בעל מיפר כן נמצא בספר ישן וכן איתא בנדרים (דף פא.) ולא כספרים שכתוב להפך

2.

The Gemara asks "this is fine for Rav Ada bar Ahavah, who say that a husband can annul [matters between them]. It says so in old Seforim, and so it says in Nedarim. This is unlike Seforim that say oppositely.

ופליגי רב אדא בר אהבה ורב הונא אליבא דר' יוסי דאמר אין אלו נדרי עינוי נפש אם מיפר משום דברים שבינו לבינה

(c)

Explanation (cont.): Rav Ada bar Ahavah and Rav Huna argue according to R. Yosi, who says that these are not Nedarim of Inuy Nefesh, whether he can annul due to matters between them;

דרב אדא בר אהבה אמר מיפר דרחיצה וקישוט הוו דברים שבינו לבינה

1.

Rav Ada bar Ahavah holds that he can annul, for bathing and adorning are matters between them;

ורב הונא לא חשיב להו דברים שבינו לבינה שלא מצינו שועל כו'

2.

Rav Huna holds that he cannot annul, for we do not find a fox [damaged in its hole].

ולא גרסינן הב"ע בדברים שבינו לבינה פירוש בקישוט המשיר את השער הניחא למאן דאמר כו'

3.

The text does not say "what is the case? It is matters between them", i.e. a cosmetic that removes the hair [near the Ervah]. "This is fine for the opinion..."

דא"כ הוה משמע דפליגי אם בעל מיפר בדברים שבינו לבינה אם לאו וליתא דלא נחלק אדם מעולם על כך שלא יפר בעל דברים שבינו לבינה

i.

This would imply that they argue about whether a husband can annul matters between them. This is wrong. No one ever argued about this, to say that a husband cannot annul matters between them;

דברייתא היא בריש פ' בתרא דנדרים (דף עט:) דמיפר ומפיק לה מדכתיב בין איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מיפר דברים שבינו לבינה

ii.

A Beraisa in Nedarim (79b) says that he can annul. It learns from "Bein Ish l'Ishto Bein Av l'Bito" that a husband can annul matters between them;

והכא נמי מסיק בדתלנהו לקישוטיה בתשמיש המטה ותשמיש המטה הוי דברים שבינו לבינה כדמוכח (בשמעתא) [במשנה] בתרייתא דנדרים (דף צ:).

iii.

Also here, we conclude that she made adorning dependent on relations. Relations are matters between them, like is clear from the last Mishnah in Nedarim (90b).

12)

TOSFOS DH Kegon d'Talinhu l'Kishuteha b'Tashmish ha'Mitah

תוספות ד"ה כגון דתלינהו לקישוטיה בתשמיש המטה

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not say that she made adorning dependent on all Peros.)

ואם תאמר ואמאי לא מוקי לה דתלינהו באיסור פירות שבעולם ולא יוכל להקשות ותתקשט ותאסר אי לבית שמאי כו'

(a)

Question: Why don't we establish it that she made it dependent on forbidding all Peros? Then, we could not ask "let her adorn, and become forbidden, according to Beis Shamai [for one week...]!"

ונראה לרשב"א משום דאכתי הוה קשה ליה דתתקשט ותיאסר לר' יהודה יום א'.

(b)

Answer (Rashba): It would still be difficult "let her adorn, and become forbidden, according to R. Yehudah for one day!"

13)

TOSFOS DH v'Lo Siskashet v'Lo Te'aser

תוספות ד"ה ולא תתקשט ולא תיאסר

(SUMMARY: Tosfos explains that the question is why he can annul.)

פירוש והיכי מצי מיפר

(a)

Explanation: [Therefore,] why can he annul?

אבל לא פריך אמאי יוציא ויתן כתובה הואיל ויכולה לסבול שלא תתקשט

(b)

Suggestion: Perhaps we ask why he must divorce her and pay a Kesuvah, since she can bear not adorning!

דא"כ לרב נמי תיקשי.

(c)

Rejection: If so, this is difficult also for Rav!

14)

TOSFOS DH v'Siskashet v'Te'aser Iy l'Beis Shamai v'Chulei

תוספות ד"ה ותתקשט ותיאסר אי לב"ש כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we ask this only now.)

דבשלמא עד השתא דס"ד שיש עינוי בקישוט ולא תלנהו בתשמיש

(a)

Explanation: Granted, until now we thought that there is Inuy in [refraining from] adorning, and she did not make [adorning] dependent on relations;

יוציא לאלתר ויתן כתובה שאין לה להמתין כלל ולמנוע מקישוט.

1.

He must immediately divorce her and pay a Kesuvah. She should not wait at all, and refrain from adorning.

15)

TOSFOS DH Aval Hacha d'Nadrah Ihi v'Chulei

תוספות ד"ה אבל הכא דנדרה איהי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not wait for him to find a Pesach for his Kiyum.)

וא"ת וימתין שמא ימצא פתח להקמתו

(a)

Question: He should wait, lest he find a Pesach for [a reason to retract] his Kiyum [of her vow]!

דנשאלים על ההקם כדאמרי' בשילהי נערה המאורסה (נדרי' דף עט.)

1.

One can [ask a Chacham to] permit Kiyum, like we say in Nedarim (79a).

ואומר ר"י דאין נשאלין על ההקם אלא ביום שמעו שאמר לה קיים ליכי

(b)

Answer #1 (Ri): One can permit Kiyum only on the day he heard [the vow], when he said to her "[your vow] is affirmed for you";

אבל אם עבר יום שמעו שאינו יכול להפר מחמת שהחריש לה אינו יכול לשאול

1.

However, if the day passed, he cannot annul, for he was silent. He cannot retract [his Kiyum].

עוד ואפילו אם תמצא לומר שיכול לשאול אתי שפיר דודאי כשהדירה הוא תמתין לבית הלל שבת אחת שאין קשה לה להמתין

(c)

Answer #2: Even if you will say that he can retract, this is fine. Surely, when he vowed, she should wait one week according to Beis Hillel, for it is not hard for her to wait;

דסברה דהשתא מירתח רתח ולאחר מיכן יתפייס

1.

She thinks that now he is angry, and afterwards he will be appeased;

אבל הכא דסברא מיסנא סני ואינה סבורה שיתפייס עוד לא תקנו חכמים שתמתין הואיל וקשה לה.

2.

However, here [when she vowed and he was Mekayem], she thinks that he hates her. She does not think that he will be appeased later. Chachamim did not enact that she wait, since it is hard for her.

16)

TOSFOS DH Gavei Chadash Lo Garsinan Sheloshah

תוספות ד"ה גבי חדש ל"ג שלשה

(SUMMARY: Tosfos proves that the text does not say "three months" when he is in the city.)

דא"כ הוה דייק עלה בגמרא כדדייק גבי רגל.

(a)

Explanation: If so (he must divorce for a vow of three months), we would have asked about this in the Gemara (what is the law of two), like we asked about festivals.

17)

TOSFOS DH Kan bi'Redufah Kan beshe'Einah Redufah

תוספות ד"ה כאן ברדופה כאן בשאינה רדופה

(SUMMARY: Tosfos supports R. Chananel's Perush, that the first festival she is Redufah.)

פירש ר"ח דרגל ראשון היא רגילה לילך ולהגיד שבחה בבית אביה ורגל שני אינה רדופה כל כך אף ע"פ שעדיין לא הגידה שבחה

(a)

Explanation (R. Chananel): The first festival, she normally goes to tell her praise in her father's house. The second festival, she is not so Redufah [prone to go to her father's house], even if she did not yet tell her praise.

ומתני' דקתני רגל אחד יקיים היינו ברדופה ברגל ראשון שלא הלכה עדיין בשום פעם אחר להגיד שבחה

1.

The Mishnah teaches that [for a vow of] one festival, he keeps her. [The Gemara says that this is] when she is Redufah, i.e. on the first festival, for she never went until now to tell her praise;

והא דקתני שנים יקיים בשאינה רדופה כלומר ברגל שני או שלישי של חופה שאינה רדופה אף על פי שעדיין לא הגידה שבחה הואיל ואיחרה מללכת רגל ראשון

2.

It says that [for a vow of three he divorces her, and we infer that for] two festivals he keeps her, when she is not Redufah, even though she still did not tell her praise, since she delayed [and did not go] on the first festival.

ואתי שפיר הא דגרסינן בכל הספרים דכתיב וגרסינן נמי ואמר רבי יוחנן

(b)

Support: It says in all Seforim "for it says", and it says also "and R. Yochanan said" [for they show that a new Kalah is Redufah];

ולפירוש הקונטרס לא גריס דכתיב ולא גריס נמי ואמר רבי יוחנן אלא אמר רבי יוחנן, רבינו תם.

1.

According to Rashi's Perush (some women are Redufah, and others are not. He does not distinguish between the first and later festivals), it does not say "for it says", and not "and R. Yochanan said", rather, "R. Yochanan said."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF