כתובות דף עא. א

מה הדין באופנים דלהלן, האם צריך לגרש ולתת כתובה מיד או לא?

במפרש שלשים יום בסתם - שלא קצב זמן לנדרו
לרב יעמיד פרנס מוציא מיד
לשמואל יעמיד פרנס

מי הם התנאים הסוברים שהוא נותן אצבע בין שיניה, ומי הם הסוברים שהיא הנותנת [1]?

היא נתנה אצבע בין שיניה הוא נותן וכו'
לפי נוסח הברייתא בנזיר ר' מאיר ור' יהודה ר' יוסי ור' אלעזר
לפי ה"איפוך" ר' יוסי ור' אלעזר ר' מאיר ור' יהודה
לפי ה"אימא" הראשון ר' יהודה ור' אלעזר ר' מאיר ור' יוסי
לפי ה"אימא" השני ר' אלעזר ר' מאיר ר' יהודה ור' יוסי
לפי האיבעית אימא ר' מאיר [2] ור' אלעזר ר' יהודה ור' יוסי
-------------------------------------------------

[1] הנפ"מ במחלוקת זו, דמי שסובר שהוא נותן אצבע בין שיניה במה שהוא מקיים לה נדר שנדרה או שלא מפר אותו ביום שומעו, הרי שהוא צריך לגרשה בכתובה (אם היא תובעת גירושין), ואם היא נותנת אצבע בין שיניה כשנדרה וקיים לה הוא, הדין להיפך שיכול הוא לומר שאי אפשי באשה נדרנית ומוציא אותה בלא כתובה.

[2] ולפי סברא זו אה"נ דסתמא דמשנתנו הסוברת שהוא נותן אצבע בין שיניה, אינה כשיטת ר"מ, דר"מ ס"ל כר' אלעזר שהוא הנותן.

-------------------------------------------------