1)

TOSFOS DH b'Talei Kesef Oh b'Talei Zahav

תוספות ד"ה בטלי כסף או בטלי זהב

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from the case with Mar Ukva above.)

והא דלא עייפינהו ושדרינהו כמו מר עוקבא דלעיל

(a)

Implied question: Why didn't he send twice as much, like Mar Ukva did above (when he realized that the Oni was very finicky)?

משום דבהנך דברים לא שייך פינוק אלא ודאי עשיר היה.

(b)

Answer: No one is finicky about these matters (eating on linen or silk cloths). Surely, he was rich.

2)

TOSFOS DH Talei Zahav

תוספות ד"ה טלי זהב

(SUMMARY: Tosfos explains that they are dyed red with worms.)

מפה צבועה בתולעת שני אדומה כזהב דומיא דההיא דהשוכר את האומנין (ב"מ עח:).

(a)

Explanation: This is a cloth dyed red with worms. It is like gold. This is like [dying red] in Bava Metzi'a (78b).

3)

TOSFOS DH Kan Le'acher she'Ba li'Ydei Givuy

תוספות ד"ה כאן לאחר שבא לידי גיבוי

(SUMMARY: Tosfos prefers Rashi's Perush, that we discuss paying for Matanos Aniyim taken improperly.)

פי' בקונט' שנטל לקט שכחה ופאה ונודע שהיה עשיר ובאין בית דין לגבות מה שנטל

(a)

Explanation #1 (Rashi): He collected Leket, Shichchah and Pei'ah, and it became known that he was rich, and Beis Din comes to collect what he took.

אף על גב דהוי ממון שאין לו תובעין

(b)

Implied question: This is Mamon she'Ein Lo Tov'in (no one can claim compensation)!

איכא למימר דמשום קנסא גובין ממנו

(c)

Answer: It is a fine that we collect from him [what he took];

ואפילו את"ל בעלמא כהאי גוונא בבעל חוב מסדרין ואין מחייבין אותו למכור הכא משום קנסא מחייבין אותו למכור

1.

Even if you will say that normally, in such a case of a borrower, we are Mesader and do not obligate him to sell [gold or silver Kelim, and force him to use cheaper ones], here, for a fine, we obligate him to sell.

ור"ת פי' קודם שיבא לידי גיבוי שאינו נוטל מקופה של צדקה אלא מדברים שהם של הפקר כגון לקט שכחה ופאה וכאן

(d)

Explanation #2 (R. Tam): Before he comes to Givuy (collection) is before he takes from the Tzedakah box, rather, from Hefker matters, e.g. Leket, Shichchah and Pei'ah;

לאחר שבא לידי גיבוי שנוטל מקופה של צדקה מחייבין אותו למכור

1.

After Givuy, when he takes from the Tzedakah box, we obligate him to sell.

וקשה קצת דמשנה דאין מחייבין אותו למכור גבי לקט שכחה ופאה

(e)

Question: The Mishnah "we do not obligate him to sell" discusses Leket, Shichchah and Pei'ah!

ומשמע דברייתא נמי דמחייבת אותו למכור גבי לקט שכחה ופאה מתניא.

1.

The Beraisa that obligates him to sell connotes that also it discusses Leket, Shichchah and Pei'ah.

4)

TOSFOS DH Mai Lav b'Parnasas ha'Ba'al

תוספות ד"ה מאי לאו בפרנסת הבעל

(SUMMARY: Tosfos questions the Hava Amina.)

- קצת קשה לרשב"א דהשתא לא הוי שמין את הנכסים דניזונת ומתפרנסת שוה

(a)

Question (Rashba): If so (Parnasah is a dowry), "we estimate the property" is not the same for food and Parnasah (even though they are taught together)!

דלענין פרנסה הוי שמין את הנכסים לתת לה עישור נכסים

1.

Regarding Parnasah, we estimate the property to give to her a 10th;

ולענין ניזונת שמין את הנכסים אם עני הוא ונותנים כמו שמפורש באע"פ (לעיל דף סד:) במשרה אשתו על ידי שליש

2.

Regarding food, we estimate the property. If [the father] was poor, we give to her like it says above (64b) about one who feeds his wife through a third party;

ואם הנכסים מרובים הכל לפי הכבוד.

i.

If there is much property, everything is according to the level of honor!

5)

TOSFOS DH Lo b'Parnasas Atzmah

תוספות ד"ה לא בפרנסת עצמה

(SUMMARY: Tosfos explains why this does not depend on the father, but a dowry does.)

שאין שמין אותו באב הואיל ועל כרחו מתחייב בתנאי בית דין

(a)

Explanation: We do not estimate it based on the father, since she is fed b'Al Korcho (against his will) due to a stipulation of Beis Din;

אבל פרנסת הבעל אין תלוי אלא בדעתו כדאמרינן לקמן האומר אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו ולכך שמין אותה באב.

1.

However, Parnasah for a dowry depends only on his will, like we say below (68b), if one said "do not give dowries to my daughters from my property", we heed him. Therefore, we estimate it based on the father.

6)

TOSFOS DH Iy Neima Oni Oni bi'Nechasim v'Chulei

תוספות ד"ה אי נימא עני עני בנכסים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the advantage of saying so, and the Gemara's question against it.)

והשתא אתי שמואל שפיר כרבנן דרבנן נמי סברי דשמין באב

(a)

Explanation: Now, Shmuel can hold like Rabanan. Also Rabanan hold that we estimate based on the father;

והכי קאמר פעמים שאדם עשיר בשעה שנתן לראשונה ועכשיו העני בנכסים ולא היה נותן לזאת כמו שנתן לראשונה

1.

They mean that sometimes a man was rich when he gave to his first daughter, and now he became poor in property, and he would not give to this [daughter] like he gave to the first;

ולית לן למימר ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה אלא שמין את הנכסים

2.

We should not say to give to the second like he gave to the first. Rather, we estimate the property;

כלומר ונותנין לפי מה שהיה נותן האב עכשיו מנכסים מועטים הללו והיינו שמין באב

3.

I.e. we give based on what the father would have given from this sparse property. This is the meaning of "we estimate based on the father."

ופריך מכלל דת"ק סבר כו' הא לית ליה

(b)

Explanation (cont.): The Gemara asks "this implies that the first Tana holds [that even if he was rich and became poor, we give to the second like he gave to the first]. He does not have!"

כלומר לית ליה כמו שהיה לו מתחלה ודאי הוא שלא נותן עכשיו כמו שנתן מתחלה

1.

I.e. he does not have like he had at first. Surely he would not give now like he gave at first!

ובהא ודאי לא א"ר יהודה ינתן לשניה כו' אלא לאו עני עני בדעת

i.

In such a case R. Yehudah would not say that we give to the second [like he gave to the first]. Rather, "poor" means stingy.

והשתא אין לפרש שמין את הנכסים שישומו באב.

2.

Now, we cannot explain "we estimate the property" to means that we estimate the father [since his wealth did not change, only his generosity changed].

68b----------------------------------------68b

7)

TOSFOS DH Kol Chada v'Chada d'Nafshah Shaklah

תוספות ד"ה כל חדא וחדא דנפשה שקלה

(SUMMARY: Tosfos explains why the first girls to marry get more.)

וא"ת וכי משום דנישאת קודם דנפשה שקלה למה לא נחשוב על פי הבנות הנותרות כאילו היו כולן נישאות בבת אחת

(a)

Question: Why does she get more because she married earlier? Why don't we calculate based on how many daughters remain, as if all are marrying at once?

וי"ל דעישור נכסים יהבינן משום דסתם בני אדם כך נותנים לבנותיהם ואילו היה האב קיים היה נותן עישור נכסים לראשונה ולא היה פוחת לה בשביל האחרות הנשארות.

(b)

Answer: We give a 10th of the property because Stam men give so to their daughters. If the father were alive, he would give a 10th to the first. He would not give less due to the remaining daughters.

8)

TOSFOS DH Bein Nis'u Ad she'Lo Bagru v'Chulei

תוספות ד"ה בין נישאו עד שלא בגרו כו'

(SUMMARY: Tosfos proves that Rebbi holds unlike Rav.)

לית ליה דרב דאמר בסוף נערה (לעיל דף נג: ושם) הויה דאירוסין

(a)

Explanation: He holds unlike Rav, who said above (53b) that "Havayah" refers to Eirusin;

דאי אית ליה הוה ליה למימר נתארסו עד שלא בגרו דהוי רבותא טפי

1.

If he held [like Rav], he should have said "if they became Mekudeshes before Bagrus" (they are no longer fed), which would be a bigger Chidush.

וליכא למימר דנקט נישאו לאשמועינן דאפ"ה לא איבדו פרנסתן

(b)

Suggestion: Perhaps he discusses Nisu'in, to teach that even so, they did not lose Parnasah.

דא"כ לשמעינן דאפילו נישאו ובגרו לא אבדו פרנסתן

(c)

Rejection: If so (he comes to teach a Chidush of not losing Parnasah), he should have taught that even if they had Nisu'in and became Bogros, they did not lose Parnasah!

ודוחק לומר דמשום ר"ש בר' אלעזר דאמר אף איבדו פרנסתן נקט נישאו.

1.

It is difficult to say that due to R. Shimon ben Elazar, who says that they lost even Parnasah, he mentioned Nisu'in.

9)

TOSFOS DH Ha d'Machai

תוספות ד"ה הא דמחאי

(SUMMARY: Tosfos explains why we could not answer that they feed her.)

לא מצי לשנויי הא דמיתזנא מינייהו כדמשני לקמן

(a)

Implied question: Why couldn't we answer [that she did not pardon Parnasah] when she is fed from [her brothers], like we answer below?

דאיבדו מזונותיהן משמע דאין רוצין עוד לזונן.

(b)

Answer: "They lost their food" connotes that they do not want to feed them any more.

10)

TOSFOS DH u'Mi Amar Rava Hachi v'Ha Eisivei v'Chulei

תוספות ד"ה ומי אמר רבא הכי והא איתיביה כו'

(SUMMARY: Tosfos asks why we didn't ask from Rava's ruling above.)

קשה לרשב"א אמאי לא פריך מדפסק לעיל רבא כרבי דאמר בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים

(a)

Question (Rashba): Why don't we ask from the fact that above, Rava ruled like Rebbi, who says that a daughter fed from the brothers receives a 10th of the property?

ניזונת אין שאינה ניזונת לא.

1.

Inference: This is only if she is fed from them, but not if she is not fed! (Pnei Yehoshua - perhaps Rava rules like Rebbi's Halachah, but not necessarily like the inference.)

11)

TOSFOS DH v'Ha Ma'asim b'Chol Yom v'Chulei

תוספות ד"ה והא מעשים בכל יום כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult.)

וא"ת דלמא הא דמעשים בכל יום היינו משום דרבי אמרה

(a)

Question: Perhaps we do so every day because Rebbi said this!

וי"ל שאמרה רב הונא בבית המדרש לשום חידוש משמו של רבי

(b)

Answer: Rav Huna said this in the Beis Midrash for some Chidush in the name of Rebbi. (This implies that the law was not known to everyone.)

וכה"ג איכא בפ' במה בהמה (שבת דף נב.)

(c)

Support: We find like this in Shabbos (52a).

אף על גב דרב מספקא ליה האחין ששעבדו נכסים מהו ורבי יוחנן נמי פליג לקמן (הגהת הרש"ש)

(d)

Implied question: Rav was unsure about this. He asked "if the brothers mortgaged property, what is the law?" Also R. Yochanan disagrees below (69a! If so, this was a Chidush!)

בימי רב לא איפשיטא אותה הוראה עדיין.

(e)

Answer: In the days of Rav, this ruling had not yet spread.

12)

TOSFOS DH d'Ilu Parnasah Tarfa mi'Meshabdei

תוספות ד"ה דאילו פרנסה טרפא ממשעבדי

(SUMMARY: Tosfos explains that this is what the brothers mortgaged.)

ששעבדו האחין ולא ששעבד האב

(a)

Explanation: This refers to what the brothers mortgaged, but not what the father mortgaged;

ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי אפי' שעבדו האחין כדתנן אין מוציאין כו'.

1.

Tanai Kesuvah are not taken from mortgaged property, even if the brothers mortgaged it, like the Mishnah (Gitin 48b) says "we do not take..."

13)

TOSFOS DH l'Rebbi Idi v'Idi Gavya

תוספות ד"ה לרבי אידי ואידי גביא

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot say oppositely.)

וליכא למימר איפכא דפרנסה אינה כמזונות דלרבי מזונות גביא ממטלטלי ולא פרנסה

(a)

Suggestion: Perhaps we can say oppositely, that Parnasah is unlike food. Rebbi holds that food is collected from Metaltelim, but Parnasah is not!

דכיון דמזונות גביא ממטלטלי כל שכן פרנסה

(b)

Answer: Since he holds that food is collected from Metaltelim, all the more so Parnasah is!

דהא רבא פסיק לעיל כר"י דפרנסה שמין באב וגביא ממטלטלי

1.

Above (68a), Rava ruled like R. Yehudah, that we estimate Parnasah based on the father, and [if so, since surely he would give from Metaltelim,] it is collected from Metaltelim;

וגבי מזונות פסיק לקמן ממקרקעי ולא ממטלטלי.

2.

Regarding food, he rules below (69b) that it is collected from land, but not from Metaltelim.

14)

TOSFOS DH Mai Parnasah Einah k'Tanai Kesuvah lechid'Tanya

תוספות ד"ה מאי פרנסה אינה כתנאי כתובה לכדתניא

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not give other answers.)

תימה דאמאי לא קאמר נמי דפרנסה אינה כתנאי כתובה לענין דאם נישאו או בגרו איבדו מזונותיהן ולא איבדו פרנסתן כדאמר רבי גופיה לעיל

(a)

Question #1: Why didn't he say also that Parnasah is unlike Tanai Kesuvah regarding if they married or became Bogeros, they lost food, but not Parnasah, like Rebbi himself said above?

ולענין דפרנסה שמין באב לרבי אי אמידניה ומזונות אמרינן לעיל דאין אומדין אם היה אב כו' אלא שמין את הנכסים ונותנין להן

(b)

Question #2: [Why didn't he say that] we estimate Parnasah based on the father according to Rebbi, if we know his temperament, and above we say that for food, we do not estimate if the father [were alive, he would give so much...] Rather, we appraise the property, and give to them!

וי"ל דהנך פשיטא ליה ואיכא למיפרך והא מעשים בכל יום כו' כדפריך לעיל

(c)

Answer #1: These were obvious to him, and we can ask "cases occur every day..." like we asked above.

ור"ת תירץ דלענין נישאו או בגרו דאיבדו מזונות ולא פרנסה לא בעי לאוקמא דא"כ תרתי דרב הונא למה לי

(d)

Answer #2 (to Question #1 - R. Tam): We do not want to establish it to teach that if they married or became Bogeres, they lost food, but not Parnasah, for if so, why did Rav Huna need to teach this twice?

דהא לעיל קאמר רב נחמן אמר לי הונא הלכה כרבי

1.

Above, Rav Nachman said "Huna told me that the Halachah follows Rebbi."

וליכא למימר דהיינו הך גופא דקאמר לעיל

2.

Suggestion: Perhaps this teaching (Parnasah is unlike Tanai Kesuvah) is what Rav Huna taught to Rav Nachman!

דהא לעיל לא קאמר בהאי לישנא

3.

Rejection: He did not say it in these words.

והא דלא מוקי נמי אשמין לפרנסה ולא למזונות

(e)

Reiteration of Question #2: Why didn't we establish it to teach that we estimate for Parnasah, but not for food?

איכא למימר דהיינו הא דקאמר לכדתניא האומר אל יתפרנסו כו' דהא בהא תליא כדפרישית לעיל

(f)

Answer #2: This is essentially the answer we gave "like the Beraisa said, if one said 'do not give Parnasah...'", for these (estimating based on the father, and heeding a command not to give them) depend on each other, like I explained above;

דכיון דאב אינו יכול להפקיע מזונות לא שייך למישם ביה דאין תלוי ברצונו

1.

Since the father cannot uproot food, it is not applicable to estimate him (his temperament), for it does not depend on his will;

אבל פרנסה דתלוי ברצונו שמין בו.

2.

However, Parnasah depends on his will. We estimate him for it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF