1)

TOSFOS DH R. Shimon Savar v'Chulei

תוספות ד"ה רבי שמעון סבר כו'

(SUMMARY: Tosfos questions this conclusion.)

[והשתא פליגי בתרתי בעמד בדין ובדלא עמד בדין

(a)

Explanation: Now, they argue about two matters, i.e. when he stood in judgment, and when he did not stand in judgment.

אבל קשה דסוף סוף כיון דצריך לומר דפטור מקרבן אף על גב דאי מודה מיחייב א"כ בחנם דחק לחלק בין קנס זה לשאר קנסות

(b)

Question #1: Even so, since we must say that he is exempt from a Korban, even though if he admitted he would be liable, if so there was no need to distinguish this fine from other fines;

אלא הוה ליה למימר כי קאמר רבה דממונא הוי לענין הודאה

1.

He should have said that Rabah said that it is Mamon regarding admission!

וע"ק לאביי אמאי תלי ר"ש קרבן שבועה בהודאה אדרבה הודאה תליא בקרבן שבועה

(c)

Question #2: According to Abaye, why does R. Shimon say that Korban Shevu'ah depends on admission? Just the contrary, admission depends on Korban Shevu'ah!

ועוד היכי הוה בעי למילף הודאה מקרבן הרי קרקעות דפטור מקרבן אף על גב דאי מודה מיחייב

(d)

Question #3: How did he want to learn admission from Korban? One is exempt from a Korban for [denial of] land, even though if he admits, he is liable!

ועוד הא דאמר (הגהת ברכת שמים) הא עמד בדין דמשלם כו'

(e)

Question #4: We said [above] "if he stood in judgment, in which case he pays [through his admission, he should be liable also Korban Shevu'ah]!"

משמע אאונס ומפתה דקאי ביה אם עמד בדין חייב קרבן אף על גב דלא בגרה ומתה

1.

It connotes that this refers to Ones and Mefateh, which we were discussing. If he stood in judgment, he is obligated a Korban, even though she did not became a Bogeres and die!

ומפרש ר"י דאביי מיבעיא ליה כיון דאינו מוריש לבניו אפי' עמד בדין לר"ש במתני' משום דאין אדם מוריש זכות בתו לבנו וחשיב זכות בתו כל זמן שלא בא לידו

(f)

Answer (Ri): Abaye asked, since one does not bequeath [the fine] to his sons even if he stand in judgment, according to R. Shimon in our Mishnah, because one does not bequeath to his son his rights in his daughter, as long as it does not come to his hand...

ה"ה לענין שבועה דראוי למעטו מוכחש אף על פי שממון גמור הוא לענין הודאה כשמודה כשעמד בדין

1.

The same applies to a Shevu'ah. It is proper to exclude it from v'Chichesh, even though it is total Mamon regarding admission, when he admits that he stood in judgment;

מ"מ שם קנס עליו כיון דאם היה מודה באונס ופיתוי ולא היה מודה שעמד בדין פטור

2.

Even so, it is called a fine, since if he admitted that he raped or enticed, but did not admit that he stood in judgment, he is exempt.

וסוף הסוגיא מ"מ לא יתיישב].

(g)

Disclaimer: In any case, the end of the Sugya is not resolved [according to this].

2)

TOSFOS DH Bas na'Nizones Min ha'Achin Ma'aseh Yadeha l'Mi

תוספות ד"ה בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה למי

(SUMMARY: Tosfos explains that the question is only mid'Rabanan.)

מדאורייתא פשיטא ליה דהוי לעצמה כדדרשינן לקמן מוהתנחלתם

(a)

Explanation: Mid'Oraisa, it is obvious to him that she keeps her earnings, like we expound below from "v'Hisnachaltem";

אלא מדרבנן בעי מדתלי טעמא במזונות ומדמייתי עלה מאלמנה

1.

Rather, we ask mid'Rabanan, since we attribute the reason to food, and bring [an attempted proof] from a widow;

ומיבעיא ליה כיון דניזונת משלהן מי התקינו להו רבנן מעשה ידיה תחת מזונות או לא וכן משמע כל הסוגיא

2.

He asks, since she is fed from their [inheritance], did Rabanan enact that [they receive] her earnings corresponding to food, or not? The entire Sugya connotes like this.

ולקמן דבעי מ"ט דרב ה"מ למיבעי נמי מ"ט דרב ששת דמדאורייתא מודה דהוה לעצמה

(b)

Implied question: Below, we ask what is Rav's reason. [If we ask mid'Rabanan,] we could have asked also what is Rav Sheshes' reason, since mid'Oraisa he admits that they are hers!

אלא נקט רב משום דקאמר בהדיא דמעשה ידיה לעצמה אף מדרבנן

(c)

Answer: We mentioned Rav, for he explicitly said that her earnings are hers even mid'Rabanan.

וקצת מגמגם רשב"א דהכא משמע דטפי הוו מעשה ידיה שלה כיון שניזונת בעל כרחם בתנאי ב"ד ממה שהיתה ניזונת מדעתם

(d)

Question (Rashba): Here it connotes that there is more reason to say that her earnings are hers because she is fed b'Al Korcham (against their will) through Tenai Beis Din, than if they willingly fed her;

ולקמן בריש אלמנה (דף צה:) גבי אלמנה משמע איפכא דאדרבה כיון שניזונת ע"י תנאי ב"ד הוה מעשה ידיה שלהן טפי ממה שהיתה ניזונת מדעתם וצ"ע

1.

Below (95b), regarding a widow, it connotes oppositely. Just the contrary, since she is fed through Tenai Beis Din, there is more reason to say that her earnings are hers than if they willingly fed her! This requires investigation.

[ודוחק לחלק בין אלמנה לבת דניחא ליה בהרווחה דמ"מ סברא הוי איפכא].

(e)

Poor answer: It is difficult to distinguish between a widow and daughter, for he wants prosperity of his daughter, for in any case the reasoning is opposite!

3)

TOSFOS DH Asu Almanah Etzel ha'Bas k'Bas Etzel ha'Achin

תוספות ד"ה עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when there are also sons.)

וא"ת אלמנה אצל הבת מאי (כן הוא בדפוס ונציה) קרי ליה נכסים מועטין

(a)

Question: Regarding a widow with respect to a daughter [who inherited], what is considered a case of sparse property?

בשלמא גבי בת אצל אחין מפרש בפ' מי שמת (ב"ב קלט: ושם) כדי שיזונו אלו ואלו עד שיבגרו

1.

Granted, regarding a daughter with respect to brothers, the Gemara in Bava Basra (139b) explains that [much property] is so both of them will be fed until [the girls] become Bogros;

אבל הכא אין שייך אותו שיעור שהאלמנה יש לה לעולם מזונות

2.

However, here that amount does not apply, for a widow is fed forever!

ונראה לר"י דדוקא כשיש אלמנה ובנים ובת תקנו לאלמנה ונתנו לה מה שהיה ליקח לבת והיינו עד שתיבגר הבת

(b)

Answer (Ri): Only when there are a widow, sons and daughter, they enacted for a widow the [same] amount that should have been taken for the daughter, i.e. until the daughter becomes a Bogeres;

אבל כשאין אלא אלמנה ובנים או אלמנה ובת שהבת יורשת לא עשו תקנה בשביל האלמנה

1.

However, when there is only a widow and sons, or [only] a widow and a daughter, in which case the daughter inherits, they did not enact for a widow;

דמשום אלמנה לא רצו להפקיע כח הירושה אלא כשכבר הפקיעו בשביל הבת

i.

For a widow, they wanted to uproot the power of inheritance only when it was already uprooted for the daughter. (Ritva - if we would uproot Torah inheritance for the sake of a widow alone, since she is fed forever, we would uproot even when the estate was tremendous!)

ובשביל הבת הפקיעו טפי לפי שהיא יורשת כשאין בנים

ii.

For a daughter, they uprooted more, because she inherits when there are no sons.

וכן משמע בירושלמי בפרק מי שמת דאמר התם אין האלמנה דוחה את הבנות ולא הבנות דוחות את האלמנה ופעמים שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי בנים ואת הבנים על ידי הבנות.

(c)

Support: The Yerushalmi in Bava Basra connotes like this. It says there that a widow does not override daughters, and daughters do not override a widow, but sometimes a widow overrides daughters through sons, and [she overrides] sons through daughters.

4)

TOSFOS DH Lo beshe'Einah Nizones

תוספות ד"ה לא בשאינה ניזונת

(SUMMARY: Tosfos prefers the text that does not ask "what is the Chidush?")

פירוש מן האחים אבל מן האב היתה ניזונת ומשום הכי פריך אי בשאינה ניזונת מאי למימרא דפשיטא דלאחר מיתת האב לעצמה

(a)

Explanation: She is not fed from the brothers, but she was fed from the father. Therefore, we ask "if she is not fed, what is the Chidush? Obviously, [what she earned] after death of the father, [her earnings] are hers!"

ומשום היא גופה דמת האב הרי הן של אחין נמי לא איצטריך

1.

[Because she was fed from the father,] also the law itself, that after her father died, [what she earned in his lifetime] is her brothers', need not be taught;

הואיל וניזונת היתה מן האב פשיטא דיורשין אותו

i.

Since she was fed [from the father, her earnings] belonged to him. Obviously they inherit him!

ואית ספרים דלא גרסי מאי למימרא אלא גרסי אי בשאינה ניזונת אפי' למ"ד כו'

(b)

Alternate text: Some texts do not say "what is the Chidush?", rather, "if she is not fed, even according to the opinion [that one can force his slave to work for him without feeding him, says so only about a Kena'ani slave!...]"

וכן עיקר ומיירי בשאינה ניזונת לא מן האב ולא מן האחין

(c)

Explanation: This is primary. The case is, she is not fed, not from the father, and not from the brothers;

דאחר מיתת האב אית לן למידק דומיא דבחיי האב

1.

After death we should infer that it is similar to in the father's lifetime (she is not fed at all).

ופריך אגופה אמאי מת האב הרי הן של אחין הא אפי' אב עצמו אין לו כיון שאינה ניזונת ממנו.

2.

We question ask on the law itself. After the father died, why do her brothers get [her earnings]? Even her father himself did not get them, since she was not fed from him!

5)

TOSFOS DH Lo Garsinan Ki Tov Lo

תוספות ד"ה ל"ג כי טוב לו

(SUMMARY: Tosfos explains that we expound from "Imach".)

דבספרי (פ' ראה) לא מפיק ליה מהאי קרא אלא דריש לה מכשכיר כתושב יהיה עמך

(a)

Explanation: [The text does not say this,] for the Sifri, we do not learn from this verse. Rather, we expound it from "k'Sachir k'Soshav Yihyeh Imach";

ומיותר הוא עמך דה"מ למכתב כשכיר כתושב יהיה עד שנת היובל

1.

"Imach" is extra, for it could have said "k'Sachir k'Soshav Yihyeh Ad Shenas ha'Yovel";

אבל כי טוב לו עמך אינו אלא סיפור דברים בעלמא.

2.

However, "Ki Tov Lo Imach" is merely Sipur Devarim (telling what happened).

6)

TOSFOS DH Magid she'Ein Adam Morish Zechus Bito li'Vno

תוספות ד"ה מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a verse.)

תימה אמאי איצטריך קרא להכי הא היא גופה לא נפקא לן דמעשה ידיה לאביה אלא מלאמה

(a)

Question: Why do we need a verse for this? She herself, we know that her earnings go to her father only from "l'Amah";

מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה

1.

Just like an Amah (Yisraelis slave), her earnings go to her master, so a daughter, her earnings go to her father.

ואמה גופה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת כדאמרי' בפ"ק דקידושין (דף יז:)

2.

An Amah herself does not serve the son or daughter [of her master, if he died], like it says in Kidushin (17b. All the more so, a daughter's earnings do not go to her father's heirs!)

ונראה לרשב"א דלא איצטריך האי קרא אלא משום קטנה דהקישא לא איצטריך אלא לנערה

(b)

Answer #1 (Rashba): We need the verse only for a minor. We need the Hekesh [to an Amah] only for a Na'arah;

אבל לקטנה לא צריך הקישא דהשתא זבוני מזבן לה מעשה ידיה מיבעי,

1.

We do not need the Hekesh for a minor. The father can sell her to be a slave. We need no other source that her earnings are his!

[א"נ אי לאו האי קרא ה"א לאמה לקטנה איצטריך לאשמועינן דאין מעשה ידיה לאחין דומיא דאמה ולא הוה ידעי' נערה

(c)

Answer #2: If not for the verse, one might have thought we need "l'Amah" to teach about a minor, that her earnings do not go to the brothers, just like an Amah [does not serve the sons]. We would not know the law of a Na'arah.

אבל תימה דהשתא זבוני מזבן לה הוי ק"ו ונימא דיו].

(d)

Question: However, we learn from a Kal va'Chomer, from his ability to sell her. We should say Dayo (a Kal va'Chomer cannot teach a Chidush greater than the matter from which we learn. Therefore, her earnings do not go to the brothers. Why do we need "l'Amah" for this?!)

7)

TOSFOS DH Chavalos Didah Ninhu

תוספות ד"ה חבלות דידה נינהו

(SUMMARY: Tosfos explains why we assume this.)

ואם תאמר וכי אם קיצץ ידיה לא תהיה חבלה של אב והלא מפסיד מעשה ידיה

(a)

Question: If he cut off her hand, would her father not get the money? He loses her earnings!

ואמרינן בהחובל (ב"ק דף פו. (כן צריך להגיה)) הקוצץ יד עבד עברי של חבירו אביי אמר (הגהת הב"ח) נותן דמי שבת גדולה לעבד ודמי שבת קטנה לרבו

1.

We say in Bava Kama (87a) that if Reuven cut off the hand of Shimon's Eved Ivri, Abaye says that he pays Nezek (the loss of his what one would pay to buy him for a slave, because now he has only one hand) to the slave, and Sheves Katan (compensation for inability to work at all until he recovers) to Shimon.

ורבא אמר (הגהת הב"ח) ינתן הכל לעבד וילקח בהן קרקעות והוא אוכל פירות

2.

Rava says that he pays everything to the slave, and he buys land with the money, and he (Shimon) gets the produce [until the slave goes free].

ויש לומר דפשיטא ליה דמיירי בחבלות קטנות שאין בהן ביטול מלאכה

(b)

Answer: It is obvious to him (the Makshan) that we discuss minor wounds that do not hinder ability to work;

דאי יש בהם הפסד מעשה ידיה אמאי אין מוריש לבנו כמו שמוריש מעשה ידיה

1.

If there is a loss of her earnings, why doesn't one bequeath [Nezek] to his sons, just like he bequeaths to them her earnings?!

להכי פריך דידה נינהו.

2.

Therefore, he asks that [Nezek] belongs to her.

43b----------------------------------------43b

8)

TOSFOS DH she'Patz'ah b'Paneha

תוספות ד"ה שפצעה בפניה

(SUMMARY: Tosfos explains how Rav and Reish Lakish could answer.)

ואם תאמר תקשי הך ברייתא לרב וריש לקיש דמשמע בהחובל (ב"ק דף פז: ושם) דפליגי ארבי יוחנן דאמר פצעה בפניה דהוי דאב

(a)

Question: The Beraisa itself is difficult according to Rav and Reish Lakish, for it connotes in Bava Kama (87b) that they argue with R. Yochanan, who says that if he bruised her face, the father gets it!

ויש לומר דבפחת דעד הנערות מודו כולי עלמא דהוי דאב שמפסיד במה שהיה יכול למוכרה

(b)

Answer #1: Regarding the decreased value [of her labor] until Na'arus, all agree that it is of the father, for he loses the amount for which he could have sold her;

והתם פליגי במה שהיא נפחתת גם מנערות ואילך וסבר רבי יוחנן דכל הפחיתה הויא דאב הואיל ונעשה לה בעוד שהיא ברשות אב

1.

They argue about her decreased value from Na'arus and onwards. R. Yochanan holds that the father receives the entire decrease, since it happened to her when she was still in her father's Reshus;

אי נמי בפחיתת מכירה מודו כולי עלמא דהויא דאב

(c)

Answer #2: Regarding the decreased sale value, all agree that it is of the father;

והתם פליגי במה שנפחתה לקידושין דסבירא להו לרב וריש לקיש דלא זכיא ליה רחמנא אלא קידושין ממש

1.

There, they argue about the decreased amount that one would pay to be Mekadesh her. Rav and Reish Lakish hold that the Torah awards him only actual Kidushin.

[וריצב"א פירש אף על גב דפליגי בפצעה בפניה בקצץ לה ידיה מודו כולי עלמא דהוי דאב

(d)

Answer #3 (Ritzva): Even though they argue about one who bruised her face, all agree that if he cut off her hand, it belongs to her father;

ומוקמי הך ברייתא דהכא בחבלות גדולות

1.

They [Rav and Reish Lakish] establish the Beraisa here to discuss great wounds.

וסברי נמי דאין אדם מוריש מעשה ידיה לאחין].

2.

They also hold that one does not bequeath her earnings to the brothers.

9)

TOSFOS DH Taima d'Hesi'ah v'Girshah v'Chulei

תוספות ד"ה טעמא דהשיאה וגרשה וכו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why we did not ask from the Reisha.)

משום מאן דאמר מעיין גורם (יבמות דף סד:) דייק לה מסיפא

(a)

Explanation: Because he said that Mayan Gorem (Bi'ah with her causes her husband to die), he infers from the Seifa (Nisu'in).

ואם תאמר ותקשי ליה מרישא דמשמע דמזל גורם

(b)

Question: He should ask from the Reisha, which connotes that her Mazal is Gorem (causes him to die! Also from Eirusin, it avoids the case of being widowed twice!)

ויש לומר דמצי למימר דנקט רישא אגב סיפא

(c)

Answer #1: He can say that the Reisha (which does not mention being widowed twice) is Agav (for parallel structure with) the Seifa.

וריב"ן מוקי כולה מתניתין באשה אחת ומפרש הכי טעמא דהשיאה וגרשה אחר שאירסה ונתארמלה

(d)

Answer #2 (Rivan): Our entire Mishnah discusses one woman. The reason (she was able to marry a fourth time) is because she was divorced from Nisu'in after being widowed from Eirusin;

1.

Note: She was also divorced from Eirusin, but this is not relevant.

הא השיאה ונתארמלה תו לא הוי מצי למימר השיאה שנית

2.

Inference: Had he married her off (Nisu'in) and she was widowed, we could not say that he married her off a second time.

ואין נראה לר"י דאם כן לא הוה מצי מוכח אלא למאן דאמר מזל גורם

(e)

Rebuttal (Ri): If so, there is a proof [that one who was widowed twice may not marry a third time] only according to the opinion that Mazal Gorem!

דלמאן דאמר מעיין גורם אכתי הוי מצי למתני תו השיאה ואם כן תקשי ליה ממתני' דהכא.

1.

According to the opinion that Mayan Gorem, we could have taught that she married another time! If so, our Mishnah is difficult for him.

10)

TOSFOS DH u'Migva me'Eimas Gavya

תוספות ד"ה ומיגבא מאימת גביא

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we ask only about R. Yehudah's case.)

פירש בקונטרס אי משעת אירוסין דהא מההיא שעתא איחייב ליה בתקנתא דרבנן

(a)

Explanation #1 (Rashi): Perhaps she collects from Eirusin, for from that time [her husband] is obligated through Rabanan's enactment;

או דלמא עד שעת כתיבה דהויא מלוה בשטר לא טרפא ממשעבדי

1.

Or, perhaps until it was written, for then it is [like] a loan with a document, she cannot take property that her husband sold. (I.e. she takes only from what he sold after it was written.)

וקשה לר"י דמאי שייכא הך בעיא הכא

(b)

Question #1 (Ri): Why is this question relevant here?

ועוד מדנקט מאימת גביא משמע דבנשואה בעי מאיזה זמן טורפת

(c)

Question #2: Since it says "from when does she collect?" this connotes that we ask about a Nesu'ah, from when she takes [from buyers];

ואמאי ליבעי אי כל ארוסות טרפי ממשעבדי או לא

1.

Why [do we ask only about a Nesu'ah?] We should ask whether or not all Arusos take from buyers!

ונראה לר"י דדוקא בהך דמיירי רבי יהודה בה במארס את בתו ובגרה ואחר כך ניסת קא בעי

(d)

Answer #1 (to both questions - Ri): We ask only about this case that R. Yehudah discusses, i.e. one who was Mekadesh his daughter and she became a Bogeres and had Nisu'in;

דאי טעמא דמודה משום דלא נכתבו ברשותו הוי טעמא משום דבשעת כתיבה מחלה לשיעבודא

1.

If the reason he admits is because it was not written [when she was] in his (her father's) Reshus, this is because at the time it was written, she pardoned the lien;

דלא תקינו ליה רבנן לאב אלא כשלא מחלה ואם כן איהי גופה נמי לא גביא מידי

i.

Rabanan enacted for the father only when she did not pardon. If so, also she does not collect anything;

או דלמא טעמא דר' יהודה לאו משום דמחלה לשעבודא קמא קאמר אלא משום דלא תקינו לאב זכיה בשלא נכתבה ברשותו

2.

Or, perhaps R. Yehudah's reason is not because she pardoned the first lien. Rabanan enacted rights for the father only when it was written in his Reshus.

ומיהו היכא דלא נכתבה כלל פשיטא דהוי דאב כגון שגירשה מן האירוסין ואם כן גביא מזמן ראשון

(e)

Distinction: However, if it was not written at all, obviously it is of the father, e.g. he divorced her from Eirusin. If so, he collects from the first time.

ודוחק להעמיד כולה שמעתין אליבא דרבי יהודה

(f)

Objection: It is difficult to establish our entire Sugya according to R. Yehudah!

ונראה לרשב"א דאליבא דרבנן בעי

(g)

Explanation #2 (Rashba): We ask according to Rabanan.

ובעי טפי הכא מבעלמא היכא דליכא אב דהכא אם נתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין היתה הכתובה של אב

(h)

Answer #2 (to Question #1): We ask here, more than in a case when there is no father, for here, if she were widowed or divorced from Eirusin, the Kesuvah would be her father's;

וכי היכי דמפסיד כחו האב בשעת נשואין מספקא ליה אם גם היא מפסדת.

(i)

Answer #2 (to Question #2): Just like the father loses his rights at the time of Nisu'in, [the questioner] is unsure whether also she loses.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF