1)

TOSFOS DH l'Aviha Nami Peshita mid'Ka Yahiv Mefateh

תוספות ד"ה לאביה נמי פשיטא מדקא יהיב מפתה

(SUMMARY: Tosfos justifies the inference.)

אף על גב דאיכא למימר דהא דמחייבין מפתה היינו בקטנה דלא שייך בה מחילה וכדרבנן דאמרי יש קנס במקום מכר

(a)

Implied question: We could say that Mefateh is liable for a minor, who cannot pardon, according to Rabanan, who say that there is a fine where there is a sale (a minor. If so, there is no proof that it goes to her father!)

מ"מ משמע ליה דבנערה איירי דפשטא דמתני' אאלו נערות דרישא קאי.

(b)

Answer: The Gemara understands that we discuss a Na'arah. The simple reading of our Mishnah is that it refers to the Reisha, i.e. the Mishnah Elu Na'aros (29a, which is like R. Meir, and discusses only a Na'arah).

2)

TOSFOS DH R. Shimon Poter she'Eino Meshalem Kenas Al Pi Atzmo

תוספות ד"ה רבי שמעון פוטר שאינו משלם קנס ע"פ עצמו

(SUMMARY: Tosfos points out another reason why R. Shimon exempts.)

תימה לר"י תיפוק ליה דאפי' בעושק והלואה גופייהו דכתיבי בקרא לא מיחייב קרבן אלא כשייחד לו כלי להלואתו ולעושקו (ב"מ דף מח.)

(a)

Question (Ri): [R. Shimon] should exempt without this reason! Even for withholding wages and a loan, which are written in the verse, one is obligated a Korban only if he designated a Kli for [payment of] the loan or wages (Bava Metzi'a 48a)!

וכאן בקנס מה ייחוד שייך כאן דמיירי בלא עמד בדין דבעמד איבעיא ליה לאביי בסמוך

1.

Here, regarding a fine, how does designation apply? Here we discuss before standing in judgment, for Abaye asks below about if he stood in judgment!

ואומר ר"י כגון שייחד לו כלי כך לכשיעמוד בדין בב"ד ויתחייב לו יהא כלי זה מיוחד לו לגבות ממנו דמי אונסו

(b)

Answer (Ri): The case is, he designated a Kli for him, so that when he will stand in judgment and be obligated to him, the Kli will be designated for him to collect from it the payment for the rape.

וא"ת וכי נימא דסבר ר"ש דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם

(c)

Question: Will we say that R. Shimon holds that one can be Makneh (transfer ownership of) Davar she'Lo Ba l'Olam (something that is not yet in the world)?

דאפי' את"ל דאם אמר כלי זה יהא שלך אם ירדו גשמים היום דחשיב דבר בא לעולם

1.

Suggestion: Perhaps if one says "this Kli will be yours if rain falls today", it is considered Davar she'Ba l'Olam [and similarly here, designation helps].

היינו משום דכלי שנותן לו הוא בעולם וזכה בו למפרע כשירדו גשמים

2.

Rejection: That is because the Kli that he gives to him is in the world. He acquires it retroactively when the rain falls;

והא דקאמר אם ירדו תנאה בעלמא הוא

i.

This that he said "if it falls" was a mere Tenai (stipulation).

אבל הכא אין נותן לו הכלי מיד אלא שמייחדו לו לגבות הימנו קנס אם יתחייב כשיעמוד בדין והא לא בא לעולם הוא

ii.

However, here he does not give the Kli immediately. He merely designated it to collect the fine from it, if he will be obligated when he stands in judgment. This is Lo Ba l'Olam!

וכ"ת ה"נ

3.

Suggestion: Perhaps indeed [R. Shimon holds that Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam].

א"כ נחשביה בהדי הנך תנאי דחשיב בפרק האומר בקדושין (דף סב: ושם) דסבירא להו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

4.

Rejection: If so, he should be listed in Kidushin (62b) along with the Tana'im who hold that Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam!

דהא פריך נמי התם ונחשוב נמי ר"ע

i.

The Gemara asked there "we should list also R. Akiva!"

ואור"י דר"ש חדא ועוד קאמר

(d)

Answer (Ri): R. Shimon says one [reason why he exempts], and he has also another [reason];

חדא דייחוד אינו מועיל דדשלב"ל הוא דאינו מתחייב כלל אלא משעת העמדה בדין ואילך

1.

Firstly, designation does not help, for it is Davar she'Lo Ba l'Olam, since he is not liable at all until he stands in judgment, and after that;

ועוד אפי' קונה בייחודו אין כאן כפירת ממון שאין משלם קנס ע"פ עצמו ואי מודה מיפטר

2.

And further, even if he acquires through his designation, this is not denial of Mamon, for one does not pay Kenas due to his admission. If he admits, he is exempt!

[ורבנן אית להו דאדם מקנה דשלב"ל ולא מייתי התם אלא אותן תנאים שהוזכרו שמם].

3.

Rabanan hold that Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam. There (Kidushin 62b), we listed only Tana'im (who hold like this) whose names were mentioned.

3)

TOSFOS DH v'Nishba v'Hodeh l'R. Shimon Mahu

תוספות ד"ה ונשבע והודה לר"ש מהו

(SUMMARY: Tosfos asks why he asked according to R. Shimon.)

ק"ק דבהך מתניתין לא פליגי אלא דלרבנן בושת ופגם קא תבע ולר"ש קנס קא תבע

(a)

Question: In this Mishnah, the only argument is that Rabanan hold that he claims the Boshes and Pegam, and R. Shimon holds that he claims the Kenas;

אבל אם היה מפרש בהדיא דקנס קא תבע היה פטור לרבנן כמו לר"ש

1.

However, if he would explicitly specify that he claims the Kenas, Rabanan would exempt, just like R. Shimon;

א"כ אמאי בעי אליבא דר"ש טפי מלרבנן דה"נ הוה מצי למבעי לרבנן אם פירש דקנס קא תבע

2.

If so, why does [Abaye] ask according to R. Shimon more than according to Rabanan? He could have asked also according to Rabanan, if he specified that he claims the Kenas! (Pnei Yehoshua - Tosfos' question is difficult only for Rashi. Tosfos explains in the next Dibur that Abaye asks about our Mishnah, in which Rabanan say that after Beis Din obligates him, it is total Mamon, even to bequeath to his sons. All the more so, they hold that there is Korban Shevu'ah for it!)

ואההיא ברייתא דמייתי בסמוך היה לו לקבוע בעייתו לר"ש.

3.

On the Beraisa brought below, he should have asked his question according to R. Shimon!

4)

TOSFOS DH Oh Dilma Af Al Gav d'Amad b'Din Kansa Hu v'Modeh bi'Knas Patur

תוספות ד"ה או דלמא אף על גב דעמד בדין קנסא הוא ומודה בקנס פטור

(SUMMARY: Tosfos explains unlike Rashi due to this text and other reasons.)

כן כתוב בכל הספרים

(a)

The text: This is the text in all Seforim.

אבל בקונטרס פירש או דלמא אף על גב דעמד בדין ואי מודה ביה מיחייב אפילו הכי לא מיחייב קרבן שבועה כיון דעיקרו קנס

(b)

Explanation #1 (Rashi): Or perhaps, even if he stood in judgment, and [now] if he admits, he is liable, even so he is not liable Korban Shevu'ah, since initially it was a fine;

ולא הוי דומיא דפקדון דקרא

1.

It is not like a deposit that the Torah mentions [regarding Korban Shevu'ah].

משמע מתוך פירושו דפשיטא ליה לאביי שהוא ממון לכל שאר דברים היכא דעמד בדין לשלם על פי עצמו או להורישו לבניו דמאי שנא

(c)

Inference: It is obvious to Abaye that it is Mamon for all other matters when he stood in judgment, i.e. to pay due to his admission, or to bequeath it to his sons. Why should it be different?!

ולא מיבעיא ליה אלא לענין קרבן שבועה דווקא משום דכתיב וכחש ובעינן דומיא דפקדון דעיקרו ממון כדפי'

1.

Abaye asks only about Korban Shevu'ah, because it is written "v'Chichesh", and we require like a deposit, which was initially Mamon, like I explained.

וההיא דלקמן דחקו לפרש כן דפריך אביי בסוף הסוגיא אמתני' דר"ש פוטר כו' וקאמר טעמא דלא עמד בדין

(d)

Source: The Gemara below forced him to explain like this. Abaye asks at the end of the Sugya (Sof 42b) on the Mishnah, that R. Shimon exempts... and says that the reason is because he did not stand in judgment;

הא עמד בדין דמשלם ע"פ עצמו כו'

1.

Citation (42b) Inference: Had he stood in judgment, in which case he pays due to his admission [he is liable also Korban Shevu'ah].

משמע דפשיטא ליה לאביי היכא דעמד בדין דהוי ממונא

2.

Inference: It is obvious to Abaye that when he stood in judgment, it is Mamon.

וקשה שצריך למחוק הספרים

(e)

Objection #1: If so, we must erase the text in Seforim [which says here that Abaye asked "after he stood in judgment, is he exempt through his admission?"]

ועוד דאדפריך ליה אביי לרבה ממתניתין לא הספיקה לגבות כו'

(f)

Objection #2: Why did Abaye challenge Rabah from our Mishnah "if she did not collect until [her father died, it is hers]"?

ואי אמרת ממונא הוי להורישו לבניו כו' תקשי ליה לנפשיה דאביי גופיה מודה דהוי ממון לכל דבר

1.

If you will say that [it is obvious to Abaye that] it is Mamon to bequeath to his sons, this is difficult for himself, for Abaye himself admits that it is Mamon in every way!

אלא דמבעיא ליה דווקא לענין קרבן שבועה כדפי'

i.

He asks only about Korban Shevu'ah, like I explained.

ועוד אמאי איצטריך לשנויי כי קאמר רבה בשאר קנסות נימא דבקנס דאונס נמי קאמר רבה דהוי ממון להתחייב בהודאתו כשעמד בדין

(g)

Objection #3: Why did we need to answer that Rabah discussed other fines? We should say that he says that also the fine of Ones is Mamon, to be liable through his admission after he stood in judgment;

דהא אפי' בסוף הסוגיא פשיטא ליה לאביי דהוי ממון לענין שמתחייב בהודאה

1.

Even at the end of the Sugya, it is obvious to Abaye that it is Mamon, regarding that he is liable through admission!

והא נמי דפריך ליה אביי לרבה מר"ש פוטר טעמא דלא עמד בדין הא עמד בדין דמשלם ע"פ עצמו מיחייב קרבן שבועה

(h)

Objection #4: Abaye challenged Rabah (Sof 42b), for R. Shimon exempts because he did not stand in judgment. Had he stood in judgment, in which case he pays due to his admission, he is liable Korban Shevu'ah;

ליקשי אביי לנפשיה הואיל ופשיטא ליה בכולהו קנסות דהוי ממון להתחייב בהודאתו

1.

Abaye should challenge himself, since it is obvious to him that for all fines, it is Mamon to be liable due to his admission!

ונראה לפרש דאביי מספקא ליה אליבא דר"ש לפי שמצינו במשנתינו דלר"ש לא הוי ממון להורישו לבניו

(i)

Explanation #2: Abaye was unsure according to R. Shimon, for we find in our Mishnah that according to R. Shimon, it is not Mamon to bequeath to his sons;

להכי מבעיא ליה אי לא חשיב נמי לר' שמעון ממון לענין קרבן שבועה והודאה אי לאו

1.

Therefore, he asked according to R. Shimon whether or not it is not considered Mamon also regarding Korban Shevu'ah and admission;

ואתרוייהו מבעיא ליה כדגרסינן בכל הספרים דהא בהא תליא

2.

He asked about both of them, like the text in all Seforim, for one depends on the other;

דאי מיחייב בהודאתו אם כן כפר ליה ממונא ומיחייב קרבן שבועה

i.

If he is liable due to his admission, if so, he denied Mamon, and he is obligated Korban Shevu'ah;

ואי מיפטר בהודאה אם כן לאו מידי כפר ליה

ii.

If he is exempt through his admission, if so, he did not deny anything!

ולכך הוצרך רבה לקמן לשנויי כי קאמינא ממון הוי להורישו לבניו

3.

Therefore, below Rabah needed to answer "I say that it is Mamon to bequeath it to his sons";

דלא מצי למימר ממון הוי להתחייב בהודאה דהא מדפטר ליה מקרבן שבועה מכלל דאי מודה מיפטר

i.

He could not say that it is Mamon to be liable through admission, for since he exempts from Korban Shevu'ah, this implies that had he admitted, he would be exempt.

ולקמן דאמר אביי הא עמד בדין דמשלם ע"פ עצמו

(j)

Implied question: Below, Abaye said "had he stood in judgment, he would pay through his admission." (This is difficult also for Abaye. He holds that since it was initially Kenas, R. Shimon exempts!)

הכי פי' הא עמד בדין ובגרה ומתה דמינה ירית מיחייב קרבן שבועה.

(k)

Answer: He means that had he stood in judgment, and she became a Bogeres, and she died, and [her father] inherited her, [the Bo'el] is liable Korban Shevu'ah.

5)

TOSFOS DH Amar Lei Mamona Havi u'Michayev Aleha Korban Shevu'ah

תוספות ד"ה אמר ליה ממונא הוי ומיחייב עליה קרבן שבועה

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

וה"ה דאי מודה ביה מיחייב דהא בהא תליא

(a)

Observation: Similarly, if he admits, he is liable, for one depends on the other.

ויש שמוחקין ומיחייב עליה קרבן שבועה דהא לקמן קאמר רבה כי קאמינא ממונא הוי להורישו לבניו

(b)

Alternate text: Some erase "and he is liable Korban Shevu'ah" from the text, for below Rabah said "I said that it is Mamon to bequeath it to his sons";

ולא גרסינן אלא ממונא הוי ולא פי' עד לבסוף דלענין להורישו לבניו קאמר

1.

The text [here] says only "rather, it is Mamon." He did not explain until the end that he said so regarding bequeathing it to his sons."

ואומר רבינו יצחק דאין למוחקו בשביל כך דהא למאי דמסיק כי קאמר רבה בשאר קנסות הדר ביה

(c)

Defense (of our text - R. Yitzchak): One should not erase this from the text due to this. Based on what we conclude, that Rabah discussed other fines, he retracted;

דמעיקרא השיב לאביי דממונא הוי הקנס דאונס ופיתוי

1.

Initially, he answered Abaye that [after standing in judgment] the fines of Ones and Mefateh are Mamon.

ונראה לרבינו יצחק דרבה קיבל מרבותיו דממונא הוי והשיב לו תחילה לענין קרבן שבועה

(d)

Explanation (R. Yitzchak): Rabah received from his Rebbeyim that it is Mamon. He initially answered [that this is] regarding Korban Shevu'ah;

וכשסתר לו אביי חזר בו ואמר לא לענין קרבן קבלתי דממון הוי אלא לענין להורישו לבניו

1.

After Abaye refuted this, he retracted and said "I did not receive that it is Mamon regarding Shevu'ah, rather, to bequeath it to his sons."

וכן משמע דכששוב הקשה לו ממתני' אמאי קשו בה עשרים ותרתין שנין הוה ליה לחזור מדבריו

(e)

Support - Question: When [Abaye] later challenged him from our Mishnah, why was this difficult for 22 years? He should have retracted from his words!

אלא ודאי מרבותיו קבל.

1.

Answer: Rather, surely he received from his Rebbeyim.

6)

TOSFOS DH Hipalta Es Sheni v'Simisa Es Eini

תוספות ד"ה הפלת את שיני וסימית את עיני

(SUMMARY: Tosfos discusses how Korban Shevu'ah could apply.)

וא"ת מה ייחוד כלי שייך גבי עבד דהא מיד כשהפיל את שינו קנה העבד בעצמו

(a)

Question: How does designation of a Kli apply to a slave? Once he knocked out his tooth, the slave acquired himself! (Above (DH R. Shimon), Tosfos brought that Korban Shevu'ah applies only if he designated a Kli for payment.)

דגבי עבד גלי רחמנא שזוכה בעצמו מיד כשיפיל שינו כדאמרי' במרובה (ב"ק דף עד. ושם) ותו לא הוי קנס

1.

Regarding a slave, the Torah revealed that he acquired himself once he knocked out his tooth, like we say in Bava Kama (74a). After this, it is not a fine!

ואין לומר כגון שהפיל שינו וסימא את עינו דיוצא בשינו ונותן לו דמי עינו ומייחד לו כלי על דמי עינו

2.

Suggestion #1: The case is, he knocked out his tooth and blinded his eye. He goes free due to his tooth, and [his master] pays to him the value of his eye. [His master] designated a Kli for the value of his eye.

או שתבעו על מעשה ידיו ומייחד לו כלי על זה

3.

Suggestion #2: Alternatively, the slave claims [from his master] his earnings [after the master knocked out his tooth], and [his master] designated a Kli for this.

דהא מוכח בגיטין (סב:) (נימוקי הגרי"ב) דמאן דאית ליה יוצא בשינו ונותן לו דמי עינו סבר דאין צריך גט שחרור ור"ש אית ליה בהדיא דצריך גט שחרור

4.

Rejection: It is proven from Gitin (62b) that the one who holds that he goes free due to his tooth and [his master] pays to him the value of his eye, holds that he does not need a Get Shichrur (document of freedom), and R. Shimon explicitly holds that he needs a Get Shichrur!

וי"ל דסימא את עינו אין צריך ייחוד דאין ייחוד גדול מזה שהרי העבד תובע את גופו מרבו שישחררנו ויכתוב לו גט שחרור

(b)

Answer: When he blinded his eye, he need not designate a Kli. There is no greater designation than this! The slave claims his own body from his master, that he free him and write for him a Get Shichrur.

ואם תאמר פשיטא דלא מיחייב קרבן שבועה על העבד

(c)

Question: Obviously, he is not liable Korban Shevu'ah for the slave! (Shevu'ah does not apply land, slaves and documents.)

דאפילו רבי אליעזר דדריש רבויי ומיעוטי ומרבה קרקעות לשבועה לענין קרבן שבועה פוטר

1.

Even R. Eliezer, who expounds Ribuy and Mi'ut, and includes land for Shevu'ah, he exempts regarding Korban Shevu'ah;

בפרק שבועת הפקדון (שבועות לז:) דדריש מכל ולא כל והוא הדין בעבדים

2.

In Shevuos (37b) he expounds "mi'Kol", but not all, and likewise [he should exclude] slaves [from Korban Shevu'ah].

ויש לומר דאע"ג דבקרקעות אין קרבן בעבד יש קרבן

(d)

Answer: Even though there is no Korban Shevu'ah for land, there is for slaves.

דהכי נמי אשכחן רבי מאיר דאית ליה דאין נשבעין על הקרקעות ועל העבדים סבירא ליה דנשבעין כדאמרינן בהשואל (בבא מציעא דף ק:).

(e)

Support: We find that R. Meir holds that we do not swear about land, and regarding slaves, he holds that we swear, like we say in Bava Metzi'a (100b).

42b----------------------------------------42b

7)

TOSFOS DH Mai Lav beshe'Amad b'Din

תוספות ד"ה מאי לאו בשעמד בדין

(SUMMARY: Tosfos explains this according to R. Shimon.)

וא"ת בשלמא לרבי יוחנן דסגי ביחוד כלי דסבירא ליה דמעות קונות אתי שפיר

(a)

Question: Granted, according to R. Yochanan it suffices to designate a Kli, for he holds that money acquires [Metaltelim, mid'Oraisa]. This is fine;

דאע"ג דייחד לו כלי לקנס וקני ליה מ"מ דין קנס עליו לענין קרבן שבועה ולענין כמה דברים עד שיבא לידו

1.

Even though he designated a Kli for the fine and [the claimant] acquired it, in any case it has the law of Kenas regarding Korban Shevu'ah and several things, until it comes to his hand.

אלא לר"ל דלא מיחייב קרבן שבועה אלא כשנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו אמאי פטר ר"ש הכא

2.

However, according to Reish Lakish, that one is obligated Korban Shevu'ah only when he took it from him and returned and deposited it with him, why does R. Shimon exempt here?

הואיל ועמד בדין ונטלו הימנו ממון גמור הוא

i.

Since he stood in judgment and took it from him, it is total Mamon!

ואומר רשב"א דלריש לקיש מצי למימר דמיירי שנתן לו כלי בתורת משכון לקנסו וחזר והפקידו אצלו

(b)

Answer (Rashba): According to Reish Lakish, we can say that we discuss when he gave to him a Kli for a security for his fine, and later deposited it with him;

דהואיל ולא נתן לו אלא בתורת משכון לא חשיב ממון אף על פי שהיה בידו

1.

Since he gave to him only for a security, it is not considered Mamon, even though it was b'Yado.

תימה לרבינו יצחק בהפיל את שינו וסימא את עינו אמאי לא מיחייב קרבן שבועה

(c)

Question (R. Yitzchak): When he knocked out his tooth and blinded his eye, why is he not obligated Korban Shevu'ah?

הא מתחייב בהודאתו כיון שעמד בדין ופטרוהו ב"ד ואין לו עליו כלום

1.

He is liable through his admission, since he stood in judgment and Beis Din exempted him (the slave went free), he (the master) has no claim against him (the slave. The master should be liable for the second limb, like anyone who wounded a Yisrael!)

ושמא כיון דאכתי מחוסר גט שחרור אם היה מודה שסימא את עינו לא היה יוצא לחירות.

(d)

Answer: Perhaps since he still needs a Get Shichrur (he is still considered his slave, so), if he would admit that he blinded his eye, he would not go free. (Only witnesses can obligate him.)

8)

TOSFOS DH Lo beshe'Lo Amad b'Din

תוספות ד"ה לא בשלא עמד בדין

(SUMMARY: Tosfos justifies this Hava Amina.)

וא"ת אי בלא עמד בדין פשיטא דלא מיחייב קרבן שבועה דלא מידי כפריה דאי מודה מיפטר ומה צריך קרא דוכחש לכך

(a)

Question: If he did not stand in judgment, obviously he is not obligated Korban Shevu'ah, for he did not deny anything, for if he would admit, he would be exempt! Why do we need the verse v'Chichesh for this?

והו"ל לאקשויי ת"ל וכחש אשר ירשיעון אלהים מיבעי ליה

1.

We should have asked "why does it say that we learn from v'Chichesh? It should say that [we learn from] "Asher Yarshi'un Elohim"!

כדפריך לקמן ת"ל וכחש ת"ל ונתן מיבעי ליה

2.

We ask like this below "why does it say that we learn from v'Chichesh? It should say that [we learn from] "v'Nasan"!

וי"ל דהכא לא בעי לאקשויי הכי דאיכא למימר אסמכתא בעלמא הוא

(b)

Answer: Here, we do not want to ask so, for we could say that it is a mere Asmachta;

אבל לקמן פריך שפיר כי היכי דוכחש הוה לדרשא גמורה לענין שאר קנסות הכי נמי הוה דרשא גמורה לענין אונס ופתוי.

1.

However, below we asked properly. Just like v'Chichesh is a proper Drashah for other fines, similarly it is a proper Drashah regarding Ones and Mefateh.

9)

TOSFOS DH Tashlumei Kefel v'Tashlumei Dalet v'Hei

תוספות ד"ה תשלומי כפל ותשלומי ד' וה'

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Shimon agrees to this.)

[ר"ש לא פליג אהא דלא שביק איניש מידי דכי מודה מיחייב ותבע מידי דכי מודה מיפטר

(a)

Explanation: R. Shimon does not argue with this, that one does not abandon [claiming] something that if [the defendant] will admit to, he is obligated, and claim something that if [the defendant] will admit to, he is exempt;

דהכא הכל קייץ, מהר"מ] ת"י כ"י.

1.

This is because here, everything has a fixed amount (Maharam, Tosfos Yeshanim). (Only regarding Ones and Mefateh, in which the fine is fixed, but Boshes and Pegam are not fixed, R. Shimon holds that he claims what is fixed, even though the defendant can exempt himself from it, rather than what is not fixed, even though the defendant cannot exempt himself from it.)

10)

TOSFOS DH d'Achin Ba'i Lemihavi

תוספות ד"ה דאחין בעי למיהוי

(SUMMARY: Tosfos explains how Rabah understand our Mishnah.)

בשלמא לדידי הוא קנס לכל מילי מדגלי רחמנא לענין קרבן שבועה

(a)

Explanation: Granted, I (Abaye) hold that it is a fine in every respect, since the Torah revealed regarding Korban Shevu'ah;

אלא לדידך דאחין בעי למיהוי

1.

However, according to you (Rabah), it should be of the brothers!

תימה וכי רבה לא ידע מתני'

(b)

Question: Did Rabah not know our Mishnah?!

ותירץ ר"י ברבי אברהם דרבה דאמר דממון הוי להורישו לבניו היינו כשאין הבת קיימת

(c)

Answer (Riva): Rabah said that it is Mamon to bequeath to his sons, i.e. when the daughter is not alive;

אבל מתני' איירי כשהבת קיימת דאז אין ראוי להורישו לבניו כל זמן שלא בא לידו משום דאין אדם מוריש זכות בתו לבנו

1.

However, our Mishnah discusses when the daughter is alive. Then it is not proper to bequeath it to his sons as long as it did not come to his hand, for one does not bequeath rights in his daughter to his sons

ואביי דאקשי ליה לא ניחא ליה לאיפלוגי בהאי ורבה נמי הודה לו.

2.

Abaye, who challenged him, did not want to distinguish like this, and Rabah agreed [that one should not distinguish like this].

11)

TOSFOS DH v'Nasan Lechud

תוספות ד"ה ונתן לחוד

(SUMMARY: Tosfos explains how we can distinguish Motzi Shem Ra from Ones.)

וגבי מוציא שם רע דכתי' ונתנו לאבי הנערה איכא למימ' ונתן לחוד ונתנו לחוד.

(a)

Explanation: Regarding Motzi Shem Ra, about whom it says v'Nasnu l'Avi ha'Na'arah, we can say that v'Nasan is different than v'Nasnu. (Rashash - v'Nasnu refers to Beis Din. Therefore, once they ruled, it is as if they gave it. R. Akiva Eiger asks what is Tosfos' source that Motzi Shem Ra is Mamon to bequeath to his sons.)

12)

TOSFOS DH Iy Hachi Talmud Lomar v'Chichesh Talmud Lomar v'Nasan Miba'i Lei

תוספות ד"ה אי הכי ת"ל וכחש ת"ל ונתן מיבעי ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is not difficult for the Makshan.)

בשלמא לדידי מונתן לא גמרי מידי וכולה מילתא ילפינן מוכחש

(a)

Explanation: Granted, according to me (the Makshan), we do not learn anything from v'Nasan. We learn the entire matter from v'Chichesh;

דאף דלא הוי ממון להורישו לבניו ילפינן מהתם מדגלי רחמנא גבי קרבן שבועה

1.

Even though it is not Mamon to bequeath to his sons, we learn from there, since the Torah revealed about Korban Shevu'ah;

אלא לדידך דילפת מונתן דלא הוי ממונא עד שעת נתינה ולא זכי אב אחר העמדה בדין כמו קודם א"כ ונתן מיבעי ליה

2.

However, according to you (Rav Yosef), who learn from v'Nasan that it is not Mamon until he gives it, and the father did not own it after (i.e. simply due to) the judgment, just like (he did not own it) before the judgment, if so it should have said [that we learn from] v'Nasan!

ואין צריך קרא דוכחש על כך דפשיטא דכיון דאי מודה מיפטר פטור נמי מקרבן שבועה.

i.

We do not need the verse v'Chichesh for this, for since if he admits he is exempt, he is exempt also from Korban Shevu'ah.

13)

TOSFOS DH Ki Itztrich Kra Kegon she'Amdah b'Din v'Bagrah v'Achar Kach Mesah d'Chi Yaris Minah Didah Ka Yaris

תוספות ד"ה כי אצטריך קרא כגון שעמדה בדין ובגרה ואח"כ מתה דכי ירית מינה דידה קא ירית

(SUMMARY: Tosfos explains how we answered the question.)

ואף על גב דהשתא ממון גמור הוא שלא בא לידו מכח קנס ואי מודה מיחייב

(a)

Implied question: Now it is total Mamon, for it did not come to his hand due to a fine, and if he would admit to it he would be liable! (If so, Korban Shevu'ah should apply to it.)

אפ"ה פטור מקרבן שבועה מוכחש

(b)

Answer: Even so, he is exempt from Korban Shevu'ah due to "v'Chichesh."

והיינו דפריך למאי דשני השתא יצאו אלו שהן קנס ממון הוא

(c)

Support: This was the Gemara's question, based on this answer "this excludes these, which are Kenas." [We ask that] it is Mamon!

אבל עד השתא הוה אתי ליה שפיר דקרי ליה קנס הואיל ובא לידו מכח קנס ואי מודה מיפטר

1.

Until now it was fine that he called it a fine, since it came to him due to a Kenas, and if he admitted, he would be exempt;

אבל השתא דמוקמינן לקרא בכי האי גוונא כגון שעמדה בדין ומתה שלא בא לידו מכח הקנס אלא מכח ירושה

2.

However, now that we establish the verse in such a case, e.g. she stood in judgment and died, and it did not come to [her father] due to a Kenas, rather, due to inheritance...

ומלתא דפשיטא היא דאי מודה מיחייב אמאי קרי ליה קנס

i.

It is obvious that if he admitted, he is liable. Why is it called a fine?

ומשני תני יצאו אלו שעיקרן קנס

3.

We answer that the text should say "this excludes these, which were initially Kenas."

והשתא כולהו קנסות משעמד בדין ממונא הוי ומיחייב בהודאתו ואפי' הכי גזירת הכתוב היא מוכחש דפטור מקרבן שבועה

4.

Now all fines, after standing in judgment, are Mamon, and one is liable through admission. Even so, it is a Gezeras ha'Kasuv, from "v'Chichesh", that one is exempt from Korban Shevu'ah.

והכי נמי אפילו לר' אלעזר דאמר נשבעין על הקרקעות גזירת הכתוב היא דפטור מקרבן שבועה אף על גב דמיחייב בהודאתו.

5.

Similarly, even according to R. Elazar, who says that one swears about land, it is a Gezeras ha'Kasuv that one is exempt from Korban Shevu'ah, even though he is liable through his admission.

14)

TOSFOS DH Ha Amad b'Din d'Meshalem Al Pi Atzmo v'Chulei

תוספות ד"ה הא עמד בדין דמשלם ע"פ עצמו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only for Rabah.)

ולדבריו דרבה קאמר לה

(a)

Explanation: He said this according to Rabah's words;

בשלמא לדידי דסבירא לי דבכל קנסות אפילו עמד בדין אינו משלם ע"פ עצמו

1.

It is fine for me. I hold regarding all fines, that even if he stood in judgment, he does not pay through his admission;

ולעולם חשיב קנס לרבי שמעון עד שיגיע לידו כדשמעינן מוכחש

2.

Really, R. Shimon considers it a fine until it comes to his hand, like we learn from "v'Chichesh."

אתי שפיר דכל היכא דמיחייב ע"פ עצמו מיחייב נמי קרבן שבועה כגון עמדה בדין ובגרה ומתה דמינה ירית

i.

[The Beraisa] is fine. Whenever he is liable through his admission, he is liable also Korban Shevu'ah, e.g. if she stood in judgment, became a Bogeres and died, for he inherits her.

אלא לדידך הא כל קנסות שעמד בדין או באונס ומפתה שעמדה בדין ובגרה ומתה אף על גב דמיחייב בהודאתו פטור מקרבן שבועה תיקשי.

3.

However, according to you, all fines after standing in judgment, or Ones and Mefateh after she stood in judgment, became a Bogeres and died, even though he is liable through his admission, he is exempt from Korban Shevu'ah. For you, [the Beraisa] is difficult!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF