1)

TOSFOS DH ha'Hu Arus v'Arusaso (cont.)

תוספות ד"ה ההוא ארוס וארוסתו (המשך)

דהא מודה דהכא אינו אלא שהיה אומר שבא עליה דפשיטא שלא היה מזנב אחריה לאורבה שלא תזנה

(a)

Proof: Here, when he admits, it means only that he says that he had Bi'ah with her. Surely, he did not follow her around [constantly, to ensure] that she not be Mezanah!

ובין לרב ובין לשמואל אסור הוא בבת ישראל דשתוקי דקאמר לשמואל היינו דאסור בבת ישראל לכולהו לישני דבפרק בתרא דקדושין

1.

Summation of Question: Both according to Rav and Shmuel, he (the child) is forbidden to a Bas Yisrael, for Shmuel says that he is a Shetuki, i.e. he is forbidden to a Bas Yisrael according to all versions in Kidushin (except for the last);

וללישנא דבדוקי נמי קשה טפי דמשמע דאפילו ע"י בדיקת האם לא מיתכשר אלא לר"ג אבל לרבי יהושע לא

(b)

Question #2: And according to the [last] version [that the child is] "Beduki", this is even more difficult! It connotes that even through checking the mother, he is Kosher only according to R. Gamliel, but not according to R. Yehoshua;

והכא אמר דהא קא מודה וכשר לכ"ע

1.

Here it says "he admits", [i.e.] so all agree that the child is Kosher!

ושמא יש לחלק דבא דהתם היינו שפעם אחת בא עליה אבל מודה דהכא דקאמר מיניה היינו שבא עליה ביאות הרבה והיה רגיל אצלה תמיד וכדאמרינן רוב בעילות הלך אחר הבעל.

(c)

Answer: Perhaps we can distinguish. There, "Ba" means that he had Bi'ah with her once. Here, "he admits", that the child is from him, i.e. he had Bi'ah with her many times and was always regular with her, like we say "most Bi'os [of a married woman] are with her husband."

2)

TOSFOS DH Chada d'Ka Modeh

תוספות ד"ה חדא דקא מודה

(SUMMARY: Tosfos explains that according to one version in Yevamos, this is even when she is not suspected of others.)

וללישנא קמא דיבמות דלא דיימא מעלמא ולאיכא דאמרי דאפילו דיימא מעלמא כיון דקא מודה בתריה דידיה שדינן ליה.

(a)

Explanation: According to the first version in Yevamos (69b), when she is not suspected of others, and according to the other version, that says even when she is suspected of others, since he admits, we attribute the child to him.

3)

TOSFOS DH Chada d'Ka Modeh

תוספות ד"ה חדא דקא מודה

(SUMMARY: Tosfos concludes that we discuss to be Machshir the child.)

מצינן לפרש דאיירי לענין לאוסרה על הארוס וה"פ

(a)

Explanation #1: We can explain that we discuss to forbid her to the Arus. It means as follows:

חדא דקא מודה הלכך אינה נאסרת עליו ועוד הא רב יהודה כו'

1.

Firstly, he admits. Therefore, she is not forbidden to him. Further, Rav Yehudah [rules like R. Gamliel].

לא קאמר ועוד אפילו לא מודה

2.

Suggestion: This means that further, even if he does not admit, [she is permitted because Rav Yehudah...]

דאם אינו מודה פשיטא דנאסרת עליו אלא כלומר אפילו כי ליכא טעמא דמודה כגון לאביי דס"פ אלמנה מדאפקרה נפשה לגבי ארוס מפקרה נפשה נמי לגבי עלמא

3.

Rejection: If he does not admit, obviously she is forbidden to him! Rather, even when we cannot rely on the reason of admission, e.g. according to Abaye in Yevamos, who says that [Rav holds that] since she was Mafkir herself to the Arus, perhaps she was Mafkir herself to others...

אפ"ה אינה נאסרת עליו משום דנאמנת כר"ג, כן פי' לנו ר"י

i.

Even so, she is not forbidden to him, because she is believed, like R. Gamliel. The Ri explained like this.

ואי אפשר להעמידה דלפי דבריו אם כן הא דאמר אביי מדאפקרה נפשה היינו בשלא בדקו את אמו

(b)

Objection: This cannot be. According to this, this that Abaye said "since she was Mafkir herself..." is when we did not check [the child's] mother;

וזה אינו דהא אפלוגתא דרב ושמואל קאי דמוקמי בקדושין מאי שתוקי בדוקי

1.

This is not so! [Abaye] discusses the argument of Rav and Shmuel. We establish in Kidushin "what is Shetuki [that Shmuel said]? It is "Beduki" (we check his mother, and she is believed. I.e. Rav and Shmuel argue about after we checked!)

ולמאי דגרסינן בקדושין ארוסה שעיברה לא קשה מידי

(c)

Answer: According to the text in Kidushin that says "an Arusah who became pregnant", this is not difficult at all! (That is a different argument of Rav and Shmuel. Perhaps the Arus never had Bi'ah with her. In Yevamos, we discuss "an Arus who had Bi'ah with his Arusah." However, according to the text in Kidushin that is like the text in Yevamos, the question remains.)

על כן צריך לפרש דהכא לא איירי לאוסרה עליו אלא לענין להכשיר את הולד

(d)

Explanation #2: Therefore, we must explain that here, we do not discuss to forbid her to him, rather, to be Machshir the child.

והשתא הוי ועוד כפשוטו ועוד דאפילו לא יודה

1.

Now, "further" is like the simple meaning, even if he does not admit.

ולאו דקאמר דלאו מיניה דבהא לא מכשיר ר"ג כיון דהוי ברי וברי כדאמר ברפ"ב

2.

This does not mean that he says that it is not from him. R. Gamliel is not Machshir in such a case, since both of them are Vadai, like it says below (16a)!

אלא כגון שמת או דליתיה קמן דלישייליה

3.

Rather, the case is, he died, or he is not here to ask him.

והא דחשיב ליה בסמוך דיעבד

(e)

Implied question: Below, why is this considered b'Di'eved? (The child did not marry yet!)

לפי שלא היה יכול הולד להינשא לבת ישראל ואפילו לממזרת אסור דמדאורייתא כשר הוא דהא בדיעבד הלכה כר"ג] (כן נראה להגיה ע"פ תוספות הרא"ש) ).

(f)

Answer: If we would be stringent, he would be unable to marry a Bas Yisrael, and even a Mamzeres is forbidden to him, since mid'Oraisa he is Kosher, for b'Di'eved, the Halachah follows R. Gamliel. (If mid'Oraisa he were Pasul, this would be even b'Di'eved!)

4)

TOSFOS DH Almanas Isah

תוספות ד"ה אלמנת עיסה

(SUMMARY: Tosfos explains this unlike Rashi.)

פירש בקונטרס שני פירושין ושניהם דחוקים

(a)

Explanations #1,2 (Rashi): Rashi gave two Perushim. (Her husband's mother was a Safek divorcee. Alternatively, his mother was Safek divorced, and her husband died and she remarried within three months, and he was born within nine months of the divorce. Perhaps he was conceived before the Safek divorce. And even if he was conceived afterwards, perhaps the divorce was invalid.) Both of these are difficult.

דהא אמרינן לקמן איזו היא אלמנת עיסה כל שנטמע בה ספק חלל

(b)

Objection #1: We say below "who is Almanas Isah? Any in which a Safek Chalal was assimilated.

ומה טימוע שייך במה שנישאת לספק חלל

1.

Assimilation does not apply to one who married a Safek Chalal!

ועוד דאין לשון עיסה נופל על אדם אחד אלא על משפחה שייך לשון עיסה

(c)

Objection #2: The word "Isah (dough)" does not apply to one person! It does apply to a family;

כדאמרינן (קדושין דף סט:) כל הארצות עיסה לארץ ישראל וא"י עיסה לבבל

1.

We say (Kidushin 69b) "all lands are dough compared to Eretz Yisrael, and Eretz Yisrael is dough compared to Bavel."

ובתוספתא תניא מפני מה אמרו עיסה פסולה מפני ספיקי חללין

(d)

Objection #3 - Citation (Tosefta): Why do we say that an Isah is Pasul? It is due Sefekei (plural) Chalalim;

ומה ספיקי חללין שייך לאלו הפירושין

1.

Sefekei Chalalim do not apply according to these Perushim [of Rashi]!

ונראה לר"י ולריב"א דעיסה קורא המשפחה שנטמע בהם ספק חלל אחד או הרבה ספיקי חללים

(e)

Explanation #3 (Ri, Riva): Isah is a family in which one Safek Chalal or many Sefekei Chalalim were assimilated;

ולהכי חשיב ליה לקמן ספק ספיקא דכל אחד מבני המשפחה ספק אם הוא אותו ספק שנתערב בהן אם לאו

1.

Therefore, below it is considered Sefek-Sefeka, for each member of the family, it is a Safek if he is the Safek who became mixed with them.

ולקמן גרסינן איזהו עיסה כל שנטמע בה כו' ולא גרסינן אלמנת

2.

Below, the text says "what is Isah? Any [family] in which [a Safek Chalal] was assimilated. The text does not say Almanas [Isah].

והכי איתא בירושלמי ואפילו גרסינן אלמנת כל שנטמע בה קאי אעיסה

3.

Support: The Yerushalmi says so. And even if the text says Almanas, "any in which was assimilated" refers to the Isah.

ואם תאמר דבפרק עשרה יוחסין (שם דף עה.) משמע דאפילו מאן דמכשר אלמנת עיסה מודה בבת דפסולה

(f)

Question: In Kidushin (75a), it connotes that the one who is Machshir Almanas Isah agrees that the daughter [of an Isah] is Pasul;

גבי הא דאמר רב חסדא הכל מודים באלמנת עיסה שפסולה לכהונה כו' ולאפוקי מהני תנאי דתנן העיד רבי יהושע כו'

1.

Regarding Rav Chisda's teaching that all agree that Almanas Isah is Pasul to Kehunah... he teaches unlike the following Tana'im, i.e. the Mishnah in which R. Yehoshua [is Machshir Almanas Isah];

ומה לי אלמנה מה לי בת דבת נמי הוי ספק ספיקא כמו באלמנה

2.

What is the difference between a widow and a daughter? Also a daughter is a Sefek-Sefeka, just like a widow!

וי"ל דבת העיסה אין לה חזקה דכשרות

(g)

Answer: The daughter of an Isah has no Chezkas Kashrus.

ואף על גב דבעלמא מקילין בספק ספיקא

(h)

Implied question: Normally, we are lenient about a Sefek-Sefeka!

הכא מעלה עשו ביוחסין כי היכי דמצריך לקמן תרי רובי להכשיר אף על גב דבעלמא סגי בחד רובא.

(i)

Answer: Chachamim made a stringency in lineage, just like below we require two majorities [to be Kosher] to be Machshir (the majority of residents, and also the majority of passersby), even though normally one majority suffices.

5)

TOSFOS DH d'R. Yehoshua ad'R. Yehoshua Lo Kashya

תוספות ד"ה דרבי יהושע אדר"י לא קשיא

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not answer like above.)

והשתא לא מצי לשנויי דבודקת ונישאת כדמשני לעיל כיון דהשתא אוקימנא באומרת שמא.

(a)

Explanation: Now we cannot answer that she checks [first] and [only afterwards] marries, like we answered above, for now we establish that she says "perhaps" (she herself is unsure).

6)

TOSFOS DH Tanu Rabanan Eizo Hi Almanas Isah

תוספות ד"ה תנו רבנן איזו היא אלמנת עיסה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we can resolve this text.)

קשה לרבינו תם על גרסת הספרים דגרסי אלמנת עיסה

(a)

Question (R. Tam): The text in Seforim says Almanas Isah. This is difficult;

דאם כן אית ליה לרבי יוסי דאלמנת עיסה כשרה דהא מכשר לקמן שתוק ממזר וכל שכן דמכשר באלמנת עיסה כדמוכח הסוגיא

1.

If so, R. Yosi holds that Almanas Isah is Kosher, for below (Amud B) he is Machshir Shtok (one who is silent when he is called a) Mamzer, and all the more so he is Machshir Almanas Isah, like is clear from the Sugya;

ובפרק עשרה יוחסין (ג"ז שם) אמר בהדיא דלרבי יוסי אלמנת עיסה פסולה

2.

In Kidushin (75a), it says explicitly that according to R. Yosi, Almanas Isah is Pasul!

לכך מוחק רבינו תם אלמנת וגריס איזוהי עיסה ולענין בת קתני

(b)

Answer #1: Therefore, R. Tam erased "Almanas" from the text. Rather, it says "what is an Isah?" It discusses the daughter;

וקאי אהאי דתנא בשילהי עדיות העיסה נאמנת לטהר ולטמא לרחק ולקרב לאסור ולהתיר

1.

It refers to what was taught at the end of Eduyos, "an Isah is believed to be Metaher, Metamei, to distance, draw close, forbid and permit."

וה"פ נאמנת לטהר עצמה בצויחה או בשתיקה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה

2.

Explanation: It is believed to be Metaher itself through screaming [at one who asserts that it is Pasul] or silence, according to the different opinions (below, Amud B).

לטמא ולטהר שייך לענין ממזרות ונתינות כדתנן (קדושין דף עב:) ממזרים ונתינים עתידין ליטהר

i.

"Letamei and Letaher" refers to Mamzerus and Nesinus, like it says "in the future, Mamzerim and Nesinim will become Tahor."

לרחק ולקרב שייך אחללות כדתנן הכהנים שומעים לכם לרחק ולא לקרב

3.

"To distance and draw close" applies to Chalalus, like a Mishnah teaches "Kohanim will heed you to distance, but not to draw close";

וכן לקמן (דף כז.) וריחקום בני משפחה

i.

Also below (27a), it says "the family distanced them."

ולאסור ולהתיר שייך אעבדים

4.

"To forbid and permit" applies to slaves.

והא דפריך בפ"ב (לקמן דף כח:) טמאה וטהורה ס"ד

(c)

Implied question: Below (28b), we ask "can a family be Tahor or Tamei?!"

התם דכייל כל פסולי בחד לישנא הוה ליה למיתני משפחה זו כשרה וזו פסולה

(d)

Answer: There, it included all Pesulim in one expression. It should have taught "this family is Kosher, and this is Pasul";

אבל אממזרות ונתינות לחודא שייך שפיר לשון טומאה וטהרה

1.

However, for Mamzerus and Nesinus alone, Tum'ah and Taharah are appropriate.

ונאמנת נקט משום לטהר לקרב ולהתיר אף על גב דלטמא ולרחק ולאסור בצויחה או בשתיקה לא שייך נאמנות

2.

It says "believed" for Letaher, to draw close and to permit, even though Letamei, to distance and to forbid through screaming or silence, it is not appropriate to say that they are believed;

ועלה קתני בברייתא דהכא איזו היא עיסה שנאמנת בצויחה או בשתיקה לטהר את הבת כל שאין בה כו'

3.

Regarding this, the Beraisa here taught "what is the Isah that is believed through screaming or silence to be Metaher the daughter? Any that has no..."

והכי משמע בתוספתא דקתני נאמנת עיסה לטהר ולטמא לאסור ולהתיר לרחק ולקרב ובאלמנת עיסה לא נגעו

(e)

Support: The Tosefta (Eduyos 3:3) connotes like this. It teaches "an Isah is believed to be Metaher, Metamei, forbid, permit, distance and draw close; they (Chachamim) did not address [the law of] Almanas Isah."

והשתא לא קשה דרבי יוסי אדרבי יוסי דהא דאכשר רבי יוסי בשתוק ממזר אגוף העיסה קאי להכשיר את הבת

(f)

Answer #2 (to Question (a)): Now, there is no contradiction in R. Yosi. "R. Yosi is Machshir Shtok Mamzer" refers to the Isah itself, to permit the daughter;

אבל במקום שמזכיר אלמנת עיסה להכשיר דוקא אלמנה ולא הבת כדמוכח בקדושין (דף עה.)

1.

However, in a place where it mentions being Machshir Almanas Isah, this is Machshir only the Almanah, but not the daughter. This is clear from Kidushin (75a);

ושם ודאי פוסל רבי יוסי אפילו את האלמנה כדמוכח נמי בקדושין

2.

There, surely R. Yosi disqualifies even the widow. Also this is clear from Kidushin.

וכדברי ר"ת משמע בירושלמי דקתני איזהו עיסה כל שאין בה לא ממזר ולא נתין ולא עבדי מלכים

(g)

Support (for R. Tam - Yerushalmi - Beraisa): What is an Isah? Any that has no Mamzer, Nasin, or slaves of kings.

רבי מאיר אומר כל שאין בה אחד מכל אלו בתה כשרה

1.

Citation (cont.): R. Meir says, any that has none of these, its daughter is Kosher.

אלמא דבכשרות דבת מיירי ולא באלמנה

2.

Inference: It discusses Kashrus of the daughter, and not the widow.

ומיהו קשה לרשב"א כיון דהך ברייתא קיימא לפרושי ההיא דסוף עדיות אם כן רבי מאיר דסבר דחלל בין צווח בין שתק כשר א"כ היכי מפרש הא דקתני לרחק

(h)

Question (Rashba): Since this Beraisa is to explain [the Mishnah at] the end of Eduyos, if so, R. Meir, who holds that [one who is called a] Chalal is Kosher, whether he screams or is silent, how can we explain "to distance"? (This refers to Chalalus!)

ואור"י הא דמכשר ר"מ חלל שותק הני מילי כשאחרי כן שואלין ממנו אם הוא חלל אם לאו וצווח

(i)

Answer (Ri): R. Meir is Machshir one who is silent [when called a] Chalal, i.e. when afterwards they ask him whether he is a Chalal, and he screams;

אבל אם לעולם שותק פשיטא דפסול

1.

However, if he is always silent, obviously he is Pasul!

והא דקתני דנאמנת לרחק אם לעולם שותק.

2.

It was taught "it is believed to distance" if he is always silent.

14b----------------------------------------14b

7)

TOSFOS DH Lo Mishum Mamzerus v'Chulei

תוספות ד"ה לא משום ממזרות כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why other Pesulim were not listed.)

הא דלא חשיב עמוני ומואבי משום

(a)

Implied question: Why didn't it list Amoni and Mo'avi?

דלא פסיקא דזכרים אסורין ונקבות מותרות

(b)

Answer: This is not a uniform Pesul. The males are forbidden, but the females are permitted;

ומצרי ואדומי לא חשיב דאינן אסורין אלא עד דור שלישי.

1.

It didn't list Mitzri and Edomi, because they are forbidden only until the third generation.

8)

TOSFOS DH v'Su R. Shimon ben Elazar Omer Eizohi Isah Kol she'Nitma Bah Safek Chalal veha'Amrat Reisha Chalal Kosher

תוספות ד"ה ותו ר"ש בן אלעזר אומר איזוהי עיסה כל שנטמע בה ספק חלל והאמרת רישא חלל כשר

(SUMMARY: Tosfos rejects our text, and holds like Rashi's text.)

ה"ג בכל הספרים ובפירוש ר"ח

(a)

The text: This is the text in all Seforim and R. Chananel's Perush.

ומפרש כל שנטמע בה ספק חלל הא ודאי חלל פסול

(b)

Explanation (R. Chananel): "Any [family] in which a Safek Chalal was assimilated" implies that if a Vadai Chalal was assimilated, it is Pasul;

והא אמרת רישא חלל כשר והיינו ודאי חלל

1.

[The Gemara asks that] the Reisha said that [if] a Chalal [was assimilated, it] is Kosher, i.e. a Vadai Chalal!

ואין נראה דמאי פריך מתנא קמא דלמא ת"ק פליג עליה

(c)

Rejection: What is the question from the first Tana? Perhaps the first Tana argues with him!

ופירוש הקונטרס וגרסתו עיקר

(d)

Conclusion: Rashi's text and Perush are primary. (We ask from R. Shimon ben Elazar's final words against his initial words. He concludes that Yisrael do not recognize Chalalim among them. This implies that perhaps he was a Chalal, but people did not know. This implies that a Chalal disqualifies. His initial words say "which is Almanas Isah?..." and are Machshir if a Safek Chalal was assimilated.)

9)

TOSFOS DH Mamzer Tzavach v'Chalal Shosek Ika Beinaihu

תוספות ד"ה ממזר צווח וחלל שותק איכא בינייהו

(SUMMARY: Tosfos asks why it did not say that they argue also about Shtok Mamzer.)

תימה דהוה ליה למימר ממזר צווח ושותק וחלל שותק איכא בינייהו

(a)

Question: He should have said that they argue about Mamzer Tzavach v'Shosek and Chalal Shosek;

דבממזר שותק נמי פליגי דהא מכשר ליה ר"ש בן אלעזר.

1.

They argue also about one who is silent when called a Mamzer, for R. Shimon ben Elazar is Machshir!

10)

TOSFOS DH Mamzer Tzavach v'Chalal Shosek Pasul

תוספות ד"ה אבל ממזר צווח וחלל שותק פסול

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that R. Shimon ben Elazar disqualifies Mamzer Tzavach.)

וא"ת ממזר צווח מנא ליה דפסל ר"ש בן אלעזר

(a)

Question: What is the source that R. Shimon ben Elazar disqualifies Mamzer Tzavach?

ואומר ר"י מדקתני במילתיה איזוהי עיסה כל שנטמע בה ספק חלל

(b)

Answer (Ri): In his words, he taught "what is an Isah? Any [family] in which a Safek Chalal was assimilated";

דלא הוה ליה למימר אלא מכירין ישראל ממזרים שביניהם ואין מכירין חללין שביניהם דמינה שמעינן בחלל צווח דכשר

1.

He should have taught only "Yisrael recognize Mamzerim among them, but they do not recognize Chalalim among them, for from this we learn that Tzavach Chalal is Kosher;

כי היכי דלא הוצרך להשמיענו כל שנטמע בה ספק ממזר

i.

This is like we find, that it did not need to teach "any [family] in which a Safek Mamzer was assimilated!"

אלא ודאי אתא למידק דחלל צווח דוקא כשר הא ממזר צווח פסול.

2.

Rather, surely it comes to teach the inference, that only Chalal Tzavach is Kosher, but Mamzer Tzavach is Pasul.

11)

TOSFOS DH Mistayeh d'Lo Mafkinan Lei mi'Kahal

תוספות ד"ה מסתייה דלא מפקינן ליה מקהל

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not disqualified due to Shetikah k'Hoda'ah.)

וא"ת מה צריך להאי טעמא לימא הא דשתיק משום דאודויי קא מודי דהא ממזר שותק פסול לת"ק משום דשתיקה כהודאה

(a)

Question: According to this reason, he should say that he is silent because he admits, for the first Tana disqualifies Mamzer Shosek because silence is like admission;

וה"ה דחלל שותק לר"ש דפסול מהאי טעמא

1.

The same applies to Chalal Shosek according to R. Shimon, who disqualifies for this reason.

ואף על גב דגבי ממזר שותק לדידיה לא הוי שתיקה כהודאה

2.

Implied question: Regarding Mamzer Shosek, he holds that silence is not like admission!

היינו משום דסבר דממזר קלא אית ליה

3.

Answer: He holds that there is publicity to a Mamzer. (Therefore, he need not protest.)

וי"ל דהכי פירושא סבר מסתייה דלא מפקינן ליה מקהל (כהונה) פי' אפי' מקהל כהונה

(b)

Answer: The Gemara means as follows. He holds that it suffices that we do not expel him from (forbid him to) Kahal, i.e. even from Kahal Kehunah;

אף על פי שזה מחרפו וקורהו חלל סבור דאין מוציאין אותו מקהל כהונה וסבור אם יצווח יחזרו לברר הדבר ויפסלוהו

1.

Even though this person insults him and calls him a Chalal, he holds that we do not remove him from Kahal Kehunah. He thinks that if he screams, they will pursue to clarify the matter and disqualify him.

וטעם זה שייך גם בממזר שותק לת"ק ולא נאמר דשתיקה כהודאה וכן פירש בקונטרס.

2.

This reason applies also to Mamzer Shosek, according to the first Tana. He does not hold that silence is like admission. Also Rashi explained like this.

12)

TOSFOS DH k'Man Iy k'R. Gamliel Afilu b'Rov Pesulim Nami Machshir

תוספות ד"ה כמאן אי כר"ג אפילו ברוב פסולין נמי מכשר

(SUMMARY: Tosfos discusses whether R. Yosi is Machshir even without a Vadai claim and a Migo.)

וא"ת והא לא מכשר ברוב פסולין אלא כשטוענת ברי ואית לה מיגו דאי בעיא אמרה לא נבעלתי

(a)

Question: He (R. Gamliel) is Machshir when the majority are Pasul only if she claims Vadai and she has a Migo, for she could have said "I did not have Bi'ah";

או בלא מגו היכא דאיכא למימר בודקת ומזנה

1.

Alternatively, [he is Machshir] when she has no Migo, when we can say that she checks before being Mezanah;

אבל הכא אפילו טוענת ברי הא לית לה מגו

2.

However, here even if she claims Vadai, she has no Migo!

וליכא למימר בודקת ומזנה דהא נאנסה

i.

We cannot say that she checks before being Mezanah, for she was raped!

ואפי' אם נאמר דהכא לא ראוה שנאנסה אלא היא אמרה כן דאית לה מגו

3.

Suggestion: Here, they did not see that she was raped. She said so. Therefore, she has a Migo!

א"כ תקשי הלכתא אהלכתא דלקמן פסיק רב הלכה כר' יוסי ולעיל פסיק רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג

4.

Rejection: If so, there is a contradiction about the Halachah, for below, Rav rules like R. Yosi, and above, Rav Yehudah said in the name of Shmuel that the Halachah follows R. Gamliel! (If she has a Migo, this is like one who was secluded. R. Gamliel holds that she is believed in every case, but R. Yosi holds that even with a Migo, she is believed only when the majority are Kosher.)

ואין נראה לומר דפליגי

5.

Suggestion: These Amora'im argue about the Halachah.

דא"כ מאי מייתי אעובדא דארוס וארוסתו מרב יהודה אמר שמואל

6.

Rejection #1: If so, in the case of the Arus and Arusah, how did [Rav Yosef] bring from Rav Yehudah's ruling in the name of Shmuel [to show that there is no concern? Rav requires a Kosher majority, and here everyone except for the Arus is Pasul!]

וכן לעיל (דף יג.) פריך הלכתא אהלכתא קי"ל כרב נחמן בדיני כו'

7.

Rejection #2: Also above (13a), we ask a contradiction about the Halachah, for we hold like Rav Nachman in monetary laws...

ואדרבה הא רב פסיק כר' יהושע וקי"ל כרב באיסורי

i.

Just the contrary! Rav rules like R. Yehoshua, and we hold like Rav regarding Isurim! (The question was asked regarding Isur, so we should follow Rav.)

ויש לומר דהכי פירושו כמאן

(b)

Answer: The Gemara asks "like whom is this?

אי כר"ג ובטוענת ברי ובלא ראוה שנאנסה דאיכא מגו אפילו ברוב פסולים נמי מכשר

1.

If it is like R. Gamliel, and she claims Vadai, and we did not see that she was raped, so she has a Migo, she is believed even when the majority are Pasul!

ואיירי נמי כשראוה מדברת

2.

Also, we discuss when she was Medaberes (secluded);

דאי לא ראוה מדברת מאי פריך אי כרבי יהושע אפילו ברוב כשרים נמי פסול ומשני (מכאן מדף הבא) אמר רב בקרונות של צפורי היה מעשה כו'

i.

If they did not see that she was Medaberes, what was the question "if it is like R. Yehoshua, even when the majority are Pasul!", and we answered that Rav taught that the episode was [at a time when] caravans were in Tzipori?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF