1)

TOSFOS DH v'Savrah d'Anis

תוספות ד"ה וסברה דאניס

(SUMMARY: Tosfos explains the concerns for Tzenu'os and Prutzos.)

ומן הדין לית לן למיחש דלמא אניס הוא דרובן לא אניסי ולהכי קרי להו צנועות שמחמירים על עצמן אף על גב דמצי לאינסובי

(a)

Explanation: Letter of the law, we need not be concerned lest he was Anus, for it most cases there is no Ones. Therefore he calls them Tzenu'os, for they are stringent on themselves, even though they could marry;

וגבי פרוצות לא גרסינן וסברה דלא אניס אלא ואמרה דלא אניס פי' אפילו כשיצא הקול דאניס אמרה דלא אניס

1.

Regarding Prutzos, the text does not says "she reasons that he was not Anus", rather, "she says that he was not Anus", i.e. even when there are rumors that he was Anus", she says that he was not Anus.

או אפילו כשתדע היא עצמה דאניס ואחרים לא ידעו

2.

Or, even when she knows that he was Anus, but others do not know [she says that he was not Anus].

ואם תאמר מת תוך י"ב חודש נמי יהא גט מהאי טעמא דזימנין דלא מת וסברה דמת ומיעגנא ויתבה

(b)

Question: When he dies within 12 months, it should be a Get for this reason! Sometimes he did not die, and she reasons that he died, and she waits like an Agunah (does not remarry, i.e. in a situation of Yibum. Chalitzah is not always possible, e.g. it will be many years until the Yavam is Bar Mitzvah, or the Yavam does not want to be stringent to do Chalitzah, which forbids him to her relatives (Hafla'ah).)

ויש לומר דמיתה קלא אית לה.

(c)

Answer: People hear about death. (She would not be concerned if she did not hear.)

2)

TOSFOS DH a'Daita d'Rabanan Mekadesh

תוספות ד"ה אדעתא דרבנן מקדש

(SUMMARY: Tosfos shows how our custom reflects this.)

לכן אומרים בשעת קידושין כדת משה וישראל.

(a)

Explanation: Therefore, we say at the time of Kidushin "like the law of Moshe and Yisrael."

3)

TOSFOS DH v'Afka'inhu Rabanan l'Kidushin Minah

תוספות ד"ה ואפקעינהו רבנן לקידושין מינה

(SUMMARY: Tosfos points out where he explained this.)

בריש השולח (גיטין לג.) פירשתי.

(a)

Reference: I explained this in Gitin (33a, whether we are concerned lest people use this to exempt one who was Mezanah, or to be Metaher Mamzerim that resulted).

4)

TOSFOS DH Tinach d'Kadish b'Kaspa

תוספות ד"ה תינח דקדיש בכספא

(SUMMARY: Tosfos explains why we asked only about Kidushei Bi'ah.)

דהפקר ב"ד היה הפקר והוו מעות מתנה וממילא יהו כל בעילותיו זנות

(a)

Explanation: Hefker of Beis Din is Hefker, so [we can say that Chachamim made] the money a gift, and an automatic consequence is that every Bi'ah was Bi'as Zenus;

קדיש בביאה מאי איכא למימר איך יפקיעו ביאה של קידושין

1.

[However,] when he was Mekadesh through Bi'ah, how can they uproot Bi'ah of Kidushin?

ואפי' למ"ד בהאשה רבה (יבמות פט: ושם) דיש כח לחכמים לעקור דבר מן התורה

(b)

Question: There is an opinion in Yevamos (89b) that Chachamim have the power to uproot a Torah law! (According to him, what was difficult?)

היינו כגון דליכא עבירה כההיא דהאשה רבה דהדר לטיבלא

(c)

Answer: That is only when there is no Aveirah, e.g. Terumah reverts to be Tevel;

אבל היכא דאיכא עבירה דמקודשת היא בביאה מאי איכא למימר

1.

However, when there is an Aveirah, that she is Mekudeshes through Bi'ah, what can we say!?

ומשני שויוה רבנן בעילותיו בעילת זנות ואין כאן קדושין.

2.

We answer that Chachamim made his Bi'os like Bi'as Zenus, and there is no Kidushin.

5)

TOSFOS DH Ika d'Amri Amar Rava v'Chen l'Inyan Gitin

תוספות ד"ה איכא דאמרי אמר רבא וכן לענין גיטין

(SUMMARY: 1. Tosfos rules like Version #1. 2. Tosfos explains that there are three kinds of Onsim.)

פסק ר"ח כלישנא קמא דאין אונס בגיטין

(a)

Pesak: R. Chananel rules like the first version, that Ein Ones b'Gitin.

והביא ראיה מדקאמר סתמא הש"ס בריש השולח (גיטין לד. ושם) גבי ההוא דאמר אי לא נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כו' ואי משום אונס אין אונס בגיטין

(b)

Proof (R. Chananel, for himself): The Stam Gemara said in Gitin (34a) regarding one who said "if I do not marry [her] within 30 days, this should be a Get"... There is no concern for Ones, for Ein Ones l'Gitin!

וכן נראה דאליבא דאיכא דאמרי הוו פירכי מכל הני דמייתי סייעתא ללישנא קמא ולא סמכינן אשינויי דחיקי

(c)

Support: According to Version #2, we ask from all the sources brought for a support in Version #1. We do not rely on the poor answers given.

וקשה לר"י דמסיק בפרק מי שאחזו (שם עג. ושם) דבין דאמר הרי זה גיטיך אם מתי מחולי זה בין אם אמר אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו הבית או נשכו נחש או אכלו ארי דלא הוי גט

(d)

Question (Ri): We conclude in Gitin (73a) that whether he said "this is your Get if I die from this sickness", or he said "... if I do not stand (recover) from this sickness", and the house caved in on him or a snake bit him or a lion ate him, it is not a Get.

אלמא דיש אונס בגיטין

1.

Inference: Yesh Ones l'Gitin!

וליכא למימר דהתם לא מטעם דיש אונס קאמר דלא הוי גט

2.

Suggestion: There, the reason it is not a Get is not because Yesh Ones;

אלא משום דבין אם מתי מחולי זה בין אם לא אעמוד משמע שימות מחמת זה החולי וכשנפל עליו הבית או נשכו נחש אינו גט דאין זה מחולי זה

i.

Rather, whether he said "this is your Get if I die from this sickness", or he said "... if I do not stand from this sickness", when the house caved in on him or a snake bit him or a lion ate him, it is not a Get, for this is not due to the sickness.

דהא מוכח בהדיא התם דמטעם דיש אונס הוא גבי ההוא גברא דזבין ארעא לחבריה וקביל עליה כל אונסא דאיתיליד בה כו'

3.

Rejection: It is clear from there that it is due to Yesh Ones, for regarding the man who sold land to his friend and accepted any Ones that will occur (and a river was rerouted through the land)...

אמר רבא אונס דלא שכיח הוא ומייתי רבא סייעתא מהא דאכלו ארי אינו גט

i.

Rava said that this is an uncommon Ones. He brought a proof from "if he was bitten by a snake, it is not a Get."

אלמא אונס דלא שכיח יש טענת אונס לרבא

4.

Inference: This shows that for an uncommon Ones, Rava holds that Yesh Ta'anas Ones.

והכא קאמר רבא גופיה בלישנא קמא שהוא עיקר דאין אונס אפילו באונס דלא שכיח כדמוכח הסוגיא

5.

Summation of question: Here Rava himself said in Version #1, which is primary, that Ein Ones, even for an uncommon Ones, like is clear from the Sugya!

ואור"י דג' ענייני אונס הן

(e)

Answer (Ri): There are three kinds of Ones:

דאונס דלא שכיח כלל כההיא דמי שאחזו אפי' ללישנא קמא דרבא דהכא יש אונס

1.

An Ones that is not common at all, like the cases in Gitin (73a), Yesh Ones, even according to Version #1 of Rava here;

דלא שייך התם לתקן משום צנועות ומשום פרוצות דלעולם לא סברי צנועות דנפל עליו הבית או שהכישו נחש כיון דלא שכיח כלל

i.

There is no reason to enact due to Tzenu'os and Prutzos. Tzenu'os will never think that the house caved in on him or a snake bit him, since it is not common at all;

ומשום פרוצות נמי ליכא למיחש כיון דלא שכיח שיעשה כן

ii.

Also, there is no concern for Prutzos, since it is not common to occur [we need not decree for it].

ואונס דשכיח כגון ההיא דפסקיה מברא אפילו לאיכא דאמרי אין אונס דאיבעי ליה לאתנויי

2.

An Ones that is common, like the lack of a ferry to cross the river, even according to Version #2, Ein Ones, for he should have stipulated.

אבל אונס דשכיח ולא שכיח בהא פליגי תרי לישני דרבא והלכתא כלישנא קמא דרבא כדפירשנו.

3.

However, an Ones that is semi-common, the two versions of Rava argue about this. The Halachah follows Version #1, like we explained.

6)

TOSFOS DH she'Batei Din Kevu'im b'Chol Yom

תוספות ד"ה שבתי דינין קבועים בכל יום

(SUMMARY: Tosfos discusses the situation before Ezra.)

וא"ת וכי תיקן עזרא שלא יהו בתי דינין קבועים בכל יום אלא בב' ובה' בלבד

(a)

Question #1: Did Ezra enact that Batei Din should not be fixed every day, only on Mondays and Thursdays?! (This is unreasonable.)

ועוד קשה דאמרינן בשבת (ד' קכט: ושם) מי שיש לו זכות אבות יקיז בב' ובה'

(b)

Question #2: It says in Shabbos (129b) that one who has [great] merits from his ancestors may let blood on Mondays and Thursdays. (Even though they are days of judgment, his ancestors' merits will protect him. Others may not do so. Maharam Shiff points out that this is not difficult according to the reason that one may not let blood on these days, for relying on one's merits arouses mention of his sins.)

וכי קודם תקנת עזרא לא היו מקיזין כל עיקר

1.

Before Ezra's enactment, did people not let blood at all?! (It used to be necessary to let blood periodically. R. Elazar endangered himself through letting blood even though he had nothing to eat afterwards (Ta'anis 25a)!)

ואומר ר"ת דקודם תקנת עזרא לא היו קבועים בכל יום אלא כשהיו צריכין לשום דין היו יושבין בכל יום ויום

(c)

Answer #1 (R. Tam): Before Ezra's enactment, Batei Din were not fixed every day. Rather, when they needed a judgment, they would [make a Beis Din and] sit every day [when needed];

ועזרא תיקן שיהיו קבועין בב' ובה' וכל הרוצה לדון יבא וידון

1.

Ezra enacted that they should be fixed on Mondays and Thursdays. Anyone who wants to come for judgment, he comes and is judged.

והיו יכולין להקיז בכל יום קודם תקנת עזרא כיון שלא היו קבועים

2.

Before Ezra's enactment, people could let blood on any day, since Batei Din were not fixed.

ור"י תירץ שלא היו קבועים תחלה אלא בעיר אחת ועזרא תיקן בכל עיר ועיר בב' ובה'.

(d)

Answer #2 (Ri): Initially, they were fixed only in one city. Ezra enacted [that they be fixed] in every city on Mondays and Thursdays.

7)

TOSFOS DH Ishah Niseis b'Chol Yom

תוספות ד"ה אשה נשאת בכל יום

(SUMMARY: Tosfos explains why we would not fix Thursday due to Berachah.)

קשה לרשב"א אמאי נשאת בכל יום תהא כאלמנה ותינשא בה' ותיבעל בששי לפי שנאמר בו ברכה לאדם

(a)

Question (Rashba): Why may she be married any day? She should be like a widow, and have [the first] Bi'ah on Friday (Thursday night), on which day the Berachah to man was said!

וי"ל דמשום ברכה לא היו קובעים יום כדפרישית לעיל

(b)

Answer: They would not fix a day due to Berachah, like I explained above (2a DH v'Tinasei);

ובאלמנה נמי לא קבעו שתיבעל בששי משום ברכה גרידא אלא משום שקדו שיהא שמח עמה ג' ימים כדאמר לקמן (דף ה.)

1.

Also regarding a widow, they did not fix to have Bi'ah on Friday only due to Berachah. Rather, Chachamim pondered [what is good for widows, and enacted that they marry on Thursday,] so he will rejoice with her for three days, like it says below (5a);

ובתולה דלא שייך ההוא טעמא דליכא למימר משכים לאומנתו והולך לו לפי שיש בה שבעת ימי המשתה

i.

That reason does not apply to a Besulah. We cannot say that he will [not stay to rejoice with her, rather,] rise early to his profession and leave her, since the seven days of feasting apply to her!

הלכך משום ברכה גרידא לא היו קובעים יום.

(c)

Conclusion: Therefore, they would not fix a day due to Berachah alone.

8)

TOSFOS DH Iy Ika Batei Dinin v'Chulei

תוספות ד"ה אי איכא בתי דינין כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether she may marry on Friday.)

נראה לר"י דמכל מקום אין נשאת בששי דהא אין דנין בשבת

(a)

Assertion (Ri): In any case, she may not marry on Friday, for we do not judge on Shabbos. (If he has Ta'anas Besulim, he might calm down before Beis Din meets on Sunday.)

ועתה נוהגין לישא אף בששי משום דאין ב"ד קבועין ואם יש לו טענת בתולין יכול לקבול בשבת בפני שלשה כמו בשאר ימות השבוע

1.

Nowadays, the custom is to marry even on Friday, for Batei Din are not fixed. If he has Ta'anas Besulim, he can make the claim in front of three on Shabbos, just like on other days of the week.

ועוד לפירוש הקונטרס דוקא בימיהם קבעו יום הנישואין משום שעל ידי כך יתברר הדבר ויבואו עדים מתוך שמתאספים העם לב"ד

2.

Also, according to Rashi, only in their days they fixed a day for Nisu'in, for through this the matter will be clarified and witnesses will come, for people gather in Beis Din;

ואין שייך לומר עכשיו כך.

i.

Nowadays, this does not apply [for there are no fixed days for Beis Din].

3b----------------------------------------3b

9)

TOSFOS DH uv'Sheni Lo Yichnos

תוספות ד"ה ובשני לא יכנוס

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this discusses a time of danger.)

פ"ה אפילו בשעת הסכנה דאין לעקור בשבילה תקנת חכמים אלא יום אחד

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is even at a time of danger. We should not uproot Chachamim's decree more than one day.

וקשה לר"י דאמר לקמן מאי אונס אילימא הא דאמרן התם קרי ליה כו'

(b)

Question (Ri): It says below "what is Ones? If it is this that we said (the mayor has Bi'ah with the Kalah before the Nisu'in), there we call it [danger]!"

הוה ליה למיפרך טפי רישא לסיפא דקתני רישא ובשני לא יכנוס אפי' בשעת הסכנה

1.

It would have been better to ask [a contradiction] between the Reisha and the Seifa! The Reisha teaches that Monday is forbidden even at a time of danger!

ואומר ריצב"א דמשום הכי לא פריך ליה משום דאיכא לפרושי ואם מחמת האונס פירוש שיש סכנה אף ביום שלישי מותר לכנוס בשני

(c)

Answer (Ritzva): We did not ask this, for we can explain "if due to Ones, i.e. there is danger even on Tuesday, Nisu'in is permitted on Monday."

ונראה לר"י דמילתא באנפי נפשה היא ולא איירי בסכנה ובשני לא יכנוס הוא הדין בג'

(d)

Explanation #2 (Ri): This is a new matter. He (the Tana) does not discuss danger. Nisu'in is forbidden on Monday, and the same applies to Tuesday;

אלא נקט בב' משום דבעי למיתני ואם מחמת האונס מותר.

1.

He mentioned Monday because he wants to teach "and if it is due to Ones, it is permitted."

10)

TOSFOS DH v'Lidrosh Lehu d'Ones Shari

תוספות ד"ה ולדרוש להו דאונס שרי

(SUMMARY: Tosfos concludes that Bi'as Nochri forbids a woman to her husband, unlike R. Tam.)

וא"ת והא אמרינן בפ' בן סורר ומורה (סנהדרין עד. ושם) על כל עבירות יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וג"ע וש"ד

(a)

Question: We say in Sanhedrin (74a) that for all Aveiros, Ya'avor v'Al Yehareg, except for Avodah Zarah, Giluy Arayos and murder!

ותירץ ר"ת דאין חייבין מיתה על בעילת מצרי דרחמנא אפקריה לזרעיה דמצרי דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם

(b)

Answer #1 (R. Tam): One is not Chayav Misah for Bi'ah with a Mitzri (or any Nochri). The Torah was Mafkir the seed of a Nochri (does not consider it like human seed) - "v'Zirmas Susim v'Zirmasam."

ומייתי ראיה דפריך בפ' בן סורר ומורה (שם:) הא אסתר פרהסיא הואי ולא פריך והא אסתר גילוי עריות הויא

(c)

Proof (R. Tam, for himself): It asks in Sanhedrin (74b) "Esther was known [that she was having relations with Achashverosh!" Why wasn't she Moser Nefesh?] It did not ask that this was Giluy Arayos;

משמע דמשום עריות לא הוה מיחייבא

1.

Inference: There was no need [to be Moser Nefesh to avoid it] due to Arayos.

ומתוך כך התיר ר"ת לבת ישראל שהמירה ובא עליה עובד כוכבים לקיימה לאותו עובד כוכבים כשנתגייר

(d)

Application: Based on this, R. Tam permitted a Bas Yisrael, who became an apostate and had relations with a Nochri [and repented], to marry the Nochri after he converted;

דלא שייך למימר אחד לבעל ואחד לבועל בביאת מצרי דהויא כביאת בהמה

1.

We do not say "just like she (an Eshes Ish who was Mezanah) is forbidden to her husband, she is [permanently] forbidden to the Bo'el" regarding Bi'as Nochri, which is like Bi'as Behemah.

ואין נראה לריב"ם דהא ע"י ביאת עובד כוכבים נאסרה לבעלה כדאמר הכא דאיכא פרוצות

(e)

Rebuttal #1 (Rivam): Through Bi'as Nochri she is forbidden to her husband, like it says here that there are Prutzos! (If we expound that she is permitted to her husband when the Bi'ah was Ones, they will come to have Bi'ah willingly, and then they are truly forbidden.)

ובפ' האשה שנתארמלה (לקמן כו: ושם) גבי האשה שנחבשה בין העובדי כוכבים אמרי' דברצון אסורה לבעלה

(f)

Rebuttal #2: Below (26b), regarding a woman captured by Nochrim, we say that if she consented [willingly had Bi'ah with a Nochri], she is forbidden to her husband.

ואמר נמי במגילה (דף טו.) כאשר אבדתי אבדתי כאשר אבדתי מבית אבא אבדתי ממך

(g)

Rebuttal #3: In Megilah (15a) it says "ka'Asher Avadti Avadti" - just like I am lost to my father's house, I am lost to you (she became forbidden to Mordechai after she willingly went to Achashverosh.)

אלמא לגבי בעלה לא חשיבא בעילת מצרי כביאת בהמה והוא הדין לבועל אף על גב דאין זנות לבהמה ואין ביאת בהמה פוסלת ואוסרת

1.

Inference: Regarding [the Isur to] her husband, Bi'as Nochri is not considered like Bi'as Behemah, and likewise [it forbids her] to the Bo'el, even though Zenus does not apply to animals, and Bi'as Behemah does not disqualify and forbid;

כדאמרי' בפ' הבא על יבמתו (יבמות נט:) ביאת מצרי הויא ביאה וכי אפקריה רחמנא לזרעיה הני מילי לענין דאין לו חייס וזרעו חשוב כזרע בהמה

2.

This is like we say in Yevamos (59b). Bi'as Nochri is Bi'ah. We say that that the Torah was Mafkir the seed of a Nochri only regarding his lack of lineage. His seed is like an animal's (his children do not have lineage from him).

ויש לומר דהכי פריך ולדרוש להו דאונס שרי לפי שהאשה היא קרקע עולם ולא עבדה מעשה

(h)

Explanation: We asked "we should expound to them that Ones is permitted!" because the woman is Karka Olam (totally passive). She does not do an action.

כדמשני בפרק בן סורר ומורה אסתר קרקע עולם היתה

1.

This is like the Gemara in Sanhedrin answered, that Esther was Karka Olam.

והא דלא פריך התם גילוי עריות הויא

(i)

Implied question: Why didn't the Gemara ask about [why she wasn't Moser Nefesh due to] Giluy Arayos?

דפשיטא ליה דאיכא לשנויי קרקע עולם היא ואין לה למסור עצמה

(j)

Answer: It was obvious that we could answer that Esther was Karka Olam, and she need not be Moser Nefesh for this;

אבל לענין חילול השם לא היה נראה לו שיועיל טעם דקרקע עולם ומשני קרקע עולם היתה ואפילו חילול השם ליכא

1.

However, regarding Chilul Hash-m, it did not seem that the reason of Karka Olam would help. The Gemara answered that Esther was Karka Olam, and there was not even Chilul Hash-m.

ובפרק מצות חליצה (שם קג. ושם) דפריך גבי יעל והא קמתהניא מעבירה

(k)

Implied question - Citation (Yevamos 103a) Question: Ya'el benefited from the Aveirah (Bi'ah with Sisera)!

ומשני טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים שהטיל בה זוהמא

1.

Citation (cont.) Answer: The good that Resha'im do is bad for Tzadikim. He cast filth into her.

ולא משני קרקע עולם היתה

2.

Summation of question: Why didn't it answer that she was Karka Olam?

משום דהתם לא פריך אמאי לא מסרה עצמה דהא לא היה רוצה להמיתה דאדרבה היה צריך שתשמרהו

(l)

Answer: The Gemara did not ask why she was not Moser Nefesh. [Sisera] did not want to kill her. Just the contrary, he needed her to guard (hide) him!

אלא הכי פירושו והא מתהניא מעבירה למה משבחה הכתוב מנשים באהל תבורך

1.

Rather, the question was "she benefited from an Aveirah! Why does the verse praise her like women in the tent (the Imahos)?!"

ודרשינן בנזיר (דף כג: ושם) גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה ופריך דיעל נמי הוה עבירה שלא לשמה דהא מתהניא מעבירה

2.

We expound in Nazir (23b) that an Aveirah Lishmah is greater than a Mitzvah Lo Lishmah. It asks that also Ya'el's Aveirah was Lo Lishmah, for she benefited from the Aveirah!

ומשני דלא מתהניא ועשתה עבירה לשמה כדי להציל את ישראל.

i.

It answered that she did not benefit. She did the Aveirah Lishmah, in order to save Yisrael.

11)

TOSFOS DH Besulah ha'Niseis bi'Revi'i Tiba'el

תוספות ד"ה בתולה הנשאת ברביעי תיבעל

(SUMMARY: Tosfos explains that this is not limited to Wednesday.)

לאו דוקא ברביעי מדפריך לקמן בשלישי נמי אתי ובעיל שאינו מתכוין אלא להנאתו

(a)

Implied question: This was not particularly for Wednesday, for below we ask "also on Tuesday he will come and have Bi'ah"! He intends merely for his pleasure.

אלא אגב דנקט לעיל שנשאת ברביעי תיהרג דהתם מקפידים על קביעות יום כדי להעבירם על דתם נקט ליה נמי הכא ברביעי.

(b)

Answer: Rather, since it said above that one who is married on Wednesday will be killed, for there they were particular about a fixed day, to make them change their law, here it mentions Wednesday.

12)

TOSFOS DH v'Lidrosh Lehu d'Ones Shari

תוספות ד"ה ולדרוש להו דאונס שרי

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

אין לפרש דפריך הכי לדרוש כו' דשוב לא יהא סכנה אלא אונס

(a)

Suggestion: He asks "we should expound...", and afterwards there will be no danger, only Ones;

ואמאי קאמר ומסכנה ואילך הוה ליה למימר ומן האונס ואילך

1.

Why did it say "from the time of danger and onwards"? It should have said "from the time of Ones and onwards"!

דא"כ מאי משני משום פרוצות דהא אפילו לא דרשינן להו דאונס שרי לא מסרי נפשייהו

(b)

Rejection #1: If so, what was the answer "due to Prutzos"? Even if we do not expound to them that Ones is permitted, they will not be Moser Nefesh!

דדוקא צנועות אמרינן דמסרי נפשייהו

1.

Only Tzenu'os, we say that they would be Moser Nefesh!

ועוד וכי משום פרוצות יניחו להרוג הצנועות

(c)

Rejection #2: Due to Prutzos, should we allow Tzenu'os to be killed?!

אלא הכי פירושו ולדרוש להו דאונס שרי וכיון דליכא סכנה אמאי לא מיחו בידם חכמים

(d)

Explanation: Rather, it means that we should expound to them that Ones is permitted, and since there would be no danger, why didn't Chachamim object [to deviating from their enactment]?

ומשני משום פרוצות לא מיחו בידם אי נמי משום כהנות.

1.

It answered that due to Prutzos [they did not want to expound, therefore] they did not object. Alternatively, it was due to Kohanos.

13)

TOSFOS DH v'Su Hasam

תוספות ד"ה ותו התם

(SUMMARY: Tosfos explains the question unlike Rashi.)

בשלישי נהגו ואמרינן בפ' בתרא דתענית (דף כו:) מאן דאמר נהגו אורויי לא מורינן והכא בשני מותר לכתחלה

(a)

Explanation #1: The custom was on Tuesday. We say in Ta'anis (26b) the one who says "the custom was to do so", we do not instruct people to do so. Here, it is permitted l'Chatchilah on Monday!

ופי' הקונטרס דפירש נהגו רובא דעלמא והכא מותר יחידי ולא גרסינן לכתחלה

(b)

Explanation #2 (Rashi): "The custom was" connotes that most people did so. Here, "permitted" refers to individuals. The text does not say "l'Chatchilah."

אינו מיושב.

(c)

Rebuttal: This Perush is not resolved.

14)

TOSFOS DH Iy d'Asi v'Chalif Li'akev

תוספות ד"ה אי דאתי וחליף ליעכב

(SUMMARY: Tosfos discusses how long he will stay.)

פ"ה חליף לאחר ד' וליעכב עד יום ד' של שבת הבא

(a)

Explanation #1 (Rashi): [If the general] will leave after Wednesday, we should wait until Wednesday of the coming week.

וקשה לר"י דאם כן מאי משני לא צריכא דאתי וקבע אכתי ליעכב חדש או חדשים עד

(b)

Objection (Ri): If so, what was the answer "we need [to say so] in the case when he will stay." Still, we can wait a month or two until he goes!

על כן נראה לר"י שאם יתעכב כל יום ד' אין לו לעכב עד יום ד' אחר אלא יכנוס בג'

(c)

Explanation #2 (Ri): If he will stay for all of Wednesday, we should not delay until another Wednesday. Rather, he should have the Nisu'in on Tuesday;

והכי פריך אי אתי וחליף בד' גופיה ליעכב עד דחליף ומשני דאתי וקבע כל יום ד'.

1.

The Gemara asked that if he will leave on Wednesday itself, we should wait until he passes. It answered that he will remain for all of Wednesday.

15)

TOSFOS DH ba'Shelishi Miha Lichnos

תוספות ד"ה בשלישי מיהא לכנוס

(SUMMARY: Tosfos explains why we do say that he will come on Tuesday.)

ולא בעי למימר דאתי שר הצבא בג' דא"כ יכנוס בד'.

(a)

Explanation: We do not want to say that the general will come on Tuesday, for if so, they should make the Nisu'in on Wednesday!

16)

TOSFOS DH Isparva Didei b'Gimel Asa

תוספות ד"ה איספרווא דידיה בג' אתא

(SUMMARY: Tosfos explains why we uproot more for the meal than for Bi'as Hegmon.)

אין לתמוה משום סעודה עקרינן תקנתא דרבנן ב' ימים ומשום סכנה לא עקרינן אלא יום אחד

(a)

Question: Due to a Seudah, we uproot Chachamim's enactment two days, but due to danger, we uproot it only one day?!

דבעילת הגמון שכיח שרגיל לבא ולבעול ואי עקרינן שני ימים אתא להשתכח

(b)

Answer: Bi'ah of the mayor is common. He regularly comes to have Bi'ah. If we uproot [our enactment] two days, it will come to be forgotten;

אבל אונס שר צבא אינו אלא אקראי בעלמא.

1.

The Ones of a general is a haphazard occurrence. (We can uproot the enactment two days, and it will not be forgotten.)

17)

TOSFOS DH Takanah mid'Rabanan mi'Kamei Gezeirah Lo Akrinan

תוספות ד"ה תקנה דרבנן מקמי גזרה לא עקרינן

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not give this answer above.)

כי פריך לעיל ליעקרוה לא משני תקנה דרבנן מקמי גזרה כו' כדמשני הכא

(a)

Implied question: Above, when [we said that the decree was to kill a Besulah married on Wednesday] we asked "we should uproot it!", why didn't we answer that we do not uproot Chachamim's enactment due to a decree, like we answer here?

משום דלעיל פריך וליעקרוה ויקבעו יום אחר כיון דאינו מתכוין אלא להעבירם על דת

(b)

Answer: Above, we asked to uproot it, and fix another day, since he intends only to uproot our laws;

כשיקבעו יום אחר לא יחושו ולא מיעקרא תקנתא דרבנן הואיל ויהא יום אחד קבוע

1.

When they fix another day, they will not be concerned, and Chachamim's enactment will not be uprooted, since there will be a fixed day.

אבל הכא פריך וליעקרוה ולא יהא שום יום קבוע שאם יקבעו יום אתי ובעיל באותו יום

2.

However, here we ask to uproot it and not have any fixed day, for if they fix a day, he will come and have Bi'ah on that day;

ולהכי משני מקמי גזרה לא עקרינן תקנה דרבנן שלא יהא שום יום קבוע.

i.

Therefore, we answer that due to a decree, we do not uproot Chachamim's enactment, i.e. that there would be no fixed day.

18)

TOSFOS DH Iy Hachi ba'Shelishi Nami Asi u'Ba'il

תוספות ד"ה אי הכי בשלישי נמי אתי ובעיל

(SUMMARY: Tosfos explains how this depends on what we just said.)

פי' אי אמרת בשלמא כדמעיקרא דאמרי בתולה שנשאת בד' תיהרג ואינן מתכוונין אלא להעבירם לא יחושו אם יעשו ביום ג'

(a)

Explanation: Granted, if you will say like initially, that they said that a Besulah married on Wednesday will be killed, and they intend only to make [Yisre'elim] violate their laws, they will not be concerned if they do [Nisu'in] on Tuesday;

אלא אי אמרת משום בעילת ההגמון כיון שמתכוין להנאתו בשלישי נמי אתי ובעיל.

1.

However, if you say that it is due to Bi'ah of the mayor, since he intends for his own benefit, also on Tuesday he will come and have Bi'ah!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF